A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/1998. (XII. 11.) EüM rendelet

a kórházi etikai bizottságokról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A kórházi etikai bizottság (a továbbiakban: etikai bizottság) létrehozása, létszámának meghatározása az Eütv. 156. §-ának (6) bekezdésében meghatározott keretek között a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény (a továbbiakban: fekvőbeteg-intézmény) orvosszakmai vezetőjének feladata.

(2) Az etikai bizottságot a megbízatása megszűnését követő 30 napon belül kell megalakítani.

2. § (1) Az etikai bizottság tagjainak megbízatása négy évre szól.

(2) A fekvőbeteg-intézmény orvosszakmai vezetője, valamint a kórházi felügyelő tanács tagja nem lehet az etikai bizottság tagja.

(3) Az etikai bizottság tagjának megbízatása

a) a megbízatási idő lejártával,

b) a tag lemondásával,

c) a tag halálával, valamint

d) visszahívással

szűnik meg.

(4) A (3) bekezdés b)-d) pontjaiban foglaltak bekövetkezése esetén, az eredetileg felkért tag megbízatásának megszűnését követő 30 napon belül a fekvőbeteg-intézmény orvosszakmai vezetője kéri fel az új tagot az etikai bizottságba.

(5) A fekvőbeteg-intézmény orvosszakmai vezetője visszahívja az etikai bizottságnak azt a tagját, aki

a) az etikai bizottság munkájában egy éven keresztül nem vett részt, vagy

b) ellen etikai, fegyelmi eljárás indul, és az eljárás keretében elmarasztalták, vagy

c) ellen büntetőeljárás indul, és a büntetőeljárás során a bíróság jogerősen megállapítja, hogy bűncselekményt követett el.

(6) A fekvőbeteg-intézmény orvosszakmai vezetője az etikai bizottság tagját - az etikai bizottsággal való egyetértésben - az (5) bekezdésben meghatározottakon túlmenően, különösen indokolt esetben, visszahívhatja.

(7) Ha a visszahívásra a (6) bekezdésben foglaltak szerint kerül sor, a visszahívásra alapot adó körülményt és a visszahívás indokát a visszahívás előtt az etikai bizottsággal közölni kell. Az etikai bizottság a visszahívásról való egyetértéséről határozatot hoz. A határozathozatalban az érintett tag nem vesz részt.

3. § (1) Az etikai bizottság az általa meghatározott ügyrendnek megfelelően működik.

(2) Az etikai bizottság tagjai sorából elnököt választ. Az elnök megbízatása két évre, de legfeljebb küldötti megbízatásának időtartamára szól. Az elnököt - az etikai bizottság megbízatásának időtartama alatt - legfeljebb egyszer lehet újraválasztani.

(3) Az etikai bizottság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze. A tagok több mint a felének vagy az intézmény orvosszakmai vezetőjének az ülés összehívására irányuló - napirendi pontra tett javaslatot is tartalmazó - írásbeli indítványa esetén, annak kézbesítését követő 15 napon belüli időpontra az elnök az ülést összehívja.

(4) Az etikai bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van.

(5) Az etikai bizottság határozatainak érvényességéhez a jelen lévő tagok több mint a felének szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

4. § (1) Az etikai bizottság tagja olyan ügy elbírálásában nem vehet részt, amelyben tőle elfogulatlan állásfoglalás nem várható el (a továbbiakban: kizárás).

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén a kizárási okot, az érintett etikai bizottsági tag, illetve a 7. § (1) bekezdésének b) pontjában megjelölt személy jelenti be az etikai bizottság elnökének. Amennyiben az etikai bizottság elnökével szemben merül fel kizárási ok, azt az intézmény orvosszakmai vezetőjének kell bejelenteni.

(3) Az etikai bizottság tagjának kizárásáról az etikai bizottság határozatot hoz. A határozathozatalban az érintett tag nem vesz részt.

5. § Az etikai bizottság működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat a fekvőbeteg-intézmény látja el. A működéssel kapcsolatos költségeket az intézmény költségvetésében kell biztosítani.

6. § A beteget az intézménybe történő felvételkor tájékoztatni kell az etikai bizottsághoz való fordulás jogáról.

7. § (1) Az Eütv. 156. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglaltak esetén az etikai bizottság

a) hivatalból jár el, illetve

b) az érintett beteg, az egészségügyi dolgozó, a kórházi felügyelő tanács, illetve az intézmény orvosszakmai vezetőjének kezdeményezésére, a kezdeményezéstől számított 30 napon belül állást foglal az eléje terjesztett ügyben. Ezt a határidőt az elnök egy ízben, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyek elbírálása során az etikai bizottság

a) az érintett személyeket meghallgatja,

b) a vonatkozó iratokba - az adatvédelmi szabályok keretei között - betekinthet,

c) szakértőt kérhet fel.

(3) Az etikai bizottság üléséről az ülést követő 8 napon belül jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az etikai bizottság állásfoglalását. Az állásfoglalásban javaslatot kell tenni a szükséges intézkedésekre is.

(4) Az állásfoglalásban az (1) bekezdésben foglalt üggyel kapcsolatos adatok nem szerepelhetnek személyazonosításra alkalmas módon.

(5) Az állásfoglalást meg kell küldeni az intézkedést kezdeményezőnek, az érintett feleknek, valamint - más egészségügyi intézmény érintettsége esetén - az érintett egészségügyi intézménynek.

(6) Az intézmény orvosszakmai vezetője az etikai bizottság állásfoglalásait nyilvántartja, és a helyben szokásos módon közzéteszi. A közzététel során biztosítani kell, hogy a fekvőbeteg-intézmény dolgozói és a betegek az állásfoglalásban foglaltakat megismerhessék.

(7) Ha az etikai bizottság eljárása keretében megállapítja, hogy az ügyben hatósági intézkedésre vagy kamarai eljárásra van szükség, megkeresi az illetékes hatóságot, illetve kamarát a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

8. § Az etikai bizottság az Eütv. 156. §-a (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott ügyekben a külön jogszabályban foglaltak szerint jár el.

8/A. § *  E rendelet alkalmazásában orvosszakmai vezetőnek minősül az egészségügyi szolgáltató gyógyító-megelőző ellátásért felelős vezetője.

9. § (1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 


  Vissza az oldal tetejére