A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

233/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Grúzia Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel a Magyar Köztársaság Kormánya és Grúzia Kormánya között 1997. szeptember 30-án aláírt, a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodást kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Grúzia Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Grúzia Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól a szándéktól vezérelve, hogy elősegítsék a baráti kapcsolatok fejlődését, a gazdasági, kereskedelmi, műszaki-tudományos, kulturális és más területekre kiterjedő együttműködés megszilárdítását,

azzal a szándékkal, hogy elősegítsék a két ország diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárainak kölcsönös utazásait,

az alábbiakról állapodtak meg:

1. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél azon állampolgárai, akik érvényes diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül léphetnek be és ki a nemzetközi személyforgalom számára kijelölt határátkelőhelyeken, tranzitutasként áthaladhatnak, illetve ideiglenesen a másik Szerződő Fél területén tartózkodhatnak a jelen Megállapodásban előirányzott feltételek mellett. A vízum nélkül tartózkodás határideje a Szerződő Felek területén nem haladhatja meg a belépéstől számított 30 napot.

(2) Amennyiben az egyik Szerződő Fél állampolgárai harminc napnál hosszabb ideig kívánnak tartózkodni a másik Szerződő Fél területén, az állampolgárságuk szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviseletének írásos kérelmére a másik Szerződő Fél külügyminisztériuma - a Szerződő Felek országában hatályos jogszabályi rendelkezések szerint - meghosszabbíthatja az állampolgárok tartózkodási idejét a belépéstől számított legfeljebb 90 nap időtartamig.

2. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél érvényes diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkező azon állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél országa területén működő diplomáciai vagy konzuli képviseleten teljesítenek szolgálatot, a szolgálatuk teljes időtartama alatt vízum nélkül léphetnek a fogadó Szerződő Fél államának területére, és ott vízum nélkül tartózkodhatnak és vízum nélkül utazhatnak ki onnan.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultságok vonatkoznak mindkét ország azon állampolgáraira is, akik az egyik Szerződő Fél államának képviselői olyan nemzetközi szervezetnél, amelynek székhelye a másik Szerződő Fél államának területén van, vagy ilyen nemzetközi szervezetben teljesítenek szolgálatot, ha e személyek érvényes diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben említett személyek szolgálatának időtartamára a velük közös háztartásban élő házastársukat és gyermeküket is megilletik az (1) bekezdés szerinti jogosultságok, ha ők maguk is érvényes magyar vagy grúz diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, illetőleg, ha a gyermek a szülő diplomata- vagy szolgálati útlevelébe van bejegyezve.

3. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél állampolgárai a másik Szerződő Fél területén történő tartózkodásuk idején kötelesek ezen Fél jogszabályait betartani.

(2) Az egyik Szerződő Félnek joga van a másik Szerződő Fél állampolgára beutazásának megtagadására vagy tartózkodási időtartamának csökkentésére. A Szerződő Fél e döntést indokolni nem köteles.

(3) Jelen Megállapodás alkalmazását közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél egészében vagy részben átmenetileg felfüggesztheti. A felfüggesztésről és annak visszavonásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul, de 24 óránál nem később tájékoztatni kell.

4. Cikk

A Szerződő Felek külügyminisztériumai a Megállapodás aláírását követően diplomáciai úton haladéktalanul, de legkésőbb a hatálybalépést megelőzően tizenöt nappal megküldik egymásnak a Megállapodás hatálya alá tartozó útlevelek mintapéldányait, illetőleg új útlevelek bevezetése előtt legalább harminc nappal átadják egymásnak azok mintapéldányait.

5. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgára úti okmányának a másik Szerződő Fél területén történő elvesztését vagy megrongálódását a másik Szerződő Fél külügyminisztériumánál köteles bejelenteni.

(2) Az (1) bekezdésben említett elveszített vagy megrongálódott úti okmány helyett az állampolgárság szerinti állami diplomáciai vagy konzuli képviselete új úti okmányt állít ki. Az így kiadott úti okmánnyal a fogadó állam külügyminisztériuma által adott kiutazási engedély birtokában lehet kiutazni.

6. Cikk

A jelen Megállapodás során felmerülő vitákat és nézeteltéréseket a Szerződő Felek tárgyalások és konzultációk útján rendezik.

7. Cikk

(1) A Megállapodás az aláírását követő harmincadik napon lép hatályba.

(2) Jelen Megállapodás határozatlan ideig érvényes, és mindaddig hatályban marad, amíg bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton fel nem mondja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt kézhezvételétől számított hatvanadik napon veszti hatályát.

(3) A jelen Megállapodás hatálybalépésétől kezdve a Szerződő Felek között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között 1978. november 24-én, Budapesten, az állampolgárok kölcsönös vízummentes utazásainak feltételeiről megkötött Egyezmény, valamint annak kiegészítő rendelkezései hatályukat vesztik.

Kelt Tbilisziben, 1997. szeptember hó 30. napján, két eredeti példányban, mindkettő magyar, grúz és orosz nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A jelen Megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatos nézeteltérések esetén az orosz nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1997. október hó 30. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére