A jogszabály mai napon ( 2020.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/1998. (I. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik számára a vízummentes rendszer bevezetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel kihirdeti a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik számára a vízummentes rendszer bevezetéséről szóló - 1997. november 1-jén aláírt - Megállapodást.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között
a vízummentes rendszer bevezetéséről
a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik számára

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek), megegyeztek a vízummentes rendszer bevezetéséről a diplomata-, illetőleg szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik számára az alábbiak szerint:

1. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél azon állampolgárai, akik érvényes diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül utazhatnak be a másik Szerződő Fél területére, és külön engedély nélkül onnan kiutazhatnak a nemzetközi személyforgalom számára megnyitott átkelőhelyeken.

(2) Az (1) bekezdésben említett állampolgárok legfeljebb harminc napig tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél területén. Amennyiben az egyik Szerződő Fél állampolgárai harminc napnál hosszabb ideig kívánnak tartózkodni a másik Szerződő Fél területén, az állampolgárságuk szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviseletének írásos kérelmére a másik Szerződő Fél külügyminisztériuma meghosszabbíthatja az állampolgárok tartózkodási idejét a belépéstől számított legfeljebb kilencven nap időtartamig.

2. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél érvényes diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkező azon állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél országa területén működő diplomáciai vagy konzuli képviseletén teljesítenek szolgálatot, illetőleg államukat olyan nemzetközi szervezetnél képviselik, amelynek székhelye a másik Szerződő Fél területén van, a szolgálatuk teljes időtartama alatt vízum nélkül léphetnek be ezen ország területére, külön engedély nélkül ott tartózkodhatnak, és onnan kiutazhatnak.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésében említett személyek házastársai és kiskorú gyermekei ezen személyek szolgálatának teljes időtartama alatt ugyancsak vízum nélkül tartózkodhatnak a fogadó Szerződő Fél országának területén, amennyiben ők maguk is érvényes magyar vagy kirgiz diplomata, vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, illetőleg, ha a gyermek a szülő diplomata- vagy szolgálati útlevelébe van bejegyezve.

3. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél állampolgárai a másik Szerződő Fél területén történő tartózkodásuk idején kötelesek a fogadó Szerződő Fél országának törvényeit és más jogszabályait, többek között a külföldi állampolgárok számára előírt bejelentkezési, tartózkodási, közlekedési és tranzitutasi szabályokat betartani.

(2) Az egyik Szerződő Félnek joga van a másik Szerződő Fél állampolgára beutazásának megtagadására vagy tartózkodási időtartamának csökkentésére.

(3) Jelen Megállapodás alkalmazását közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél egészében vagy részben átmenetileg felfüggesztheti. A felfüggesztésről és annak visszavonásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatni kell.

4. Cikk

(1) A Szerződő Felek illetékes szervei a Megállapodás aláírását követően diplomáciai úton haladéktalanul, de legkésőbb a hatálybalépést megelőzően húsz nappal megküldik egymásnak a Megállapodás hatálya alá tartozó diplomata- és szolgálati útlevelek mintapéldányait.

(2) Amennyiben az egyik Szerződő Félnél az érvényben levő diplomata- vagy szolgálati útlevelek megváltoztatására vagy új diplomata- vagy szolgálati útlevelek bevezetésére kerül sor, úgy ez a Szerződő Fél legalább harminc nappal előtte diplomáciai úton értesíti a másik Szerződő Felet, és átadja ezen dokumentumok mintapéldányait.

5. Cikk

Az egyik Szerződő Fél állampolgára diplomata- vagy szolgálati útlevelének másik Szerződő Fél területén történő elvesztését vagy megrongálódását köteles a fogadó Szerződő Fél országa illetékes szerveinél, valamint saját országa diplomáciai vagy konzuli képviseleténél bejelenteni, amely új úti okmányt köteles kiállítani. A fogadó Szerződő Fél országának illetékes szervei az új úti okmányt kiutazási engedéllyel látják el.

6. Cikk

(1) Jelen Megállapodás aláírásától számított harmincadik napon lép hatályba.

(2) Jelen Megállapodás határozatlan ideig érvényes, és mindaddig hatályban marad, amíg bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton fel nem mondja. Ebben az esetben a Megállapodás a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt kézhezvételétől számított hatvanadik napon veszti hatályát.

(3) A jelen Megállapodás hatálybalépésétől kezdve a Szerződő Felek között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között 1978. november 24-én, Budapesten, az állampolgárok kölcsönös vízummentes utazásainak feltételeiről megkötött Egyezmény hatályát veszti.

Kelt Biskekben, 1997. év november hó 1. napján, két eredeti példányban, magyar, kirgiz és orosz nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1997. december 1-jétől kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére