A jogszabály mai napon ( 2024.07.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1997. évi CLII. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1996. évi – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló, az 1996. évi LX. törvénnyel és az 1996. évi CXX. törvénnyel módosított 1996. évi XIV. törvényben (a továbbiakban: KT) meghatározott – költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1996. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a hiány rendezése

1. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1996. évi költségvetésének végrehajtását 559 989 millió, azaz ötszázötvenkilencmilliárd-kilencszáznyolcvankilenc millió forint bevétellel, 585 132 millió, azaz ötszáznyolcvanötmilliárd-egyszázharminckettő millió forint kiadással és 25 143 millió azaz huszonötmilliárd-egyszáznegyvenhárom millió forint kiadási többlettel jóváhagyja.

(2) Az Ny. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Ny. Alap (1) bekezdésben meghatározott 1996. évi költségvetési hiánya a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény 19. § (1) bekezdésének a) pontja szerint kerül rendezésre.

A bevételek részletezése

2. § (1) A járulékbevételek összege 499 566 millió forint. Ebből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbevétel 411 828 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék bevétel 75 499 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 7843 millió forint, a munkanélküli-járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék 1700 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 2696 millió forint, melyből 1726 millió forint a települési önkormányzatok által fizetett járulék, 150 millió forint az egyházi személyek járulékfedezete, 820 millió forint a gyermeknevelési támogatás és a GYES után fizetett egyéni járulék.

(2) A járulékbevételek (1) bekezdés szerinti összegéből a kintlévőségek behajtásából származó bevétel 21 257 millió forint.

(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel 15 992 millió forint, amelyből a késedelmi pótlék és bírság 10 976 millió forint, az egyéb bevételek – ideértve a különféle okokból visszaérkezett ellátások összegét is – 5016 millió forint.

(4) A kamat- és egyéb hozambevételek összege 4456 millió forint.

(5) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) 7. §-ának (4) bekezdése alapján 1160 millió forint a Lakásfedezeti Államkötvény 1996. évi megtérülésének bevonásából származó bevétel.

(6) A működési célú bevételek összege 1576 millió forint. Ebből a nem az Ny. Alapból finanszírozott ellátások folyósítása miatti központi költségvetési térítés 658 millió forint. Az egyéb szervek költségtérítése és az intézmények egyéb működési célú bevétele 409 millió forint, az 1995. évi pénzmaradvány bevonásából származó bevétel 509 millió forint.

(7) Az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások (121 959 millió forint) után az Ny. Alap nyugdíjkiadásainak fedezetére az AT. 3. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerint fizetett járulékból származó bevétel 37 198 millió forint.

(8) A hiány mérséklése céljából történt vagyonértékesítésből származó bevétel 41 millió forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az AT 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyugellátások kiadása 504 866 millió forint. Ebből a korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak kiadása 435 211 millió forint, a hozzátartozói ellátások kiadása 69 655 millió forint.

(2) Az ellátások megállapításával és folyósításával kapcsolatban felmerült és ténylegesen kimutatható postaköltség, bankköltség és útiköltség-térítés 2254 millió forint.

(3) A működésre fordított kiadások összege 9539 millió forint, amelyből 1550 millió forint a 2. § (6) bekezdése szerinti működési célú bevételekből teljesített kiadás. A működési kiadások összegéből:

a) a folyamatos működési kiadások összege 7871 millió forint,

b) az ellenőrzési tevékenység ösztönzésére fordított összeg 23 millió forint,

c) az informatikai fejlesztés kiadása 841 millió forint,

d) a beruházási kiadások összege 349 millió forint,

e) az adatszolgáltatási és nyilvántartási jogszabályi kötelezettségekkel kapcsolatos feladatok teljesítésének kiadása 338 millió forint,

f) a világbanki programmal kapcsolatban felmerült hazai költségek kiadása 117 millió forint.

(4) Működési költségvetési előirányzatként megtervezett, módosítás nélkül a szolgáltatási szektorban teljesített befektetés összege 754 millió forint, melynek forrása a működési költségvetés beszámolójában szereplő helyesbített pénzmaradvány.

(5) A kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások összege 59 millió forint.

(6) Az Ny. Alap nyugdíjkiadásai után (504 866 millió forint) az AT 3. §-ának (5) bekezdése alapján a természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetére az E. Alapnak átadott járulék 64 623 millió forint.

(7) Az egymás számára végzett, illetve a közös érdekeltségű feladatok ráfordításigényének együttes figyelembevétele alapján az Ny. Alap rendszeres járulékbevételeinek 0,3 százalékaként meghatározott, az E. Alapnak átadott rendszeres járulékok összege 1432 millió forint.

(8) A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény 32. §-ban meghatározott mértéket meghaladó Kincstári Egységes Számla igénybevétele miatt fizetett kamatkiadás 1336 millió forint.

(9) A működési szektort megillető 1996. évi finanszírozási különbözetek összege 269 millió forint. Ez az összeg a 371 millió forint szolgáltatási szektorból költségvetési kiutalatlan támogatásnak, és a tovább nem utalt 26 millió forint működési saját bevételnek, valamint a 128 millió forint pénzmaradványt terhelő elvonások (alulfinanszírozás, illetve befizetési kötelezettség) különbözetének az egyenlege.

Működési költségvetés

4. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 10 234 millió forint.

(2) A működési kiadás (1) bekezdés szerinti összegéből

a) 965 millió forint a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál, 4454 millió forint a területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál, 1879 millió forint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál felhasznált összeg.

b) a központosított előirányzat kiadása 2241 millió forint, ebből 644 millió forint a központosított intézményi kiadás, 1597 millió forint a nyugdíjbiztosítási célfeladatokra fordított összeg, 695 millió forint a működési költségvetésben 1996-ban keletkezett pénzmaradvány. A 3. § (4) bekezdés és a 3. § (9) bekezdésében foglaltak teljesítését követően, valamint 10 millió forint összegű ellenőrzési tevékenység ösztönzésére fel nem használt 1995. évi pénzmaradvány visszafizetése után az 1997. évben felhasználható pénzmaradvány összege 200 millió forint.

(3) A működési költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

5. § (1) A nyugdíjbiztosítás által folyósított – nem nyugdíjbiztosítási finanszírozású – ellátások kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

A központi költségvetés által finanszírozott a nyugdíjbiztosítás által folyósított meg nem térített ellátások fedezetéül szolgál a Ny. Alap beszámolójának bevételei között szereplő 170 millió postaköltség. Az Országgyűlés elrendeli 1997. december 31-i hatállyal

a) az Ny. Alapnak a 170 millió forint postaköltség finanszírozásba történő bevonását követően keletkező 85 millió forint egyenleg befizetését a központi költségvetésnek,

b) a központi költségvetésnek a pénzbeli kárpótlás után a központi költségvetést terhelő 571 millió forint megtérítését az Ny. Alapnak.

(2) Az Ny. Alap tartalékainak alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 1996. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: MT) 58. §-ának (5) bekezdésében foglaltak végrehajtása során az Ny. Alap likviditási tartalékának 1996. december 31-i záróállománya 7734 millió forint, az Ny. Alap 1996. évi költségvetési hiánya fedezetébe ez az összeg vonható be.

7. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező – módosított – 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján 1996-ban az Ny. Alap javára 7148 millió forint összegben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás. E vagyon az Ny. Alap vissztehermentesen átvett vagyona tartalékalapjába került.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékban nyilvántartott vagyonelemek értékcsökkenése, értékvesztése 1996. év végi elszámolásának tartalékcsökkentő hatása 643 millió forint, a számvitelről szóló – módosított – 1991. évi XVIII. törvény 39. §-ának (4) bekezdése szerint.

II. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1996. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a hiány rendezése

8. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1996. évi költségvetésének végrehajtását 465 473 millió, azaz négyszázhatvanötmilliárd-négyszázhetvenhárom millió forint bevétellel, 508 959 millió, azaz ötszáznyolcmilliárd-kilencszázötvenkilenc millió forint kiadással és 43 486 millió, azaz negyvenhárommilliárd-négyszáznyolcvanhat millió forint kiadási többlettel jóváhagyja.

(2) Az E. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az E. Alap (1) bekezdésben meghatározott 1996. évi költségvetési hiánya a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény 19. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint kerül rendezésre.

A bevételek részletezése

9. § (1) A járulékbevételek összege 369 734 millió forint. A járulékbevételek összegéből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék befizetése 308 224 millió forint, a munkanélküliek ellátásai után fizetett egészségbiztosítási járulék 5836 millió forint, az egyéni járulék befizetésének összege 50 551 millió forint, a baleseti járulék 1593 millió forint, a munkáltatói táppénz-hozzájárulás bevételek összege 3530 millió forint. A központi költségvetés által a társadalombiztosításról szóló – módosított – 1975. évi II. törvény 119. §-ában foglalt kötelezettség alapján fizetett járulék 12 000 millió forint.

(2) A járulékbevételek (1) bekezdés szerinti összegéből a kintlevőségek behajtásából származó bevételek összege 15 426 millió forint.

(3) A terhesgondozásnak az E. Alap kiadásai között kimutatott, de 1993-tól a központi költségvetést terhelő költségeire a központi költségvetéstől átvett összeg 2500 millió forint.

(4) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összege 12 571 millió forint. Ebből 8141 millió forint a késedelmi pótlék és a bírság összege, 828 millió forint a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítése, 245 millió forint a terhesség-megszakítás egyéni térítési díja, 800 millió forint az e feladattal kapcsolatosan 1995-ben megelőlegezett költségek 1996. évi – a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott – központi költségvetés általi megtérítése. Az egyéb bevételek összege – ideértve a különféle okokból visszaérkezett ellátások, támogatások összegét – 2558 millió forint.

(5) A kamat- és egyéb hozambevételek összege 491 millió forint.

(6) Az Ny. Alap nyugdíjkiadásai (504 866 millió forint) után a természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetére az AT 3. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerint fizetett járulékból származó bevétel 64 623 millió forint.

(7) Az egymás számára végzett, illetve a közös érdekeltségű feladatok végzésére az Ny. Alaptól átvett – az Ny. Alap rendszeres járulékbevételeinek 0,3 százalékaként meghatározott – összeg 1432 millió forint.

(8) A működési célú bevételek összege 2118 millió forint. Ebből az összegből a központi költségvetés által a családi pótlék és más ellátások folyósításával összefüggő kiadások fedezetére biztosított térítés 1307 millió forint, amelyből 260 millió forint a családi támogatások igénylésének feldolgozásával, 63 millió forint a lakossági energiakompenzáció folyósítási költségeivel, 4 millió forint a családi pótlékban részesülőkre kiterjedő adatgyűjtéssel és feldolgozással kapcsolatos bevétel és egyéb bevétel. Az intézmények saját folyó bevételeinek összege 286 millió forint, 525 millió forint a működési költségvetésben 1995-ben keletkezett pénzmaradvány bevonásából származó bevétel.

(9) A vagyonértékesítésből származó bevétel összege 4 millió forint.

A kiadások részletezése

10. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások összege 224 832 millió forint. E kiadások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás összege 84 246 millió forint, amelyből 292 millió forint a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának kiadása. A gyógyászati segédeszközök árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás összege 12 118 millió forint, 1249 millió forint a vérzékenység gyógykezelésére fordított kiadás.

(3) A gyógyfürdő-szolgáltatás kiadásainak összege 1396 millió forint, az anyatejellátás kiadásainak összege 128 millió forint.

(4) Az E. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 79 265 millió forint.

(5) A terhességi-gyermekágyi segély kiadásaira fordított összeg 8276 millió forint.

(6) A táppénzkiadás összege 32 977 millió forint.

(7) Az egyéb betegségi ellátásokra fordított kiadások együttes összege 3575 millió forint. Ebből az utazási költségtérítésre fordított kiadás 2133 millió forint, a kártérítési járadékok kiadása 743 millió forint, a betegséggel kapcsolatos segélyek kiadása 699 millió forint. A betegséggel kapcsolatos segélyek kiadásából 113 millió forint a külföldi sürgősségi gyógykezelés költségeinek megtérítése, 326 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira fordított összeg, 250 millió forint a rendkívüli szociális támogatások kiadása, 11 millió forint a nemzetközi egyezményekből eredő kiadás.

(8) Az E. Alapot terhelő postaköltség, bankköltség, behajtási-végrehajtási költség és egyéb kiadások összege 1121 millió forint. A társadalombiztosítási kifizetőhelyek fenntartóinak fizetett költségtérítés összege 328 millió forint.

(9) A kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos kiadások összege 7 millió forint.

(10) A pénzbeli egészségbiztosítási ellátások (121 959 millió forint) után az Ny. Alap nyugdíjkiadásainak fedezetére az AT 3. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerint fizetett járulék 37 198 millió forint.

(11) A működésre fordított kiadások összege 15 505 millió forint, amelyből 2118 millió forint a 9. § (8) bekezdése szerinti működési célú bevételekből teljesített kiadás. A működési kiadások összegéből

a) a KT 8. §-a (12) bekezdésének a) pontja szerint a folyamatos működési kiadásokra fordított összeg 11 980 millió forint,

b) a behajtási tevékenységet végző igazgatási szervek hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére fordított összeg 734 millió forint,

c) a működési célú informatikai fejlesztésre fordított összeg 400 millió forint,

d) beruházási kiadásokra, a Fővárosi és Pest megyei Egészségbiztosítási Pénztár elhelyezésének részleges megoldására szolgáló összeg 776 millió forint,

e) az egészségbiztosítási kiadások takarékos és hatékony felhasználását segítő ellenőrzési rendszerek (vény- és táppénz-ellenőrzési rendszer, jogosultság ellenőrzésére hivatott rendszer) fejlesztésére fordított összeg 244 millió forint,

f) a Világbanki Program hazai költségeire teljesített kiadás 313 millió forint,

g) a 9. § (8) bekezdése szerinti működési célú bevételek előirányzat fölött realizálódott összegéből teljesített kiadás 1058 millió forint.

(12) Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, költségvetési rend szerint gazdálkodó intézmények tartozásainak visszatérítendő működési célú előleg formájában történő részbeni rendezésére teljesített kiadás 3995 millió forint.

(13) A kincstári egységes számlához kapcsolt megelőlegezési számláról történt – a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló – módosított – 1995. évi CXXI. törvény 32. §-ának (3) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladó – hitelfelvétel után fizetett kamat összege 2745 millió forint.

A működési költségvetés

11. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 15 505 millió forint.

(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 15 505 millió forint. Ebből az összegből az Egészségbiztosítási Önkormányzat kiadása 72 millió forint, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kiadása 2792 millió forint, 4 millió forint a Területi Egészségbiztosítási Bizottságok, 9464 millió forint a Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak kiadása, az Országos Orvosszakértői Intézet kiadása 671 millió forint. A központosított előirányzatok teljesítésének összege 1225 millió forint. A működési költségvetésben 1996-ban keletkezett pénzmaradvány összege 1277 millió forint, melyből 309 millió forint a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár elhelyezésére fordítható.

(3) A működési költségvetés mérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

12. § (1) Az egészségbiztosítás által folyósított, nem egészségbiztosítási finanszírozású ellátások kiadásait és azok megtérítéseit a törvény 8. számú melléklete tartalmazza. A központi költségvetés által finanszírozott, az egészségbiztosítás által folyósított ellátások 1996. évi kiadásait a központi költségvetés megtérítései nem fedezték. A különbözetet (1081 millió forintot) a központi költségvetés az 1997. évben megtéríti.

(2) Az E. Alap tartalékainak 1996. évi alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.

13. § Az E. Alap likviditási tartalékának 1996. december 31-i záróállománya 16 870 millió forint. Az E. Alap 1996. évi költségvetési hiánya fedezetébe az MT 58. §-ának (5) bekezdésében foglalt rendelkezések végrehajtása során ez az összeg vonható be.

14. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező – módosított – 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, 1996-ban az E. Alap javára 3737 millió forint összegben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás. E vagyon az E. Alapnak az AT 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott tartalékalapjába került.

(2) Az E. Alap javára 1995-ben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi CX. törvény 11. §-ának (1) bekezdése szerint részben ideiglenes átadás-átvételi értéken lett számításba véve. Az 1996-ban megállapított végleges átadás-átvételi értékek figyelembevétele alapján az 1995. évi állam általi vissztehermentes vagyonátadás összege 5195 millió forint volt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tartalékban nyilvántartott vagyonelemek értékcsökkenése, értékvesztése 1996. év végi elszámolásának tartalékcsökkentő hatása – ideszámítva a Club Aliga üdülőegyüttes üzemeltetési vagyona csökkenésének hatását is – 97 millió forint.

(4) Az E. Alap tartósan befektetett eszközök tartalékában nyilvántartott, tulajdonában álló bérházak értékcsökkenése 1996. év végi elszámolásának a tartósan befektetett eszközök állományát csökkentő hatása 1 millió forint. Az említett tartalékban nyilvántartott értékpapíroknál 1996. év végén értékvesztés elszámolására nem került sor.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER EGÉSZÉT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

15. § (1) A társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegzéséből – a halmozódások kiküszöbölésével – adódó bevételi főösszege 922 209 azaz kilencszázhuszonkettőmilliárd-kétszázkilenc millió forint, kiadási főösszege 990 838 azaz kilencszázkilencvenmilliárd-nyolcszázharmincnyolc millió forint, hiánya 68 629 azaz hatvannyolcmilliárd-hatszázhuszonkilenc millió forint.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer összevont 1996. évi költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza, amely a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi CX. törvény 6. számú mellékletének a társadalombiztosítási alrendszer 1995. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlege számszaki elírásából adódó adatait is helyesbíti a következőképpen:

Kiadások 13 pont világbanki program hazai költsége 1995. évi teljesítés, 351 millió forint, kiadások összesen 861 718 millió forint, egyenleg – 40 416 millió forint.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetésének hiánya az 1. § (3) bekezdésében és a 8. § (3) bekezdésében meghatározott módon kerül rendezésre.

16. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében 1996-ban 1270 millió forint összegű vagyonátvétel történt. Ebből 615 millió forint összegű vagyon felszámolási eljárás során, 655 millió forint összegű vagyon pedig az AT 6. §-ának (3) bekezdésében szabályozott átvétellel került társadalombiztosítási tulajdonba. Az átvett vagyon – a tartozásra befizetett összegek különböző tartozásrészek kiegyenlítésére történő felhasználásának sorrendjére vonatkozó rendelkezések, az AT 4. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontjában, továbbá 5. §-a (3) bekezdésének a) és c)–d) pontjaiban, valamint a KT 18. §-ának (2)–(3) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával megállapítható – eszmei hányadok szerint oszlik meg az Ny. Alap és az E. Alap között.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon 1996. december 31-ével elszámolt értékvesztése (ideértve az e vagyonkörbe tartozó ingatlanok értékcsökkenését is) 1914 millió forint. Ebből 1067 millió forint az Ny. Alapnál, 847 millió forint az E. Alapnál elszámolt összeg.

(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a 11. számú melléklet részletezi.

17. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1996. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

BEVÉTELEK

Millió forintban


Megnevezés

1995.
évi
teljesítés

1996.
évi
elő-
irányzat
1996.
évi
módo-
sított
elő-
irányzat

1996.
évi
telje-
sítés
1. Járulékbevételek 432 763 484 235 479 422 499 566
– munkáltatói járulékbefizetés 351 896 391 099 388 360 411 828
– egyéni nyugdíjjárulék befizetések 69 957 80 874 79 000 75 499
– munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 7 561 8 362 8 362 7 843
– munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék 1 650 2 300 1 600 1 700
– egyes szociális ellátások után fizetett járulék 1 699 1 600 2 100 2 696
2. Kintlévőség behajtása 17 222 21 222
3. Rendkívüli behajtás 13 812 4 000
4. Járulékbevételek összesen 432 763 515 269 504 644 499 566
– ebből kintlévőségek behajtása 17 289 21 257
5. Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel 13 992 14 064 13 100 15 992
– késedelmi pótlék és bírság 12 192 13 764 12 800 10 976
– egyéb bevételek 1 800 300 300 5 016
6. Kamat- és egyéb hozambevétel 7 623 3 000 3 000 4 456
7. Lakásfedezeti Államkötvény tőketörlesztése 1 300 1 160 1 160 1 160
8. Működési célú bevételek 934 720 838 1 576
– központi költségvetés által térített 155 420 420 658
– egyéb működési bevétel 618 300 300 409
– 1995. évi pénzmaradvány 391
– 1995. évi világbanki kölcsönnel kapcsolatos pénzmaradvány 118 118
– 1994. évi pénzmaradvány 160
9. Alapok közötti elszámolás 37 116 39 975 39 253 37 198
pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átvett
járulék az E. Alaptól 36 064 39 975 39 253 37 198
– egyösszegű átcsoportosítás az E. Alaptól 1 052
10. Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából 2 900 41
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 493 728 574 188 564 895 559 989

KIADÁSOK

Millió forintban


Megnevezés

1995.
évi
teljesítés

1996.
évi
elő-
irányzat
1996.
évi
módo-
sított
elő-
irányzat

1996.
évi
teljesítés
1. Nyugellátások 443 170 510 917 505 800 504 866
– korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak 380 670 440 417 436 100 435 211
– hozzátartozói ellátások 62 499 70 500 69 700 69 655
2. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb) 2 015 2 600 2 600 2 254
3. Működésre fordított kiadások 8 064 9 974 9 892 9 539
– folyamatos működési kiadások 7 381 7 340 7 871
– ellenőrzési tevékenység ösztönzése 31 50 50 23
– informatikai fejlesztések kiadása 568 840 840 841
– beruházási kiadások 525 1 343 1 143 349
– adatszolgáltatási és -nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra
360

360

338
– világbanki program hazai költségei 150 159 117
– közös feladatra átadott 1 500
– egyéb működési célból fedezett 924
4. Működési előirányzatból ellátási költségvetésben megvalósított befektetés fedezetének rendezése
410

754
5. Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások
259

100

100

59
6. Fővárosi Igazgatóság új székháza – céltartalék
7. Alapok közötti elszámolás 56 726 66 850 66 195 66 055
– nyugdíjkiadások után átadott járulék az E. Alapnak 56 726 65 397 64 742 64 623
– közös feladatok elvégzésére átcsoportosított járulék 1 453 1 453 1 432
8. Kamat a kincstári egyszámla igénybevétele miatt 1 500 1 336
9. Működési szektort megillető 1996. évi finanszírozási különbözetek 269
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 511 918 590 441 586 087 585 132
EGYENLEG: –18 190 –16 253 –21 192 –25 143
Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.

2. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1996. évi működési költségvetése

BEVÉTELEK

Millió forintban


Cím-
szám


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat név

1996. évi
törvényi
előirányzat

1996. évi
módosított
előirányzat

1996. évi
teljesítés
9 Központosított előirányzatok
1 Működés bevételei 300 300 409
2 A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz
6 661

6 661

6 661
3 A nem nyugdíjbiz. ellátások megállapítási, folyósítási kiad. megtérítése
420

420

628
4 Informatikai fejlesztések fedezetére átvett pénzeszköz 840 840 840
5 Beruházásokra átvett pénzeszköz 1 343 1 143 776
6 Adatszolg.-i és nyilvánt. felad. személyi és dologi kiadásaira átvett pénz
360

360

360
7 Ellenőrzési tevékenység ösztönzésre átvett pénzeszköz 50 50 50
8 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos 1995. évi pénzmaradvány
118

118
9 1995. évi pénzmaradvány igénybevétele 391
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen: 9 974 9 892 10 234

KIADÁSOK

Millió forintban


Cím-
szám


Alcím-
szám
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


Előirányzat név

1996. évi
törvényi
előirányzat

1996. évi
módosított
előirányzat

1996. évi
teljesítés
1 Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása 938 938 965
1 Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat 117 117 108
1 Működési kiadások 107 107 95
1 Személyi juttatások 36 36 30
2 Társadalombiztosítási járulék 16 16 2
3 Dologi kiadások 55 55 63
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítások 3 3
3 Felhalmozási kiadások 7 7 13
2 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 821 821 857
1 Működési kiadások 821 821 843
1 Személyi juttatások 292 292 331
2 Társadalombiztosítási járulék 119 119 124
3 Dologi kiadások 384 384 380
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 24 24 8
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 2
2 Felújítások
3 Felhalmozási kiadások 14
2 Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok 3 604 3 604 4 454
1 Működési kiadások 3 563 3 563 4 324
1 Személyi juttatások 1 900 1 900 2 395
2 Társadalombiztosítási járulék 759 759 986
3 Dologi kiadások 904 904 941
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 2
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítások 1 1 20
3 Felhalmozási kiadások 40 40 110
3 Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 1 532 1 532 1 879
1 Működési kiadások 1 527 1 527 1 848
1 Személyi juttatások 718 718 905
2 Társadalombiztosítási járulék 289 289 358
3 Dologi kiadások 519 519 580
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 1 5
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítások 17
3 Felhalmozási kiadások 5 5 14
9 Központosított előirányzatok 3 900 3 818 2 241
1 Központosított intézményi előirányzatok 1 995 1 795 644
1 Működési kiadások 465 465 10
1 Személyi juttatások 297 297
2 Társadalombiztosítási járulék 127 127
3 Dologi kiadások 31 31
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 10 10 10
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítások 187 187 285
3 Felhalmozási kiadások 1 343 1 143 349
2 Nyugdíjbiztosítási célfeladatok 1 905 2 023 1 597
1 Informatikai fejlesztések 840 840 841
2 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások 159 117
3 Kamat és rendelkezésretartási jutalék 41
4 Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások 38 38 9
5 Folyamatos informatikai kiadások 100 100 184
6 Hozzájárulás az önkéntes nyugdíjpénztárhoz 38 38 28
7 Adatszolg.-i és nyilvántartási köt. kapcs. feladatokra 360 360 273
8 Üzemorvosi hozzájárulás 15 15
9 Üzemeltetési költség 169 169
10 Új székházak bebútorozása (ügyfélvárók) 50 50 45
11 Központi nyomtatványellátás 40 40 90
12 Nemzetközi rendezvény költsége és ISSA tagdíj 14 14 10
13 Ingatlanok lízing- vagy bérleti díj többlete 200 200
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen: 9 974 9 892 9 539
Működési pénzmaradvány: 695
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen: 10 234

3. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

A nyugdíjbiztosítás által folyósított, nem a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások kiadásai és megtérítései

Millió forintban

Megnevezés

1995. évi
teljesítés
1996.
évi
elő-
irányzat

1966. évi
teljesítés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 74 184 76 900 90 861
1. A központi költségvetés megtérítése 47 217 50 000 56 523
2. A munkáltatók, illetve a Munkaerő-piaci Alap megtérítése 18 127 19 000 26 498
3. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. megtérítése 1 170 2 000 1 760
4. Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal megtérítése 4 149 2 400 2 600
5. Hadigondozottak Közalapítványának megtérítése 3 521 3 500 3 480
KIADÁSOK ÖSSZESEN 74 184 76 900 86 469
1. Központi költségvetésből finanszírozottak 47 217 50 000 56 989
politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések 5 619 7 300 6 034
= politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések 4 997
= kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok 213
= tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások 90
= nemzeti gondozotti ellátások 319
= közszolgálati idő után járó nyugdíjkiegészítés
bányásznyugdíj és szénjárandóság pénzbeni megváltása 2 183 3 000 2 428
az 1992. évi profiltisztítás 5 510 5 200 6 324
= lakbér-hozzájárulás 307 300 289
= vakok személyi járadéka 2 453 2 400 2 706
= rokkantsági járadék 1 822 1 800 2 250
= egészségkárosodási járulék 767 500 914
= katonai családi segély 161 200 165
az 1994. évi profiltisztítás 31 367 34 500 36 484
= házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék 5 407 5 800 4 984
= megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadéka
20 481

22 000

26 068
= cukorbetegek támogatása 47 100 44
= mezőgazdasági járadékok 5 432 6 600 5 388
= egyházi személyek nyugdíja
évközi változások 2 538 5 455
= egyszeri egyösszegű támogatás 4 764
= energiaár-kompenzáció (áthúzódó) 2 538 8
= nemzeti helytállásért pótlék 671
= bányászkereset-kiegészítés (mecseki) 2
= művészeti tevékenységgel kapcsolatos nyugdíj-kiegészítés 10
postaköltség (összes ellátás) 264
2. Munkáltatói befizetésekből, illetve a Foglalkoztatási Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj
9 744

12 000

7 570
3. Szolidaritási Alapból finanszírozott előnyugdíj 8 383 7 000 10 109
4. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján
1 170

2 000

1 785
5. Országos Kárpótlási és Kárrendezéi Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján
4 149

2 400

3 610
6. Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti
ellátások

3 521

3 500

3 358
7. Új korengedményes nyugdíj 3 048
EGYENLEG
1. A központi költségvetésből finanszírozott ellátások kiadásai és tágyévi megtérítéseinek egyenlege (381 millió Ft visszaérkezett ellátással, valamint 170 millió forint postaköltséggel csökkentve)

85
2. A munkáltatók, illetve a Munkaerő-piaci Alap által finanszírozott ellátások 5 771
3. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott ellátások kiadásai és tárgyévi megtérítéseinek egyenlege
–25
4. Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott ellátások kiadásai és megtérítésének egyenlege (373 millió Ft 1995. évi térítés, 66 millió Ft visszaérkezett ellátás)

–571
5. Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátások kiadásai és tárgyévi megtérítésének egyenlege
122

4. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap tartalékai

Millió forintban
Tartalékok
Sor-
szám
Megnevezés Likviditási
tartalék
BHT Tartósan
befektetett
eszközök
Visszteher-
mentesen
átvett vagyon
1. 1992. év végi – a kiadási többlet hatását nem tartalmazó – állapot
10 993

4 735

15 485
2. Likviditási tartalékcsökkenés az 1992. évi kiadási többlettel összefüggésben
–9 617
3. 1993. évi induló állapot 1 376 4 735 15 485
4. A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1993. évi visszapótlása
1 403
5. 1993. évi hiány finanszírozására kibocsátott kötvény 5 000
6. 1993. évi hiány –7 402
7. Az 1993. évi vagyoni műveletek és értékvesztés nettó hatása –599 –1 879
8. 1993. év végi állapot a hiány rendezését megelőzően 377 4 136 13 606
9. A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1994. évi visszapótlása
2 421
10. 1992. évi hiányt finanszírozó kötvény kibocsátásából származó bevétel, 1994-ben
4 455
11. 1993. évi likviditási tartalék visszapótlása, MÁV 1 148
12. Épületberuházás, ingatlanvásárlás –499 499
13. Állami ingyenes vagyonjuttatás keretében átvett ingatlan 185
14. Követelések fejében átvett vagyonelemek értéke
15. 1994. évi költségvetési hiány –23 465
16. A tartósan befektetett eszközök 1994. évi értékvesztése (Lupis-követelés)
–380
17. Befekt. hozama, tartalék megtérülése 3
18. Vagyonmegosztásból az ÁSZ szerint 125 –125
19. 1994. év végi állapot (1994. XII. 31. pénzforgalmi) –15 064 3 765 13 600 185
20. 1993. évi állami garancia 2 052
21. 1993. évi hiány kötvénnyel nem finanszírozott részének állami megtérítése
350
22. 1993. évi likviditási tartalék visszapótlása 1 069
23. 1994. évi zárszámadás szerint –11 593 3 765 13 600 185
24. 1992. évi hiányt finanszírozó kötvény kibocsátásából származó bevétel, 1995-ben
5 162
25. 1991. évi hiány 1992. évi zárszámadással összefüggő kötvény kibocsátásából történő rendezése
822
26. PX Kft. üzletrész eladása és bevonása a költségvetésbe –1
27. Lakáskötv. eladása beruházási célra –1 157
28. Lakáskötv. eladásából származó értékvesztés –193
29. Lakáskötv. tőketörlesztésének bevonása a költségvetésbe –1 310
30. Ktgv.-i tv. által előírt BHT felhasználás –3 636
31. Tartós vagyon értékesítésének bevétele 38
32. 1995. évi költségvetési hiány –18 190
33. A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1995. évi visszapótlása
756
34. Ingyenes állami vagyonjuttatás 4 152
35. Ingyenes állami vagyonjuttatási szerződésben előírt újrabefektetés
66
36. Ybl Bank megtérítéséből követelésként nyilvántartott érték feletti bevétel
41
37. Vagyonmegosztáskor kapott beruházások fedezetét szolgáló összeg
–120
38. VIR és NYUGDBER CENTER Kft.-k részesedése 1 325
39. Állami vagyonjuttatás osztalékának újrabefektetése –66 66
40. Ellátásból térítésmentesen a működésbe áttett felújításokra elszámolt összeg
5
41. Az 1995. évi zárszámadás szerint –23 043 88 12 269 4 403
42. 1994. évi hiány rendezése (1996. I. 24-én az 1995. XII. 31-i adóssággal szemben)
23 465
43. 1991. évi likviditási tartalék visszapótlása (1996. I. 24-én a hitelállomány csökkentésével)
307
44. 1995. évi hiányrendezés az 1996. XII. 31-i adóssággal szemben [1995. évi CXXI. tv. 32. § (1) bekezdés]
7 005
45. BHT felhasználás 1996. évi eszközgazdálkodásba –88 88
46. Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése –1 160
47. Lakásfedezeti kötvény értékesítése –85
48. Vissztehermentesen átvett állami vagyon 7 148
49. Vissztehermentesen átvett állami vagyon értékesítése –3 051
50. Részvényvásárlás 3 230
51. Kft. törlesztés, alaptőkeemelés 754
52. Vissztehermentesen átvett állami vagyon é.cs. –643
53. Lupis megtérülés (16. sor) 130
54. Lupis megtérülés bevonása a folyó finanszírozásba –130
55. Likviditás tartalék záró állománya 1996. XII. 31. 7 734
56. A Likviditási tartalék végleges felhasználása az 1996. évi hiány rendezésére
–7 734
57. Működési célú ingatlanok átvezetése a működési szektorba az ÁSZ megállapítása alapján
–399
58. Működést illető vagyonmódosítás az ÁSZ megállapítása alapján
–5
59. 1996. év végi állapot [1996. évi CXXI. tv. 58. § (5)–(7) bekezdés]
0

0

14 692

7 857

5. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1996. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

BEVÉTELEK

Millió forintban
Megnevezés 1995. évi tény 1996. évi eredeti előirányzat 1996. évi módosított előirányzat 1996. évi teljesítés
1. Járulékbevételek 335 305 369 019 360 722 369 734
Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 280 582 293 713 292 000 308 224
Egyéni egészségbiztosítási járulék befizetések 46 867 55 184 54 600 50 551
Munkanélküli ellátás után fizetett munk. járulék 6 018 6 622 6 622 5 836
Baleseti járulék 1 837 1 500 1 500 1 593
Munkáltatói táppénz hozzájárulás 12 000 6 000 3 530
2. Kintlevőségek behajtása 12 778 14 778
3. Rendkívüli behajtás 10 271 3 000 0
4. Járulékbevételek összesen (1–3. összesen) 335 304 392 068 378 500 369 734
ebből: kintlevőségek behajtása 13 322 12 778 14 778 15 426
5. Központi költségvetés által fizetett járulék 10 400 12 000 12 000 12 000
6. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel
2 500

2 500

2 500

2 500
7. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
12 731

14 411

13 700

12 571
– terhességmegszakítás egyéni térítési díja 169 700 700 245
– terhességmegszakítással kapcsolatos központi költségvetési térítés
1 000

800

800

800
– baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése 1 090 2 200 2 200 828
– késedelmi pótlék, bírság 9 413 10 211 9 500 8 141
– egyéb bevételek 1 059 500 500 2 558
8. Kamat- és egyéb hozambevételek 174 600 600 491
– tartósan befektetett eszközök hozama 113 88
– vissztehermentesen átvett vagyon hozama 15 351
– járuléktartozás fejében átvett vagyon hozama 1
– gyógyszertárak túligénylési kamata 45 51
9. Befektetések hozama, tartalék bevonása 535
10. Működési célú bevételek 3 663 1 060 1 060 2 118
– központi költségvetés megtérítése 1 195 980 980 980
– egyéb megtérítés 67
– családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos központi költésgvetési térítés260
– Ny. Alaptól közös feladatra átvett összeg 1 500
– előző évi pénzmaradvány igénybevétele 687 525
– egyéb működési célú bevétel 281 80 80 286
11. Alapok közötti elszámolások 56 726 66 850 66 195 66 055
– nyugdíjkiadások után átvett járulék 56 726 65 397 64 742 64 623
– közös feladatok elvégzésére átcsoportosítás 1 453 1 453 1 432
12. Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából 2 100 4
– tartozás kiegyenlítéseként átvett ingatlan értékesítéséből származó bevétel


...
3
– tartozás kiegyenlítéseként átvett ingóságok stb. megyei szervek általi értékesítéséből származó bevétel


...

0
13. Központi költségvetésből eü. intézményeknek energia-áremeléssel összefüggő kompenzációra
882BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 422 915 489 489 476 655 465 473

KIADÁSOK

Millió forintban
Megnevezés 1995. évi tény 1996. évi eredeti előirányzat 1996. évi módosított előirányzat 1996. évi teljesítés
1. Természetbeni ellátások 275 730 304 100 324 635 326 102
– gyógyító-megelőző ellátások 191 022 217 500 224 835 224 832
– gyógyfürdő-szolgáltatás 1 214 750 1 500 1 396
– anyatejellátás 140 200 200 128
– gyógyszertámogatás 69 977 72 000 81 850 84 246
– vérzékenység kezelése (VIII. faktor) 799 800 1 250 1 249
– gyógyászati segédeszköz támogatás 10 808 11 500 13 000 12 118
– utazási költségtérítés 1 771 1 350 2 000 2 133
2. Pénzbeni ellátások 118 242 131 066 128 340 121 959
– korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások 68 147 77 066 79 000 79 265
– terhességi-gyermekágyi segély 8 904 9 500 9 500 8 276
– táppénz 39 805 42 800 38 140 32 977
ebből: munkáltatók által fizetett táppénz 12 000 6 000 3 530
– betegséggel kapcsolatos segélyek 679 800 800 699
– kártérítési járadék 708 900 900 743
3. Postaköltség és egyéb kiadások 1 127 1 500 1 500 1 121
4. Működésre fordított kiadások 12 554 13 900 15 346 15 505
– folyamatos működési kiadások 10 348 11 980 11 980 11 980
– behajtás ösztönzése 607 400 600 734
– ellenőrzési rendszerek fejlesztése 244 244 244
– informatikai fejlesztés 500 400 400 400
– FPEP elhelyezésének költ. és beruházási kiadások 876 776 776
– Világbanki Program hazai költsége 201 1 346 313
– előző évi maradványból 687 525
– működési célú bevételek többletéből 211 533
5. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 363 500 500 328
6. Kamat és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítás
9

5

5

7
7. Alapok közötti elszámolás 37 116 39 975 39 253 37 198
– pénzbeli ellátások után átadott járulék 36 064 39 975 39 253 37 198
– egyösszegű átcsoportosítás az Ny. Alap részére 1 052
8. Kamat a kincstári egységes számla igénybevétele után 2 000 2 745
9. Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére 4 000 3 995
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 445 141 491 046 515 579 508 959
EGYENLEG: –22 226 –1 557 –38 924 –43 486
Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.

6. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátások 1996. évi kiadási előirányzatai és azok teljesítése

Millió forintban


Megnevezés1995. évi tény


1996.
évi elő-
irányzat
törvény
szerint
1996.
évi
elő-
irányzat
24%-os
szinten-
tartással
elő-
irányzatElő-
irányzat
változás

1996.
évi
pótkölt-
ségvetés
szerinti
elő-
irányzat
Kiadások
5%-os
szín-
vonal-
tartása
(I–IV.
hó)
telje-
sítés
Dologi
és bér-
kiadások
átlagos
24%-os
színvo
naltartása
(V–XII.
hó) teljesítésSzakmai
fejlesztés teljesítés1996. évi teljesítés
I. Háziorvosi ellátás finanszírozása
– fix összeg 4 470 4 996 5 222 –378 4 844 80 684 180 4 864
– területi pótlék 381 428 387 –5 382 382
– eseti ellátás díjazása 179 202 182 7 189 189
– teljesítmény díjazása 13 852 15 843 16 583 376 16 959 235 2 255 16 939
– új háziorvosi szolgálatok létesítése
0

0

0

0
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen
18 882

21 469

22 374

0

22 374

315

2 939

180

22 374
II. Feladatfinanszírozás
1. Egyéb alapellátás
– iskola-egészségügyi ellátás 589 797 822 6 828 6 57 192 828
– védőnői szolgálat 2 843 3 231 3 410 0 3 410 48 464 3 410
– ügyeleti szolgálat 1 456 2 643 2 643 –83 2 560 0 0 1 097 2 560
– kiegészítő alapellátási feladat 296 298 270 –10 260 4 0 260
– munka-egészségügyi szolgálat 1 678
– fogorvosi szolgáltatás 5 207 7 080 7 310 –754 6 556 66 645 756 5 555
– anya-, gyermek- és csecsemővédelem
625

717

750

–1

749

11

102

749
Egyéb alapellátás összesen 12 694 14 766 15 205 –842 14 363 135 1 268 2 045 13 362
2. Járóbeteg-szakellátás
– gyermekgyógyászati MSZ.SZ 36 44 39 0 39 1 0 39
– nőgyógyászati MSZ.SZ 28 36 32 0 32 1 0 32
– sportegészségügyi ellátás 88
– nemibeteg-gondozás 459 515 539 –2 537 8 73 537
– tüdőgondozás 1 548 1 743 1 829 2 1 831 26 249 1 831
– ideggyógyászati gondozás 846 962 1 009 2 1 011 14 138 1 011
– onkológiai gondozás 434 488 510 1 511 7 69 511
– alkohológiai és drogellátás 310 382 399 1 400 5 54 400
Járóbeteg-szakellátás összesen 3 749 4 170 4 357 4 4 361 62 583 0 4 361
3. Vérellátás 959 1 109 1 102 0 1 102 16 112 0 1 092
4. Mentés, betegszállítás összesen 5 736 6 539 6 854 100 6 954 97 932 100 6 954
5. Egyéb
– új beruházás, rekonstrukció 382
– rekonstrukció miatti kiesés 737 0 0 74 74 67
– egyéb ellátás 546 586 611 –38 573 8 78 574
Egyéb összesen 1 665 586 611 36 647 8 78 0 641
Feladatfinanszírozás összesen 24 803 27 170 28 129 –702 27 427 318 2 973 2 145 26 410
III. Feladat- + teljesítményfinanszírozott járóbeteg-szakellátás
– járóbeteg-szakrendelés 20 158 23 175 24 266 –455 23 811 340 3 255 23 804
– járóbeteg-szakambulancia 5 536 6 407 6 710 109 6 819 95 907 6 828
– speciális finanszírozású feladatok
3 967

851

872

–237

635

11

105

0

624
– CT. MRI 4 091 4 204 372 4 576 60 572 460 4 664
– művesekezelés 3 796 5 000 5 122 248 5 370 64 614 927 5 440
– házi szakápolás 600 600 –580 20 0 0 25
Feladat- + telj. fin. járóbeteg-szakellátás összesen
33 457

40 124

41 774

–543

41 231

570

5 453

1 387

41 385
IV. Teljesítményfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás
1. Aktív fekvőbeteg-ellátás
– aktív ellátás 96 875 109 637 106 453 8 409 114 862 1 638 15 707 116 020
– speciális finanszírozású feladat
3 497

3 665

3 753

435

4 188

47

453

433

3 762
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen
100 372

113 302

110 206

8 844

119 050

1 685

16 160

433

119 782
2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás 11 520 13 841 13 423 343 13 766 197 1 867 0 13 770
Teljesítmény fin. fekvőbeteg-szakellátás összesen
111 892

127 143

123 629

9 187

132 816

1 882

18 027

433

133 552
KASSZÁK ÖSSZESEN (I–IV.) 189 034 215 906 215 906 7 942 223 848 3 085 29 392 4 145 223 721
Előlegvisszatérítés –121
KASSZÁK MINDÖSSZESEN 189 034 215 906 215 906 7 942 223 848 3 085 29 392 4 145 223 600
Célelőirányzatok:
1. orvosi vény 339 370 370 0 370 370
2. felülvizsgáló orvosok díja 252 252 –22 230 230
3. egyéb célelőirányzat (kock. kez., ifj. és szab. sp., alk. prev. mentálhig.)

