A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/1998. (III. 11.) NM rendelet

az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról

Az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló - többször módosított - 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 20. §-ának (13) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet - az egészségügyi szolgáltatók teljesítményelvű finanszírozásának kormányrendeletben meghatározott szabályainak megfelelően -

a) a teljesítményelvű finanszírozásban részt vevő egészségügyi szolgáltatók elszámolásaiban használt kódrendszerek és finanszírozási paraméterek meghatározási, módosítási folyamatának (a továbbiakban: karbantartás) a szabályozására,

b) *  az a) pont szerinti feladat teljesítésében közreműködő

ba) egészségügyi szolgáltatók,

bb) *  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK),

bc) az egészségbiztosításért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium),

bd) országos szakmai intézetek,

be) Egészségügyi Szakmai Kollégium,

bf) egészségügyi érdek-képviseleti szervezetek,

bg) * 

bh) *  Állami Egészségügyi Ellátó Központ,

bi) a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság (a továbbiakban: Munkabizottság)

(2) *  A karbantartás lehet rendszeres (átfogó vagy célzott) és soron kívüli. A rendszeres karbantartás előre meghatározott időtartamán belül történhet célzott adatgyűjtés is.

2. § (1) A kódrendszerek karbantartása során

a) a Betegségek Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: BNO) kódok kiadására, illetve módosítására - az 1. számú melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével - csak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által elfogadott szabályoknak megfelelően kerülhet sor. Az 5. jegyen történő alábontással meghatározott új tétel kifejezheti

aa) a négyjegyű tétellel már definiált alapbetegség meghatározott szempontok szerinti stádiumát, kiterjedését, vagy

ab) az eredeti osztályozási rendszer által az adott tételbe sorolt, de önálló kódszámmal nem ellátott betegség önálló tételként való megjelenését, vagy

ac) egyéb, az ellátás során egy betegségcsoportba tartozó és korábban nem elkülönített fogalmat,

b) *  az Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: OENO) kódrendszeren belül a vizsgálati, beavatkozási, eljárási (a továbbiakban együtt: beavatkozási) kód(ok) meghatározására, módosítására és a beavatkozások elvégzéséhez szükséges költségek meghatározására a 2. számú melléklet szerinti adatlap kitöltésével tehető javaslat. A beavatkozási kód(ok) megszüntetésére vonatkozó javaslat benyújtásánál a 2. számú melléklet kitöltése nem szükséges.

c) * 

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti javaslatokat a szakterületen dolgozó, illetve a finanszírozásban érintett személy, testület vagy szervezet az egészségügyi szakmai kollégium adott szakma szerint illetékes tagozatának (a továbbiakban: Tagozat) juttatja el. A Tagozat a véleményével - egyet nem értés esetén annak indokaival - együtt a javaslatot annak kézhezvételétől számított harminc napon belül megküldi a Munkabizottság részére. A javaslat közvetlenül a Munkabizottsághoz is benyújtható.

(3) *  A (2) bekezdésben foglalt eljárás után a Munkabizottság a javaslatot - feldolgozásra - a NEAK-nak továbbítja. A javaslatok költségkalkulációját a NEAK harminc napon belül elkészíti és a Munkabizottság elé terjeszti megvitatásra. A Munkabizottság döntése alapján a hatásvizsgálatot a NEAK 15 napon belül elkészíti. A javaslatok tárgyévi feldolgozása folyamatosan történik.

(4) * 

3. § (1) *  A karbantartási feladatok ellátásához szükséges - a kalkulációs egységekre vonatkozó - költségszámításokat az e jogszabály előírása szerint szolgáltatott adatokból a NEAK végzi.

(2) *  A NEAK (1) bekezdés szerinti feladatkörében * 

a) *  előkészíti a karbantartási tervet,

b) megszervezi, lebonyolítja a karbantartáshoz szükséges adatgyűjtést,

c) összegyűjti a szakmai javaslatokat,

d) elkészíti a költségkalkulációkat,

e) elvégzi a homogén betegségcsoportokra (HBCs) vonatkozó javaslatokkal kapcsolatos homogenitás vizsgálatokat,

f) előzetes javaslatot tesz a finanszírozási paraméterekre,

g) elkészíti az ellenőrző számításokat és hatásvizsgálatokat,

h) döntés-előkészítő javaslatokat készít az egyeztetéshez,

i) hivatalos közleményeket állít össze,

j) *  előkészíti az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a karbantartás módszertanát.

(3) *  A karbantartásban részt vevő egészségügyi szolgáltatókkal, így a fekvőbeteg-szakellátást végző * 

a) *  e célra az 5. § (5) bekezdés b) pontja alapján kijelölt intézet(ek)el, valamint

b) *  valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó országos gyógyintézettel és országos társ-gyógyintézettel

az adatszolgáltatásra a NEAK megállapodást köt.

(4) Az egészségügyi szolgáltató a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a szervezeti egységek minimális költségadatának meghatározásáról szóló 4. számú melléklet szerint teljesíti.

(5) *  A NEAK az orvosi eljárások kalkulációját az 5. számú melléklet szerint összesíti, az alábbiak szerint: * 

a) a költségek és a pontszámok meghatározása az adott szolgáltatás elvégzéséhez szükséges ráfordítás fajtájából és a naturális mennyiségekből tevődik össze,

b) *  a költségszámítások egysége egy elemi esemény a finanszírozási egység bázis megfigyelési rendszerének megfelelően,

c) egységes szabályokat kell alkalmazni a közvetlen és a közvetett költségek elkülönítésére,

d) egy elemi eseményre a közvetlen ráfordítások közül az orvosi, az ápolási szolgáltatások, a gyógyszer, egyszerhasználatos szakmai anyagok naturális mennyiségben kerülnek meghatározásra oly módon, hogy a közvetlen ráfordítási adatok különböző árak és egyéb költségtényezők mellett ismételten feldolgozhatók legyenek,

e) a közvetlen naturális ráfordítások alapján kell a közvetlen költségek összegét az aktuális forintértéken meghatározni,

f) a közvetett költségeket költségnem típusonként meghatározott egységes szabályok szerint kell meghatározni, és ráterhelni a közvetlen költségekre,

g) a naturáliák meghatározásakor és a költségtételekben külön kell számolni az amortizációs költségekkel, úgy hogy az amortizációs költségek pontszámát is meg kell határozni.

(6) A fekvőbeteg-ellátás ráfordítás adatainak gyűjtését a 6. számú mellékletnek megfelelően kell elvégezni.

(7) A fekvőbeteg-ellátási eset kalkulációját a 7. számú mellékletben foglaltak szerint kell elvégezni.

(8) *  A NEAK az (5)-(7) bekezdések szerinti számítások elvégzése során a forgalomban levő gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati anyagok és eszközök folyamatosan karbantartott árlistáját használja fel.

(9) * 

4. § * 

5. § *  A Munkabizottság

a) végzi az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak általános revízióját - az adott szakmában használt beavatkozások meghatározásait alapul véve -, amelynek során:

aa) a nem szakmaspecifikus kódolási kérdéseket szabályozza,

ab) egyeztet a szakmák között, valamint

ac) végső állásfoglalást alakít ki, és

b) tanulmányozza, összehasonlítja, elemzi a más országokban alkalmazott finanszírozási rendszereket.

6. § * 

7. § (1) *  A módosított és közzétett finanszírozási kódok és paraméterek használatának és értelmezésének elősegítésére a miniszter rendeletben szabályozza

a) az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról,

b) a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól,

c) a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról, valamint

d) az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról

szóló szabályokat.

(2) * 

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 10. § (3) bekezdése hatályát veszti.

(2) * 

1. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez

Felelős:

Cím:

Telefon:

Fax:

E-mail:

JAVASLAT ÚJ BNO KÓDRA

Kód MEGNEVEZÉS
Alábontásra javasolt BNO 0
Javasolt kód
150 BETŰ HOSSZÚSÁGÚ MEGNEVEZÉS
Magyar hivatalos megnevezés
Latin hivatalos megnevezés
Szokásos egyéb megnevezés
50 BETŰ HOSSZÚSÁGÚ (rövidített) MEGNEVEZÉS
Magyar hivatalos megnevezés
Latin hivatalos megnevezés
Szokásos egyéb megnevezés
Dátum ..................................................... .....................................................
aláírás

2. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez * 

JAVASLAT ORVOSI ELJÁRÁSOKRA
ADATLAP
az orvosi eljárások közvetlen ráfordítási igényéről

A javaslattevő intézet:
A szakmai felelős neve:
Cím:
Telefon: Fax:
E-mail:
Tevékenységi kód:
A tevékenység megnevezése:
A tevékenység definíciója:
Az eljárást leíró közlemények:
Tevékenységi kód:
Mióta ismeri az eljárást (év)
Éves esetszámra vonatkozó adatok Év Jelenleg Várható
Magyarországon
Külföldön (országmegnevezés)
Az eljárás elvégzésre jogosult orvosi munkahely Igen Intézmények száma (db)
Jelenleg Várható
Alapellátás
Szakorvosi ellátás
Fekvőbeteg-ellátás
Elszámolhatósági kritériumok
Fekvőbeteg-ellátás várható időtartama (ápolási nap) Min. Átlagos Max.
Javallatok (BNO) -tól -ig -tól -ig
Ellenjavallatok (BNO) -tól -ig -tól -ig
Módszer:
A beteg jelenlétének minimális időtartama az orvosi munkahelyen (perc):
A beteg jelenlétének átlagos időtartama az orvosi munkahelyen (perc):
Az orvosi munkahely típusa:
A kalkulációs minta nagysága: Tevékenységi kód:
MUNKAIDŐ
Minimális
összes
munkaidő
(perc)
Átlagos
összes
munkaidő
(perc)
Orvos, egyéb egyetemi végzettségű diplomás
Egyéb (főiskolai végzettségű) diplomás (ideértve a főiskolát végzett ápolónőt is)
Szakdolgozó
Egyéb kisegítő dolgozó
Összesen
ANYAGOK (1)
Gyógyszer, vér és vérkészítmény
Kód Megnevezés ME Mennyiség
Tevékenységi kód:
ANYAGOK (2)
Szakmai és egyéb anyagok
Kód Megnevezés ME Mennyiség
ESZKÖZÖKKód


Típus-
jelMegnevezés
Összesen
elvégezhető
szolgáltatások
esetszáma, ha a
gyártó által
korlátozott
A szol-
gáltatás
elvégzé-
séhez
szükséges
használati
idő (perc)
Megjegyzés

3. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez * 

4. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez * 

Szervezeti egység ....... évi költsége (költségadatok ezer forintban)

1. Intézmény megnevezése: Kódja:
2. Szervezeti egység megnevezése: Kódja:
3. Teljesített éves ápolási napok száma:
Ambuláns ellátás esetén az éves teljesített pontszám:
4. Napi műszakszám (nem ügyelet):
5. Egy műszak napi munkaideje órában:
6. Heti munkanapok száma (ügyelet nélkül):
7. Ügyelet módja: van csak munkanapon csak hétvégén nincs
8. Műtő esetén a műtőasztalok száma:

I. Működési költségek

Saját foglalkoztatás Nem saját foglalkoztatás
Éves költség

Sor-
szám

Azo-
nosító

Költségnem
Átlagos
statisztikai
állományi
létszám
Bér, bérjel-
legű szemé-
lyi juttatás és
a munkaadót
terhelő
járulékok

Egyéb
személyi
juttatás

Átlagos
statisz-
tikai
létszám


Éves költség
9. 29 Orvos és egyéb egyetemi végzettségű szakdolgozó
10. 29 Főiskolai végzettségű szakdolgozó
11. 32 Ápoló, asszisztens, egyéb középfokú képzettségű szakdolgozó
12. 32 Egészségügyi és egyéb alapfokú képzettségű szakdolgozó
13. 38 Egyéb kisegítő dolgozó
14. Összes személyi juttatás és járulékai (9→13)
Költség
15. 33 Szakmai anyagok
16. 33 ebből nagy értékű implantátum és egyszerhasználatos eszköz
17. 33 Gyógyszerek
18. 39 Nem szakmai anyagok
19. 34 Szakmai eszközök 30 000 Ft alatt
20. 34 Egyéb szakmai eszközök egyéves elhasználódási időn belül
21. 40 Nem szakmai eszközök 30 000 Ft alatt
22. 40 Egyéb nem szakmai eszközök egyéves elhasználódási időn belül
23. Összes kis értékű tárgyi eszköz és anyag (15+17→22)*

* Minden költségadat (15→22) áfával együtt értendő!


Sor-
szám

Azo-
nosító

Költségnem
Vásárolt
egészségügyi
szolgáltatá-
sok költsége
Nem vásárolt
egészségügyi
szolgáltatá-
sok költsége
24. 49 Egyéb adók
25. 49 Egyéb címen elszámolt költség
26. Összes egyéb költség, adók (24→25)
27. Laboratórium
28. Röntgen és egyéb képalkotó eljárások
29. Pathológia
30. Anaesthesiológia
31. Gyógyszertár
32. Műtő
33. ebből nagy értékű implantátum és egyszerhasználatos eszköz
34. Egyéb nem részletezett diagnosztika, therápia
35. Összes központi diagnosztikai és therápiás költség (27→32+34)


Sor-
szám


Azo-
nosító

Vásárolt nem
egészségügyi
szolgáltatá-
sok költsége
Más segéd-
üzemi egység
részéről ka-
pott szolgál-
tatás értéke
Más segéd-
üzemi egység
részére adott
szolgáltatás
értéke
Saját tevé-
kenységhez
felhasznált
erőforrás
(vásárolt+ka-
pott-adott)
36. 42 TMK
37. 43 Villamos energia, gáz, víz, fűtés
38. 46 Mosoda
39. 44 Központi sterilizáló
40. 45 Élelmezés teljes költsége
41. ebből ellátotti élelmezés norma feletti része
42. alkalmazotti élelmezéstérítés feletti része
43. 47 Egyéb nem részletezett segédüzemi szolgáltatás
44. Összes segédüzemi költség
(36→40+43)
45. 52 Központi irányítás és igazgatás költsége
46. Összes költség (14+23+26+35+44+45)
47. _ évben ténylegesen elszámolt költségek

II. Amortizáció

Sor-
szám
Értékcsökkenés
összege
1. A szervezeti egység amortizációja
48. 56 Orvosszakmai gépek, berendezések, járművek, immateriális javak
49. 57 Egyéb gépek, berendezések, járművek, immateriális javak
50. 58 Épület
51. A szervezeti egység összes amortizációja (48→50)
2. Központi diagnosztikai és therápiás egységek amortizációja
52. 56 Orvosszakmai gépek, berendezések, járművek, immateriális javak
53. 57 Egyéb gépek, berendezések, járművek, immateriális javak
54. 58 Épület
55. A központi diagnosztikai és therápiás egységek összes amortizációja
(52→54)
3. Segédüzemi amortizáció
56. 61 Gépek, létesítmények, járművek, immateriális javak
57. 62 Épület
58. Összes segédüzemi amortizáció (56→57)
4. A központi irányítás amortizációja
59. 65 Gépek, létesítmények, járművek, immateriális javak
60. 66 Épület
61. A központi irányítás és igazgatás összes amortizációja (59→60)
Sor-
szám
Kiadás
62. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai
64. Felújítás
65. Felhalmozási kiadás
66. Hitelek, értékpapírok kiadásai, kölcsönök
67. Összesen (62→66)

5. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez

Kalkulációs lap orvosi eljárásokhoz

Csoport: WHO kód:
Közvetlen költségek Időráfordítás Egységköltség Összes költség
1.1.1. Orvos bére + járuléka
1.1.2. Műtős, asszisztens bére + járuléka
1.1.3. Műtőssegéd, egyéb személyzet bére + járuléka
1.1. Összes közvetlen bér + járuléka
Kód Beépített idegen anyagok Mennyiség Egység Összes
1.2.1. Beépített idegen anyagok összesen
Kód Szakmai anyagok Mennyiség Egységköltség Összes költség
1.2.2. Szakmai anyagok összesen
Kód Közvetlen költség Mennyiség Egységköltség Összes költség
Egyszerhasználatos eszközök
1.2.3. Egyszerhasználatos eszközök összesen
1.2.4.1. Transzfúzió (műtét alatt)
1.2.4.2. Infúzió (műtét alatt)
1.2.4.3. Egyéb gyógyszerek (műtét alatt)
1.2.4. Gyógyszerek összesen
Összesen:
Kód Közvetlen költség Mennyiség Egységköltség Összes költség
Eszközök (kis értékű tárgyi eszközök)
1.2.5. Eszközök összesen
1.2. Közvetlen anyag, eszköz összesen
Közvetlen költség összesen (1.1.+1.2.)
Közvetett költségek Vetítési alap Vetítési szorzó Összes költség
2.1. Egyéb személyzet bére + járuléka
2.2. Nem szakmai anyagok, eszközök
2.3. Egyéb közvetett költség
2. Egység közvetett költsége összesen
Felosztott segédüzemi költségek Vetítési alap Vetítési szorzó Összes költség
3.1. TMK
3.2. Energia, víz, csatorna
3.3. Mosoda, varroda
3.4. Élelmezés
3.5. Központi sterilező
3.6. Egyéb üzemi költség
3. Segédüzemi költségek összesen
4. Szűkített önköltség összesen (1.+2.+3.)
5. Központi igazgatás, irányítás költsége
6. Önköltség (4.+5.)
Kód Az amortizáció elemei Mennyiség Egység amortizáció Összes költség
Nagy értékű tárgyi eszközök (gépek, berendezések)
7.1.1. Gépek, berendezések
7.1.2. Épület, építmény
7.1. Közvetlen amortizáció összesen
Vetítési alap Vetítési szorzó Összes költség
7.2.1. Szakmai egység, egyéb épület amortizációja
7.2.2. Szakmai egység egyéb gép-műszer amortizációja
7.2.3. Segédüzemek amortizációja
7.2.4. Központi irányítás, igazgatás amortizációja
7.2. Közvetett amortizáció összesen
7. Összes amortizáció (7.1.+7.2.)
8. Teljes költség (6.+7.)

6. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez

A fekvőbeteg-ellátás ráfordítási adatai

Törzsszám TAJ
Az intézmény neve A szervezett egység kódja
Saját osztály által végzett ellátás Felvétel ideje
Saját intézeten belül, más osztály által végzett ellátás Távozás ideje
Más intézetben végzett ellátás Kivizsgálás a kórházi felvétel előtt Igen Nem

Gyógyszer

Kód Mennyiség Kód Mennyiség Kód Mennyiség

Labor

Kód Db Kód Db Kód Db

Röntgen és egyéb képalkotó eljárások

Kód Db Kód Db Kód Db

Egyéb vizsgálatok, terápiák

Kód Db Kód Db Kód Db

Élelmezés

Kód Időtartam Kód Időtartam Kód Időtartam
Megjegyzések:

7. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez

Kórházi eset finanszírozási egységének költségkalkulációs sémája

Költségelem Megjegyzés
1.1 Közvetlen gyógyszerköltség Tételes megfigyelés alapján
1.2.1. Kórszövettani vizsgálatok
1.2.2. Röntgen, ultrahang, egyéb képalkotó eljárások
1.2.3. Endoscopia
1.2.4. Laboratóriumi vizsgálatok
1.2.5. Műtétek
1.2.6. Fizioterápia
1.2.7. Sugárterápia
1.2.8. EEG
1.2.9. EKG
1.2.10. Pszichiátriai tevékenység
1.2.11. Egyéb vizsgálatok
1.2.12. Egyéb terápiák
1.2. Diagnosztikai és terápiás szolgáltatások költsége Tételes megfigyelés alapján
1.3. Implantátumok (nem tételesen finanszírozott) Tételes megfigyelés alapján
1.4. Speciális szakmai anyagok, egyszerhasználatos eszközök Tételes megfigyelés alapján
1.5. Osztályos orvosi tevékenység
1. DIAGNOSZTIKAI ÉS TERÁPIA SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉGE 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.
2.1. Ápolási költségek
2.1.1. Ápolási bér + járulékai
2.1.2. Szakmai anyagok
2.2. Kis értékű tárgyi eszközök
2. ÁPOLÁSI KÖLTSÉG
3.1. Gyógyszertár
3.2. Egyéb személyes juttatás
3.3. Egyéb költségek
3. EGYÉB OSZTÁLYOS KÖLTSÉGEK
4. ÁPOLÁS-GYÓGYÍTÁS SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉGE 1.+2.+3.
5.1. Kisegítő személyzet (osztályos)
5.2. Nem orvos-szakmai anyagok (osztályos)
5.3.1. TMK
5.3.2. Energia, víz, csatorna
5.3.3. Mosoda, varroda
5.3.4. Központi sterilizáció
5.3.5. Élelmezés
5.3.6. Egyéb segédüzemi szolgáltatás
5.3. Segédüzemi szolgáltatás összesen
5. HOTELSZOLGÁLAT KÖLTSÉGE
6. GYÓGYÍTÁS-ELLÁTÁS SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉGE 4.+5.
7. KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÉS IGAZGATÁS KÖLTSÉGE
8. GYÓGYÍTÁS-ELLÁTÁS TELJES ÖNKÖLTSÉGE 6.+7.
9.1. Diagnosztika, terápia amortizációja
9.2. Ápolás amortizációja
9.3. Ápoló osztály (kivéve ápolás) egyéb szakmai eszközeinek amortizációja
9.4. Hotelszolgálat amortizációja
9.5. Központi igazgatás, irányítás amortizációja
9. ÖSSZES AMORTIZÁCIÓ 9.1.+9.2.+9.3.+9.4.+9.5.

  Vissza az oldal tetejére