A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/1998. (V. 13.) MKM rendelet

a külföldiek Balassi Bálint Intézetben folytatott tanulmányainak egyes kérdéseiről * 

A külföldiek magyarországi és a magyarok külföldi felsőfokú tanulmányainak egyes kérdéseiről szóló 192/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet 1. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) *  a Balassi Intézetben (a továbbiakban: Intézet) képzésben részt vevő külföldi hallgatóra,

b) arra a magyar állampolgár hallgatóra, aki életvitelszerűen külföldön tartózkodik, és nem rendelkezik magyar személyazonosító igazolvánnyal, azonban magyar állampolgárságát érvényes magyar útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal igazolja (a továbbiakban együtt: külföldi hallgató).

2. § (1) A külföldi hallgatók tanulmányai a felkészítő tanfolyamon való részvétel esetén az Intézetbe való beiratkozástól kezdődnek. A beiratkozáskor az Intézet a hallgatóval jogviszonyt létesít.

(2) A külföldi hallgatót a diákigazolvány és az azzal igénybe vehető kedvezmények a felsőoktatásban részt vevő külföldi hallgatókkal azonos módon illeti meg.

3. § (1) A külföldi hallgató az Intézetben államilag finanszírozott vagy államilag nem finanszírozott képzésben vehet részt.

(2) Államilag finanszírozott képzésben vesz részt az a külföldi hallgató, aki

a) nemzetközi megállapodás alapján,

b) nemzetközi megállapodás alapján ösztöndíjjal,

c) magyar állami ösztöndíjjal,

d) határon túli magyaroknak adományozott magyar állami ösztöndíjjal,

e) nemzetközi megállapodás alapján nem magyar állami ösztöndíjjal,

f) viszonosság esetében külföldi államok állami kiküldötteinek gyermekeként

tanul az Intézetben, és e jogszabályban meghatározott juttatásokban és kedvezményekben részesül.

(3) Az államilag nem finanszírozott képzésben részt vevő külföldi hallgatót az Intézet a hallgatóval kötött megállapodás keretei között oktatja.

4. § (1) Az államilag finanszírozott képzésben részt vevő külföldi hallgatók kollégiumi térítési díjának, tankönyv- és jegyzetellátásának, valamint az ösztöndíjas hallgatók megélhetésének fedezetére szolgáló ösztöndíját az Intézet a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által biztosított költségvetéséből fedezi.

(2) Ha a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal *  a menekültként elismert személy intézeti tanulmányaival összefüggő költségeket részben vagy egészben átvállalja, a külföldi hallgatót államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatónak kell tekinteni.

5. § (1) Az államilag finanszírozott képzésben részt vevő külföldi a juttatások szempontjából az alábbi csoportokba sorolható:

a) A. kategória: nemzetközi megállapodás alapján a magyar fél ösztöndíjával, illetőleg magyar állami ösztöndíjjal tanulmányokat folytató hallgatók:

- A/1. kategória: évi 12 havi ellátásban részesülő, Európán kívüli hallgatók,

- A/2. kategória: évi 10 havi ellátásban részesülő, európai hallgatók,

- A/3. kategória: határon túli magyar ösztöndíjasok;

b) B. kategória: nemzetközi megállapodás alapján a küldő fél ösztöndíjával tanulmányokat folytató hallgatók;

c) C. kategória: viszonosság esetében külföldi államok kiküldötteinek gyermekeiként tanulmányokat folytatók;

d) E. kategória: nemzetközi megállapodás alapján, illetőleg nemzetközi megállapodás alapján nem magyar ösztöndíjjal tanulmányokat folytató hallgatók.

(2) Az ösztöndíj (hallgatói ellátmány) mértékét a nemzetközi megállapodásokban foglaltaknak megfelelően kell meghatározni az A/1., A/2. kategóriás hallgatók esetében. Az A/3. kategóriás hallgatók esetében az ösztöndíj nem lehet alacsonyabb a felsőoktatásban tanuló magyar állampolgárságú hallgatók átlagos ösztöndíjánál. Az ösztöndíj megállapításánál a felsőoktatásban tanuló határon túli hallgatók ösztöndíja az irányadó.

(3) Az államilag finanszírozott képzésben részt vevő, az (1) bekezdésben foglalt kategóriáknak megfelelő külföldi hallgatót a juttatások és kedvezmények e rendelet melléklete szerint illeti meg.

6. § (1) Az intézetbe felvehető államilag finanszírozott külföldi hallgatók számát a művelődési és közoktatási miniszter határozza meg.

(2) Államilag finanszírozott hallgatók felvételére nemzetközi megállapodás, és a Művelődési és Közoktatási Minisztériumnak, valamint a Határon Túli Ösztöndíjtanácsnak az ösztöndíj odaítéléséről hozott döntése alapján kerülhet sor.

7. § A hallgatók tanulmányaival, vizsgakötelezettségeivel és fegyelmi felelősségével kapcsolatos egyéb kérdéseket az Intézet Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában kell szabályozni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Melléklet a 21/1998. (V. 13.) MKM rendelethez

A Balassi Intézetben tanulmányokat folytató ösztöndíjas külföldi hallgatók térítései és juttatásai * 

ÖSZTÖNDÍJ
A hallgatók kategóriája
Megélhetési költség
Kollégiumi térítési díj
vagy elszállásolási díj
(havi)
Egészségbiztosítási járulék fedezete
Nemzetközi megállapodás alapján magyar ösztöndíjjal, A/1. MKM 12 hónapra MKM 12 hónapra MKM 12 hónapra
illetve magyar állami ösztöndíjjal A/2. MKM 10 hónapra MKM 10 hónapra MKM 12 hónapra
HTM-ösztöndíjas A/3. MKM 10 hónapra MKM 10 hónapra szociálpolitikai egyezmény alapján, illetve MKM 12 hónapra vagy szükség szerint
Nemzetközi megállapodás alapján a küldő fél ösztöndíjával B. küldő fél küldő fél MKM 12 hónapra
Viszonosság esetében külföldi államok állami kiküldötteinek gyermekeként C. eltartó eltartó megállapodás alapján
Nemzetközi megállapodás alapján tanuló hallgató* E. nincs maga a hallgató maga a hallgató

  Vissza az oldal tetejére