1 620


725


725


–365


360


360
4. újszerű eljárások és technikák bevezetése és elterjesztése és 1 napos kh.-i kezelések

220


220


–220


0


0
5. E raktár 29 27 27 0 27 27
6. influenzia védőoltás 0 0 0 0 245
Célelőirányzatok összesen 1 988 1 594 1 594 –607 987 0 0 0 1 232
Mindösszesen 191 022 217 500 217 500 7 335 224 835 3 085 29 392 4 145 224 832

7. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése

BEVÉTELEK

Millió forintban


Cím-
szám


Alcím-
szám
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve


1995. évi tény

1996. évi
eredeti
előirányzat

1996. évi
módosított
előirányzat

1996. évi
teljesítés
9 Központosított előirányzatok
1 Működés saját bevételei 281 80 80 286
2 Egészségbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz
7 583

10 920

10 920

10 920
3 A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése
1 195

980

980

1 047
4 Családi támogatások igénylésének feldolg. kapcs. központi költségvetési térítés
260
5 Nyugdíjb. Alaptól műk.-re átvett pénzeszköz 1 500
6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 687 525
Összesen 11 246 11 980 11 980 13 038
7 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz
201

1 346

313
8 Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz 500 400 400 400
9 Behajtás ösztönzés fedezete 607 400 600 734
10 FPEP elhelyezésének költsége és beruházások 876 776 776
11 Ellenőrzési rendszerek fejlesztése 244 244 244
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen: 12 554 13 900 15 346 15 505

KIADÁSOK

Millió forintban


Cím-
szám


Alcím-
szám
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve


1995. évi tény

1996. évi
eredeti
előirányzat

1996. évi
módosított
előirányzat

1996. évi
teljesítés
1 Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása 2 670 2 994 2 994 2 864
1 Egészségbiztosítási Önkormányzat 87 90 90 72
1 Működési költségvetés 87 90 90 72
1 Személyi juttatások 29 72 72 29
2 Társadalombiztosítási járulék 11 15 15 2
3 Dologi kiadások 13 3 3 21
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 20
5 Kockázatkezelésből átvett 34
2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2 583 2 904 2 904 2 792
1 Működési költségvetés 2 125 2 585 2 585 2 375
1 Személyi juttatások 724 893 893 852
2 Társadalombiztosítási járulék 296 366 366 324
3 Dologi kiadások 1 033 1 303 1 303 1 143
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 72 23 23 56
2 Felújítások 1 2 2 3
3 Felhalmozási kiadások 457 317 317 414
1 Egyéb intézményi beruházások 457 317 317 414
2 Egészségbiztosítási Alap Területi Szervei 6 906 9 467 9 367 9 468
1 Területi Egészségbiztosítási Bizottságok 12 12 4
1 Működési költségvetés 0 12 12 4
1 Személyi juttatások 5 5 2
2 Társadalombiztosítási járulék
3 Dologi kiadások 7 7 2
2 Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak 6 906 9 455 9 355 9 464
1 Működési költségvetés 6 443 9 109 9 009 8 975
1 Személyi juttatások 3 454 4 585 4 585 4 719
2 Társadalombiztosítási járulék 1 383 2 075 2 075 1 928
3 Dologi kiadások 1 600 2 446 2 346 2 306
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 6 3 3 22
2 Felújítások 175 196 196 163
3 Felhalmozási kiadások 288 150 150 326
1 Egyéb intézményi beruházások 288 150 150 326
3 Országos Orvosszakértői Intézet 592 639 639 671
1 Működési költségvetés 589 635 635 663
1 Személyi juttatások 371 379 379 404
2 Társadalombiztosítási járulék 154 163 163 167
3 Dologi kiadások 64 93 93 92
2 Felújítások 1 4 4 1
3 Felhalmozási kiadások 2 7
1 Egyéb intézményi beruházások 2 7
9 Központosított előirányzatok 1 861 800 2 346 1 225
1 Központosított intézményi előirányzatok 1 195 400 600 736
1 Működési költségvetés 1 141 400 550 662
1 Személyi juttatások 756 270 340 439
2 Társadalombiztosítási járulék 331 119 149 189
3 Dologi kiadások 48 11 51 34
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 6 10
2 Felújítások 1 5 2
3 Felhalmozási kiadások 53 45 72
1 Egyéb intézményi beruházások 53 45 72
2 Egészségbiztosítási célfeladatok 666 400 1 746 489
1 Informatikai fejlesztések 468 400 400 174
2 Világbanki kölcsönnel kapcs. belf. kiadások 198 1 346 315
3 Működési pénzmaradvány 525 1 277
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen: 12 554 13 900 15 346 15 505

8. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

Az egészségbiztosítás által folyósított,
nem egészségbiztosítási forrásból finanszírozott
ellátások kiadásai és megtérítéseik

BEVÉTELEK

Millió forintban

Megnevezés
1995. évi tény 1996. évi eredeti előirányzat 1996. évi módosított előirányzat 1996. évi teljesítés
1. A központi költségvetés megtérítése 140 550 133 200 137 940 139 500
2. A helyi önkormányzatok megtérítése 1 120 1 000 1 000 1 049
3. A Hadigondozottak Közalapítványának megtérítése

KIADÁSOK

Millió forintban

Megnevezés
1995. évi tény 1996. évi eredeti előirányzat 1996. évi módosított előirányzat 1996. évi teljesítés
1. A központi költségvetésből finanszírozott ellátások 140 288 133 200 137 940 140 730
– családi pótlék 100 690 94 000 94 000 95 549
– várandóssági pótlék 2 061 1 800 1 800 1 072
– anyasági támogatás 275
– gyermekgondozási díj 20 423 18 000 18 000 22 294
– gyermekgondozási segély 11 319 12 000 12 000 14 170
– megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése
385

400

400

404
– az 1995. évi energiaár-emelés részbeni lakossági kompenzációja
941

165
– a közgyógyellátás központ költségvetés által fedezendő összege
4 469

7 000

11 740

6 801
2. A helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátások 1 120 1 000 1 000 1 049
– a közgyógyellátás helyi önkormányzatok megtérítéséből fedezett összege
1 120

1 000

1 000

1 049
3. A hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátások3
– hadirokkantak gyógyászati segédeszköz ellátása 3

EGYENLEG

Millió forintban

Megnevezés
1995. évi tény 1996. évi eredeti előirányzat 1996. évi módosított előirányzat 1996. évi teljesítés
1. A központi költségvetésből finanszírozott ellátások tárgyévi megtérítéseinek és kiadásainak egyenlege
262

0

0

–1 230
Az 1996. évi egyenlegből:
– az 1995. évi megtérítési többletből fedezett rész
(az 1996. évi CX. törvény 7. számú melléklete szerint)

...150
– a központi költségvetés 1997. évi megtérítési kötelezettsége
...

