A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

206/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a vámügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

(A diplomáciai jegyzékváltás 1997. szeptember 1-jén megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között Budapesten, 1997. június 20-án aláírt, a vámügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű fordításának szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a vámügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

figyelembe véve, hogy a vámjogszabályokat sértő cselekmények kárt okoznak országaik gazdasági, pénzügyi, társadalmi és kereskedelmi érdekeinek, valamint a törvényes kereskedelmi érdekeknek,

figyelembe véve az áruk behozatala vagy kivitele során esedékes vámok, adók, illetékek és költségek pontos kiszabásának és beszedésének, valamint a tiltó, korlátozó és ellenőrző rendelkezések megfelelő végrehajtásának fontosságát,

meggyőződve arról, hogy a vámjogszabályokat sértő cselekmények megakadályozása, valamint a vámok és adók pontos beszedése érdekében tett erőfeszítéseket, a vámhatóságaik közötti együttműködés révén hatékonyabbá lehet tenni,

annak tudatában, hogy Magyarország és Norvégia között baráti kapcsolat áll fenn,

azt kívánva, hogy előmozdítsák és javítsák a Szerződő Felek között jelenleg meglévő kölcsönös segítségnyújtást,

figyelembe véve a kétoldalú kölcsönös segítségnyújtást előmozdító nemzetközi okmányokat, különösen a Vámegyüttműködési Tanács 1953. december 5-i, Kölcsönös Adminisztratív Segítségnyújtásról szóló Ajánlását

az alábbiakban állapodtak meg:

Meghatározások

1. Cikk

A jelen Egyezmény alkalmazásában:

1. „vámjogszabályok” az áruk behozatalára, kivitelére és átvitelére vagy más vámeljárásokra vonatkozó, törvények és egyéb jogi szabályok által előírt rendelkezéseket jelentik, akár a vámhatóságok által kivetett vámokra, adókra, illetékekre vagy költségekre, akár tiltó, korlátozó vagy ellenőrző intézkedésekre vonatkoznak;

2. „jogszabálysértés” bármilyen vámjogszabálysértést, valamint ilyen jogszabálysértés kísérletét jelenti;

3. „vámhatóság” a Magyar Köztársaságban a Vám- és Pénzügyőrséget, a Norvég Királyságban a Vám- és Adóügyi Igazgatóságot (Toll- og avgiftsdirektoratet) jelenti;

4. „vámok” alatt mindazon vámok, adók, díjak vagy más illetékek értendők, amelyek kivetése és beszedése a vámjogszabály alkalmazásával történik;

5. „megkereső hatóság” alatt a Szerződő Fél azon illetékes vámhatósága értendő, amely vámügyekben történő segítségnyújtást kér;

6. „megkeresett hatóság” alatt a Szerződő Fél azon illetékes vámhatósága értendő, amelyhez vámügyekben történő segítségnyújtásra vonatkozó kérés érkezik;

7. „ellenőrzött szállítások” alatt olyan kábítószert, pszichotróp anyagot vagy ezeket helyettesítő anyagot tartalmazó gyanús szállítmányok értendők, amelyeket az illetékes vámhatóságok tudtával és felügyelete alatt a Szerződő Felek területére, onnan ki vagy azon keresztül továbbengednek azzal a céllal, hogy azonosítsák a kábítószerek és pszichotróp anyagok jogellenes kereskedelmében résztvevő személyeket;

8. „személyes adat” a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a személyre vonatkozó következtetés.

Területi hatály

2. Cikk

A jelen Egyezményt a Magyar Köztársaság és a Norvég Királyság vámterületén kell alkalmazni.

Tárgyi hatály

3. Cikk

1. A Szerződő Felek vámhatóságaikon keresztül, a jelen Egyezmény rendelkezéseivel összhangban segítséget nyújtanak egymásnak:

a) a vámjogszabályok megsértésének megelőzése, nyomozása és a jogszabálysértések elleni küzdelem érdekében;

b) a vámjogszabályok alkalmazására vonatkozó okmányok megküldésében;

c) a vámjogszabályokkal kapcsolatos igények (a továbbiakban: vámigény) érvényesítése esetén.

2. A jelen Egyezmény keretei között a segítséget a megkeresett Szerződő Fél területén hatályban lévő jogszabályokkal összhangban a megkeresett hatóság a hatáskörén belül és lehetőségei szerint nyújtja. Szükség esetén, a megkeresett hatóság intézkedhet másik, illetékes hatóság általi segítségnyújtásról a megkeresett Szerződő Fél területén hatályban lévő jogszabályokkal összhangban. A jelen Egyezmény nem érinti a bűnügyi jogsegélyt.

Az információk megküldése

4. Cikk

1. A vámhatóságok megkeresésre megadnak egymásnak minden olyan információt, amely elősegítheti:

a) a vámhatóságok által kiszabott vámok, adók, illetékek és költségek pontos beszedését, különösen a vámérték pontos megállapítását és az áruk tarifális osztályozását;

b) a behozatali és kiviteli korlátozások és tilalmak pontos alkalmazását.

2. Amennyiben a megkeresett hatóság nem rendelkezik a kért információval, akkor azt a megkeresett Szerződő Fél területén hatályban lévő jogszabályokkal összhangban beszerzi.

5. Cikk

A vámhatóságok tájékoztatják egymást arról, hogy

a) az egyik Szerződő Fél területére bevitt árukat a vámjogszabályokkal összhangban vitték-e ki a másik Szerződő Fél területéről;

b) az egyik Szerződő Fél területéről kivitt árukat a vámjogszabályokkal összhangban vitték-e be a másik Szerződő Fél területére.

6. Cikk

A Szerződő Felek vámhatóságai saját kezdeményezésre vagy megkeresés alapján megküldenek egymásnak minden olyan vámjogszabálysértéssel kapcsolatos információt, amely a másik Szerződő Felet érintheti, különös tekintettel az alábbiakra:

a) a másik Szerződő Fél területén hatályban levő vámjogszabályokat megsértő vagy ezzel gyanúsítható személyek;

b) a vámjogszabály megsértése során alkalmazott új módszerek és eszközök;

c) jogellenesen forgalomba hozott áruk;

d) a másik Szerződő Fél területén hatályban levő vámjogszabályokat sértő cselekmények során ténylegesen vagy feltehetően használt szállítóeszközök.

7. Cikk

A Szerződő Felek vámhatóságai saját kezdeményezésre vagy megkeresésre megküldik egymásnak mindazokat a jelentéseket, bizonyítékokat vagy okmányok hitelesített másolatait, amelyek minden rendelkezésre álló információt tartalmaznak a másik Szerződő Fél vámjogszabályainak megszegését bizonyító vagy ennek alapos gyanúját keltő, felderített vagy tervezett cselekményekről.

Eredeti nyilvántartások és okmányok csak abban az esetben kérhetők, amikor a hitelesített másolatok bizonyító ereje nem teljes. Az átadott nyilvántartásokat és okmányokat a lehető legrövidebb időn belül vissza kell küldeni a megkeresett hatóság részére.

8. Cikk

A jelen Egyezményben meghatározott okmányokat helyettesíteni lehet az ugyanilyen célra bármilyen formában készített számítógépes információval. Az információ értelmezéséhez vagy felhasználásához szükséges minden lényeges adatot és információt egyidejűleg meg kell küldeni.

Személyek, áruk és szállítóeszközök megfigyelése

9. Cikk

A Szerződő Felek vámhatóságai saját kezdeményezésre vagy a másik Szerződő Fél vámhatóságának megkeresésére figyelemmel kísérik:

a) a másik Szerződő Fél területén hatályban lévő vámjogszabályokat megsértő vagy ezzel gyanúsítható személyek mozgását, különösen a vámterületre történő belépést és az onnan való kilépést;

b) a másik Szerződő Fél területén hatályban lévő vámjogszabályok megsértéséhez ténylegesen vagy feltehetően használt szállítóeszközöket;

c) a másik Szerződő Fél vámhatóságának jelzése alapján a vámterületére befelé vagy onnan kifelé irányuló tényleges vagy feltehetően jogellenesen forgalomba hozott áruk mozgását.

Vizsgálat

10. Cikk

1. Ha az egyik Szerződő Fél vámhatósága kéri, a másik Szerződő Fél vámhatósága hivatalos vizsgálatokat kezdeményezhet azon cselekményekkel kapcsolatban, amelyek a vámjogszabályokat ténylegesen vagy feltehetőleg sértik. Az ilyen vizsgálatok eredményeit közlik a megkereső hatósággal.

2. Ha a megkeresett hatóság úgy ítéli meg, hogy a megkereső hatóság képviselőjének jelen kell lennie a vizsgálat során, a megkereső hatóságot erről tájékoztatni kell.

3. Ha a megkereső hatóság képviselőjének jelenléte szükséges a vizsgálat lefolytatása során, a megkereső hatóságot értesíteni kell a megkeresés teljesítése érdekében szükséges vizsgálat időpontjáról és helyéről.

4. A jelen Egyezményben meghatározott esetekben, amikor az egyik Szerződő Fél képviselői a másik Szerződő Fél területén tartózkodnak, minden esetben rendelkezniük kell hivatalos meghatalmazással. Nem viselhetnek egyenruhát és nem lehet náluk fegyver.

Ellenőrzött szállítás

11. Cikk

1. A vámhatóságok kölcsönös megállapodás alapján és a belső jogszabályaikban meghatározott hatáskörük keretei között, végezhetnek ellenőrzött szállítást a vámjogszabálysértést elkövető személyek azonosítása érdekében. Amennyiben az ellenőrzött szállítás alkalmazására vonatkozó döntés nem tartozik a vámhatóság hatáskörébe, együttműködést kezdeményez az ilyen hatáskörrel rendelkező hatósággal, illetve átadja az ügyet a hatáskörrel rendelkező hatóságnak.

2. A jogellenes szállítmányok, amelyek ellenőrzött szállításáról megállapodnak az illetékes hatóságok, megfigyelhetők vagy sértetlen szállításokként követhetők nyomon, vagy a tiltott áruk kiemelésével és lefoglalásával, teljes vagy részleges behelyettesítésével.

3. Ellenőrzött szállítás alkalmazására mindig eseti döntés alapján kerül sor, és szükség esetén figyelembe kell venni az illetékes hatóságok közötti pénzügyi megállapodásokat és rendelkezéseket.

Adatvédelem

12. Cikk

A Szerződő Felek jogszabályainak megfelelően, a személyes adatokra az alábbi feltételek érvényesek:

1. A megkereső hatóság a személyes adatokat csak a megkeresett hatóság által meghatározott feltételekkel és célokra használhatja fel, és kérés alapján a megkereső hatóság tájékoztatást nyújt a személyes adatok használatának eredményéről.

2. A személyes adatokat a bűnüldöző szervezeteken kívüli hatóságoknak csak a megkeresett hatóság beleegyezésével lehet átadni.

3. A megkeresett hatóságnak meg kell győződnie az átadandó személyes adat helyességéről és hitelességéről. Ha kiderül, hogy helytelen vagy át nem adható személyes adat került átadásra, a megkeresett hatóságnak azonnal tájékoztatnia kell a megkereső hatóságot erről a tényről. A megkereső hatóság kijavítja, megsemmisíti vagy törli a személyes adatot, ha erre kérik.

4. A megkeresett hatóság a személyes adattal együtt közli a saját jogrendjében érvényes adattörlési határidőket. A személyes adatot a szükségesség megszűnésekor törölni kell.

5. A vámhatóságok kötelesek az átadott és átvett személyes adatokról nyilvántartást vezetni, és hatásosan védeni a személyes adatokat az illetéktelen hozzáférés, változtatás, nyilvánosságra hozatal, sérülés vagy megsemmisítés ellen.

Szakértők és tanúk

13. Cikk

Megkeresésre a megkeresett hatóság felhatalmazhatja tisztviselőit, hogy tanúként vagy szakértőként megjelenjenek a másik Szerződő Fél bírósága előtt vámjogszabálysértési ügyekben, és az eljáráshoz szükséges tárgyakat, okmányokat, illetve azok hitelesített másolatait benyújtsák. A megjelenésre irányuló kérelemben világosan közölni kell, mikor és milyen minőségben kell a tisztviselőnek megjelennie.

Az információk és okmányok felhasználása

14. Cikk

1. A jelen Egyezmény alapján kapott információk, okmányok és más közlések csak a jelen Egyezményben meghatározott célokra használhatók fel, kivéve, ha az eltérő célú felhasználáshoz a kibocsátó vámhatóság írásban hozzájárul.

2. A jelen Egyezmény alapján bármilyen formában közölt információt bizalmasan kell kezelni. Az olyan információ, amely a hivatali titoktartás kötelezettségének körébe tartozik, az információt átvevő Szerződő Fél területén érvényes, az ugyanilyen jellegű információkra, okmányokra és adatokra vonatkozó belső jogszabályok védelme alatt áll.

3. A Szerződő Felek vámhatóságai azonban a jelen Egyezmény céljaival összhangban és az Egyezmény keretei között az általuk gyűjtött bizonyítékokban, jelentésekben és tanúvallomásokban, valamint bíróság előtti eljárásokban és vádemelésekben felhasználhatják a jelen Egyezménynek megfelelően beszerzett információkat és okmányokat.

Az ilyen információknak és okmányoknak a bíróság előtt bizonyítékként való felhasználását és bizonyító erejét a belső jogszabályok határozzák meg.

Információ eljuttatása

15. Cikk

Az egyik Szerződő Fél megkeresésére, és a megkeresett Szerződő Fél belső jogszabályaival összhangban, a megkeresett Szerződő Fél eljuttatja a területén állandó lakhellyel, telephellyel rendelkező, vagy a megkeresés pillanatában ott tartózkodó természetes és/vagy jogi személyeknek a jelen Egyezmény értelmében megszerzett okmányokat és határozatokat.

A vámtartozás beszedésében történő segítségnyújtás

16. Cikk

1. A megkeresett hatóság intézkedik a vám- és a vámmal kapcsolatos igények érvényesítése iránt. Az igények magukban foglalják a vámjogszabályokkal összhangban a vámhatóságok által kiszabott adókat, vámokat, illetékeket, díjakat, ezek kamatait, valamint bírságokat, szemledíjakat.

2. Az 1. pont rendelkezéseit csak a 20. Cikk alapján megállapított minimális összeget meghaladó vámigények esetén, és csak a megkereső Szerződő Fél vámterületén hatályos, a beszedésről szóló határozat alapján lehet alkalmazni.

3. A segítségnyújtási megkereséshez mellékelni kell a végrehajthatóságról szóló okirat eredeti példányát vagy hitelesített másolatát és a 17. Cikk 3. pontja szerinti fordítást.

4. A vámigény végrehajthatóságának elévülése utáni kérdésekben a megkeresett Szerződő Fél jogszabályai szerint kell eljárni.

5. A vámigények érvényesítése nem élvez kedvezményes elbánást a megkeresett Szerződő Fél vámterületén.

6. Az adós ellen csődeljárást csak akkor lehet kezdeményezni vámigény alapján, ha ezzel a megkereső és a megkeresett hatóság is egyetért. A csődeljárásból eredő költségek a megkereső hatóságot terhelik.

7. A megkeresett hatóság engedélyezhet halasztott vagy részletfizetést, de előzőleg értesíteni kell a megkereső hatóságot.

8. A vámigény meglétére vagy mértékére vonatkozó iratokat és a végrehajthatóságáról szóló iratot előterjeszteni, illetve ilyen eljárást kezdeményezni csak a megkereső Szerződő Fél illetékes szervénél lehet.

9. A vámigényeket a megkeresett Szerződő Fél fizetőeszközében kell érvényesíteni a kérés kézhezvétele napján érvényes valuta átváltási árfolyamnak megfelelően.

10. A beszedett összeget a megkeresett hatóság átutalja a megkereső hatóságnak, a megkeresett Szerződő Fél belső jogszabályaival összhangban kirótt illetékek és költségek levonása után.

A segítségnyújtás iránti megkeresés formája és tartalma

17. Cikk

1. A jelen Egyezmény szerinti megkereséseket írásban kell elkészíteni. A megkeresések végrehajtásához szükséges okmányokat mellékelni kell a megkereséshez. Amennyiben a megkereséshez szükséges okmányok a megkeresés elküldésének időpontjában nem állnak rendelkezésre, azokat a lehető legrövidebb időn belül meg kell küldeni. Szóbeli megkeresés is elfogadható, de írásban késedelem nélkül meg kell erősíteni.

2. Az 1. pont szerinti megkereséseknek az alábbi információkat kell tartalmazniuk:

a) a megkereső hatóság megnevezése;

b) a kért intézkedés;

c) a kérés tárgya és oka;

d) a vámjogszabálysértés, az érintett vámjogszabályok és/vagy jogi tények rövid ismertetetése;

e) az illegális cselekmény elkövetésével gyanúsított természetes és jogi személyekre vonatkozó információk;

f) a fontosabb tények összefoglalása a 14. Cikkben foglaltak kivételével.

3. A vámhatóságok közötti minden kommunikáció angol nyelven vagy mindkét vámhatóság által elfogadott más nyelven történik. A vámhatóságok közötti információt, okmányokat és egyéb közléseket eredeti nyelven kívül angol nyelvre vagy a megkeresett hatóság számára elfogadható nyelvre lefordítva kell megküldeni.

4. Ha a megkeresés nem felel meg a jelen cikkben meghatározott formai követelményeknek, akkor a megkeresés helyesbítését vagy kiegészítését lehet kérni, de ez nem befolyásolja a halaszthatatlan intézkedések megtételét.

A segítségnyújtási kötelezettség alóli kivételek

18. Cikk

1. Az olyan segítségnyújtás, melynek teljesítése sértené a megkeresett Szerződő Fél szuverenitását, közrendjét, biztonságát vagy más lényeges érdekét, vagy ipari, kereskedelmi és szakmai titok megsértésével járna, visszautasítható, részben teljesíthető vagy bizonyos feltételekhez köthető.

2. Ha a segítségnyújtásra irányuló megkeresés nem teljesíthető, késedelem nélkül jelezni kell ezt a tényt a megkereső hatóságnak, és a segítségnyújtás visszautasításának okairól tájékoztatni kell.

3. Amennyiben az egyik vámhatóság olyan segítséget kér, amelyet maga képtelen lenne megadni, ha azt a másik Szerződő Fél vámhatósága kérné, akkor kérelmében fel kell hívni e tényre a figyelmet.

Költségek

19. Cikk

A vámhatóságok lemondanak a jelen Egyezmény végrehajtása során felmerülő költségek megtérítésével kapcsolatos minden igényről, a nem közigazgatási alkalmazotti jogállású tanúk, szakértők és tolmácsok költségeinek, valamint a 15. Cikkben és a 16. Cikkben foglaltak kivételével.

Záró rendelkezések

20. Cikk

1. A Vám- és Pénzügyőrség, valamint a Vám- és Adóügyi Igazgatóság (Toll- og avgiftsdirektoratet) a jelen Egyezmény alapján közvetlenül nyújt egymásnak segítséget olyan kérdésekben, amelyek nem érintik a külpolitikát vagy a nemzetközi jogot. A vámhatóságok az Egyezmény alkalmazásával kapcsolatos részletkérdésekről közösen állapodnak meg.

2. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Egyezmény felülvizsgálása érdekében a hatálybalépés dátumától számított ötödik év végén találkoznak, vagy korábban, ha a vámhatóságok úgy ítélik meg. Amennyiben nincs szükség az Egyezmény felülvizsgálására, erről írásos formában tájékoztatják egymást.

Hatálybalépés és megszűnés

21. Cikk

1. A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást, hogy az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi feltételeket teljesítették. Az Egyezmény hatvan nappal az utolsó értesítés megérkezését követően lép hatályba.

2. Ezen Egyezmény diplomáciai úton megküldött írásos értesítéssel felmondható, és hatálya a másik Szerződő Félhez történt megérkezését követő hat hónap elteltével szűnik meg.

Készült Budapesten, 1997. június 20-án, két példányban, angol nyelven.

(Aláírások)”

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1997. november 1-jétől kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére