A jogszabály mai napon ( 2020.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/1998. (IV. 3.) FM rendelet

a vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a kereskedelmi célú vágómarha-termelés, a minőségi hús-, hústermék-előállítás és kereskedelem elősegítése érdekében a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § *  (1) *  A rendelet hatálya a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló FVM rendelet 1. §-ában foglaltak szerinti vágóhíd üzemeltetőjére, minősítő szervezetre és minősítőre, termelőre, kereskedőre, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH) terjed ki.

(2) * 

2. § *  E rendelet alkalmazásában:

a) *  marha vágott test (hasított marha): a levágott marha kivéreztetve, bőr, belsőség, fej és lábvégek nélkül; a fej az atlanto-occipitális (az atlasz és az első nyakcsigolya közötti) ízületben, a lábak a carpo-metacarpalis ízületben (lábtőízületben), illetve a tarso-metatarsalis ízületben (csánkízületben) kerülnek levágásra; a nemi szervek és csatlakozó izmaik, továbbá teheneknél a tőgy nélkül; mellkasi és hasűri szervek nélkül, vese, vesefaggyú, medenceüregi faggyú, a comb belső felületén lévő faggyú, rekeszizom-lebeny, rekeszizom, farok, nyaki véna, a körülötte lévő faggyú nélkül;

b) *  marha vágott féltest (hasított féltest): a hátgerinc felezésével, a nyaki, háti, ágyéki és keresztcsigolyák, a mellcsont és a szimfízis (medencecsonti összekapcsolódás) közepén, szimmetrikusan kettéválasztott vágott test;

c) negyed marha: a vágott féltest a bordák mentén a gerincre merőlegesen szétvágva;

d) első negyed marha: a kettévágott féltest első része;

e) hátsó negyed marha: a kettévágott féltest hátsó része;

f) *  meleg súly: a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített vágott test súlya szúrás után nem több mint hatvan perccel;

g) vágott test hideg súly: a meleg súly kétszázalékos csökkentésével számított érték;

h) * 

i) *  azonosító jel: a tulajdonos és az állategyed azonosságának megállapítására alkalmas vágómarha-jelölés, a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet (a továbbiakban: ENAR rendelet) előírásai szerint;

j)-l) * 

m) *  minősítő: a vágómarhák minősítésére külön jogszabály szerint jogosult természetes személy;

n) * 

o) termelő: vágómarhát előállító tenyésztő, hizlaló;

p) *  vágómarha kis- vagy nagykereskedő: a vágómarhát a termelőtől megvásárló, vágóhídnak értékesítő vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Minősítés

3. § *  (1) A vágómarha jelölésére akkor is a termelő kötelezett, ha a vágómarha kis- vagy nagykereskedő közreműködésével jut el a vágóhídra.

(2) A minősítést csak akkor lehet elvégezni, ha az azonosítás a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 13. §-ának, valamint az ENAR rendelet előírásai szerint megtörtént, és a vágómarhák technológiai előkészítését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elvégezték, továbbá hatósági állatorvos a húsvizsgálat során fogyasztásra alkalmasnak ítélte. A féltest akkor is minősíthető, ha annak egyes részeit fogyasztásra való alkalmatlansága miatt eltávolították, amennyiben az eltávolított rész kivételével a féltest egyébként fogyasztásra alkalmas. Az eltávolítás nem befolyásolja a minősítést. A minősítés a prion teszt eredményének megérkezése előtt végrehajtandó.

4. § *  (1) A vágott testek vagy a vágott féltestek minősítését a vágóhídon, a vágás után a lehető leghamarabb, de legkésőbb a szúrást követő hatvan percen belül el kell végezni.

(2) *  A vágott test minősítésekor és osztályba sorolásakor az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklet A. részében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) *  A 8 hónaposnál fiatalabb állatokat nem kell minősíteni, azonban nemüktől függetlenül a „V” kategóriába kell sorolni és jelöléssel kell ellátni őket.

(4) A minősítés során elsődlegesen az állatok életkora alapján kell különbséget tenni.

5. § * 

Súlymérés

6. § (1) * 

(2) *  A vágott test hideg súly meghatározása a meleg súly kétszázalékos csökkentésével történik.

(3) *  Ha a vágóhídon - műszaki, technológiai okok miatt - a szúrás és a mérlegelés között a hatvan perces időkorlát nem tartható, a NÉBIH egyidejű értesítésével, valamint annak engedélyével ez az időtartam meghosszabbítható. Az időkorlát túllépése esetén a kétszázalékos csökkentés minden további eltelt negyedóra után 0,1 százalékponttal mérséklődik.

Jelölés

7. § *  (1) A vágott testek húsossági és faggyúborítottsági osztályokba sorolására az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó piaci árak bejelentése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. április 20-i 2017/1182/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (a továbbiakban: 2017/1182/EU rendelet) I. mellékletében foglaltak, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítése tekintetében történő részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2008. június 18-i 566/2008/EK rendelet 3. cikkében foglaltak az irányadók. Minden osztályon belül három alosztály van (+, 0, -), amelyek egyikébe kötelező a besorolás. A vágott testek kor- és ivarjelölését a 2. számú melléklet szerint kell feltüntetni.

(2) A hasított testek jelölésénél a 2017/1182/EU rendelet 8. cikkében foglaltakat kell alkalmazni. A betűknek, illetve számoknak legalább két centiméter nagyságúaknak kell lenniük. A jelölésre bármilyen nem mérgező, véletlenszerűen eltávolíthatatlan hőálló tinta, élelmiszeriparban engedélyezett hőálló festék, ráakasztott címke használható. Jelölésként csak olyan címke használható, amely nem távolítható el és nem rongálható meg. A minősítő általi jelölést a kereskedelmi értékesítésig vagy a feldolgozásig tilos eltávolítani.

(3) A kereskedelmi osztályba sorolás akkor tekinthető hitelesnek, ha a húsossági osztályt kifejező S/EUROP betűjelzés és alosztályjelzés (+, 0, -), továbbá a faggyúsági fokot jelölő számjelzés (1, 2, 3, 4, 5) és alosztályjelzés (+, 0, -), valamint az ivar- és korjelölés (V, Z, A, B, C, D, E) alatt a minősítő azonosító száma és a NÉBIH, illetve a 2007. január 1-je előtt kiadott fém testbélyegzők esetében az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, 2007. január 1. és 2012. március 14. között a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal jelölése is szerepel. A vágott testen a 0 alosztályt nem kell jelölni. A 8 hónapnál fiatalabb állatokon csak V jelölés szerepelhet.

8. § (1) * 

(2) * 

(3) *  A minősítést, illetve a vágott féltestek osztályba sorolását a minősítő saját engedélyszámát tartalmazó bélyegzővel tanúsítja, amelyet az (1) bekezdésben meghatározott helyeken kell elhelyezni.

(4) A bélyegzőlenyomatnak összetéveszthetetlenül jól olvashatónak kell lennie.

8/A. § *  (1) *  A vágómarhák vágás utáni minősítésével kapcsolatosan a központi adatbázist a NÉBIH működteti.

(2) *  A minősítő köteles a 3. számú mellékletben szereplő tartalommal napi jelentést készíteni, és annak adatait a vágás napján a NÉBIH által az erre a célra biztosított webszolgáltatáson keresztül az általa üzemeltetett vágott test minősítési adatbázisába eljuttatni. A saját vállalatirányítási programot használó vágóüzemek a NÉBIH adatbázisába való adatküldést megelőzően kötelesek a programjukat auditáltatni a NÉBIH-hel. Az auditálás szempontja a NÉBIH adatbázis adatstruktúrájának való megfelelés.

(3) *  A minősítést, illetve a vágott féltestek osztályba sorolását a minősítő a saját engedélyszámát tartalmazó bélyegzővel tanúsítja.

(4) *  A NÉBIH az 5. számú melléklet alapján negyedévi rendszerességgel összesítőt készít, amelyet megküld az agrárpolitikáért felelős miniszter részére.

(5) * 

8/B. § * 

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit kötelezően 2000. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. § *  Ez a rendelet

a) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítése tekintetében történő részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2008. június 18-i 566/2008/EK bizottsági rendelet,

b) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó piaci árak bejelentése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. április 20-i 2017/1182/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet,

d) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó piaci árak bejelentése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2017. április 20-i 2017/1184/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet a 14/1998. (IV. 3.) FM rendelethez * 

2. számú melléklet a 14/1998. (IV. 3.) FM rendelethez * 

Kor- és ivarjelölés

A 12 hónapnál fiatalabb szarvasmarha vágott testeket a következő kategóriákba kell sorolni:

V: nyolc hónapos vagy ennél fiatalabb szarvasmarhák,

Z: nyolc hónapnál idősebb, de legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák.

A felnőtt szarvasmarha vágott testeket a következő kategóriákba kell sorolni:

A: két évnél fiatalabb, nem ivartalanított, hímivarú állat vágott teste,

B: egyéb, nem ivartalanított, hímivarú állat vágott teste,

C: ivartalanított hímivarú állat vágott teste,

D: nőivarú állat vágott teste, amely már borjadzott,

E: egyéb nőivarú állatok vágott teste.

Az intervenciós szabályok alkalmazásának sérelme nélkül az A, B, C, D és E betűket alkalmazni kell a vágott testek azonosításához.

3. számú melléklet a 14/1998. (IV. 3.) FM rendelethez * 

A minősítés során a következő adatokat kötelező felvenni:

- a marhalevél száma (a vágóhíd kötelessége);

- a szállító gépkocsi és pótkocsi rendszáma (a vágóhíd feladata);

- a beérkezés időpontja (a vágóhíd feladata);

- a vágás helye, a minősítő hely azonosítója és a vágás időpontja;

- a vágóállatok darabszáma és azonosító jelei;

- a súlymérési adatok: egyedenként a vágott test meleg súlya;

- az egyedenkénti minősítési adatok az azonosító jel feltüntetésével:

= a húsossági osztály betűjele (S/EUROP szerint) és alosztály jelölése (+, Ø, -),

= a faggyúsági fokozat számjele (1-2-3-4-5) és alosztály jelölése (+, Ø, -),

= a kor- és ivarjelölés (V, Z, illetve A, B, C, D, E);

- a termelő vagy a kereskedő azonosító adatai (tenyészet kódja vagy név, lakcím, adóazonosító jel, illetve cég neve, székhelye, telephelye, adószáma, valamint egyéb más rendeletben előírt azonosító);

- a minősítő szervezet neve, székhelye, működési engedélyének száma;

- a minősítő neve és működési engedélyének száma;

- az alkalmazott minősítési módszer megjelölése.

4. számú melléklet a 14/1998. (IV. 3.) FM rendelethez * 

5. számú melléklet a 14/1998. (IV. 3.) FM rendelethez * 

A vágóhidakról készítendő összesítő jelentések tartalmi követelményei

1. Felvásárolt mennyiség darabszáma összesen.

2. Felvásárolt mennyiség megoszlása élősúlyban (darab és százalék):

2.1. legfeljebb 80 kg vágóborjú, ezen belül bika, üsző
2.2. 80-160 kg közötti vágóborjú, ezen belül bika, üsző
2.3. 160-300 kg közötti vágóüsző,
2.4. 160-300 kg közötti vágóbika,
2.5. 160-300 kg közötti vágótinó,
2.6. 300 kg feletti vágóüsző,
2.7. 300 kg feletti vágótehén,
2.8. 300 kg feletti máshová nem sorolt vegyes ivarú vágómarha,
ebből bika ebből tinó és ökör együttesen.

3. Vágás utáni minősített vágómarha darabszám összesen.

4. Minőségi kategóriák szerinti darabszám és százalékos megoszlás (S/EUROP húsossági és faggyússági osztály, valamint V, Z, illetve A, B, C, D, E kategóriák és jelölés szerint).

5. Minőségi kategóriák szerinti darabszám, százalékos megoszlás (S/EUROP, húsossági és faggyússági osztály, valamint V, Z, illetve A, B, C, D, E kategóriák és jelölés szerint) átlagos vágott testsúly és annak összesítése.

6. A nem minősített vágómarhák darabszám és százalékos megoszlása, kor és ivar megjelölése, a nem minősítés oka.


  Vissza az oldal tetejére