A jogszabály mai napon ( 2020.06.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/1998. (V. 20.) PM rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló, többször módosított 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 26. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra vonatkozó szabályok * 

1. § *  A Magyar Export-import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank) az esedékes, hitelezőivel szemben fennálló adósságszolgálati kötelezettségeiről, nevezetesen az Eximbank által igénybe vett hitelekről, felvett kölcsönökről, az Eximbank által kibocsátott kötvényekről, továbbá elfogadott betétek állományáról, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási költségeiről negyedévenként, a negyedévet követő hónap 15-éig az 1. számú mellékletben meghatározott módon beszámolót készít az államháztartásért felelős miniszter részére és az 1. számú mellékletben foglalt 1. számú táblázatot egyidejűleg megküldi a Magyar Államkincstárnak is.

2. § (1) *  Az Eximbank folyamatos nyilvántartást vezet a központi költségvetés terhére vállalt garanciaügyletekről és ezekről negyedévenként a 2. számú melléklet szerint beszámolót készít. A negyedéves beszámolót a negyedévet követő hónap 15-éig eljuttatja az államháztartásért felelős miniszternek, és a 2. számú melléklet 1. számú táblázatát és 1/b. számú táblázatát egyidejűleg megküldi a Magyar Államkincstárnak is.

(2) *  Az Eximbank az (1) bekezdés szerinti beszámolóban negyedévente elektronikus úton adatot szolgáltat az államháztartásért felelős miniszternek a központi költségvetés terhére vállalt garanciák beváltásának adott évre várható összegéről havi ütemezésben, ügyletenkénti bontásban.

(3) *  Az Eximbank a (2) bekezdésben előírt beszámolóval egyidejűleg ügyletenként is teljesíti a Magyar Államkincstár részére a 10. mellékletben foglalt 1. és 2. táblázat szerinti adatszolgáltatást. A Magyar Államkincstár az Eximbankot hiánypótlásra vagy kijavításra szólítja fel, ha az e bekezdésben szereplő táblázatok hiányosak vagy hiányoznak. Az Eximbank 5 munkanapon belül gondoskodik a hiánypótlás teljesítéséről.

(3a) *  A Növekedési Hitelprogramhoz nyújtott garancia esetén az Eximbank a (3) bekezdésben előírt táblázatokhoz csatolja a nyilatkozatát arról, hogy a garanciát a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 13/A. § b) vagy c) pontja közül melyik szerint nyújtotta.

(4) *  Az Eximbank a (3) bekezdés szerinti garanciaügyletek tényleges beváltásának összegéről, devizaneméről és értéknapjáról a hiánytalanul kitöltött 10. mellékletben foglalt 3. vagy 4. táblázat szerinti adatszolgáltatás egyidejű teljesítésével, legkésőbb a beváltásra vonatkozó igény Eximbankhoz történő beérkezését követő munkanapon értesíti a Magyar Államkincstárat, és egyidejűleg - számlaszámának megjelölésével - kéri a beváltott garanciának megfelelő összeg költségvetés terhére történő folyósítását. Amennyiben a garanciavállalásra vonatkozó döntés az Eximbank döntéshozatal időpontjában hatályos létesítő okirata szerint az igazgatóság, a felügyelő bizottság vagy a közgyűlés hatáskörébe tartozott, a költségvetésből történő folyósításhoz az e bekezdésben szereplő ellenőrző táblázatokat az igazgatóság elnöke is aláírja. A Magyar Államkincstár az e bekezdésben szereplő hiánytalanul kitöltött táblázatok esetén - a fedezetnyújtás alapját képező ügylet és a garanciaügylet tartalmi vizsgálata nélkül - az igénylés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül átutalja a fizetendő összeget az Eximbank által megjelölt devizanemben és számla javára. A Magyar Államkincstár az Eximbankot az 5 munkanapos határidőn belül hiánypótlásra vagy kijavításra szólítja fel, ha a táblázatok hiányosak vagy hiányoznak. Az Eximbank 5 munkanapon belül gondoskodik a hiánypótlás teljesítéséről. Hiánypótlás esetén az 5 munkanapos átutalási határidő a hiánypótlás Magyar Államkincstárhoz történő beérkezésének napját követő munkanapon kezdődik.

(4a) *  A Növekedési Hitelprogramhoz nyújtott garancia esetén az Eximbank a (4) bekezdésben előírt táblázatokhoz mellékeli nyilatkozatát arról, hogy a garanciát a KR. 13/A. § b) vagy c) pontja közül melyik szerint nyújtotta.

(4b) *  Amennyiben szükséges a (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak az igazgatóság elnöke általi aláírása, a Magyar Államkincstár értesítésére vonatkozó határidő a beváltásra vonatkozó igény Eximbankhoz történő beérkezésétől számított 10. munkanap.

(4c) *  Amennyiben a hiánypótlásra a (4) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelenül telt el, a határidő nem hosszabbítható meg, a kérelmet a (4) bekezdés szerint ismételten be kell nyújtani.

(5) *  Az Eximbank a (3) bekezdés szerinti garanciabeváltás okafogyottságáról vagy az értesítésben szereplőnél kisebb összegéről haladéktalanul értesíti az államháztartásért felelős minisztert és a Magyar Államkincstárat.

(6) *  Az Eximbank a Magyar Állam kockázatának felmérése céljából, az állami készfizető kezességgel fedezett exportcélú garanciaügyletekből adódó be nem váltott kötelezettségeket negyedévente rendszeresen - a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: számviteli Korm. rendelet) általános előírásaival összhangban - a saját kockázatra vállalt kötelezettséggel azonos módon külön is minősíti. E minősítés során fedezetként nem vehető figyelembe a Magyar Állam készfizető kezességvállalása.

(7) *  Az Eximbank a (6) bekezdés szerinti minősítést követően a kötelezettségek egyes minősítési kategóriákba tartozó állományának nagyságáról a tárgynegyedévet követő hónap 15-éig tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert.

(8) Az Eximbank éves beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentésben külön ki kell térni a kötelezettségek (6) bekezdés szerinti minősítésének valódiságára és a kötelezettségek egyes minősítési kategóriákba tartozó állományának nagyságára.

3. § *  (1) Az Eximbank a Magyar Állam készfizető kezessége mellett vállalt garanciák nyújtásakor garanciadíjat számít fel. A garanciabeváltások nyomán keletkezett követelések behajtásával kapcsolatos költségeit a garancianyújtásból befolyó díjbevételekből finanszírozza.

(2) *  Az Eximbank a hozzá befolyt követeléseket a befolyást követő 5. munkanapig a 10032000-01907034 Kincstár Állami kezességbeváltás folyósítási számla javára, a befolyás devizanemében „kezesség-visszatérülés” megjegyzéssel átutalja.

(3) *  A befolyt kamat és késedelmi kamat összegeit az Eximbank a befolyás tudomására jutását követő 5. banki munkanapig a befolyás devizanemében átutalja a 10032000-01907034 Kincstár Állami kezességbeváltás folyósítási számla javára, „kezesség-visszatérülés” megjegyzéssel.

(4) *  Az Eximbankot a Magyar Állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciaügyletek beváltásából eredő, befolyt követelések összegének 5%-a illeti meg jutalékként. Devizában befolyt megtérülés esetén a jutalék alapjának forint értékét a befolyás napján érvényes, az MNB által hivatalosan közzétett devizaárfolyamon állapítja meg.

(5) *  Az Eximbank a jutalék folyósításához a (2) bekezdés szerinti átutalást követő hónap 15. munkanapjáig elkészíti a 2. számú melléklet szerinti kimutatást a Magyar Államkincstár számára, és a (4) bekezdés szerint megállapítja a jutalék összegét. A kimutatás alapján kiállított számla megküldésével egyidejűleg igényli a jutalék összegét a Magyar Államkincstártól a 10032000-01457058 NAV Egyéb pénzügyi elszámolások kiadási számláról. A Magyar Államkincstár az igénylés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül átutalja a jutalék összegét az Eximbank által megadott számla javára, amennyiben a jutalék alapját képező befizetés megérkezett az e bekezdésben megjelölt számlára. Amennyiben a jutalék alapját képező befizetés a jutalék igény beérkezésekor még nem érkezett meg az e bekezdésben megjelölt számlára, az 5 munkanapos átutalási határidő az összeg beérkezésének napját követő munkanapon kezdődik.

4. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eximbank Korm. rendelet) szerinti kamatkiegyenlítési rendszerben az Eximbank naptári negyedévente számol el a költségvetéssel. * 

(2) A tárgynegyedévi befizetési kötelezettséget, illetve igényt a (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint kell megállapítani.

(3) *  Az Eximbank Korm. rendelet hatálya alá tartozó hitel- és pénzkölcsön ügyletekre, követelésvásárlásokra (a továbbiakban együtt: ügylet) vonatkozóan az Eximbank szerződésenként megállapítja a - számviteli Korm. rendelet 2. § 36. pontja szerinti fix kamatlábbal számított - tárgynegyedévben időarányosan járó kamatokat, valamint - az Eximbank Korm. rendelet 3. § a) pontjában szereplő - a jóváhagyott bázisköltségek alkalmazásával számított, azonos időszakra vonatkozó összeget. Ha a bázisköltségek alkalmazásával számított összeg nagyobb az időarányosan járó kamatnál, a különbözetet a központi költségvetés kamatkiegyenlítés jogcímén megtéríti az Eximbank számára. Ha a bázisköltségek alkalmazásával számított összeg kisebb az időarányosan járó kamatnál, az Eximbank a különbözettel megegyező összegű befizetést teljesít a központi költségvetés javára.

(4) *  Az ügyletekre szerződésenként megállapított különbözeteket forinttól eltérő devizanem esetén a tárgynegyedév utolsó munkanapján érvényes, hivatalosan közzétett MNB deviza árfolyam alkalmazásával az Eximbank forintra átszámítja, és azokat a forintban fennálló tételekkel összesíti, majd az összesítésként kimutatott forintösszeget rendezi a költségvetéssel az (5)-(6) bekezdésben foglaltak szerint.

(5) *  Az Eximbank kiegyenlítési igényét, illetve befizetési kötelezettségét a 2. számú melléklet 4. számú táblázata szerinti elszámolás tárgynegyedévet követő hó 15-éig a Magyar Államkincstár számára történő megküldésével jelenti. Az elszámolás szerinti befizetési kötelezettség összegét a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig átutalja a 10032000-01076277 NAV Egyéb kötelezettségek bevételi számla javára „Eximbank kamatkülönbözet” megjegyzéssel. Az elszámolás szerinti kamatkiegyenlítési igény összegének folyósítása iránt a Magyar Államkincstár a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig intézkedik a 10032000-01905049 NAV Egyedi támogatás folyósítási számla terhére. * 

(6) *  Az Eximbank Korm. rendelet szerinti bázisköltség meghatározásánál a negyedéves elszámolás a megelőző három hónapban érvényesült USD és GBP devizanemre vonatkozó 6 havi LIBOR (londoni bankközi kamatláb), EUR devizanemre vonatkozó 6 havi EURIBOR (frankfurti bankközi kamatláb), HUF devizanemre vonatkozó 6 havi BUBOR (budapesti bankközi kamatláb) átlagának figyelembevételével történik. Az átlagolásnál alkalmazott 6 havi LIBOR a REUTERS LIBOR01 és a REUTERS FRASETT oldalán, a 6 havi EURIBOR az EURIBOR= oldalán, a 6 havi BUBOR a BUBOR= oldalán naponta megjelenő fixingek átlaga a legközelebbi 1/16-ra felkerekítve.

(7) *  Ha az Eximbank Zrt. megállapítja, hogy a kamatkiegyenlítési rendszerbe bevont ügylet a futamidő alatt történő változások miatt nem felel meg az ügyletre vonatkozó szerződés vagy keretszerződés megkötése napján hatályos Eximbank Korm. rendeletben előírt feltételeknek, az Eximbank a változás tudomására jutását követően az adott ügylet vonatkozásában a kamatkiegyenlítési rendszerben a költségvetéssel nem számolhat el.

4/A. § *  (1) Az Eximbank legkésőbb az esedékesség értéknapját követő munkanapon írásban értesíti a Magyar Államkincstárat, amennyiben az Eximbank az általa igénybe vett hitelekből, felvett kölcsönökből, az Eximbank által kibocsátott kötvényekből, elfogadott betétekből eredő fizetési kötelezettségének az esedékesség értéknapjáig nem tud, vagy nem tudott eleget tenni. Az Eximbank a Magyar Államkincstárnak küldött értesítésben feltünteti a fizetés jogcímét, a fizetendő összeget, a fizetendő összeg devizanemét, az elmulasztott kifizetés értéknapját, az alkalmazandó árfolyamot, továbbá a bankszámlaszámát és egyidejűleg kéri a fizetési kötelezettség összegének költségvetés terhére történő folyósítását.

(2) *  A Magyar Államkincstár - az alapügylet vizsgálata nélkül - az értesítés beérkezésétől követő 5 munkanapon belül, vagy amennyiben az esedékesség időpontja ennél későbbi időpontra esik, az esedékesség időpontjára - az 10032000-01907034 Kincstár Állami kezességbeváltás folyósítási számla terhére teljesíti a kifizetést az Eximbank részére a megjelölt számlaszámra.

II. Fejezet

A Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságra vonatkozó szabályok * 

5. § (1) *  A Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Mehib Zrt.) a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető-kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Mehib Korm. rendelet) meghatározott feltételekkel kötött a nem-piacképes biztosításairól, nem-piacképes viszontbiztosításairól folyamatosan nyilvántartást vezet a 3. számú melléklet szerint. Ennek alapján negyedévenként a 4. számú mellékletben meghatározott módon beszámolót készít, amit a negyedévet követő hónap 15-éig megküld az államháztartásért felelős miniszternek és ezzel egyidejűleg a Magyar Államkincstárnak. * 

(2) *  A Mehib Zrt. negyedévente - a negyedévet megelőző hónap 15. napjáig - elektronikus úton adatot szolgáltat az államháztartásért felelős miniszternek a központi költségvetést terhelő, nem-piacképes biztosításokból, nem-piacképes viszontbiztosításokból eredő kárfizetések jogcíméről, várható időpontjáról és összegéről módozatonként - viszontbiztosítás esetén szerződésenként, a szerződésszám feltüntetésével - az 5. számú mellékletben meghatározott módon.

(3) *  A Mehib Zrt. a kárigénynek a Mehib Korm. rendelet alapján való elismerését 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a Magyar Államkincstárnak. A Mehib Zrt. - a biztosítottnak történő átutalást megelőzően - azt is köteles bejelenteni a Magyar Államkincstárnak, ha kárelőleget kíván fizetni.

(4) *  A Mehib Zrt. a biztosított ügylet kárigény bejelentésének a Mehib Korm. rendelet alapján történő beérkezését követő 5 munkanapon belül megküldi a Magyar Államkincstár részére a 11. mellékletben foglalt 1. vagy 2. táblázat szerinti adatszolgáltatást. A Magyar Államkincstár a Mehib Zrt.-t hiánypótlásra vagy kijavításra szólítja fel, ha a táblázatok hiányosak vagy hiányoznak. A Mehib Zrt. 5 munkanapon belül gondoskodik a hiánypótlás teljesítéséről.

(5) *  A Mehib Zrt. a (4) bekezdés szerint bejelentett nem-piacképes biztosítási események miatti tényleges fizetések összegéről, devizaneméről és értéknapjáról a 11. mellékletben foglalt 3. vagy 4. táblázat megküldésével a kárigény elismerését követő 15 munkanapon belül értesíti a Magyar Államkincstárat, és egyidejűleg - számlaszámának megjelölésével - kéri a biztosításból eredően fizetendő összeg költségvetés terhére történő folyósítását. Amennyiben a biztosítási fedezet nyújtásáról szóló döntés a Mehib Zrt. döntéshozatal időpontjában hatályos létesítő okirata alapján az igazgatóság, a felügyelő bizottság vagy a közgyűlés hatáskörébe tartozott, a költségvetésből történő folyósításhoz az e bekezdésben szereplő ellenőrző táblázatokat az igazgatóság elnöke is aláírja. A Magyar Államkincstár az e bekezdésben szereplő hiánytalanul kitöltött táblázatok esetén - a fedezetnyújtás alapját képező ügylet és a biztosítási ügylet tartalmi vizsgálata nélkül - az igénylés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül átutalja a fizetendő összeget a Mehib Zrt. által megjelölt devizanemben és számla javára. A Magyar Államkincstár a Mehib Zrt.-t az 5 munkanapos határidőn belül hiánypótlásra vagy kijavításra szólítja fel, ha a táblázatok hiányosak vagy hiányoznak. A Mehib Zrt. 5 munkanapon belül gondoskodik a hiánypótlás teljesítéséről. Hiánypótlás esetén az 5 munkanapos határidő a hiánypótlás Magyar Államkincstárhoz történő beérkezését követő munkanapon kezdődik.

(5a) *  Amennyiben szükséges az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak az igazgatóság elnöke általi aláírása, a Magyar Államkincstár értesítésére vonatkozó határidő a kárigény Mehib Zrt. általi elismerésének napjától számított 20. munkanap.

(5b) *  Amennyiben a hiánypótlásra az (5) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelenül telt el, a határidő nem hosszabbítható meg, a kérelmet az (5) bekezdés szerint ismételten be kell nyújtani.

6. § (1) *  A Mehib Zrt. a nem-piacképes kockázatok ellen kötött biztosítások és nem-piacképes viszontbiztosítások befolyt díjbevételeiből fedezi az ezen biztosításokkal kapcsolatos költségeit, beleértve a díjvisszatérítést és a kárkintlévőségek behajtásával kapcsolatos költségeit is.

(2) *  A Mehib Zrt.-t az általa nyújtott biztosítási és viszontbiztosítási tevékenységéből eredő kárkintlévőségek eredményes behajtása esetén a követelésekre befolyt és a költségvetés javára elszámolásra és befizetésre került tőke, kamat, késedelmi kamat összegének 5%-a illeti meg jutalékként. Devizában befolyt megtérülés esetén a jutalék alapjának forint értékét a Mehib Zrt. külföldi devizaszámláján vagy belföldi hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számláján történő jóváírások napjai közül a korábbi időpontban érvényes, az MNB által hivatalosan közzétett devizaárfolyamon állapítja meg.

(3) *  A Mehib Zrt. a jutalék folyósításához a 7. § (3) bekezdése szerinti átutalást követő hónap 15. munkanapjáig a Magyar Államkincstár számára a 7. számú melléklet szerint jelentést készít, amelyet egyidejűleg megküld az államháztartásért felelős miniszter számára és a (2) bekezdés szerint megállapítja a jutalék összegét. A kimutatás alapján kiállított számla megküldésével egyidejűleg igényli a jutalék összegét a Magyar Államkincstártól a 10032000-01457058 NAV Egyéb pénzügyi elszámolások kiadási számláról. A Magyar Államkincstár az igénylés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül átutalja a jutalék összegét a Mehib Zrt. által megjelölt számla javára, amennyiben a jutalék alapját képező befizetés megérkezett az e bekezdésben megjelölt számlára. Amennyiben a jutalék alapját képező befizetés a jutalék igény beérkezésekor még nem érkezett meg az e bekezdésben megjelölt számlára, az 5 munkanapos átutalási határidő az összeg beérkezésének napját követő munkanapon kezdődik.

7. § *  (1) A Mehib Zrt. negyedévenként kimutatást készít a nem-piacképes kockázatok ellen kötött biztosításokból eredő kárkintlévőségek, a nem-piacképes viszontbiztosításokból eredő fizetési kötelezettségek állományáról és erről a 6. számú mellékletben foglaltak szerint módozatonként - viszontbiztosítás esetén szerződésenként, a szerződésszám feltüntetésével - a negyedévet követő hónap 15-éig jelentést küld az államháztartásért felelős miniszternek és a Magyar Államkincstárnak. A kárkintlévőség állományának forintértékét a negyedév utolsó napján érvényes, MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon is meg kell állapítani.

(2) A Mehib Zrt. negyedévenként jelentést készít a nem-piacképes biztosításból eredő kárkintlévőség, a nem-piacképes viszontbiztosítási szerződés alapján kifizetett összeg megtérülése és a hozzájuk kapcsolódó elszámolások alakulásáról a 7. számú mellékletben foglaltak szerint módozatonként, viszontbiztosítás esetén szerződésenként, a szerződésszám feltüntetésével. A jelentést a tárgynegyedévet követő hónap 15. munkanapjáig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek és a Magyar Államkincstárnak.

(3) *  A Mehib Zrt. a nem-piacképes biztosítások kárkintlévőségei megtérülésekor

a) a tevékenységéből eredő kárkintlévőség behajtásából eredő megtérülés esetén a követelésekre befolyt összeget, kamatot és késedelmi kamatot,

b) a külföldi székhelyű hitelbiztosítóval a kármegtérülések - viszontbiztosítási szerződésben rögzített arányban és feltételek mellett történő - elszámolását követően hozzá befolyt összeget, kamatot és késedelmi kamatot

a Mehib Zrt. belföldi hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számláján történő jóváírást követő 5. munkanapig a jóváírást igazoló dokumentum másolatának egyidejű csatolásával a 10032000-01907034 Kincstár Állami kezességbeváltás folyósítási számla javára a befolyás devizanemében „kezességvisszatérülés” megjegyzéssel átutalja. Külföldi devizaszámláján történő jóváírás esetén a Mehib Zrt. csatolja az e számlán történt jóváírást igazoló dokumentum másolatát is.

8. § *  (1) *  Ha az általa kötött biztosítási szerződésből eredő kockázat mértékét a Mehib Zrt. a Mehib Korm. rendelet alapján viszontbiztosító igénybevételével csökkenti, a viszontbiztosítással fedezett teljes kárfizetési összeget - annak esedékességekor - teljes egészében átutalja a biztosítottnak.

(2) *  A Mehib Zrt. csak olyan viszontbiztosítási szerződést köthet, amely tartalmazza, hogy a Mehib Zrt. által teljesített kárfizetést követően a viszontbiztosító hány napon belül köteles a viszontbiztosítási szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tenni.

(3) *  A Mehib Zrt. negyedévente kimutatást készít a viszontbiztosító fizetési kötelezettségéről és erről a 8. számú mellékletben szereplő módon, a negyedévet követő hónap 15-éig jelentést küld az államháztartásért felelős miniszternek és a Magyar Államkincstárnak.

(4) *  A Mehib Zrt. a 8. számú melléklet szerint negyedévenként jelentést készít a viszontbiztosító fizetése és a hozzá kapcsolódó elszámolások alakulásáról. A jelentést a tárgynegyedévet követő hónap 15. munkanapjáig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek és a Magyar Államkincstárnak.

(5) *  A viszontbiztosító fizetési kötelezettségének teljesítése esetén a Mehib Zrt. a befolyt összegeket a befolyást követő 5. banki munkanapig köteles a 10032000-01907034 Kincstár Állami kezességbeváltás folyósítási számla javára „viszontbiztosító teljesítése” megjegyzéssel átutalni. A viszontbiztosító által történő teljesítés esetén az elszámolás a központi költségvetéssel a Mehib Zrt. kárfizetésének teljesítése időpontjában alkalmazott árfolyamon történik.

8/A. § *  (1) A Mehib Zrt. a külföldi székhelyű hitelbiztosító viszontbiztosítási szerződés alapján benyújtott igényének Mehib Zrt. általi elismerését követő 5 munkanapon belül a 11. számú melléklet 5. számú táblázata szerinti adatszolgáltatás keretében értesíti a Magyar Államkincstárt a külföldi székhelyű hitelbiztosító által a biztosított részére teljesített kárfizetésből a Mehib Zrt.-t a nem-piacképes viszontbiztosítási szerződés alapján terhelő fizetési kötelezettség összegéről, devizaneméről, valamint értéknapjáról, és ezzel egyidejűleg - számlaszámának megjelölésével - kéri a Mehib Zrt. által fizetendő összeg költségvetés terhére történő folyósítását. A Magyar Államkincstár az értesítés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Mehib Zrt.-t hiánypótlásra szólítja fel, ha a táblázat hiányos, javításra szorul, vagy a táblázatot a kérelem nem tartalmazza. A Mehib Zrt. a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles a hiánypótlást teljesíteni.

(2) A Magyar Államkincstár az (1) bekezdésben meghatározott, hiánytalanul benyújtott adatszolgáltatás és kérelem esetén - a biztosítás alapját képező ügylet, a biztosítási és a viszontbiztosítási szerződés tartalmi vizsgálata nélkül - a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül átutalja a kérelemben foglalt összeget a Mehib Zrt. által megjelölt devizanemben és számla javára. Amennyiben a Magyar Államkincstár a Mehib Zrt.-t hiánypótlásra szólította fel, a Magyar Államkincstár a kérelemben foglalt összeget a hiánypótlás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül utalja át.

(3) Amennyiben a hiánypótlásra az (1) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelenül telt el, a határidő nem hosszabbítható meg, a kérelmet az (1) bekezdés szerint ismételten be kell nyújtani.

9. § *  (1) A devizában történő állami kifizetések és megtérülések elszámolásánál alkalmazott kifizetéskori és jóváíráskori árfolyamok alkalmazásából, valamint az egyéb okból eredő eltérések egyeztetéséhez a tárgynegyedévet követő hónap 15-éig két példányban megküldi

a) az Eximbank a társaság adatait tartalmazó 9. mellékletben foglalt 1. táblázatot,

b) a Mehib Zrt. a társaság adatait tartalmazó 9. mellékletben foglalt 2. táblázatot

a Magyar Államkincstár részére.

(2) A Magyar Államkincstár a táblázatok beérkezésétől számított 10 munkanapon belül megküldi a kincstári adatokkal kiegészített (1) bekezdés a) pontjában szereplő táblázat egy példányát az Eximbank, az (1) bekezdés b) pontjában szereplő táblázat egy példányát a Mehib Zrt. részére.

9/A. § *  (1) Az Eximbank a 4/A. §-ban szereplő kifizetések esetében a 9. § (1) bekezdésben foglalt adatszolgáltatással egyidejűleg megküldi a Magyar Államkincstár részére a 9. mellékletben foglalt 3. táblázatot.

(2) A Magyar Államkincstár az (1) bekezdésben előírt táblázat beérkezését követően a 9. § (2) bekezdésben foglaltak szerint és határidőben végzi el az adategyeztetést az Eximbankkal.

10. § *  Ha a tárgyévet megelőző negyedik negyedévi adatszolgáltatás adataihoz képest az auditált éves beszámoló eltérést mutat, akkor az Eximbanknak és a Mehib Zrt.-nek az e rendelet alapján készített jelentéseket ismételten el kell készíteniük, és azokat az államháztartásért felelős miniszter és a Magyar Államkincstár részére az auditált éves beszámoló elkészültét követő két héten belül meg kell küldeni.

10/A. § *  (1) *  Az Eximbank és a Mehib Zrt. az e rendelet alapján elkészített jelentéseket, beszámolókat, nyilvántartásokat, kimutatásokat, előrejelzéseket és értesítéseket papír alapon és elektronikusan is megküldi az államháztartásért felelős miniszternek és a Magyar Államkincstárnak.

(2) *  Az Eximbank és a Mehib Zrt. auditált éves beszámolójuk elfogadását követő 15 munkanapon belül megküldik az államháztartásért felelős miniszter részére a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról, valamint a 2001/76 és a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. november 16-i 1233/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében és az I. Melléklet 1. és 2. pontjában előírt jelentésekre vonatkozó javaslataikat angol nyelven.

11. § *  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és rendelkezéseit a hatálybalépést követő első elszámolási időszakra alkalmazni kell.

(2) *  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról szóló 9/2010. (III. 23.) PM rendelettel megállapított 9. § (1), (3) bekezdésében és a 9/A. § (1) bekezdésében előírt adatszolgáltatást e rendelkezések hatálybalépését követő első elszámolási időszakra teljesíti először a Mehib Zrt.

12. § *  A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet, valamint a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról szóló 22/2011. (VI. 21.) NGM rendelet 8., 9. és 11. §-aival megállapított 2. § (2) bekezdést, 5. § (2) bekezdést, valamint 2. számú mellékletet először a hatálybalépését követő első negyedévre vonatkozó jelentés esetében kell alkalmazni.

13. § *  (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról szóló 16/2012. (VI. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelőzően a 10/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az államháztartásért felelős miniszter részére postára adott papír alapú értesítések alapján teljesítendő átutalásokat az államháztartásért felelős miniszter az R. hatálybalépését megelőzően hatályos szabályok szerint teljesíti.

(2) E rendeletnek az R. 1. §-ával megállapított 2. § (3) bekezdésében, 2. §-ával megállapított 2. § (4) bekezdésében, 4. §-ával megállapított 5. § (4) bekezdésében, 5. §-ával megállapított 5. § (5) bekezdésében, 7. §-ával megállapított 9. §-ában előírt rendelkezéseket az Eximbank és a Mehib Zrt. az R. hatálybalépését követő első elszámolási időszakra teljesíti először.

(3) *  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról szóló 19/2013. (VI. 17.) NGM rendelet (a továbbiakban: MódR1.) 1. §-ával megállapított 4. § (4) bekezdését az Eximbank a MódR1. hatálybalépését követően esedékes elszámolásokra, a teljes elszámolási időszakra vonatkozóan alkalmazhatja.

(4) *  A 4. § (1) bekezdése szerinti költségvetési elszámolások során az Eximbank a MódR1. 1. § (2) bekezdésével megállapított 4. § (6) bekezdését a MódR1. hatálybalépését követően esedékes elszámolásokra, a teljes elszámolási időszakra vonatkozóan alkalmazhatja.

(5) *  E rendeletnek a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet és az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet módosításáról szóló 48/2014. (XII. 30.) NGM rendelettel (a továbbiakban: MódR2.) megállapított rendelkezéseit az Eximbank és a Mehib Zrt. a MódR2. hatálybalépését követően esedékes elszámolásokra, a teljes elszámolási időszakra alkalmazza.

(6) *  E rendeletnek a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról szóló 22/2015. (VIII. 28.) NGM rendelettel (a továbbiakban: MódR3.) megállapított 2. § (4b)-(4c) bekezdését, 5. § (1), (2), (5), (5a) és (5b) bekezdését, 6. § (1) bekezdését, 7. §-át, 8/A. §-át először a MódR3. hatálybalépését követő első adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során kell alkalmazni.

(7) *  E rendeletnek a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról szóló 23/2017. (VIII. 18.) NGM rendelettel (a továbbiakban: MódR4.) megállapított 4. § (3) és (7) bekezdését, 6. § (2) bekezdését, valamint 7. § (3) bekezdését az Eximbank a MódR4. hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozó azon elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére is alkalmazhatja, amelyek vonatkozásában a MódR4. hatálybalépése napjáig még nem számolt el a központi költségvetéssel.

14. § *  A 10/A. § (2) bekezdése a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról, valamint a 2001/76 és a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. november 16-i 1233/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt előírások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez

1. számú táblázat * 

Az Eximbank Zrt. ..... év ..... negyedév végén fennálló kötelezettségállománya

Érték: M Ft
A B C D E F G H


1


Hitelnyújtó, betétes megnevezése


Deviza-
nem


Végső lejárat


Összeg

Felvétel, ügylet időpontja
Tárgy-
időszak végéig elhatárolt kamat, költség

Lejáratig hátralévő kamat, költség
..... n. év végi kötele-
zettség-
állomány
eredeti fennálló
2 a b c d e f g h i=e+g
3 I. Felvett hitelállomány
4 II. Kibocsátott kötvényállomány
5 III. a) Belföldi hitelintézetektől elfogadott betétállomány
b) Külföldi hitelintézetektől elfogadott betétállomány
6 IV. Deviza és kamatcsere ügyletek pótlási költségeiből eredő kötelezettségek állománya
7 Összesen:
Dátum: .......................................
Készítette: ...................................
.....................................................
cégszerű aláírás

2. számú táblázat * 

Az Eximbank Zrt. .... év ....... negyedévi adósságszolgálati kötelezettsége

A B C D E F G
1 Hitelnyújtó, betétes, partner Devizanem Tőketörlesztés Fizetendő kamat Adósságszolgálat
szerinti részletezésben összege és egyéb D+E millió Ft
ezer deviza
2 I. Esedékes hiteltörlesztési kötelezettség, következő n.évi
3 II. Esedékes kötvénykötelezettség, következő n.évi
4 III. Betétállomány után esedékes kötelezettség következő n.évi
5 IV. Devizaswap és kamatcsere ügyletek pótlási kötelezettségéből származó kötelezettség
6 Összesen:

Dátum: .........................................................

Készítette: ....................................................

..................................
..................................
Cégszerű aláírás

2. számú melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez

1. számú táblázat * 

Negyedéves jelentés az Eximbank Zrt. garanciaállományáról * 

Érvényesít- Fennálló
Sor- Bank/ország Garancia Megbízó Devizanem hetőségi Garanciaösszeg, ezer USD garancia
szám típusa (ügyfél) időtartam eredeti fennálló összege,
M Ft
Év: Negyedév: Fennálló garancia összesen:
Következő negyedév várható beváltása (M Ft, ezer USD)
Dátum: .....................................................................
Készítette: .................................................................
............................................
Cégszerű aláírás

1/b. számú táblázat * 

Negyedéves jelentés az Eximbank Zrt. garanciaállományának tárgyévben várható beváltásáról

A B C D E F G H
1 *  Nyilvántartási szám Bank/ország Garancia típusa Megbízó (ügyfél) Devizanem Tárgyévben várható garanciabeváltás időpontja (hónap) Várhatóan beváltásra
kerülő garanciaösszeg
(ezer deviza)
Összeg (millió Ft)
2 *  Garanciatípu-
sonként
3
4
...
5 Tárgyévben várható garanciabeváltás összesen
Dátum: ......................................................................
Készítette: .................................................................
...........................................
Cégszerű aláírás

2. számú táblázat

Negyedéves jelentés
az Eximbank Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt garanciák beváltása következtében keletkezett követelések behajtásáról
 * 

............. év ......... negyedévben befolyt követelések
Sor- Ország Bank Ügyfél Devizanem Összeg Összeg
szám (devizában) (forintban)
Befolyt követelések összesen:
Dátum: .....................................................................
Készítette: .................................................................
............................................
Cégszerű aláírás

3. számú táblázat * 

Jelentés az Eximbank Zrt. által a központi költségvetés javára behajtott tőke-, kamat- és késedelmi kamat követelésekről

A B C D E F G H I J
1. ..... év, ...............hónapban befolyt követelések
2. Sorszám Ország Bank Ügyfél Deviza-
nem
Tőke-
összeg, devizában
Kamat devizában Késedelmi kamat devizában Teljes összeg, forintban (jutalék alapja) Jutalék, forintban
3.
4. Összesen:

Dátum: .........................................................

Készítette: ....................................................

..................................
..................................
Cégszerű aláírás

4. számú táblázat * 

Negyedéves jelentés az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítési igényéről és befizetési kötelezettségéről ...... év ...... negyedév

A B C D

1

Sorszám

Szerződés száma
Kiegyenlítési igény összege
(Ft)
Befizetési kötelezettség összege
(Ft)
2
3
4
5
6
7 Összesen:
8 Összesen sorból:
- 2 éves és 2 éven túli futamidejű ügyletek
9 - 2 éven belüli futamidejű ügyletek
10 Összesen sorból:
- exporthitelek
11 - refinanszírozási exporthitelek
12 - követelésvásárlás
13 - exportkövetelések megvásárlásához nyújtott refinanszírozási hitelek
14 - egyéb export célú hitelek
15 - egyéb export célú refinanszírozási hitelek
16 - versenyképességet javító hitelek
- ebből:
17 = befektetési célú hitelek
18 = beruházási célú hitelek
19 = forgóeszközhitelek
20 - versenyképességet javító refinanszírozási hitelek
- ebből:
21 = befektetési célú refinanszírozási hitelek
22 = beruházási célú refinanszírozási hitelek
23 = refinanszírozott forgóeszközhitelek
24 - export előfinanszírozási hitelek
- ebből:
25 = export előfinanszírozó hitelek
26 = export célú befektetési hitelek
27 - export előfinanszírozási refinanszírozási hitelek
28 Összesen sorból:
nemzeti érdekű finanszírozás
(Szerződésenként)
Dátum: ..........................................................
Készítette: ..................................................... ....................................................
Cégszerű aláírás

3. számú melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez * 

A biztosítási kötelezettségvállalások köre és mérése

1.1. A globállimit a tényleges és a feltételes szerződéses biztosítási, illetve a viszontbiztosítási kötelezettségvállalásokat öleli fel. A tényleges szerződéses biztosítási kötelezettségvállalás azon ügyletek teljes biztosítási szerződés értékét tartalmazza, amelyeknél a kereskedelmi szerződés teljesítése megkezdődött vagy folyamatban van, függetlenül attól, hogy a biztosítás teljes körű vagy szállításonként történik, azaz, hogy a szerződés ellenértékére egyösszegű vagy szállításonkénti a fedezetbevétel. A viszontbiztosításból eredő kötelezettségeket a viszontbiztosított limit összegében a tényleges szerződéses kötelezettségvállalások között kell kimutatni.

1.2. *  A tényleges kötelezettségvállalás a szerződések alapján tartalmazza:

1.2.1. a számbavétel időpontjáig fedezetbe vett biztosításokat,

1.2.2. az egyedi és az egyéb módozatok esetében a számbavételt követően azokat az előirányzott szállításokat és hitel- vagy egyéb kockázatokat, amelyek fedezetbevétele a szállítás vagy hitelnyújtás, vagy egyéb pénzügyi szolgáltatásnyújtás időpontjában történik (szerződött biztosítások),

1.2.3. a forgalmi típusú módozatok keretében kiadott valamennyi érvényes limit összegét mint maximális kötelezettségvállalásokat,

1.2.4. a Mehib Zrt. által nyújtott viszontbiztosításokból származó kötelezettségvállalásokat.

1.3. *  A feltételes kötelezettségvállalás összege a fennálló biztosítási és a Mehib Zrt. által tett viszontbiztosítási ajánlatokat (ígérvényeket) foglalja magában, amelyek legfeljebb 6 hónapos érvényességi ideje alatt a biztosítót az ígérvényben szereplő feltételekkel szerződéskötési kötelezettség terheli.

1.4. A tényleges és a feltételes kötelezettségvállalás összege a fennálló biztosítási kötelezettségvállalás.

1.5. A globállimit és a fennálló kötelezettségvállalás különbözete jelenti a mindenkori vállalási lehetőséget.

2.1. *  A globállimit nyilvántartása és kihasználásának mérése forintban történik.

2.2. *  A központi költségvetésről szóló törvényben forintban meghatározott globállimitnek megfelelő devizaösszeget a Mehib évente két alkalommal, a Magyar Nemzeti Bank által az adott évben először és az adott évben utoljára közzétett hivatalos USD árfolyamon is megállapítja. Év közben a negyedév végi kötelezettségek USD-ben kimutatott devizaösszegének megállapítása a 2.6. pont szerinti árfolyamokon történik.

2.3. *  A tárgyév első és utolsó munkanapján devizában fennálló kötelezettségek forintértékének megállapítása a 2.2. pont szerinti árfolyamokon történik.

2.4. A vállalási lehetőség forintértékét a fennálló biztosítással csökkentett globállimit összege adja meg.

2.5. A nyilvántartási számlaosztály kezelésére ez a mérési módszer nem vonatkozik.

2.6. *  A negyedév végén devizában fennálló kötelezettségek forintértékének megállapítása a Magyar Nemzeti Bank által az adott negyedév végén közzétett hivatalos devizaárfolyamokon történik.

4. számú melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez * 

1. táblázat a biztosítási kötelezettségvállalási állományról ...... év ...... negyedévében * 

A B C D
1 Megnevezés Érték Árfolyam
millió Forint ezer USD (Forint/USD)
2 Fedezetbe vett biztosítás
3 Szerződött biztosítás
4 Maximális kötelezettségvállalás (C+CF)
5 Mehib Zrt. által nyújtott viszontbiztosításokból eredő kötelezettségvállalás
6 Tényleges biztosítás (2+3+4+5)
7 Feltételes biztosítás
8 Fennálló biztosítás (6+7)
9 Viszontbiztósítók által viszontbiztosított követelésállomány
10 Vállalási lehetőség (globállimit-8+9)
C = Forgalmi típusú szállítói hitelbiztosítás teljesítés utáni időszakra, választható gyártási kockázat kiegészítéssel
CF = Forgalmi típusú faktoring biztosítás belföldi hitelintézetek vagy pénzügyi vállalkozások részére
Dátum: ..............................................
Készítette: ......................................... ...........................................................
Cégszerű aláírás

2. táblázat a fedezetbe vett biztosítási állományról

Érték: M Ft, E USD
A B C D E F G H
Tárgyév Tárgyévet követő
1. Ország (I., II.,
III., IV.) negyedév
1. lejárati év 2. lejárati év 3. lejárati év 4. lejárati év 5. lejárati év Összesen
2. Módozatonként
...
4. Összesen:
5. *  Összesen sorból nemzeti érdekű fedezetnyújtás (Szerződésenként)

Dátum: ..............................................

Készítette: .........................................

...........................................................
Cégszerű aláírás

3. táblázat a szerződött (fedezetbe nem vett) biztosítási állományról ... év .... negyedévében

A B C
1. Ország Érték
millió Forint ezer USD
...
2. Összesen:

Dátum: ..............................................

Készítette: .........................................

...........................................................
Cégszerű aláírás

4. táblázat a feltételes biztosítási állományról ... év .... negyedévében

A B C
1. Ország Érték
millió Forint ezer USD
...
2. Összesen:

Dátum: ..............................................

Készítette: .........................................

...........................................................
Cégszerű aláírás

5. táblázat a Mehib Zrt. által nyújtott viszontbiztosítási állományról ... év .... negyedévében * 

A B C
1. Ország Érték
millió Forint ezer Deviza
...
2. Összesen:
Dátum: ..............................................
Készítette: .........................................
...........................................................
Cégszerű aláírás

5. számú melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez * 

Nem-piacképes biztosításból eredő kárfizetési, viszontbiztosítási szerződésből eredő fizetési kötelezettségek várható állományának előrejelzése * 

A B C D E F G H
Ügylet, Kárfizetés Árfolyam Kárfizetés
1. Ügyfél Ország viszontbizto-
sítási szerződés száma
jogcíme várható időpontja (Forint/
Deviza)
Forint Deviza
2. Módozatonként
...
3. Viszontbiztosítási szerződések szerint
...
4. Összes várható kifizetés
5. Ebből:
........évi
........évi
........évi

várható kifizetés összesen:
Dátum: ..............................................
Készítette: .........................................
...........................................................
Cégszerű aláírás

6. számú melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez * 

Kárkintlévőségi állomány .... év ...... negyedév

A B C D E F G
1. Ügyfél Ország Kárfizetés Kárkintlévőség összege Kárkintlévőség összesen
éve Forint Deviza Forint Deviza
2. Módozatonként
...
3. Összesen

Dátum: ..............................................

Készítette: .........................................

...........................................................
Cégszerű aláírás

7. számú melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez * 

1. táblázat a kármegtérülés elszámolásról .... év ......... negyedévben

A B C D E F G H
1. Ügyfél Ország Ügylet Árfolyam Kármegtérülés összege Kárfizetés
Forint Deviza Forint Deviza
2. Módozatonként
...
3. Összesen:

Dátum: ..............................................

Készítette: .........................................

...........................................................
Cégszerű aláírás

2. táblázat a Mehib Zrt. által a Magyar Állam javára behajtott kárkintlévőségekről szóló jelentésről ... év ... hónapban befolyt követelések

A B C D E F G H
Összeg Jutalék
1. Sorszám Ország Bonyolító hitelintézet Ügyfél Devizanem Forint (jutalék alapja)
Deviza

Forint
...
2. Összesen:

Dátum: ..............................................

Készítette: .........................................

...........................................................
Cégszerű aláírás

8. számú melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez * 

1. táblázat a Mehib Zrt. által vállalt más hitelbiztosító által viszontbiztosított biztosítási kötelezettségvállalásról a Mehib Korm. rendelet alapján

A B C D E F G H I J

1.

Módozat

Ország
Mehib által vállalt összes kötelezettség összege ... év
... ne-
gyedév
Lejárati év
Összesen
Viszont-
biztosító neve

VB%
Összesen (Forint)
Forint Deviza
...
2. Összesen:

Dátum: ..............................................

Készítette: .........................................

...........................................................
Cégszerű aláírás

2. táblázat a viszontbiztosító által teljesített fizetés elszámolásáról a Mehib Korm. rendelet alapján

A B C D E F
1. Módozat Viszontbiztosító Összeg (Deviza) Árfolyam Összeg (Forint)
neve %
...
2. Összesen:

Dátum: ..............................................

Készítette: .........................................

...........................................................
Cégszerű aláírás

9. melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez * 

1. táblázat
Negyedéves egyeztetés az Eximbank Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt és beváltott garanciák és megtérülések költségvetési elszámolásának ellenőrzéséhez

..... év ...... negyedévben beváltott garanciák és megtérülések költségvetési elszámolások pénzügyi kimutatása
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1. Eximbank Zrt. Magyar Államkincstár
Szerző-
dés
azono-
sító
Garancia típusa Ország Bank Ügyfél Kedvez-
ménye-
zett
Költség-
vetési
lehívá-
sok/
befize-
tések érték-
napja
Deviza-
nem
Összeg (devizá-
ban)
Alkal-
mazott árfolyam
Összeg
(Ft)
Költség-
vetési
lehívá-
sok/
befize-
tések érték-
napja
Deviza-
nem
Összeg (devizá-
ban)
Alkal-
mazott árfolyam
Összeg
(Ft)
Eltérés (devizá-
ban)
Eltérés
(Ft)
Eltérés
oka, magya-
rázata
2.
3.
4.
5. Összesen
Dátum: ...............................
Készítette: ............................
..........................................
Cégszerű aláírás
Eximbank Zrt.
................................................
Cégszerű aláírás
Magyar Államkincstár

2. táblázat
Negyedéves egyeztetés a Mehib Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt nem piacképes biztosítások kárelszámolások és megtérülések költségvetési elszámolásának ellenőrzéséhez

..... év ...... negyedévben lehívott kárelszámolások és megtérülések költségvetési elszámolások pénzügyi kimutatása
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1. Mehib Zrt. Magyar Államkincstár
Kötvény-
szám
Ügyfél Ország Ügylet Költség-
vetési
lehívások/
befize-
tések jogcíme
Költség-
vetési
lehívások/
befize-
tések
értéknapja
Deviza-
nem
Összeg (devizá-
ban)
Alkal-
mazott árfolyam
Összeg
(Ft)
Költség-
vetési
lehívások/
befize-
tések értéknapja
Deviza-
nem
Összeg (devizá-
ban)
Alkal-
mazott árfolyam
Összeg
(Ft)
Eltérés (devizá-
ban)
Eltérés
(Ft)
Eltérés
oka, magya-
rázata
2.
3.
4.
5. Összesen
Dátum: ...............................
Készítette: ............................
..........................................
Cégszerű aláírás
MEHIB Zrt.
................................................
Cégszerű aláírás
Magyar Államkincstár

3. táblázat * 
Negyedéves egyeztetés az Eximbank Zrt. hitelezőkkel szembeni kötelezettségei teljesítéséhez a központi költségvetésből lehívott összegek költségvetési elszámolásának ellenőrzéséhez

..... év ...... negyedévben a hitelezőkkel szembeni kötelezettségek teljesítéséhez lehívott összegek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
Eximbank Zrt. Magyar Államkincstár



1


Szerző-
dés azono-
sító



Ügylet típusa



Or-
szág


Bank-
számla-
szám



Ügyfél


Esedé-
kesség érték-
napja
Költ-
ségve-
tési lehívá-
sok/ befize-
tések érték-
napja



Devi-
zanem



Összeg (devi-
zában)


Alkal-
mazott árfo-
lyam



Összeg (Ft)
Költ-
ségve-
tési lehí-
vások/ befize-
tések érték-
napja



Devi-
zanem



Összeg (devi-
zában)


Alkal-
mazott árfo-
lyam



Összeg (Ft)


Eltérés (devi-
zában)



Eltérés (Ft)


Eltérés oka, magya-
rázata
2
3
4
5 Összesen:
Dátum: .....................................
Készítette: ................................
............................................
cégszerű aláírás

10. melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez * 

1. táblázat
Az Eximbank Zrt. ellenőrzési listája exporthitel garanciák beváltásának előrejelzésekor
 * 

A B C
1 Hivatkozás* Feltétel Feltétel
teljesült Igen
2 *  A .............. nyilvántartási számú költségvetési hátterű garancia kibocsátásakor az alábbi nyilatkozatok álltak az Eximbank rendelkezésére és az alábbi feltételek teljesülését ellenőrizte, vagy az Eximbank az általa nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos kölcsönszerződés biztosítékául kibocsátott garanciákhoz kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatok beszerzésének és az alábbi feltételek teljesülésének ellenőrzését írta elő a finanszírozó hitelintézet számára
3 KR 7. § (2) b) A megbízó vagy az exportőr által cégszerűen aláírt és kitöltött környezetvédelmi nyilatkozat és adatlap, vagy környezeti hatástanulmány
4 KR 7. § (2) a) A megbízó vagy az exportőr által cégszerűen aláírt és kitöltött korrupció ellenes nyilatkozat
5 *  KR 4. § Áru esetén annak kiadására felhatalmazott kamarai szerv által kibocsátott származási bizonyítvány, vagy származási igazolás
6 *  KR 4. § Szolgáltatás esetén jogszabályban meghatározott állami szerv által kiállított dokumentumok
7 *  Ptk. A megbízó vagy az exportőr nevében aláíró személyek cégjegyzési, képviseleti jogosultságának megléte
8 Esedékes garancia díj megfizetésre került
9 *  Eximbank által vállalt garancia esetén az Eximbank saját nyilatkozata, vagy az Eximbank az általa nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos kölcsönszerződés biztosítékául kibocsátott garancia esetén a finanszírozó hitelintézet nyilatkozatára is figyelemmel tett nyilatkozata
10 KR 1-2. § A költségvetési hátterű garancia nem mezőgazdasági termékek, és nem katonai berendezések exportjához került igénybevételre
11 *  KR 3. § (1)-(3) A megbízó vagy az exportőr a garancia kibocsátásakor
a) nem állt csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt,
b) nem volt az állammal vagy az Eximbankkal szemben korábbi garancia beváltásából fennálló tartozása,
c) nem volt lejárt esedékességű köztartozása
12 KR 6. § (1) A garancia kibocsátásának alapjául szolgáló hitelszerződés visszafizetési határideje legalább 2, de maximum 5 év, vagy az OECD Megállapodásban meghatározott kivételes esetekre meghatározott idő
13 KR 6. § (1) Az exporthitel garancia kibocsátásának alapjául szolgáló hitelszerződés szerint a tőke összegét egyenlő részletekben, a tőkét és kamatot legalább hat hónapos gyakorisággal vállalta az adós megfizetni, úgy, hogy az első törlesztőrészlet legkésőbb a hitel kezdőnapjától számított hat hónap elteltével esedékes.
14 KR 6. § (2) Az exporthitel garanciavállalás legfeljebb a hitel összegének
95%-áig, terjed
15 KR 6. § (1)-(2) Exporthitel garancia kibocsátásának alapjául szolgáló hitelszerződés legfeljebb a finanszírozott exportszerződés 85%-áig és a finanszírozható helyi költség mértékéig nyújt finanszírozást
16 KR 3. § (3) Egy ügylethez kapcsolódó korlátozás betartásra került
17 KR 6. § (1); 7. § (1);
11. § (2) d) és (3)
A garanciadíj az OECD Megállapodás garancia kibocsátásának időpontjában hatályos rendelkezése szerint, vagy a közösségi állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon került megállapításra
* Ptk. = a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény * 
KR = a Magyar Export-import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
Dátum: ....................................
Készítette: ................................
........................................................
Cégszerű aláírás

2. táblázat
Az Eximbank Zrt. ellenőrzési listája kereskedelmi és egyéb garanciák beváltásának előrejelzésekor

A B C
1 Hivatkozás* Feltétel Feltétel
teljesült Igen
2 *  A .............. nyilvántartási számú költségvetési hátterű garancia kibocsátásakor az alábbi nyilatkozatok álltak az Eximbank rendelkezésére és az alábbi feltételek teljesülését ellenőrizte, vagy az Eximbank az általa nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos kölcsönszerződés biztosítékául kibocsátott garanciákhoz kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatok beszerzésének és az alábbi feltételek teljesülésének ellenőrzését írta elő a finanszírozó hitelintézet számára
3 *  Ptk. A megbízó vagy exportőr nevében aláíró személyek cégjegyzési, képviseleti jogosultságának megléte
4 Esedékes garancia díj megfizetésre került
5 *  Eximbank által vállalt garancia esetén az Eximbank saját nyilatkozata, vagy az Eximbank az általa nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos kölcsönszerződés biztosítékául kibocsátott garancia esetén a finanszírozó hitelintézet nyilatkozatára is figyelemmel tett nyilatkozata:
6 KR 11. § (2) a) és 12. § A garancia megbízója vagy az exportőr nem volt nehéz pénzügyi helyzetben
7 *  KR 3. § (1)-(3) A megbízó vagy az exportőr a garancia kibocsátásakor
a) nem állt csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt,
b) nem volt az állammal vagy az Eximbankkal szemben korábbi garancia beváltásából fennálló tartozása,
c) nem volt lejárt esedékességű köztartozása
8 KR 11. § (2) b) A garanciavállalás terjedelme a garancia nyújtásának időpontjában megfelelően mérhető volt, azaz a garanciavállalás meghatározott ügylethez kapcsolódik, maximális összegre vonatkozik és időben korlátozott
9 KR 11. § (2) c) Egy ügylettel kapcsolatosan az Eximbank által vállalt kereskedelmi garanciák együttes állománya legfeljebb az export szerződéses értékének 80%-át fedezi
10 KR 11. (2) d) és (3) A garanciadíj az Európai Unió állami támogatási szabályaival összeegyeztethető módon került megállapításra
* Ptk. = a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény * 
KR = a Magyar Export-import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
Dátum: ....................................
Készítette: ................................
........................................................
Cégszerű aláírás

3. táblázat
Az Eximbank Zrt. ellenőrzési listája exporthitel garanciák beváltása esetén
 * 

A B C
1 Hivatkozás* Feltétel Feltétel
teljesült Igen
2 *  A .............. nyilvántartási számú költségvetési hátterű garancia kibocsátásakor az alábbi nyilatkozatok álltak az Eximbank rendelkezésére és az alábbi feltételek teljesülését ellenőrizte, vagy az Eximbank az általa nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos kölcsönszerződés biztosítékául kibocsátott garanciákhoz kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatok beszerzésének és az alábbi feltételek teljesülésének ellenőrzését írta elő a finanszírozó hitelintézet számára
3 KR 7. § (2) b) A megbízó vagy az exportőr által cégszerűen aláírt és kitöltött környezetvédelmi nyilatkozat és adatlap, vagy környezeti hatástanulmány
4 KR 7. § (2) a) A megbízó vagy az exportőr által cégszerűen aláírt és kitöltött korrupció ellenes nyilatkozat
5 *  KR 4. § Áru esetén annak kiadására felhatalmazott kamarai szerv által kibocsátott származási bizonyítvány vagy származási igazolás
6 *  KR 4. § Szolgáltatás esetén jogszabályban meghatározott állami szerv által kiállított dokumentumok
7 *  Ptk. A megbízó vagy az exportőr nevében aláíró személyek cégjegyzési, képviseleti jogosultságának megléte
8 Esedékes garancia díj megfizetésre került
9 *  Eximbank által vállalt garancia esetén az Eximbank saját nyilatkozata, vagy az Eximbank az általa nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos kölcsönszerződés biztosítékául kibocsátott garancia esetén a finanszírozó hitelintézet nyilatkozatára is figyelemmel tett nyilatkozata
10 KR 1-2. § A költségvetési hátterű garancia nem mezőgazdasági termékek, és nem katonai berendezések exportjához került igénybevételre
11 * 
12 *  KR 3. § (1)-(3) A megbízó vagy az exportőr a garancia kibocsátásakor
a) nem állt csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt,
b) nem volt az állammal vagy az Eximbankkal szemben korábbi garancia beváltásából fennálló tartozása,
c) nem volt lejárt esedékességű köztartozása
13 KR 6. § (1) Az exporthitel garancia kibocsátásának alapjául szolgáló hitelszerződés szerint a tőke összegét egyenlő részletekben, a tőkét és kamatot legalább hat hónapos gyakorisággal vállalta az adós megfizetni, úgy, hogy az első törlesztőrészlet legkésőbb a hitel kezdőnapjától számított hat hónap elteltével esedékes.
14 KR 6. § (2) Az exporthitel garanciavállalás legfeljebb a hitel összegének 95%-áig, terjed
15 KR 6. § (1)-(2) Exporthitel garancia kibocsátásának alapjául szolgáló hitelszerződés legfeljebb a finanszírozott exportszerződés 85%-áig és a finanszírozható helyi költség mértékéig nyújt finanszírozást
16 KR 3. § (3) Egy ügylethez kapcsolódó korlátozás betartásra került
17 KR 6. § (1); 7. § (1);
11. § (2) d) és (3)
A garanciadíj az OECD Megállapodás garancia kibocsátásának időpontjában hatályos rendelkezése szerint, vagy a közösségi állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon került megállapításra
18 A kedvezményezett megvizsgálta a jogszabályban a kötelezett részére előírt hitelcél teljesítését, az exportügylethez kapcsolódó szerződések és egyéb dokumentációk vizsgálata megtörtént
19 A garancia lehívása formailag megfelelt a garancianyilatkozatban foglalt lehívási feltételeknek
* Ptk. = a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény * 
KR = a Magyar Export-import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
Dátum: ....................................
Készítette: ................................
................................................
Cégszerű aláírás
................................................
Igazgatóság elnökének aláírása

4. táblázat
Az Eximbank Zrt. ellenőrzési listája kereskedelmi és egyéb garanciák beváltása
esetén

A B C
1 Hivatkozás* Feltétel Feltétel
teljesült Igen
2 *  A .............. nyilvántartási számú költségvetési hátterű garancia kibocsátásakor az alábbi nyilatkozatok álltak az Eximbank rendelkezésére és az alábbi feltételek teljesülését ellenőrizte, vagy az Eximbank az általa nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos kölcsönszerződés biztosítékául kibocsátott garanciákhoz kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatok beszerzésének és az alábbi feltételek teljesülésének ellenőrzését írta elő a finanszírozó hitelintézet számára
3 *  Ptk. A megbízó vagy az exportőr nevében aláíró személyek cégjegyzési, képviseleti jogosultságának megléte
4 Esedékes garancia díj megfizetésre került
5 *  Eximbank által vállalt garancia esetén az Eximbank saját nyilatkozata, vagy az Eximbank az általa nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos kölcsönszerződés biztosítékául kibocsátott garancia esetén a finanszírozó hitelintézet nyilatkozatára is figyelemmel tett nyilatkozata
6 KR 11. § (2) a) és 12. § A garancia megbízója vagy az exportőr nem volt nehéz pénzügyi helyzetben
7 *  KR 3. § (1)-(3) A megbízó vagy az exportőr a garancia kibocsátásakor
a) nem állt csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt,
b) nem volt az állammal vagy az Eximbankkal szemben korábbi garancia beváltásából fennálló tartozása,
c) nem volt lejárt esedékességű köztartozása
8 KR 11. § (2) b) A garanciavállalás terjedelme a garancia nyújtásának időpontjában megfelelően mérhető volt, azaz a garanciavállalás meghatározott ügylethez kapcsolódik, maximális összegre vonatkozik és időben korlátozott
9 KR 11. § (2) c) Egy ügylettel kapcsolatosan az Eximbank által vállalt kereskedelmi garanciák együttes állománya legfeljebb az export szerződéses értékének 80%-át fedezi
10 KR 11. (2) d) és (3) A garanciadíj az Európai Unióállami támogatási szabályaival összeegyeztethető módon került megállapításra
11 Az exportügylethez kapcsolódó szerződések és egyéb dokumentációk vizsgálata megtörtént
12 A garancia lehívása formailag megfelelt a garancianyilatkozatban foglalt lehívási feltételeknek
* Ptk. = a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény * 
KR = a Magyar Export-import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
Dátum: ....................................
Készítette: ................................
................................................
Cégszerű aláírás
................................................
Igazgatóság elnökének aláírása

11. melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez * 

1. táblázat
A MEHIB Zrt.-hez bejelentett kárügyek biztosítási fedezetét igazoló dokumentumok ellenőrzési listája egyedi ügyletek esetén

A B C
1 Hivatkozás* Dokumentum Rendelkezésre
áll Igen
2 A ................ kötvényszámú egyedi ügyletre vonatkozó költségvetési hátterű biztosítási fedezetét igazoló dokumentumok
3 KR 16. § (2)
ÁSZF VIII. 1.
Szabályosan kitöltött és aláírt kárigény-bejelentő nyomtatvány
4 KR 9. § Biztosítási kötvény
5 ÁSZF X. 5. Folyósítás- / kiszállítás-bejelentések, illetve követelésvásárlások fedezetbevételét igazoló dokumentum
6 ÁSZF III. 3. A biztosítási díj megfizetését igazoló dokumentum
* ÁSZF = Általános Szerződéses Feltételek
KR = a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet
Dátum: ......................................
Készítette: ................................
.......................................
Cégszerű aláírás

2. táblázat
A MEHIB Zrt.-hez bejelentett kárügyek biztosítási fedezetét igazoló dokumentumok ellenőrzési listája forgalmi típusú ügyletek esetén

A B C
1 Hivatkozás* Dokumentum Rendelkezésre
áll Igen
2 A ................. számú forgalmi típusú kötvény költségvetési hátterű biztosítási fedezetét igazoló dokumentumok
3 KR 16. § (2)
ÁSZF X. 1.
Szabályosan kitöltött és aláírt kárigény-bejelentő nyomtatvány
4 ÁSZF IV.
VI. 1., 2.,
IX. 1.
X. 1., 3.
A hitellimit érvényességét igazoló dokumentum
5 A lejelentett forgalom fedezetbevételét igazoló dokumentum
6 ÁSZF IV.5.
V.1.
A biztosítási díj megfizetését igazoló dokumentum
* ÁSZF = Általános Szerződéses Feltételek
KR = a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet
Dátum: ......................................
Készítette: ................................
.......................................
Cégszerű aláírás

3. táblázat
A MEHIB Zrt. ellenőrzési listája a kárfizetés összegének költségvetésből történő lehívásához közép- és hosszú lejáratú ügyletek esetén

A B C
1 Hivatkozás* Feltétel Feltétel
teljesült Igen
2 A ................................ kötvényszámú közép- és hosszú lejáratú ügylet biztosíthatósági feltételeinek fennállása
3 KR 6. § (1) a) és 8. § A kockázat nem-piacképesnek minősül
4 KR 6. (1) b) OECD Megállapodás hatálya alá tartozó ügyletek esetén a külkereskedelmi szerződéshez kapcsolódó exporthitelnyújtás tartalmilag megfelelt az OECD Megállapodásban foglaltaknak
5 KR 6. § (1) d) OECD Megállapodás hatálya alá tartozó ügyletek esetén a megbízó által cégszerűen aláírt és kitöltött környezetvédelmi nyilatkozat és adatlap, vagy környezeti hatástanulmány
6 KR 6. § (1) c) A megbízó által cégszerűen aláírt és kitöltött korrupció ellenes nyilatkozat
7 KR 6. § (1) e) A fenntartható hitelezés elveivel való összhangra vonatkozó nyilatkozat
8 KR 7. § Áru esetén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kibocsátott származási bizonyítvány, vagy származási igazolás
9 KR 7. § Szolgáltatás esetén jogszabályban, biztosítási kötvényben meghatározott kötelező minimális magyar hányad megléte, helyi költség
10 KR 11. § Felszámított biztosítási díj megfelel a jogszabályok és OECD Megállapodás által előírtaknak
11 A kötvény kibocsátásakor a megbízó nem állt csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt
12 Kockázatviselés feltételeinek fennállása
13 KR 9. § A biztosítási díj megfizetésre került
14 KR 9. § A kötvény, biztosítási ajánlat, (ígérvény) megvan
15 Biztosítási esemény vizsgálata
16 KR 5. §
ÁSZF IV.
A biztosítási esemény bekövetkezett
17 KR 5. §
ÁSZF IV.
Fizetési késedelem
18 KR 5. §
ÁSZF IV.
Fizetésképtelenség
19 KR 5. §
ÁSZF IV.
Egyéb biztosítási esemény
20 Exportügylethez kapcsolódó szerződések és egyéb dokumentációk vizsgálata megtörtént
21 KR 9. § Biztosított teljesítése megtörtént
22 Követelés adós általi elismerése megtörtént/ a követelés nem vitatott
23 Biztosított kötelezettségeinek teljesítése
24 KR 20. § (1)
ÁSZF X. 2., 5., 10. és 12.
A tájékoztatási jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
25 KR 18. § és 20. § (2)
ÁSZF X. 6.
A kárenyhítési kötelezettség teljesítése
26 KR 20. § (3)-(5)
ÁSZF X. 8.
Az átruházási kötelezettség teljesítése
27 KR 20. §
ÁSZF X.
Egyéb biztosítotti kötelezettségek teljesítése
28 Mentesülési okok vizsgálata
29 KR 17A-17/B. §
ÁSZF XI.
A biztosított szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítése
30 KR 17A-17/B. §
ÁSZF XI.
Felek közötti jogvita
31 KR 17A-17/B. §
ÁSZF XI.
Egyéb mentesülési okok
32 Kizárási okok vizsgálata
33 KR 4. § (3)
ÁSZF II. 2.
Nem szerződés szerinti teljesítésből eredő kár
34 KR 4. § (3)
ÁSZF II. 2.
Olyan károk, melyek más biztosítási szerződéssel biztosítottak, biztosíthatók
35 KR 4. § (3)
ÁSZF II. 2.
Egyéb kizárási okok
36 Egyéb szempontok
37 ÁSZF IX. 2. Kárfizetést csökkentő tételek
38 KR 15. § (2)
ÁSZF IX. 3.
A kárfizetési türelmi idő letelte miatt a biztosító fizetési kötelezettsége beállt
39 *  Ptk. A biztosított nevében aláíró személy cégjegyzési, képviseleti jogosultságának megléte
* ÁSZF= Általános Szerződéses Feltételek
Ptk. = a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény * 
KR = a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet
Dátum: ......................................
Készítette: ................................
.............................................
Cégszerű aláírás
..............................................
Igazgatóság elnökének aláírása

4. táblázat
A MEHIB Zrt. ellenőrzési listája a kárfizetés összegének költségvetésből történő lehívásához forgalmi típusú ügyleteknél

A B C
1 Hivatkozás Feltétel Feltétel
teljesült Igen
2 A ...................... kötvényszámú forgalmi típusú ügylet biztosíthatósága feltételeinek fennállása
3 KR 6. § (1) a) A kockázat nem-piacképesnek minősül
4 KR 6. § (1) c) A megbízó által cégszerűen aláírt és kitöltött korrupció ellenes nyilatkozat
5 KR 7. § Áru esetén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kibocsátott származási bizonyítvány, vagy származási igazolás
6 KR 7. § Szolgáltatás esetén jogszabályban, biztosítási kötvényben meghatározott kötelező minimális magyar hányad megléte, helyi költség
7 KR 8. § (2) b) KKV módozat esetén az ügylet a KKV törvény meghatározásának megfelel
8 A kötvény kibocsátásakor a megbízó nem állt csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt
9 Kockázatviselés feltételeinek fennállása
10 KR 9. § A biztosítási díj megfizetésre került
11 KR 9. § A kötvény, biztosítási ajánlat megvan
12 ÁSZF VI. Érvényes hitellimittel rendelkezik
13 Biztosítási esemény vizsgálata
14 KR 5. §
ÁSZF II.
A biztosítási esemény bekövetkezett
15 KR 5. §
ÁSZF II.
Nemfizetés
16 KR 5. §
ÁSZF II.
Fizetésképtelenség
17 KR 5. §
ÁSZF II.
Egyéb biztosítási esemény
18 Ügylethez kapcsolódó szerződés és egyéb dokumentáció vizsgálata megtörtént
19 KR 9. § Biztosított teljesítése megtörtént
20 Követelés adós általi elismerése megtörtént/ a követelés nem vitatott
21 Biztosított kötelezettségeinek teljesítése
22 KR 20. § (1)
ÁSZF IX. 1., 2., 4., 5 és 12.
A tájékoztatási jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
23 KR 18. § és 20. § (2) A kárenyhítési kötelezettség teljesítése
24 KR 20. § (3)-(5)
ÁSZF IX. 18.
Az átruházási kötelezettség teljesítése
25 KR 20. §
ÁSZF IX.
Egyéb biztosítotti kötelezettségek teljesítése
26 Mentesülési okok vizsgálata
27 KR 17/B. §
ÁSZF XI. 2.
A biztosított szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítése
28 KR 17/B. §
ÁSZF XI. 6.
Rászállítás
29 KR 17/B. §
ÁSZF XI.
Egyéb mentesülési okok
30 Kizárási okok vizsgálata
31 KR 4. § (3)
ÁSZF XII. 4.
Nem szerződés szerinti teljesítésből eredő kár
32 KR 4. § (3)
ÁSZF XII. 6.
Az adósra vonatkozóan nem rendelkezett érvényes hitellimittel
33 KR 4. § (3)
ÁSZF XII.
Egyéb kizárási okok
34 Egyéb szempontok
35 ÁSZF X. 6.3. Kárfizetést csökkentő tételek
36 KR 15. § (2)
ÁSZF X. 4.
A kárfizetési türelmi idő letelte miatt a biztosító fizetési kötelezettsége beállt
37 *  Ptk. A biztosított nevében aláíró személy cégjegyzési, képviseleti jogosultságának megléte
* ÁSZF= Általános Szerződéses Feltételek
Ptk. = a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény * 
KR = a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet
Dátum: ......................................
Készítette: ................................
.............................................
Cégszerű aláírás
....................................................
Igazgatóság elnökének aláírása

5. táblázat A MEHIB Zrt. ellenőrzési listája az általa kötött viszontbiztosítási szerződésből eredően fizetendő összeg költségvetésből történő lehívásához * 

A B
A MEHIB Zrt. által nyújtott viszontbiztosításra vonatkozó adatok
1. viszontbiztosító (cégneve, székhelye) Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
2. viszontbiztosított külföldi székhelyű hitelbiztosító/direkt biztosító (cégneve, székhelye)
3. viszontbiztosítási szerződés száma
4. viszontbiztosítási szerződés dátuma
5. viszontbiztosítási szerződésben meghatározott kárviselési hányad meghatározása és mértéke
6. viszontbiztosítási szerződés alapján a Mehib Zrt.-re eső biztosítási díj megfizetésre került igen
7. viszontbiztosítási szerződés alapján a Mehib Zrt. által vállalt kockázat nem-piacképesnek minősül igen
a külföldi székhelyű hitelbiztosító által biztosított ügylettel kapcsolatos alapvető adatok
8. kockázat nem-piacképesnek minősül igen
9. biztosított (cégneve, székhelye)
10. biztosítási szerződés megkötésének dátuma
11. biztosítási szerződés száma
12. biztosítási módozat
13. biztosított ügylettel kapcsolatos adatok
szerződő felek
szerződéskötés dátuma
szerződés tárgya
szerződés devizaneme
biztosítási esemény megnevezése
14. biztosított ügylet teljesítésében részt vevő belföldi gazdálkodó szervezet
(cégneve, székhelye)
külföldi székhelyű hitelbiztosító általi kárfizetésre vonatkozó adatok
15. külföldi székhelyű hitelbiztosító által teljesített kárfizetés összege és devizaneme
16. külföldi székhelyű hitelbiztosító által teljesített kárfizetés időpontja
17. biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja
18. Mehib Zrt. a külföldi székhelyű hitelbiztosító általi kárelbírálást a viszontbiztosítási szerződésben rögzítettek szerint megvizsgálta igen
MehibZrt.-t, mint viszontbiztosítót
a viszontbiztosítási szerződésből eredően terhelő fizetési kötelezettség
19. teljesült és igazolásra került a magyar származású export [312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §] igen
20. a viszontbiztosítási szerződés értelmében a Mehib Zrt.-re eső fizetési kötelezettség összege és pénzneme
21. a viszontbiztosítási szerződés értelmében a Mehib Zrt.-re eső fizetési kötelezettség esedékessége
312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet = a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet
Dátum: .....................................
Készítette: ................................
................................................
Cégszerű aláírás
.............................................................
Igazgatóság elnökének aláírása

  Vissza az oldal tetejére