A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

178/1997. (X. 11.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között a két állam állampolgárainak egymás országaiba történő vízummentes utazásáról szóló, Madridban, 1990. július 12-én levélváltással létrejött Megállapodás, valamint az annak módosítása tárgyában 1996. november 28-án jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás 1990. július 20-án, az annak módosításáról szóló Megállapodás 1997. június 7-én lépett hatályba.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között a két állam állampolgárainak egymás országaiba történő vízummentes utazásáról szóló, Madridban 1990. július 12-én levélváltás útján létrejött Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A levélváltás magyar nyelvű szövege a következő:

„Excellenciás Uram!

Van szerencsém hivatkozni a Kormányaink képviselői között a közelmúltban az állampolgáraink utazásának megkönnyítése és az országaink közötti kapcsolatok fejlődésének elősegítése céljából a vízumkényszer kölcsönös megszüntetéséről folytatott megbeszélésekre. Ennek eredményeként javasolom a Spanyol Királyság és a Magyar Köztársaság közötti Megállapodás létrehozását az alábbi feltételek szerint:

1. Az érvényes diplomata, szolgálati vagy magánútlevéllel rendelkező spanyol állampolgárok, akik magán- vagy üzleti célból utaznak a Magyar Köztársaságba és ott nem folytatnak anyagi hasznot hajtó tevékenységet, a Magyar Köztársaság területére legfeljebb 90 napi időtartamra vízum nélkül beutazhatnak, és onnan kiutazhatnak.

2. Az érvényes diplomata, szolgálati vagy magánútlevéllel rendelkező magyar állampolgárok, akik magán- vagy üzleti célból utaznak a Spanyol Királyságba és ott nem folytatnak anyagi hasznot hajtó tevékenységet, a Spanyol Királyság területére legfeljebb 90 napi időtartamra vízum nélkül beutazhatnak, és onnan kiutazhatnak.

3. Spanyolország és a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumai kicserélik megfelelő útleveleik mintapéldányait.

4. A fenti rendelkezések nem mentesítik a jogosultakat az alól a kötelezettség alól, hogy betartsák a Magyar Köztársaságban, illetve Spanyolországban hatályban lévő, a külföldiek beutazására, kiutazására és tartózkodására vonatkozó jogszabályokat.

5. A fenti rendelkezések nem korlátozzák Spanyolország és a Magyar Köztársaság illetékes hatóságainak jogát, hogy a nemkívánatosnak minősülő személyek beutazását megakadályozzák, vagy közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból a jelen Megállapodás alkalmazását időlegesen felfügesszék.

6. A jelen Megállapodás az azt követő hónap utolsó napján lép hatályba, amikor a Felek egyike diplomáciai úton utolsóként közli, hogy a hatálybalépéshez szükséges alkotmányos előírásoknak eleget tett.

A fentiektől függetlenül a Megállapodás 1990. július 20-tól ideiglenes alkalmazásra kerül.

7. Ez a Megállapodás felmondható, és az azt követő hónap utolsó napján veszti hatályát, amikor a felmondást diplomáciai úton közölték.

8. A jelen Megállapodás hatálybalépésével a Spanyol Királyság és a Magyar Köztársaság között a diplomata útlevelekre vonatkozó vízummentességről szóló, 1989. június 7-én létrejött Megállapodás hatályát veszti.

Amennyiben a fenti javaslat az Ön Kormánya számára elfogadható, van szerencsém javasolni, hogy ez a levél, valamint az erre adott válasz Megállapodást képezzen a Spanyol Királyság és a Magyar Köztársaság között.

Felhasználom az alkalmat, hogy ismételten kifejezzem Önnek, Excellenciás Uram, legőszintébb nagyrabecsülésemet.”  * 

3. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között a két állam állampolgárainak egymás országaiba történő vízummentes utazásáról szóló, Madridban, 1990. július 12-én levélváltás útján létrejött Megállapodás módosítása tárgyában 1996. évi november hó 28-án jegyzékváltás útján létrejött Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

4. § A jegyzékváltás magyar nyelvű szövege a következő:

„Szóbeli jegyzék

A Magyar Köztársaság Nagykövetsége tiszteletét fejezi ki a Spanyol Királyság Külügyminisztériumának, és van szerencséje tudomására hozni a következőket:

A Magyar Köztársaság Kormánya

- figyelembe véve a Spanyol Királyság és a Magyar Köztársaság között Madridban, 1990. július 12-én levélváltással létrejött vízummentességi megállapodás kedvező tapasztalatait,

- megerősítve az EBEÉ Záródokumentumában és az Új Európai Chartában foglaltak iránti elkötelezettségét;

- attól a szándéktól vezérelve, hogy bővítse és könnyítse a két állam közötti utazásokat,

tisztelettel az alábbiakat javasolja:

1. Spanyol állampolgárok érvényes személyi igazolvánnyal beutazhatnak a Magyar Köztársaságba. Ez a rendelkezés nem terjed ki azokra a spanyol állampolgárokra, akik a Spanyol Királyság és a Magyar Köztársaság között levélváltással létrejött, fent említett vízummentességi megállapodás értelmében vízum kérelmezésére kötelesek.

2. Személyi igazolvánnyal beutazók beléptetésére és tartózkodására Spanyolország és a Magyar Köztársaság között levélváltással létrejött hatályos vízummentességi megállapodás rendelkezései érvényesek.

3. A két állam érdekeit szem előtt tartva Spanyolország Kormánya kifejezi készségét jelen Szóbeli jegyzék 1. pontjában foglalt rendelkezések jövőbeni viszonos alkalmazására magyar állampolgárok számára, mihelyt a Magyar Fél megteremti a szükséges technikai és jogszabályi előfeltételeket, és azok összeegyeztethetők a Spanyol Királyság által aláírt határellenőrzések megszüntetéséről szóló nemzetközi határátlépési egyezményekkel.

4. A spanyol Külügyminisztérium rendelkezésre bocsátja a jelen Szóbeli jegyzék 1. pontjában említett személyi igazolvány mintáit.

5. Jelen Szóbeli jegyzék 1. pontjának rendelkezései 15 napot megelőző diplomáciai értesítéssel függeszthetők fel.

Amennyiben az előbbiekben leírtak elfogadhatóak a Spanyol Királyság Kormányának, a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának van szerencséje javasolni, hogy jelen Szóbeli jegyzék és a Spanyol Fél Válaszjegyzéke képezzen Megállapodást, amely kiegészíti a Madridban, 1990. július 12-én a Spanyol Királyság és a Magyar Köztársaság között levélváltással létrejött vízummentességi Megállapodást.

Jelen Megállapodás 15 nappal azt követően lép hatályba, hogy a Felek jegyzékben tájékoztatják egymást a szükséges belső előfeltételek létrejöttéről, átmeneti alkalmazása azonban jelen jegyzékváltás napját követő 15. naptól kezdetét veszi.

A Magyar Köztársaság Nagykövetsége ezúttal is őszinte nagyrabecsülését fejezi ki a Spanyol Királyság Külügyminisztériumának.” * 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, a 2. § rendelkezéseit azonban 1990. július hó 20. napjától, a 4. § rendelkezéseit pedig 1997. június hó 7. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére