A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/1998. (I. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1997. január 28-án aláírt, a nemzetközi kombinált áruszállításról szóló Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1997. év június 23. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1997. január 28-án aláírt, a nemzetközi kombinált áruszállításról szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szlovák Köztársaság Kormánya között
a nemzetközi kombinált áruszállítás tárgyában

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

annak tudatában, hogy az árucseréhez elengedhetetlen a teljesítőképes nemzetközi áruszállítás,

felismerve, hogy a környezetvédelmi okokból és a közúti forgalom korlátozott kapacitása miatt vasúton és vízi úton korszerű szállítási rendszert kell kialakítani, a közúti áruforgalom gazdasági, lakosságvédelmi és ökológiai szempontból is elfogadható alternatíváinak megteremtése érdekében,

abban a meggyőződésben, hogy a kombinált áruszállítás rendszere nagy lehetőség a nemzetközi áruforgalom gondjainak megoldásában,

hivatkozva a kombinált áruszállításra vonatkozó nemzetközi egyezményekre,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Alkalmazási terület

Ez az Egyezmény kiterjed:

- a nemzetközi kombinált áruszállításra, amely részben vasúton vagy vízi úton, részben közúton valamelyik Szerződő Fél országában bejegyzett gépjárművel,

- a két Szerződő Fél országa között, vagy az egyik vagy mindkét Szerződő Fél országán keresztül

történik.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

Ezen Egyezmény értelmében

a) nemzetközi kombinált áruszállítás: olyan szállítási forma, amelynek során az üres vagy rakott közúti tehergépjármű (vontató és/vagy vontatott gépjármű) az útvonal egy részét vasúton vagy vízen teszi meg a Szerződő Fél országából a másik Szerződő Fél országába, vagy valamelyik Szerződő Fél országán keresztül, amelynek során a tehergépjármű a közutat csak a feladási vagy rendeltetési hely és a legközelebbi - fel- és lerakodás céljára alkalmas - vasúti terminál vagy vízi kikötő között veszi igénybe;

b) rakományhordozó: konténer (legalább 6 m hosszú) csereszekrény, amely gépjárműről leemelhető, átrakható; (daruzható és nem daruzható) félpótkocsi, pótkocsi. Mindezek áruk befogadására és továbbítására alkalmasak;

c) közúti fel- és elfuvarozás: rakományhordozóknak a szállítási folyamat kezdő és befejező szakaszában végzett közúti fuvarozása, amelynek során azok továbbítása vasúti kocsikban, illetve Ro-Ro hajóval történt, a legközelebbi kombiterminálról/ra, illetve Ro-Ro kikötőből/be;

d) kombiterminál és Ro-Ro kikötő: olyan átrakó állomás/-hely (vasúti/kikötői), ahol a rakományhordozók és gépjárművek kezelése, lerakása, felrakása, átrakása történik az egyik szállítási módról a másikra;

e) kísért kombinált áruszállítás: a tehergépkocsi pótkocsival vagy anélkül, a vontató vagy nyergesvontató pótkocsival együtt vasúti járművön (gördülő országút; Ro-La) vagy hajón (Ro-Ro hajó) történő továbbítása. A gépjárművezető együtt utazik a gépjárművel;

f) nem kísért kombinált áruszállítás: rakományhordozók vasúti járművön vagy hajón (Ro-Ro hajó) történő továbbítása;

g) jutalomengedély: a gördülő országúti (Ro-La) és Ro-Ro viszonylatok igénybevétele után járó adómentes közúti fuvarozási engedély, amelynek mértékét a Szerződő Felek a közúti vegyesbizottsági ülés keretében állapítják meg.

3. Cikk

Kísért kombinált áruszállítás

(1) A Szerződő Felek országából, országába vagy országán keresztül a másik Szerződő Fél országában bejegyzett gépjárművekkel lebonyolódó gördülő országút, illetve Ro-Ro igénybevétele esetén kölcsönös közúti jutalomkontingensben állapodnak meg a közúti vegyesbizottsági ülés keretében.

(2) A Szerződő Felek a gördülő országúti és a Ro-Ro viszonylatait - amelynek igénybevételéért a jutalomkontingens kiadható - a mindenkori lehetőségek és igények alapján határozzák meg.

(3) A közúti jutalomengedélyek számának meghatározása évente történik, amelyeket az illetékes magyar és szlovák hatóságok adják ki egymás részére.

(4) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény szerint viszonosság alapján a gördülő országúti áruszállításhoz kapcsolódó közúti fel- és elfuvarozás számára a kombitermináltól és a Ro-Ro kikötőtől légvonalban mért 70 kilométeres körzethatáron belül gépjárműadó- és egyéb fizetési kötelezettség alóli mentességet biztosítanak. Közúti fuvarozási engedélyt nem kell felhasználni.

(5) A Szerződő Felek az illetékes hatóságaiknál eljárnak annak érdekében, hogy a gördülő országúti rendszerben továbbított minden vonat határállomási tartózkodása ne haladja meg az AGTC Megállapodás (Európai Megállapodás a fontos kombinált nemzetközi szállítási vonalakról és ezek létesítményeiről) szerinti ajánlást.

4. Cikk

Átlépés az országhatáron

(1) A kombinált áruszállításra jogosító dokumentumokat a Szerződő Fél országában történő minden szállításnál a járművön kell tartani, és azt a Szerződő Fél illetékes vám- és határszervei kérésére fel kell mutatni.

(2) A kísért kombinált áruszállítás esetén határvámszervek a kombinált áruszállításra jogosító vasúti jeggyel rendelkező fuvarozót, illetve szállítmányozót (gépjárművet) a Szerződő Fél országába árufuvarozási engedély nélkül engedik be. Az országból történő kilépés során kombinált áruszállítás igénybevételét a CIM-UIRR fuvarlevéllel vagy hajófuvarlevéllel kell igazolni.

(3) A kombinált áruszállítást végző járművek, személyek, valamint a fuvarozott áruk ellenőrzése az országhatáron való belépés, illetve kilépés során a két Szerződő Fél belső jogszabályaiban foglalt előírások alapján történik.

(4) A fuvarozó, illetve a szállítmányozó, valamint annak utazó személyzete köteles betartani a másik Szerződő Fél országában hatályos jogszabályokat és rendelkezéseket.

5. Cikk

A kombinált áruszállítás támogatása

(1) A Szerződő Felek eljárnak vasútigazgatóságaiknál, a kombitársaságoknál és a hajózási társaságoknál, illetve vállalatoknál annak érdekében, hogy gyors egyeztető intézkedésekben állapodjanak meg a kombinált áruszállítás segítése céljából, figyelembe véve azt, hogy mindenekelőtt a nem kísért kombinált áruszállítás rendkívüli előnyökkel rendelkezik.

(2) A Szerződő Felek - lehetőségeik szerint - segítik saját vasútjaikat és közforgalmú kikötőiket, valamint azok infrastruktúráját a kombinált áruszállítás fejlesztése céljából.

(3) A Szerződő Felek a kétoldalú kombinált áruszállításhoz kapcsolódó fel- és elfuvarozást mentesítik a hétvégi és ünnepnapi közlekedési korlátozási tilalom alól.

(4) A Szerződő Felek törekednek, hogy - lehetőség szerint - a fel- és elfuvarozáshoz a 44 tonna össztömegű gépjárművek továbbításának feltételeit megteremtsék.

(5) A Szerződő Felek - lehetőségeik szerint - intézkednek arra, hogy a kombinált áruszállítás keretében feladott rakományegységek vámkezelésének feltételeit a kombiterminálokon és a Ro-Ro kikötőkben teremtsék meg.

(6) A Szerződő Felek intézkednek, hogy a kombinált forgalomban használt vasúti kocsiknak bizalmi elven történő átvételét egyetemlegesen bevezetik.

(7) A Szerződő Felek - lehetőségeik szerint - elősegítik a közös nemzetközi kombinált áruszállítási társaságok létesítését, együttműködését.

(8) A Szerződő Felek odahatnak, hogy kedvező nemzetközi kombinált áruszállítási viszonylatok kiépítését elősegítik.

6. Cikk

Együttműködés

(1) A Szerződő Felek ösztönzik a vasutakat arra, hogy a kombinált áruszállításban részt vevő társaságokkal és hajózási társaságokkal, illetve vállalatokkal együttműködve versenyképes ajánlatokat dolgozzanak ki a kombinált áruszállítás részére, különös tekintettel a szállítás minőségére, a szállítási idő és a határidő csökkentésére és betartására, a gazdaságilag indokolható tarifákra.

(2) A Szerződő Felek törekednek arra, hogy a közúti áruszállítás minél nagyobb mértékben kombinált áruszállítás formájában bonyolódjon le.

(3) A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást azokról az intézkedésekről, amelyek elősegítik a nemzetközi kombinált áruszállítás minőségének és a szolgáltatások színvonalának növelését.

7. Cikk

Rendelkezések megszegése

(1) Ha valamely fuvarozó, illetve szállítmányozó vagy annak tagja, alkalmazottja megszegi a másik Szerződő Fél országában hatályos jogszabályokat és egyéb előírásokat, vagy a jelen Egyezmény rendelkezéseit, akkor azon Szerződő Fél illetékes hatóságainak kérésére, amelyben a jogsértés történt, a másik Szerződő Fél illetékes hatóságai az alábbi intézkedések egyikét hozhatják:

a) az érintett fuvarozó felszólítása az érvényben lévő előírások betartására;

b) az érintett fuvarozó részére a jutalomengedélyek kiadásának leállítása vagy a már kiadott jutalomengedély visszavonása arra az időszakra, amelyre a másik Szerződő Fél illetékes hatósága kizárta őt a forgalomból.

(2) Az illetékes hatóságok értesítik egymást a hozott intézkedésekről.

8. Cikk

Adatvédelem

(1) A Szerződő Felek kijelentik, hogy minden adatot és információt - kivéve a hivatalos statisztikai adatokat és kimutatásokat - harmadik féllel szemben védik.

(2) Adatok és információk csak a Szerződő Fél hatóságai, ügyészségei és bíróságai részére szolgáltathatók ki, amennyiben azt büntetőeljárás teszi szükségessé. Minden további adat kiadása csak az adatkibocsátó előzetes engedélye alapján lehetséges.

9. Cikk

Válsághelyzet

A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a kombinált áruszállításban vis maior vagy műszaki zavarok miatt bekövetkező, tizenkét órát meghaladó üzemszünetek esetén külön egyeztetett és sürgős intézkedéseket hoznak.

10. Cikk

Vegyesbizottság

A Szerződő Felek igény szerint a közúti vegyesbizottsági ülés keretében találkoznak az Egyezmény működésének biztosításához és lebonyolításához szükséges információk kicserélése céljából.

11. Cikk

Hatálybalépés

A jelen Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásai szerint jóvá kell hagyni, és az a jóváhagyásról szóló diplomáciai értesítések kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba.

12. Cikk

Módosítás

Az Egyezmény a Szerződő Felek kölcsönös megállapodása alapján módosítható. A módosítás írásban diplomáciai úton történik.

13. Cikk

A szerződés hatálya

Az Egyezményt a Szerződő Felek határozatlan időtartamra kötik.

Az Egyezmény mindkét fél által bármikor felmondható, és az a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő hat hónap elteltével hatályát veszti.

Készült Budapesten, 1997. év január hó 28. napján, két példányban, magyar és szlovák nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1997. július 23-tól kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére