A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/1998. (I. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a szervezett bűnözés, a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális kereskedelme, a terrorizmus és a súlyos bűncselekmények más formái elleni küzdelemben való együttműködés tárgyában kötött, Budapesten, 1997. április 23-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1997. október hó 15. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a szervezett bűnözés, a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális kereskedelme, a terrorizmus és a súlyos bűncselekmények más formái elleni küzdelemben való együttműködés tárgyában kötött, Budapesten, 1997. április 23-án aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Svéd Királyság Kormánya közötti együttműködésről
a szervezett bűnözés, a kábítószerek és pszichotróp anyagok
illegális kereskedelme, a terrorizmus
és a súlyos bűncselekmények más formái elleni küzdelemben

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

annak tudatában, hogy a szervezett bűnözés, a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális kereskedelme, a nemzeti és a nemzetközi terrorizmus terjedésének növekvő veszélye egy olyan fenyegetettség, amelynek leküzdése széles körű és hatásos nemzetközi együttműködést igényel,

ezért szükségesnek tartva a nemzetközi bűnözés elleni fellépés érdekében az együttműködés megerősítését és fejlesztését,

egyetértve, hogy ennek az együttműködésnek a fennálló jogbiztonság figyelembevételével hatékonyan kell történnie

az egyenlőség, a viszonosság elvétől vezettetve és a Szerződő Felek kölcsönös előnyének a szem előtt tartásával a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

Országaik jogrendjének keretén belül a Szerződő Felek vállalják, hogy együttműködnek a szervezett bűnözéssel, a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális kereskedelmével, a terrorizmussal és a súlyos bűncselekmények más formáival szembeni küzdelemben.

A Szerződő Felek különösen azokban az esetekben működnek együtt, amelyekben az egyik Fél országában elkövetett vagy előkészített bűncselekményekről a másik országban áll rendelkezésre információ, feltéve, hogy az nem ütközik a 4. Cikk rendelkezéseivel.

2. Cikk

A Szerződő Felek közötti együttműködés a jelen Megállapodás céljának és a Szerződő Feleknek a vonatkozó más nemzetközi megállapodások szerinti vállalásainak megfelelően információcserére, személyek utáni nyomozásra és személyazonosításra, valamint egyéb intézkedésekre terjed ki.

Ezenkívül az együttműködés magában foglalja a tapasztalat- és szakembercserét, a jogi tájékoztatást, valamint a Szerződő Felek országaiban tapasztalt bűnözés körülményeinek és alakulásának a közlését.

Jelen Megállapodás nem érinti a kölcsönös bűnügyi és kiadatási segélynyújtással kapcsolatos ügyeket.

3. Cikk

A Szerződő Felek jelen Megállapodás végrehajtásával a következő hatóságaikat bízzák meg:

A Magyar Köztársaság részéről:

Belügyminisztérium,

Országos Rendőr-főkapitányság,

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága,

Határőrség Országos Parancsnoksága.

A Svéd Királyság részéről:

Országos Rendőri Tanács.

A Szerződő Felek fent említett hatóságai közötti megállapodás alapján e szervek a jelen Megállapodásban vázolt intézkedéseket a hatáskörüknek megfelelő szinten történő közvetlen kapcsolatfelvétel útján valósíthatják meg.

A fent említett hatóságok jelen Megállapodás végrehajtására megállapodásokat köthetnek.

4. Cikk

A Szerződő Felek mindegyike részben vagy egészében visszautasíthat egy kérést, ha az nem egyeztethető össze a felkért Szerződő Fél jogrendjével, vagy sérti a Szerződő Fél szuverenitását vagy biztonságát, illetve ütközik a Szerződő Fél általános jogelveivel vagy más alapvető érdekeivel.

A kérést előterjesztő illetékes hatóságot értesíteni kell a kérés elutasításának indokairól.

5. Cikk

Jelen Megállapodás végrehajtása során személyes adatok, okmányok és egyéb információ átadható, felhasználható és kezelhető, de kizárólag a Szerződő Felek nemzeti jogszabályainak és egyéb rendelkezéseinek alapján.

A jelen Megállapodás keretében bűnüldözési célokra átadott ilyen dokumentációt és információt nem lehet felhasználni a kérésben meghatározott és a Szerződő Fél által jóváhagyott céloktól eltérő célokra az átadó Szerződő Fél hozzájárulása nélkül.

6. Cikk

A Szerződő Felek mindegyike köteles nemzeti jogszabályainak megfelelően titkosan kezelni a másik Szerződő Féltől kapott információt, ha azt titkosnak minősítették. Az átadott információ csak a másik Szerződő Féllel folytatott előzetes konzultáció után hozható nyilvánosságra, vagy adható át harmadik Félnek.

7. Cikk

Jelen Megállapodás meghatározatlan ideig marad érvényben. A Megállapodás attól a naptól számított második hónap első napján lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást, hogy a hatálybalépéshez szükséges összes nemzeti jogi követelményt teljesítették.

A Megállapodás hatályban marad, hacsak a Szerződő Felek valamelyike diplomáciai úton átadott írásos értesítéssel azt fel nem mondja. A felmondás az értesítés kézhezvételétől számított három hónap elteltével lép hatályba.

Amennyiben a Szerződő Felek egyetértenek, akkor e Megállapodás módosítható és kiegészíthető.

Készült Budapesten, 1997. április hónap 23. napján, két példányban, magyar, svéd és angol nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Értelmezésbeli eltérések esetén az angol szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, a rendelkezéseit azonban 1997. december hó 1. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére