A jogszabály mai napon ( 2021.04.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/1998. (IV. 30.) FM rendelet

a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § *  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) a mezőőrök számára vizsgát és tanfolyamot szervez. A mezőőri vizsga vizsgakövetelményeinek fő témaköreit, a vizsga tananyagát a NAK a honlapján közzéteszi. A háromfős vizsgabizottság tagjai a NAK és a rendőrség 1-1 képviselője, elnökét a NAK jelöli. A NAK a sikeres vizsgát követően vizsgabizonyítványt állít ki.

2. § *  Az 1. § szerinti vizsgát eredményesen tett mezőőr az alkalmazására vonatkozó jogviszony létrehozását követően a NAK előtt a 3. számú melléklet szerinti szövegű esküt tesz, amelyről a NAK esküokmányt állít ki.

3. § *  (1) *  A mezőőrnek évenként a NAK által szervezett továbbképzésen részt kell vennie. A részvételt a NAK a vizsgabizonyítványba bejegyzi.

(2) *  A bejelentett mezei őrszolgálatról készült nyilvántartást a 4. számú melléklet, az esküt tett mezőőrről készült nyilvántartást az 5. számú melléklet, a szolgálati igazolvány leírását a 6. számú melléklet, a szolgálati napló leírását a 7. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) * 

(2) *  A mezőőr a formaruha bal oldalán, jól látható helyen szolgálati jelvényt visel. A szolgálati jelvény leírását a 9. számú melléklet tartalmazza.

5. § *  (1) *  A szolgálati igazolvány leírását a 6. számú melléklet tartalmazza. A rendőrség a kiállított szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt 30 napon belül postai úton juttatja el a munkáltató részére.

Az esküt tett mezőőr részére a szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt a munkáltató - a NAK egyidejű tájékoztatásával - adja át.

(2) *  Az esküt tett mezőőr számára a szolgálati naplót a NAK biztosítja.

(3) *  A mezőőr a megbízatása vagy foglalkoztatása megszűnése esetén 5 napon belül köteles a szolgálati igazolványt, a szolgálati jelvényt a munkáltató részére átadni, amely az átvételről igazolást állít ki és tájékoztatja a NAK-ot. Az átvételt követően a munkáltató a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt haladéktalanul megküldi a rendőrség részére. A szolgálati naplót öt évig meg kell őrizni.

6. § *  (1) * 

(2) *  A szolgálati igazolvány, a szolgálati napló, a szolgálati jelvény elvesztését a mezőőr a fenntartónak haladéktalanul, a fenntartó a NAK-nak három napon belül bejelenti. A könnygázszóró palack, illetve a sörétes vadászlőfegyver elvesztését a körülményekről szóló írásos jelentés egyidejű megküldésével a mezőőr a fenntartónak és a rendőrségnek haladéktalanul, de legkésőbb annak észlelését követő 2 munkanapon belül jelenti.

7. § (1) Ha a mezőőr a jogtalanul legeltetett vagy felügyelet nélkül talált állat tulajdonosát nem tudja megállapítani, ezt követően a felelős őrzés szabályai szerint rendelkezik az állat elhelyezéséről.

(2) *  A mezőőr gondoskodik az őrzött területen észlelt károkozás esetén a terület tulajdonosának, használójának értesítéséről. Jogszabálysértés gyanúja esetén a mezőőr értesíti a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-ának (4) bekezdése szerinti hatóságot, a természet védelmét szolgáló jogszabályok megsértésének észlelése esetén pedig természetvédelmi őrszolgálatot.

8. § *  (1) A mezőőr sörétes vadászlőfegyverét lakott területen kívül

a) kártevő riasztására,

b) vaktölténnyel vadriasztásra,

c) a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló jogszabályban foglaltakkal összhangban, a seregély (Sturnus vulgaris) állományának gyérítésére

használhatja.

(2) A mezőőrnek jelentést kell írnia a fenntartónak a sörétes vadászlőfegyver (1) bekezdésben leírtak szerinti használatáról, felhasznált lőszer mennyiségéről.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységekhez a területileg illetékes vadászatra jogosult egyetértése szükséges, melyeknek az időpontját és helyszínét a területileg illetékes vadászatra jogosult képviselőjével, vagy a hivatásos vadásszal a mezőőr előzetesen egyeztetni és a vadászati naplóba (beírókönyvbe) beírni köteles.

9-11. § * 

12. § A hegyőrök szolgálati viszonyára e rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a hegyőri jelvényen „Hegyőrség” felirat szerepel.

13. § E rendelet 1998. június 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a mezőgazdasági őrszolgálatról szóló 25/1980. (VI. 27.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 16/1980. (VII. 23.) MÉM rendelet, valamint az azt módosító 18/1982. (IX. 28.) MÉM rendelet és a 16/1987. (XII. 31.) MÉM rendelet.

1. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez * 

2. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez * 

3. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez * 

Én .................................................................................. esküszöm, hogy működési területemen a termőföldeket, a termőföldön lévő terményeket és termékeket, felszereléseket, eszközöket, haszonállatokat, mezőgazdasági építményeket és földmérési jeleket a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint lelkiismeretesen őrzöm. A hatályos jogszabályok szerint mindazon személyekkel szemben késedelem nélkül eljárok, akik a mezőgazdaság vagy a tulajdonosok érdekeit sértik, értékeit veszélyeztetik. A jogszabályban biztosított jogommal vissza nem élek.

4. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez

Nyilvántartás
a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLXI. törvény 17. §-a alapján bejelentett mezei őrszolgálatokról

Települési önkormányzat A mezei őrszolgálat megalakítá- A mezei őrszolgálat A mezei őrszolgálat műkö-
neve címe sának és megszűnésének időpontja létszáma dési területének mértéke * 

5. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez * 

Nyilvántartás a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény alapján vizsgát és esküt tett mezőőrök és hegyőrök nyilvántartása

Sor- szám Családi és utónév Anyja leánykori családi és utóneve Születési hely és idő Lakcím Eskütétel időpontja Fegyver-
tartási engedély száma
Munkáltató megnevezése és címe Tevékenységi terület Szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény sorszáma

6. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez * 

Szolgálati igazolvány

A rendészeti feladatokat ellátók szolgálati igazolványa az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkező

1. Az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált, műanyag kártya, amely megfelel az A okmányvédelmi kategóriának.

2. Az alapanyagba integrált arckép méretének legalább 30x24 mm-nek kell lenni. Az arcképmezőn belül az áll és a fejtető közötti résznek a teljes képmagasság 70-80%-a közöttinek kell lenni.

7. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez * 

A mezőőri és a hegyőri szolgálati napló formája és vezetése

I. A szolgálati napló kemény borítólapú, 1-50-ig számozott kettős lapokat tartalmaz (1. oldal)

- mezőőr/hegyőr neve, lakhelye, szolgálati igazolvány száma,

- a működési terület rövid leírása,

- a mezőőri/hegyőri napló hitelesítése a jegyzőjének/hegybírónak aláírásával.

II. Kitöltési útmutató a szolgálati naplóhoz (2. oldal)

A naplóba naponta a bal felső sorban dátummal kezdve kell az eseményeket feljegyezni. Ha szolgálattal kapcsolatos esemény nem történt, a dátummal egy sorban „esemény nem történt” szöveget kell írni, és ugyanazon sor jobb szélén aláírni. A mezőőri szolgálati eseményt a napi dátum után következő szempontok megnevezésével kell leírni:

- az esemény megnevezése, helye, időpontja (a károsult tulajdonos neve),

- az esemény elkövetőjének adatai: név, szül. hely, év, szem. ig. szám, lakóhely,

- tanúk adatai,

- az esemény és a tett intézkedések leírása, a visszatartott eszközök, termékek és a kár megnevezése, mértékének becslése,

- aláírás,

- fegyverhasználat esetén az esemény leírása.

Ha egy nap több esemény történt, a dátum után az eseményeket sorszámmal kell ellátni.

Az eseményekről a legrövidebb úton az őrzési utasítás szerint a mezőőr köteles tájékoztatni a munkáltatóját. A munkáltató a szolgálati napló eseményt tartalmazó első példányát szükség esetén magához veszi, amelynek tényét a másodpéldányon dátummal, aláírásával és pecsétjével igazol.

8. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez * 

9. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez * 

Szolgálati jelvény:

1. A szolgálati azonosító jelvény 80 mm magas, 60 mm széles ovális, felül „RENDÉSZETI FELADATELLÁTÁS” felirat, alul hat számjegyből álló sorszám található. A középső síkban, 45 mm átmérőjű egyedi logó kap helyet, melynek alsó széle az alapjelvény aljától 10 mm-re van.

2. A szolgálati azonosító jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A bőralátét 2 mm-rel szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.

3. Egyedi logó:

A mezei őrszolgálat egyedi logója a szolgálati jelvény középső síkjában, 45 mm átmérőjű körben helyezkedik el, melynek közepén található pajzsot két aranyszínű búzakalász fogja körbe. A pajzs jobb oldalán stilizált dombos vidék szerepel teli zöld színnel, mező felett aranyszínű nap és hold, a pajzs bal oldalán szőlőtőke látható. A pajzs és a búzakalász alatt félkörívben fekete színű „MEZŐŐR” felirat szerepel.


  Vissza az oldal tetejére