A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

198/1997. (XI. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 1995. szeptember 12-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1997. július 15-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 1995. szeptember 12-én aláírt légiközlekedési megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Légiközlekedési megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

abból a célból, hogy kölcsönös érdekeiket szolgálóan elősegítsék a Magyar Köztársaság és Románia közötti légiközlekedési kapcsolatokat,

a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló, Chicagóban, 1944. december hetedik napján aláírásra megnyitott egyezmény részeseiként

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások

(1) A jelen Megállapodás és annak Függeléke szempontjából, kivéve, ha a szöveg másként nem rendelkezik:

a) a „Chicagói Egyezmény” az 1944. december hetedik napján, Chicagóban aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt jelenti, beleértve az Egyezmény 90. Cikke alapján elfogadott valamennyi Függeléket és az Egyezmény Függelékeinek a 94. Cikk szerinti módosításait, amennyiben ezek a Függelékek és módosításaik a Szerződő Felek vonatkozásában hatályba léptek, vagy mindkettőjük által megerősítettek,

b) a „légügyi hatóságok” a Magyar Köztársaság esetében a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot, Románia esetében a Közlekedési Minisztériumot, illetve mindkét esetben az említett hatóságok által jelenleg gyakorolt feladatok ellátásával megbízott bármely személyt vagy szervet jelent,

c) a „Megállapodás” a jelen Megállapodást, annak Függelékét és módosításait jelenti,

d) a „Függelék” a jelen Megállapodáshoz csatolt Függeléket és annak módosításait jelenti,

e) a „légijárat”, „nemzetközi légijárat” és a „nem-kereskedelmi célból történő leszállás” az Egyezmény 96. Cikkében meghatározott jelentéssel bír,

f) a „kijelölt légiközlekedési vállalat” olyan légiközlekedési vállalatot jelent, amelyet a jelen Megállapodás 3. Cikkével összhangban kijelöltek és engedélyeztek,

g) a „viteldíj” a nemzetközi légifuvarozásban utasok, poggyász és áru szállításáért felszámított díjakat vagy díjtételeket, valamint azokat a feltételeket, amelyek alapján ezeket a díjakat vagy díjtételeket alkalmazzák, beleértve az ügynökök és kiegészítő tevékenységek díjait, díjtételeit és feltételeit, kizárva azonban a posta szállításának díjait és feltételeit,

h) a „terület” egy Szerződő Fél vonatkozásában Románia, illetve a Magyar Köztársaság területét jelenti,

i) a „használati díj” a repülőtér, a légiforgalmi, illetve repülésbiztonsági berendezések és szolgáltatások nyújtásáért a légiközlekedési vállalatoknak felszámított díjat jelenti,

j) a „nemzetközi interregionális légifuvarozás” olyan légijáratokat jelent, amelyeket kevesebb, mint 70 üléshelyet kínáló légijárművel üzemeltetnek olyan regionális jellegű repülőterek között, amelyeket mindegyik Szerződő Fél légiforgalmi tájékoztató kiadványában (AIP) nemzetközi repülőtérként meghirdettek (azaz más repülőterek mint Bukarest-Otopeni és Budapest-Ferihegy 2.).

(2) A jelen Megállapodás egyes cikkeinek címei utalások és a kezelhetőség megkönnyítését célozzák, azonban semmilyen módon sem határozzák meg, korlátozzák vagy írják le a jelen Megállapodás célját vagy hatályát.

2. Cikk

Forgalmi jogok nyújtása

(1) Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek a következő jogokat a kijelölt légiközlekedési vállalatok által végzendő menetrend szerinti nemzetközi légifuvarozáshoz:

a) a területe feletti leszállás nélküli átrepülés joga,

b) területén nemkereskedelmi célból történő leszállások joga,

c) területén, a Függelékben az adott útvonalra meghatározott pontokban való leszállások joga a másik Szerződő Fél vagy egy harmadik ország területéről kiinduló vagy oda irányuló nemzetközi forgalomban utasok, áru- és posta felvétele és kirakása céljából.

(2) A jelen Megállapodás és a Függelék egyetlen rendelkezése sem értelmezhető oly módon, mintha az jogot adna az egyik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatának a másik Szerződő Fél területének pontjai közötti légifuvarozásban való részvételre.

3. Cikk

Kijelölés és engedélyezés

(1) Mindegyik Szerződő Félnek joga van a másik Szerződő Félhez egy légiközlekedési vállalatot írásban kijelölni a jelen Megállapodással összhangban üzemeltethető nemzetközi légifuvarozásra.

(2) Mindegyik Szerződő Félnek joga van a másik Szerződő Félhez egy vagy több légiközlekedési vállalatot írásban kijelölni a jelen Megállapodással összhangban üzemeltethető nemzetközi interregionális légifuvarozásra.

(3) Az ilyen kijelölés kézhezvételekor a másik Szerződő Fél, a jelen cikk (4)-(5) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban, késedelem nélkül kiadja a kijelölt légiközlekedési vállalatnak a megfelelő üzemeltetési engedélyeket.

(4) Az egyik Szerződő Fél légügyi hatóságai kérhetik a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatától annak igazolását, hogy a vállalat képes eleget tenni azoknak a feltételeknek, amelyeket az adott hatóságok, a Chicagói Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően, a nemzetközi légifuvarozás bonyolításával kapcsolatban szokásosan és ésszerűen alkalmaznak a törvényekben és más jogszabályokban leírtak alapján.

(5) Mindegyik Szerződő Félnek joga van a jelen cikk (1)-(2) bekezdésében hivatkozott üzemeltetési engedélyek kiadását megtagadni, vagy a jelen Megállapodás 2. Cikke (2) bekezdésében meghatározott jogok kijelölt légiközlekedési vállalat általi gyakorlását az általa szükségesnek ítélt feltételekhez kötni bármely esetben, amikor az említett Szerződő Fél számára nem bizonyított, hogy az adott légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy annak állampolgárai kezében van.

(6) Az így kijelölt és engedélyezett légiközlekedési vállalat megkezdheti a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások nyújtását, feltéve, hogy a légiközlekedési vállalat betartja a jelen Megállapodás rendelkezéseit.

4. Cikk

Jogok visszavonása, felfüggesztése és feltételek előírása

(1) Mindegyik Szerződő Félnek joga van egy üzemeltetési engedély visszavonására, vagy a jelen Megállapodásban meghatározott jogoknak a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata általi gyakorlásának felfüggesztésére, vagy ezen jogok gyakorlásával kapcsolatban szükségesnek ítélt feltételek előírására:

a) bármely esetben, ahol a légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése nincs a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy e Szerződő Fél állampolgárai, illetve mindkettő kezében,

b) abban az esetben, ha a légiközlekedési vállalat nem tartja meg a jelen Megállapodás 14. Cikkében (Összhang a törvényekkel és más jogszabályokkal) hivatkozott törvényeket és más jogszabályokat.

(2) Hacsak a jelen cikk (1) b) albekezdése további be nem tartásának megakadályozása céljából azonnali intézkedés megtétele nem szükséges, akkor a jelen cikkben meghatározott jog csak a másik Szerződő Féllel történt egyeztetés után gyakorolható. Az ilyen légügyi hatóságok közötti konzultációt az írásos kérés másik Szerződő Fél általi kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül kell megkezdeni, kivéve, ha a Szerződő Felek másképp állapodnak meg.

(3) A jelen cikk nem korlátozza egyik Szerződő Fél azon jogát, hogy a 13. Cikk (A repülés védelme) előírásainak megfelelően légijáratokat felfüggesszen, korlátozzon vagy feltételekhez kössön.

5. Cikk

Használati díjak

Mindegyik Szerződő Fél felszámíthat vagy engedélyezheti ésszerű díjak felszámítását a repülőterek és egyéb, ellenőrzésük alatt álló berendezések használatáért. E díjak nem lehetnek magasabbak, mint a hasonló nemzetközi légifuvarozásban részt vevő hazai légijárművekre felszámított díjak.

6. Cikk

Egyszerűsített ellenőrzés

Valamely Szerződő Fél területén közvetlen tranzitban áthaladó és a repülőtér erre a célra fenntartott területét el nem hagyó utasokat, poggyászt és árukat csak egyszerűsített ellenőrzésnek kell alávetni, kivéve az erőszakos cselekmények, a polgári légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények és a különleges korlátozás alá eső áruk csempészésének esetét. A közvetlen tranzittal szállított poggyász és áru mentes a vámok és illetékek alól.

7. Cikk

Tisztességes és egyenlő lehetőségek

(1) Mindegyik Szerződő Fél tisztességes és egyenlő lehetőséget biztosít a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak a területeik közötti nemzetközi légifuvarozásban való versenyre.

(2) Az üzemelés során mindkét Szerződő Fél légiközlekedési vállalatainak figyelembe kell venniük a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának érdekeit, hogy a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának, amely szintén üzemel az adott útvonalon vagy annak egy részén, ne okozzanak kárt.

(3) Egyik Szerződő Fél sem korlátozhatja egyoldalúan a jelen Megállapodásban és a Függelékben foglalt jogokat a forgalom volumene, a légijáratok gyakorisága vagy sűrűsége, vagy a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai által üzemeltetett légijárművek típusa vagy típusai tekintetében, feltéve, hogy azok összhangban vannak a Függelékkel, kivéve, ha ez vám, műszaki üzemeltetési vagy környezetvédelmi okokból szükséges a Chicagói Egyezmény 15. Cikkével összhangban lévő egységes feltételek alapján.

(4) Egyik Szerződő Fél sem vethet ki a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalataira az első elutasítási követelmény teljesítését, forgalommegosztást, haszonelmaradási díjat vagy más olyan, a kapacitásra, a forgalom sűrűségére vonatkozó követelményt, amely nincs összhangban a jelen Megállapodásban lefektetett célokkal.

(5) Mindegyik Szerződő Fél légiközlekedési hatósága igényli a kijelölt légiközlekedési vállalatok szezonális menetrendjeinek benyújtását tájékoztatás és koordináció céljából, diszkrimináció mentes alapon, a jelen cikk (2) bekezdésével összhangban. Mindegyik Szerződő Fél légügyi hatóságának joga van ezeket a dokumentumokat módosításra az adott légiközlekedési vállalathoz visszaküldeni.

8. Cikk

Viteldíjak

(1) Mindegyik Szerződő Fél lehetővé teszi a kijelölt légiközlekedési vállalatok számára, hogy légifuvarozási viteldíjakat a piaci, kereskedelmi megfontolások alapján állapítsák meg. A Szerződő Felek beavatkozása az alábbiakra korlátozódik:

a) a túlzottan diszkriminatív árak vagy gyakorlatok megakadályozása,

b) a fogyasztók megvédése a monopolhelyzettel való visszaélésből adódóan indokolatlanul magas vagy restriktív áraktól, és

c) a légiközlekedési vállalatok megvédése a mesterségesen alacsony és a légiközlekedési piaci versenyét veszélyeztető áraktól. Amennyiben az egyik Szerződő Fél úgy ítéli meg, hogy a fent leírt specifikus kritériumok alapján egy viteldíjnál indokolttá válik a beavatkozás, akkor a (4) bekezdésben foglalt előírások értelmében értesíti a másik Szerződő Felet. Miután a (4) bekezdés értesítésre vonatkozó előírásait teljesítette, a Szerződő Fél egyoldalú intézkedést tehet az ilyen viteldíj bevezetésének megakadályozására, de csak annak a forgalomnak a vonatkozásában, amely útvonalának első pontja (amint az a légifuvarozást engedélyező okmányban szerepel) a saját területén van.

(2) Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a másik Szerződő Fél területéről kiinduló vagy oda irányuló fuvarozásért felszámított viteldíjakat ésszerű szinten kell megállapítani, kellő figyelemmel minden meghatározó tényezőre, beleértve a felhasználók érdekeit, az üzemelés költségeit, a szolgáltatás jellemzőit, a jutalékkulcsokat, az ésszerű profitot, más légiközlekedési vállalatok viteldíjait és más piaci, kereskedelmi megfontolásokat.

(3) A jelen cikk (2) bekezdésében hivatkozott viteldíjakról, lehetőség szerint, a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai állapodnak meg, amennyiben lehetséges, a Nemzetközi Légifuvarozók Szövetségének viteldíj-megállapító mechanizmusai és eljárásai révén.

(4) Az így megállapított viteldíjakat, legalább harminc (30) nappal tervezett bevezetésüket megelőzően, a Szerződő Felek légügyi hatóságaihoz jóváhagyásra kell benyújtani. Egyedi esetekben ez a határidő az említett hatóságok megállapodásának függvényében lerövidíthető.

(5) A légügyi hatóságok a viteldíj jóváhagyásáról értesítést adnak, vagy ha egyik légügyi hatóság sem fejezi ki egyet nem értését a jelen cikk (4) bekezdésével összhangban történő benyújtásától számított tizenöt (15) napon belül, akkor a viteldíjat jóváhagyottnak kell tekinteni.

(6) Amennyiben a jelen cikk (3) bekezdésével összhangban a viteldíj nem állapítható meg, vagy ha a jelen cikk (5) bekezdése értelmében alkalmazandó időszak alatt az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága értesíti a másik Szerződő Fél légügyi hatóságát arról, hogy a jelen cikk (3) bekezdésével összhangban megállapított viteldíjjal nem ért egyet, akkor a Szerződő Felek légügyi hatóságai kölcsönös megegyezéssel próbálják a viteldíjat meghatározni.

(7) Amennyiben a Szerződő Felek légügyi hatóságai a jelen cikk (4) bekezdése alapján hozzájuk benyújtott viteldíjakról vagy a jelen cikk (6) bekezdése alapján a viteldíjak meghatározásáról nem tudnak megállapodni, akkor a vitát a jelen Megállapodás 16. Cikke rendelkezéseivel összhangban kell rendezni.

(8) A jelen cikk rendelkezéseivel összhangban megállapított viteldíj addig marad érvényben, amíg új viteldíj nem kerül meghatározásra. Az adott viteldíj a Szerződő Felek légügyi hatóságainak jóváhagyásával az eredetileg meghatározott lejárati idő után is meghosszabbítható. A jelen bekezdés értelmében a viteldíj azonban legfeljebb tizenkét (12) hónappal hosszabbítható meg attól az időponttól számítva, amikor a viteldíj egyébként lejárt volna.

9. Cikk

Vámok és illetékek alóli mentesség

(1) Az egyik Szerződő Fél területére történő belépéskor a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai által a nemzetközi légifuvarozásban üzemeltetett légijárművek, szokásos felszereléseik, földi berendezéseik, az üzem- és kenőanyagok, a műszaki fogyóeszközök, a pótalkatrészek, a hajtóművek és a légijármű készletei (beleértve az utasok által a repülés során megvásárolható vagy elfogyasztható élelmiszereket, italokat és égetett szeszes italokat, dohányárut és más termékeket) viszonosság alapján mentesek a nemzeti hatóságok által előírt valamennyi behozatali korlátozás, vám, díj és illeték alól - kivéve a nyújtott szolgáltatások költségén alapuló díjakat -, feltéve, hogy e berendezések és készletek a légijármű fedélzetén maradnak.

(2) A viszonosság alapján mentesek továbbá a jelen cikk (1) bekezdésében hivatkozott vámok, díjak és illetékek alól:

a) az egyik Szerződő Fél területére bevitt vagy ott beszerzett légijármű-készletek, az adott Szerződő Fél hatóságai által meghatározott kereteken belül, melyeket a másik Szerződő Fél nemzetközi légifuvarozásban részt vevő kijelölt légiközlekedési vállalatának a területről távozó légijárművén való felhasználás céljából a fedélzetre felvittek, még akkor is, amikor a készleteket azon Szerződő Félnek a területe felett végzett repülés egy szakaszán használják fel, ahol azokat a fedélzetre felvitték,

b) az üzem- és kenőanyagok, valamint műszaki fogyóeszközök, amelyeket az egyik Szerződő Fél területére bevittek vagy ott beszereztek a másik Szerződő Fél nemzetközi légifuvarozásban részt vevő kijelölt légiközlekedési vállalatának légijárművén történő felhasználás céljából, még akkor is, amikor ezeket a készleteket annak a Szerződő Félnek a területe felett végzett repülés egy szakaszán használják fel, ahol azokat a fedélzetre felvitték,

c) a pótalkatrészek és a légijármű szokásos berendezései, amelyeket a nemzetközi légifuvarozásban a kijelölt légiközlekedési vállalat által használt légijármű karbantartására vagy javítására a másik Szerződő Fél területére bevittek.

(3) A jelen cikk (1)-(2) bekezdésében hivatkozott berendezéseket és készleteket az illetékes hatóságok kérése esetén, azok felügyelete vagy ellenőrzése alá kell helyezni.

(4) Bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai légijárművének szokásos felszerelései, valamint a légijármű fedélzetén tartott anyagok és készletek a másik Szerződő Fél területén csak az adott ország vámhatóságának engedélyével rakhatók ki. Ilyen esetekben azok az említett hatóság felügyelete alá helyezhetők mindaddig, amíg újbóli kivitelükre, vagy a vámjogszabályokkal összhangban más módon való felhasználásukra nem kerül sor.

10. Cikk

Képviselet

(1) Viszonosság alapján mindegyik Szerződő Fél biztosítja a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a jogot, hogy területén képviseletet hozzon létre, és tartson fenn olyan saját vagy helyi kereskedelmi, műszaki, üzemeltetési és adminisztratív személyzettel, amely a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások kijelölt útvonalon történő üzemeltetéséhez kapcsolódó ügyek miatt szükséges lehet. Az ilyen képviselet létrehozása és személyzetének alkalmazása a jelen bekezdésben említett jogot biztosító Szerződő Fél törvényeinek és más jogszabályainak függvénye. A jelen cikk szerint a másik Szerződő Féltől bevitt és az irodákban alkalmazott személyzet számára munkavállalási engedély nem szükséges.

(2) Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának joga van nemzetközi szolgáltatásaihoz saját fuvarokmányokat kiadni, valamint szolgáltatásai értékesítését reklámozni és elősegíteni a másik Szerződő Fél területén. Az értékesítés akár közvetlenül saját irodák, akár értékesítési és/vagy utazási ügynökségek révén történhet bármely személy, szervezet vagy szerv részére a másik Szerződő Fél hatályos törvényeivel és más jogszabályaival összhangban.

(3) A (2) bekezdésben hivatkozott fuvarokmányok értékesítése bármely valuta vagy hitelkártya ellenében végezhető a másik Szerződő Fél területén.

11. Cikk

Bevételek átutalása

(1) Mindegyik Szerződő Fél biztosítja a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a jogot, hogy a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által az utasok, poggyász, áru és posta szállításához kapcsolódóan a területén szerzett bevételek kiadásokon felüli részét szabadon és azonnal átutalja. Az ilyen átutalás az átutalás napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon történhet bármely szabadon átváltható valutában.

(2) Ha a Szerződő Felek között külön fizetési megállapodás van érvényben, akkor az átutalást az adott megállapodás előírásaival összhangban kell végrehajtani.

(3) A nemzetközi fuvarozásban részt vevő légijármű üzemeltetése eredményeképpen keletkező nyereség csak azon Szerződő Fél területén adóköteles, ahol a kijelölt légiközlekedési vállalat tényleges vezetésének telephelye van. Ha a két Szerződő Fél között a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás van érvényben, akkor annak rendelkezései az irányadóak.

(4) Amennyiben az egyik Szerződő Fél korlátozza a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata bevételeinek átutalását, akkor az utóbbinak joga van az első Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatára viszonos korlátozásokat kivetni.

12. Cikk

Bizonyítványok és jogosítványok elismerése

(1) Mindegyik Szerződő Fél a jelen Megállapodás szerinti légifuvarozás üzemeltetése szempontjából érvényesnek ismeri el a másik Szerződő Fél kiadott vagy érvényesített és érvényben lévő légialkalmassági bizonyítványokat, valamint szakszolgálati engedélyeket és jogosítványokat, feltéve, hogy az e bizonyítványokkal és jogosítványokkal szemben támasztott követelmények a Chicagói Egyezményben foglalt minimum-előírásokkal legalább azonosak. Mindazonáltal mindegyik Szerződő Fél visszautasíthatja, hogy érvényesnek fogadja el a másik Szerződő Fél által a saját állampolgárai számára a területük feletti átrepülés céljából kiállított vagy érvényesített szakszolgálati engedélyeket és jogosítványokat.

(2) Mindegyik Szerződő Fél kérhet konzultációkat a másik Szerződő Fél légiközlekedési berendezései, személyzete, légijárműve és a kijelölt légiközlekedési vállalatok üzemeltetésének biztonsági előírásai megtartásának tárgyában. Amennyiben az ilyen konzultációkat követően az egyik Szerződő Fél azt állapítja meg, hogy a másik Szerződő Fél ezeken a területeken ténylegesen nem tartja meg és nem alkalmazza azokat a biztonsági előírásokat és követelményeket, amelyek a Chicagói Egyezmény alapján megállapított minimális előírásokkal legalább azonosak, a másik Szerződő Felet értesíti ezekről a tényekről és a minimális előírásoknak történő megfeleléshez szükséges intézkedésekről, és a másik Szerződő Fél megteszi a megfelelő korrekciós intézkedést. Mindegyik Szerződő Fél fenntartja magának a jogot a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat vagy vállalatok üzemeltetési vagy műszaki engedélyek felfüggesztésére, visszavonására vagy korlátozására, amennyiben a másik Szerződő Fél ésszerű időn belül nem teszi meg ezeket a megfelelő intézkedéseket.

13. Cikk

A repülés védelme

(1) A Szerződő Felek, összhangban a nemzetközi jog által biztosított jogaikkal és kötelezettségeikkel, megerősítik, hogy egymással fenntartott kapcsolataikban a légiközlekedés biztonságának jogellenes cselekményekről való megvédése a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződő Felek, a nemzetközi jog által biztosított jogaik és kötelezettségeik általános jellegének korlátozása nélkül, teljes összhangban járnak el az 1963. szeptember 14-én Tokióban aláírt és a légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló egyezmény, az 1970. december 16-án Hágában aláírt és a légijárművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről szóló egyezmény, az 1971. szeptember 23-án Montrealban aláírt és a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekményekről szóló egyezmény, valamint más a repülésbiztonságra vonatkozó egyezmény előírásaival, amelynek mindkét Szerződő Fél a tagja.

(2) A Szerződő Felek felkérés esetén minden szükséges segítséget megadnak egymásnak, a légijárművek jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekmények, valamint más, a légijármű, az utasok és személyzet, a repülőterek és léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények, továbbá a polgári légiközlekedés biztonsága ellen irányuló fenyegetés megakadályozása érdekében.

(3) A Szerződő Felek, egymással fenntartott kapcsolataikban a légiközlekedés biztonságára vonatkozó előírásokkal, valamint a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított és a Chicagói Egyezmény Függelékeiben megnevezett ajánlott módszerekkel összhangban járnak el olyan mértékben, ahogy azok a Szerződő Felekre kiterjednek, megkívánják továbbá, hogy a területükön bejegyzett légijármű üzemeltetői, illetve azok az üzemeltetők, akiknek fő üzleti telephelye vagy állandó lakhelye területükön van, továbbá a területükön lévő repülőterek üzemeltetői ezen légiközlekedési biztonsági előírásoknak megfelelően járjanak el. E bekezdésben a légiközlekedés biztonsági előírásokra való hivatkozásba beleértendő az adott Szerződő Fél által bejelentett bármely eltérő előírás is. Mindegyik Szerződő Fél előzetes értesítést ad a másiknak arról a szándékáról, hogy valamilyen eltérő előírást jelent be.

(4) Mindegyik Szerződő Fél biztosítja, hogy a saját területén a szükséges intézkedések hatékony megtételével megvédi a légijárművet, megvizsgálja az utasokat és azok poggyászait, megfelelően ellenőrzi a személyzetet, árukat (beleértve a rakodótéri csomagokat) és a légijármű készleteit a beszállás és berakodás előtt, illetve közben, továbbá ezeket az intézkedéseket úgy kezeli, hogy a veszélyeket elkerülje. Mindegyik Szerződő Fél egyetért azzal, hogy légiközlekedési vállalatai megkövetelhetik a másik Szerződő Fél által a (3) bekezdésben igényelt légiközlekedési biztonsági előírások megtartását a másik Szerződő Fél területére való belépéskor, távozáskor és ott-tartózkodáskor. Mindegyik Szerződő Fél jóindulattal jár el a másik Szerződő Félnek az egyes konkrét veszélyekkel szembeni ésszerű különleges biztonsági intézkedések megtételére irányuló kéréseikor.

(5) A légijármű jogellenes hatalomba kerítése, illetve annak fennállása esetén, vagy más, a légijármű, annak utasai és személyzete, a repülőtér vagy a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmény esetén, a Szerződő Felek segítséget nyújtanak egymásnak a kommunikáció elősegítése és más, az ilyen cselekmény vagy veszély gyors és amennyire lehetséges, a cselekményben vétlen emberek életére minimális kockázatot jelentő megfelelő intézkedések megtétele révén.

(6) Amennyiben az egyik Szerződő Fél azon vélekedése, hogy a másik Szerződő Fél nem a jelen cikk rendelkezései szerint járt el, megalapozottnak bizonyul, akkor az előbbi Szerződő Fél azonnali konzultációt kérhet a másik Szerződő Féltől. Amennyiben a kéréstől számított 15 napon belül a Szerződő Félnek nem sikerül kielégítő megegyezésre jutni, ez alapot szolgáltat a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalata vagy vállalatai üzemeltetési és műszaki engedélyeinek visszatartására, visszavonására, korlátozására vagy feltételekhez kötésére. Szükséghelyzetben az adott Szerződő Fél a 15 nap letelte előtt is tehet átmeneti intézkedéseket.

(7) Mindegyik Szerződő Fél megítélése szerint megfelelő intézkedéseket hozhat, hogy biztosítsa a területén leszállt és jogellenesen hatalomba kerített, vagy más jogellenes cselekmény hatása alatt álló légijármű felszállását megakadályozza, ha annak távozása az emberi életek megvédése érdekében elkerülhetetlen. Amennyiben lehetséges, az ilyen intézkedéseket a kölcsönös konzultációk alapján kell megtenni.

14. Cikk

Összhang a törvényekkel és más jogszabályokkal

(1) Az egyik Szerződő Fél területére történő belépéskor, távozáskor, illetve ott-tartózkodáskor (az adott Szerződő Félnek, a légijárművek üzemeltetésére és repülésére vonatkozó törvényeit és más jogszabályait) a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatainak is be kell tartaniuk.

(2) Az egyik Szerződő Fél területére történő belépéskor, távozáskor, illetve ott-tartózkodáskor, az adott Szerződő Félnek a légijármű fedélzetén lévő utasok, személyzet vagy áru belépésével, valamint távozásával kapcsolatos törvényeit és más jogszabályait (beleértve a belépésre, engedélyezésre, repülés védelmére, bevándorlásra, útlevelekre, vámkezelésre, karanténra vonatkozó rendelkezéseket vagy posta esetében a postai rendelkezéseket) a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatai utasainak, személyzetének és áruinak, illetve ezek nevében be kell tartani.

15. Cikk

Konzultációk

(1) A szoros együttműködés szellemében a Szerződő Felek légügyi hatóságai időről időre tanácskoznak annak érdekében, hogy a Megállapodás végrehajtását és rendelkezéseinek megtartását biztosítsák.

(2) Bármely Szerződő Fél bármikor konzultációt kérhet a Megállapodás értelmezése, alkalmazása, módosítása vagy a Megállapodással összefüggő bármely vitás kérdés tárgyában. Az ilyen konzultációkat, melyek történhetnek szóban vagy írásban, a diplomáciai úton eljuttatott kérés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül kell megkezdeni, kivéve, ha a Szerződő Felek légügyi hatóságai megállapodtak a határidő meghosszabbításáról.

16. Cikk

Vitás kérdések rendezése

(1) A jelen Megállapodás vagy annak Függeléke értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármely vitás kérdést a Szerződő Felek légügyi hatóságai közvetlen tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a vitát a fenti hatóságok egymás között vagy diplomáciai úton nem tudják rendezni, akkor azt bármelyik Szerződő Fél kérésére, az alábbi eljárással összhangban, választott bíróság elé terjesztik.

(2) A választott bíróság három választott bíróból áll, akiket a következőképpen választanak ki:

a) a választott bíróságot igénylő kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választott bírót. E két választott bíró a megnevezésüket követő 60 napon belül egy harmadik választott bíró kijelölésében egyezik meg, aki a választott bíróság elnökeként fog tevékenykedni,

b) amennyiben valamelyik Szerződő Fél nem tud választott bírót megnevezni, vagy a harmadik választott bíró személyében a jelen bekezdés a) alpontjában foglaltaknak megfelelően nem egyeznek meg, akkor bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy 30 napon belül jelölje ki a szükséges választott bírót vagy választott bírókat. Ha a Tanács elnöke valamelyik Szerződő Fél állampolgára, akkor az ilyen alapon nem kizárt rangidős alelnök végzi a kinevezést.

(3) Hacsak másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság a jelen Megállapodással összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét és meghatározza az eljárást. A bíróság utasítására vagy bármelyik Szerződő Fél kérésére a bíróság teljes felállását követő 15 napon belül konferenciát tartanak a döntésbíráskodás tárgyát képező kérdésekről és a követendő pontos eljárásokról.

(4) Hacsak másként nem állapodnak meg, a bíróság teljes felállását követő 45 napon belül mindegyik Szerződő Fél benyújt egy memorandumot. A válaszok 60 nap múlva esedékesek. Bármelyik Szerződő Fél kérésére vagy saját belátása szerint a válaszok esedékességét követő 15 napon belül a bíróság meghallgatást tart.

(5) A bíróság törekszik írásbeli döntést adni a meghallgatás megtörténtét követő 30 napon belül, illetve meghallgatás hiányában mindkét válasz beadását követően. A bíróság többségi döntése az irányadó.

(6) A döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szerződő Felek magyarázatra irányuló kérelmet nyújthatnak be, és a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül kell a magyarázatot megadni.

(7) Mindegyik Szerződő Fél, nemzeti jogszabályaival összhangban, a választott bíróság döntésének vagy ítéletének teljes hatályt ad.

(8) A választott bíróság költségei, beleértve a választott bírák díjait és költségeit, a Szerződő Felek között egyenlően oszlanak meg. A Tanács elnöke által a jelen cikk (2) b) bekezdésének eljárásaival kapcsolatban felmerülő bármely költség a választott bíróság költségeinek részeként tekintendő.

17. Cikk

Módosítás

(1) A jelen Megállapodás a Szerződő Felek kölcsönös megegyezésével módosítható. Mindegyik Szerződő Fél alaposan tanulmányozza a másik Szerződő Fél által tett ilyen célú javaslatot. Bármely módosítás, amelyről megállapodás született, akkor lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítést adnak arról, hogy a nemzetközi egyezmények hatálybalépésére vonatkozó szabályozásuknak vagy alkotmányos követelményeiknek eleget tettek.

(2) A jelen Megállapodás vagy annak Függeléke módosítására vonatkozó tárgyalásokat az erre vonatkozó kérés kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni, kivéve, ha mindkét Szerződő Fél egyetért ennek a határidőnek a meghosszabbításával.

(3) A jelen Megállapodás Függeléke a Szerződő Felek légügyi hatóságai között közvetlen megállapodással módosítható és levélváltás útján kerül megerősítésre.

18. Cikk

Nyilvántartásba vétel az ICAO-nál

A Megállapodást és annak minden módosítását a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél (ICAO) nyilvántartásba kell vetetni.

19. Cikk

Összhang a multilaterális megállapodásokkal

Amennyiben egy olyan multilaterális megállapodás vagy egyezmény lép hatályba, melyet mindkét Szerződő Fél elfogadott, és amely a Megállapodás által felölelt bármely kérdést érint, akkor a jelen Megállapodást úgy kell módosítani, hogy az a sokoldalú megállapodás vagy egyezmény rendelkezéseivel összhangban legyen.

20. Cikk

Felmondás

Bármelyik Szerződő Fél bármikor írásban, diplomáciai úton értesítheti a másik Szerződő Felet arról a döntéséről, hogy a jelen Megállapodást felmondja. Ezt az értesítést egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek is meg kell küldeni. A jelen Megállapodás az értesítés másik Szerződő Fél általi kézhezvételétől számított tizenkét (12) hónap múlva jár le, hacsak ezen időszak lejárta előtt azt vissza nem vonják. Amennyiben a másik Szerződő Fél nem ismeri el az értesítés kézhezvételét, akkor úgy kell tekinteni, mintha azt a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet általi kézhezvétel után 14 nappal kapta volna meg.

21. Cikk

Hatálybalépés

(1) A jelen Megállapodás akkor lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai csatornákon kölcsönös értesítést adnak arról, hogy a nemzetközi egyezmények hatálybalépésére vonatkozó jogszabályaiknak vagy alkotmányos követelményeiknek eleget tettek.

(2) A Szerződő Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a polgári légiszállításra vonatkozóan Budapesten, 1969. évi május hó 13. napján aláírt Egyezményt megszűntnek tekintik.

Ennek hiteléül alulírottak, akiket erre Kormányaik megfelelően felhatalmaztak, a jelen Megállapodást aláírják.

Készült két példányban, Bukarestben, 1995. évi szeptember 12. napján, magyar, román és angol nyelven. Mindegyik szöveg egyformán hiteles, bármilyen fordításból származó eltérés esetén az angol szöveg az irányadó.

(Aláírások)

Függelék

1. Légijáratterv

a) A Magyar Köztársaság Kormánya által a jelen Megállapodás 3. Cikkének (1) bekezdésével összhangban kijelölt légiközlekedési vállalat az alábbiakban meghatározott útvonalakon jogosult nemzetközi légifuvarozás végzésére:

Kiindulási pontok Közbenső pontok Pontok Romániában Túli pontok
Pontok
Magyarországon
meghatározása a
későbbiekben
Bukarest
Konstanta
Temesvár
meghatározása a
későbbiekben

b) Románia Kormánya által a jelen Megállapodás 3. Cikkének (1) bekezdésével összhangban kijelölt légiközlekedési vállalat az alábbiakban meghatározott útvonalakon jogosult nemzetközi légifuvarozás végzésére:

Kiindulási pontok Közbenső pontok Pontok Magyarországon Túli pontok
Pontok
Romániában
meghatározása a
későbbiekben
Budapest
Debrecen
Siófok
Sármellék
meghatározása a
későbbiekben

2. Megjegyzések

a) A kijelölt útvonal bármely vagy mindegyik pontja, a kijelölt légiközlekedési vállalat választása alapján, bármely vagy mindegyik járat során kihagyható.

b) A légügyi hatóságok közötti megállapodás függvényében a jelen Megállapodás 3. Cikkének (1) bekezdésével összhangban kijelölt mindegyik légiközlekedési vállalatnak joga van saját vonatkozó légijárattervének közbenső és túli pontjain a teljes ötödik forgalmi jog gyakorlására.

c) A jelen Megállapodás 3. Cikk (2) bekezdésével összhangban kijelölt légiközlekedési vállalat interregionális nemzetközi járatüzemeltetésének kezdő- és végpontjáról a két Szerződő Fél légügyi hatóságai levélváltás útján állapodnak meg.

d) Bármelyik Szerződő Fél által a 3. Cikk (1) bekezdésével összhangban végzendő légifuvarozásra kijelölt légiközlekedési vállalat interregionális nemzetközi légifuvarozás végzésére is kijelölhető.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1997. július 15-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére