A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

az örökletes vérzékeny betegek kontrollált otthoni kezeléséről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének t) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya az örökletes vérzékenységben szenvedő betegekre (a továbbiakban: beteg), a betegek kontrollált otthoni kezelését végző személyekre, valamint a kontrollált otthoni kezelésre történő felkészítést, a betegek járóbeteg-szakellátását, gondozását és a szükséges készítmények tárolását végző egészségügyi szolgáltatókra terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) kontrollált otthoni kezelés:

aa) a betegnek, vagy

ab) orvosi tevékenység végzésére jogosult személynek

a hemofília gondozó által folyamatosan felügyelt, egészségügyi intézményen kívül végzett tevékenysége, amelynek során a készítmény a beteg szervezetébe kerül;

b) hemofília gondozó: a betegek ellátásához szükséges szakmai feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltató, amely a kontrollált otthoni kezelésre történő felkészítést, a betegek járóbeteg-szakellátását, gondozását és a szükséges készítmények tárolását végzi (a továbbiakban: gondozó);

c) készítmény: a beteg kontrollált otthoni kezeléséhez szükséges vérkészítmény.

3. § (1) A beteg az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén írásban vagy szóban a gondozónál kezdeményezheti a kontrollált otthoni kezelésbe történő bevonását.

(2) Amennyiben a beteg a kontrollált otthoni kezelésbe történő bevonást kezdeményezte, a gondozónak - a beteg gyógykezelését ellátó - szakorvosa (a továbbiakban: gondozó szakorvosa) a kontrollált otthoni kezelésbe történő bevonásról, illetve a kontrollált otthoni kezelésből történő kizárásról a beteg, illetve a 4. § (2) bekezdésében meghatározott személy meghallgatása, valamint a beteg kivizsgálása és kórtörténetének áttekintése után - legkésőbb a kezdeményezéstől számított 30 napon belül - dönt. Döntéséről a beteget, illetve a 4. § (2) bekezdésében meghatározott személyt írásban tájékoztatja.

(3) Amennyiben a beteg a gondozó szakorvosának döntésével nem ért egyet, a döntés felülvizsgálata céljából - a döntésről történő tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül - az Országos Haematológiai és Immunológiai Intézethez (a továbbiakban: OHII) fordulhat, amely a beteg, a 4. § (2) bekezdésében meghatározott személy, a gondozó szakorvosa és az örökletes vérzékenységben szenvedő betegek érdekképviseletét ellátó szervek képviselőinek meghallgatása után - legkésőbb a felülvizsgálat kezdeményezésétől számított 30 napon belül - dönt a kontrollált otthoni kezelésbe történő bevonásról, illetve a kontrollált otthoni kezelésből történő kizárásról.

4. § (1) Nem vonható be a kontrollált otthoni kezelésbe az a beteg, aki

a) a beadandó készítmény hatóanyaga ellen képződött ellenanyaggal (faktorellenes inhibitor) rendelkezik,

b) nehezen igénybe vehető vénákkal rendelkezik, illetve

c) *  cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott, valamint aki a készítményt egészségi állapota miatt nem képes önmagának beadni a (2) bekezdésben foglalt eset kivételével.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott beteg kontrollált otthoni kezelését - beleegyezése esetén - orvosi tevékenység végzésére jogosult személy is végezheti, ha azt írásban tett nyilatkozatában vállalta.

5. § (1) Amennyiben a gondozó szakorvosa a kontrollált otthoni kezelésbe történő bevonásról dönt, a beteget - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - felkészíti a kontrollált otthoni kezelés végzésére.

(2) A felkészítés során a betegnek meg kell ismernie a kezelés alapelveit, a készítmény biztonságos beadásának technikáját, az esetleg előforduló szövődmény tüneteinek felismerését és elhárításának módját, valamint az adminisztrációs feladatokat. A felkészüléshez szükséges anyagot az OHII állítja össze, és gondoskodik annak a felkészítést végzőkhöz történő eljuttatásáról.

(3) A beteg felkészítésekor részletes felvilágosítást kap arról, hogy mely esetekben indokolt a készítmény beadása, továbbá a beadandó készítmény mennyiségére vonatkozóan.

(4) Amennyiben a gondozó szakorvosa meggyőződött arról, hogy a (2)-(3) bekezdésekben meghatározott elméleti és gyakorlati ismereteket a beteg elsajátította, kiadja az 1. számú melléklet szerinti igazolást.

(5) A kontrollált otthoni kezelés - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - csak akkor kezdhető meg, ha a gondozó szakorvosa a kontrollált otthoni kezelésbe történő bevonásról döntött, a (4) bekezdésben meghatározott igazolást kiadta, valamint a beteg a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot kitöltötte és aláírta.

(6) A beteg kontrollált otthoni kezelését a 4. § (2) bekezdésében meghatározott személy - ha a gondozó szakorvosa a kontrollált otthoni kezelésbe történő bevonásról döntött - a gondozó szakorvosával történő konzultáció után végezheti.

6. § Az esetleg bekövetkező szövődmény esetén alkalmazandó - a gondozó szakorvosa által rendelt - gyógyszert a kontrollált otthoni kezelés helyén készenlétben kell tartani.

7. § (1) A beteg a gondozó szakorvosa által megjelölt időpontban a gondozóban kontrollvizsgálaton jelenik meg.

(2) A kontrollvizsgálat során a gondozó szakorvosa otthoni tárolásra és felhasználásra átadja a szükséges mennyiségű megfelelő készítményt és a hozzá tartozó tűt, fecskendőt és törlőt. A gondozó szakorvosa által átadott készítmény mennyisége nem haladhatja meg a betegnek egy alkalommal beadható mennyiség ötszörösét.

(3) A beteg a beadáskor keletkező veszélyes egészségügyi hulladék (tű, fecskendő, a beadott készítmény ampullája, törlő, véres vatta) tárolására speciális konténert kap, amelyet a kontrollvizsgálatkor megsemmisítésre átad a gondozó szakorvosának.

8. § A gondozó szakorvosa kizárja a kontrollált otthoni kezelésből azt a beteget, aki nem tartja be az e rendeletben, valamint a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatban meghatározottakat, továbbá ha a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennállása tudomására jut. A kizárásról a gondozó szakorvosa a beteget írásban tájékoztatja. Kizárás esetén a 3. § (3) bekezdésének rendelkezései értelemszerűen irányadók.

9. § (1) A gondozó szakorvosa

a) nyilvántartást vezet a betegnek kiadott készítmény mennyiségéről, feltüntetve az időszakos fogyást és az újonnan kiadott készítmény mennyiségét,

b) vezeti a beteg egészségügyi dokumentációját, bejegyezve az eltelt időszak vérzéseit és az alkalmazott kezelést,

c) a gondozónál rendszeresített gondozási naplóba (a továbbiakban: gondozási napló) és az egészségügyi dokumentációba történő bejegyzés alapján igazolólapot állít ki, amely tartalmazza a kiállító szakorvos nevét, a beteg nevét, lakóhelyét, életkorát, társadalombiztosítási azonosító jelét, a készítmény megnevezését és mennyiségét, valamint a kiállítás dátumát. A kitöltött igazolólapot a gondozó szakorvosa aláírásával látja el, és lebélyegezi. A gondozó az igazolólapot legkésőbb a kiállítást követő 30. napon megküldi az OHII-nek.

(2) A gondozási napló megfelelő rovatait (dátum, a készítmény neve, gyártási száma, felhasznált mennyisége, a vérzés helye) a beteg, illetve a 4. § (2) bekezdésében meghatározott személy folyamatosan vezeti, és azt aláírja.

(3) A kontrollvizsgálat keretében a gondozó szakorvosa a szükséges vizsgálatok elvégzése után a gondozási napló adattartalmát ellenőrzi, és azt aláírja.

10. § (1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

1. számú melléklet a 24/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

Igazolás a kontrollált otthoni kezelésre felkészített beteg részére

................................................................. (név) gondozó szakorvos igazolom, hogy ...................................................... (név) örökletes vérzékenységben szenvedő beteg a kontrollált otthoni kezeléshez szükséges elméleti és gyakorlati felkészítésben részt vett, és a szükséges ismereteket elsajátította. Fentiek alapján a kontrollált otthoni kezelésre alkalmasnak tartom.

Igazolom, hogy megtanulta a kezeléssel kapcsolatos tudnivalókat, az esetleges szövődmények tüneteit és azok elhárításának módját. Megtanulta a készítmény előkészítését és beadását, valamint a kezeléssel kapcsolatos adminisztratív teendőket.

Külön nyilatkozatban tanúsította, hogy a kontrollált otthoni kezelést önként vállalta, a kezelés megtanult szabályait betartja, és a kezeléssel a szabályok betartása mellett is kialakuló esetleges szövődményekről és az akkor szükséges teendőkről előzetes tájékoztatást kapott.

Dátum: ................................................................

.......................................................
gondozó szakorvos

2. számú melléklet a 24/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott .................................................. (név) örökletes vérzékenységben szenvedő beteg (dg.: ............................................) nyilatkozom az alábbiakról:

a) az örökletes vérzékenységem otthoni kezelését önként vállalom,

b) a kezelés alkalmazását (faktoradagolás, alkalmazás lehetőségei, a kezelés fekvőbeteg-gyógyintézetben történő folytatásának esetei, esetleges szövődmények elhárítása stb.) megtanultam,

c) a készítmény beadásra történő előkészítését és a beadás módját elméletileg megtanultam, és a gyakorlatban végre tudom hajtani,

d) az alkalmazással együttjáró adminisztratív teendőket megtanultam és végrehajtom,

e) a kezeléshez szükséges kontrollvizsgálatokon megjelenek,

f) az esetleges szövődmények lehetőségéről és ezekkel kapcsolatos teendőkről, tudnivalókról tájékoztatást kaptam,

g) a kezelést csak akkor alkalmazom, ha más cselekvőképes személy is jelen van,

h) csak annyi faktort használok fel, amennyit a gondozó szakorvosa megállapított,

i) tudomásul veszem, hogy fentiek be nem tartása a kontrollált otthoni kezelésből történő kizárásomat vonja maga után.

Dátum: ................................................................

.......................................................
beteg (lakcím, TAJ szám)

  Vissza az oldal tetejére