A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/1998. (XII. 17.) GM rendelet

a közraktárak igazgatási szolgáltatási díjáról és a felügyeleti eljárási díj befizetésének részletes szabályairól

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Krt.) 12. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A közraktárak igazgatási szolgáltatási díja

1. § (1) A közraktári tevékenység engedélyezése iránti eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) A díj mértéke tízezer forint.

(3) *  A kérelmezőnek a díjat átutalással a közraktározás-felügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Felügyelet) 10023002-00309653-00000000 számú számlájára, „igazgatási szolgáltatási díj” feltüntetésével vagy készpénzátutalási megbízással kell megfizetnie.

(4) A díj befizetéséről szóló hitelt érdemlő igazolást a közraktári tevékenység engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell.

2. § *  A díjat harminc napon belül vissza kell téríteni, ha a kérelem írásbeli visszavonására vonatkozó kérelem beérkezéséről a Felügyelet az érdemi intézkedést megelőzően tudomást szerzett.

3. § A díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltakat,

b) *  a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint 31. § (2)-(3) és (5)-(6) bekezdésében foglaltakat,

c) *  a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-át,

d) a behajtásra az Itv. 88. §-át kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illetékhivatal helyett Felügyeletet, illeték helyett díjat, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni.

4. § A díj forgalmi adót nem tartalmaz.

A közraktárak felügyeleti eljárási díja

5. § *  A közraktár a Krt. 12/A. §-ában meghatározott felügyeleti díjat (a továbbiakban: felügyeleti díj) az 1. § (3) bekezdésében megjelölt bankszámlára való átutalással, „felügyeleti díj” jogcím megjelöléssel fizeti meg. A közraktár az erről szóló igazolást a befizetést követően 8 napon belül megküldi a Felügyeletnek.

6. § *  A Krt. 12/C. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési határidőig meg nem fizetett felügyeleti díj után késedelmi pótlékot kell fizetni, amelynek megállapításánál az adózás rendjéről szóló törvény előírásai irányadók.

7. § A közraktárak kötelesek nyilvántartásaikat úgy vezetni, hogy azokból a díjalap a számvitel zárt nyilvántartási rendszerében ellenőrizhető legyen.

8. § *  Ha a közraktár okirattal igazolja, hogy a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladó összegű felügyeleti díjat fizetett, a díjtöbbletet a Felügyelet az okirat megküldésétől számított harminc napon belül visszatéríti.

Általános rendelkezések

9. § A Felügyelet a díjat és a felügyeleti díjat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván, és kezeli. A díjak a Krt., valamint a közraktárakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek, kötelezettségek betartásának ellenőrzésére, az engedélyezési, továbbá hatósági döntésekkel kapcsolatos egyéb eljárások költségeinek fedezésére szolgál.

Hatályba lépő rendelkezés

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet díjra vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépést követően kezdeményezett eljárásoknál kell alkalmazni.

(3) * 


  Vissza az oldal tetejére