0

0

1 081
2. A helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátások megtérítéseinek és kiadásainak egyenlege
0

0

0

0
3. A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátások megtérítéseinek és kiadásainak egyenlege–3
Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.

9. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap tartalékainak 1996. évi alakulása

Millió forintban
Megnevezés Tartósan
befektetett
eszközök
Befek-
tetések
hozama,
tartalék
Visszteher-
mentesen
átvett
vagyon

Likviditási
tartalék
1. 1996. évi induló állapot szerinti tartalékok 904 130 5 356 –57 088
2. Az 1991–1994. évi rendezetlen hiányok hitelelengedéssel történő rendezésének hatása [1995. évi CXXI. törvény 32. § (1) bekezdés]52 112
3. Ingatlanok átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében 1 610
4. Club Aliga üdülőegyüttes átvétele vissztehermentesen vagyonjuttatás keretében


2 127

5. Részvénytársaság alapítása a Club Aliga üdülőegyüttes működtetésére (tőke és tőkeemelés)
40

–40


6. Gyógyszerkutató Intézet Kft. üzletrész vásárlása (Reanál Finomvegyszeráru Rt.-től)
64

–64


7. Tb. követelés kiegyenlítéseként átvett Gyógyszerkutató Int. Kft. üzletrészek egy részének kivásárlása
25

–25


8. 1995-ben konvertált BorsodChem részvények cseréjéből adódó készpénzmegtérítés

29


9. Az 1991. évi hiányból még rendezetlen rész és az 1995. évi hiány hitelelengedéssel történt részleges rendezésének hatása [1996. évi CIX. törvény 18. § (1)–(2) bekezdés alapján]21 846
10. Vagyonelemek értékcsökkenése, értékvesztése elszámolásának hatása
–1


–97

11. 1996. év végi állapot szerinti tartalékok a likviditási tartalék felhasználását megelőzően
1 033

29

8 996

16 870
12. A likviditási tartaléknak az 1996. évi hiány fedezetére történő végleges felhasználása–16 870
13. 1996. év végi állapot szerinti tartalékok a likviditási tartalék felhasználását követően
1 033

29

8 996

0
Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.

10. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

A társadalombiztosítási alapok 1996. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Millió forintban


Megnevezés

1995.
évi
tény

1996.
évi eredeti
elő-
irányzat
1996.
évi
módo-
sított
elő-
irányzat

1996.
évi
telje-
sítés
1. Járulékbevételek 768 068 853 254 840 144 869 300
– munkáltatói járulék 632 479 684 812 680 360 720 052
– egyéni járulék 116 824 136 058 133 600 126 050
– munkanélküli ellátás után fizetett munk. járulék 13 579 14 984 14 984 13 679
– munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyd. járulék 1 650 2 300 1 600 1 700
– egyes szociális ellátások után fizetett járulék 1 699 1 600 2 100 2 696
– baleseti járulék 1 837 1 500 1 500 1 593
– munkáltatói táppénz hozzájárulás 12 000 6 000 3 530
2. Kintlevőségek behajtása 30 000 36 000
3. Rendkívüli behajtás 24 083 7 000 0
4. Járulékbevételek összesen (1–3. összesen) 768 068 907 337 883 144 869 300
ebből: kintlevőségek behajtása 30 611 30 000 36 000 36 683
5. Központi költségvetés által fizetett járulék 10 400 12 000 12 000 12 000
6. Központi költségvetést terhelő eü. feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel
2 500

2 500

2 500

2 500
7. Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 26 723 28 475 26 800 28 563
8. Kamat és egyéb hozambevételek 8 331 3 600 3 600 4 947
9. Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése 1 300 1 160 1 160 1 160
10. Működési célú bevételek 3 097 1 780 1 898 3 694
11. Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából 5 000 45
12. Központi költségvetésből eü. intézményeknek energiaár-emeléssel összefüggő kompenzációra
882
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 821 302 956 852 936 102 922 209

KIADÁSOK

Millió forintban


Megnevezés

1995.
évi
tény

1996.
évi eredeti
elő-
irányzat
1996.
évi
módo-
sított
elő-
irányzat

1996.
évi
telje-
sítés
1. Nyugellátás 511 317 587 983 584 800 584 131
– nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások 443 170 510 917 505 800 504 866
– egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások 68 147 77 066 79 000 79 265
2. Anyasági ellátások 8 904 9 500 9 500 8 276
– terhességi-gyermekágyi segély 8 904 9 500 9 500 8 276
3. Táppénz 39 805 42 800 38 140 32 977
4. Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás 81 584 84 300 96 100 97 613
– gyógyszertámogatás 69 977 72 000 81 850 84 246
– vérzékenység kezelése (VIII. faktor) 799 800 1 250 1 249
– gyógyászati segédeszköz támogatás 10 808 11 500 13 000 12 118
5. Gyógyító-megelőző ellátások 191 022 217 500 224 835 224 832
6. Gyógyászati szolgáltatások 1 354 950 1 700 1 524
– gyógyfürdő-szolgáltatás 1 214 750 1 500 1 396
– anyatejellátás 140 200 200 128
7. Egyéb ellátások 3 158 3 050 3 700 3 575
– utazási költségtérítés 1 771 1 350 2 000 2 133
– betegséggel kapcsolatos segélyek 679 800 800 699
– kártérítési járadék 708 900 900 743
8. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 363 500 500 328
9. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb költség)
3 142

4 100

4 100

3 375
10. Működésre fordított kiadások 20 391 23 874 25 238 25 044
11. Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítás
269

105

105

66
12. Működési előirányzatból ellátási költségvetésben megvalósított befektetés fedezetének rendezése
410

754
13. Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság új székháza – céltartalék
14. Kamat a kincstári egységes számla igénybevétele miatt 3 500 4 081
15. Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére 4 000 3 995
16. Működési szektort megillető 1996. évi finanszírozási különbözetek 269
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 861 718 974 661 996 217 990 838
EGYENLEG: –40 416 –17 809 –60 115 –68 629
Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.

11. számú melléklet az 1997. évi CLII. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon

Millió forintban


Megnevezés


Összesen
A Nyugdíj-
biztosítási
Alapot
megillető
hányad
Az Egészség-
biztosítási
Alapot
megillető
hányad
1. Vagyonállomány az 1996. év elején 4 653 2 595 2 058
2. 1996. évi vagyonátvétel 1 270 711 559
a) a társadalombiztosítási önkormányzatok határozata alapján átvett vagyon
655

370

285
b) felszámolási eljárás során átvett vagyon 615 341 274
3. Vagyonelemek értékesítése –32 –29 –3
a) ingatlan (1995-ben átvéve) E. Alap működési költségvetése általi megvásárlása
–7

–4

–3
b) Gyógyszerkutató Int. Kft. üzletrész (1996-ban átvéve) egy része E. Alap általi kivásárlásának hatása
–25

–25

4. Végelszámolás során történt részvénycsere 0 0 0
5. Vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése –1 914 –1 067 –847
6. Vagyonállomány az 1996. év végén 3 977 2 210 1 767
Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző adatoktól.