A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

147/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, Prágában, 1996. november 11. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1997. február 19-én megtörtént.)

1. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, Prágában, 1996. november 11. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) attól az óhajtól vezérelve, hogy megkönnyítsék a két állam polgárainak kölcsönös utazását és ily módon is segítsék a két állam közötti kapcsolatok fejlesztését, az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az egyik Szerződő Fél államának polgárai, akik ezen Megállapodás mellékletében felsorolt érvényes úti okmánnyal rendelkeznek, olyan tartózkodás céljából, amely nem munkavállalással vagy egyéb jövedelemszerző tevékenységgel függ össze, vízum nélkül utazhatnak be a másik Szerződő Fél állama területére és ott legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak.

2. Cikk

Az egyik Szerződő Fél államának polgárai, akik a másik Szerződő Fél állama területére munkavállalás vagy egyéb jövedelemszerző tevékenység céljából kívánnak utazni, vagy 90 napnál hosszabb ideig akarnak ott-tartózkodni, ezen állam vízumával kell rendelkezniük.

3. Cikk

1. A Cseh Köztársaság állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél állama területén elveszítik az érvényes úti okmányukat, a tartózkodási állam területéről az illetékes diplomáciai vagy konzuli képviselet által kiállított új érvényes úti okmánnyal utazhatnak ki, mely tartalmazni fogja a tartózkodási állam illetékes hatóságának kiutazási engedélyét.

2. A Magyar Köztársaság állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél állama területén elveszítik az érvényes úti okmányukat, a tartózkodási állam területéről az illetékes diplomáciai, vagy konzuli képviselet által kiállított új érvényes úti okmánnyal utazhatnak ki, mely tartalmazni fogja a tartózkodási állam illetékes hatóságának vízumát.

4. Cikk

1. Mindkét Szerződő Fél államának polgárai, akik érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek és a másik Szerződő Fél állama területén működő diplomáciai vagy konzuli képviselet tagjai, a szolgálatuk időtartama alatt vízum nélkül tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél állama területén.

2. Azonos jogosultság illeti meg az (1) bekezdésben meghatározott személyekkel közös háztartásban élő családtagokat is, amennyiben ők is érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek.

5. Cikk

Az egyik Szerződő Fél államának polgárai a másik Szerződő Fél államhatárát csak a nemzetközi forgalomra kijelölt határátkelőhelyeken léphetik át.

6. Cikk

Az egyik Szerződő Fél államának polgárai a másik Szerződő Fél állama területén történő tartózkodás során kötelesek annak jogszabályait betartani.

7. Cikk

A Szerződő Felek diplomáciai úton, haladéktalanul, kölcsönösen tájékoztatják egymást a beutazásra, a tartózkodásra és a kiutazásra vonatkozó jogszabályaik megváltoztatásáról.

8. Cikk

1. Mindkét Szerződő Fél fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a nemkívánatos személyek saját állama területére való belépését vagy ott-tartózkodását.

2. A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy akadályok nélkül átveszik államuk területére a saját állampolgáraikat.

9. Cikk

Mindkét Szerződő Fél fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a másik Szerződő Fél állama olyan állampolgárainak beléptetését vagy tartózkodását, akik veszélyeztetnék az államuk biztonságát vagy közrendjét, vagy akik nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel a saját tartózkodásuk biztosítása céljából.

10. Cikk

1. Bármelyik Szerződő Fél ideiglenesen, egészében vagy részben felfüggesztheti ezen Megállapodás alkalmazását biztonsági, közrendi, közegészségügyi okból, a 8. Cikk 2. bekezdésében foglaltak kivételével.

2. Mindkét Szerződő Fél ezen intézkedések bevezetéséről, valamint megszüntetéséről diplomáciai úton, haladéktalanul értesíti a másik Szerződő Felet.

11. Cikk

1. A Szerződő Felek a Megállapodás aláírását követő 30 napon belül diplomáciai úton megküldik egymásnak az ezen Megállapodás mellékletében felsorolt érvényben lévő úti okmányaik mintapéldányait. Ezen Megállapodás melléklete a Szerződő Felek írásbeli egyetértése alapján egészíthető ki és változtatható meg.

2. Ha az egyik Szerződő Fél az érvényben lévő úti okmányait megváltoztatja, vagy új fajta úti okmányt vezet be, az érvénybe lépésük előtt legalább 30 nappal diplomáciai úton, a minták csatolásával és a felhasználásukra vonatkozó információk közlésével értesíti a másik Szerződő Felet.

12. Cikk

1. Ez a Megállapodás a Szerződő Felek belső jogi előírásaival összhangban jóváhagyásra szorul, és az ennek megtörténtéről szóló későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 90. napon lép hatályba.

2. Ezen Megállapodás hatálybalépésének napján a Magyar Népköztársaság Kormánya, valamint a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között létrejött, 1963. december 11-én, Prágában aláírt, a két ország közötti utasforgalomról szóló Egyezmény érvényét veszti.

13. Cikk

Ezt a Megállapodást határozatlan időre kötik, és azt bármelyik Szerződő Fél felmondhatja. A Megállapodás az egyik Szerződő Fél által a másik Szerződő Félhez diplomáciai úton, írásban intézett felmondás kézhezvételét követő 90. napon hatályát veszti.

Készült Prágában, 1996. év november hó 11. napján, két eredeti példányban, magyar és cseh nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
A Cseh Köztársaság
Kormánya nevében

Melléklet

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló Megállapodáshoz

Ezen Megállapodás értelmében érvényes úti okmányoknak tekintendők

1. a Magyar Köztársaság állampolgárai számára:

a) diplomata útlevél,

b) külügyi szolgálati útlevél,

c) magánútlevél,

d) hajós szolgálati útlevél,

e) hazatérési igazolvány;

2. a Cseh Köztársaság állampolgárai számára:

a) diplomata útlevél,

b) szolgálati útlevél,

c) turista útlevél,

d) hajós útlevél,

e) utazási igazolvány.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1997. május hó 20. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére