A jogszabály mai napon ( 2020.01.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/1998. (IV. 30.) FM rendelet

a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § *  A megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási hatáskörében eljáró, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 42. § (5) bekezdése szerinti járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) a mezőőrök számára vizsgát és tanfolyamot szervez. A háromfős vizsgabizottság tagjai a járási hivatalnak és a rendőrségnek a képviselője, az elnöke a járási hivatal vezetője. A járási hivatal a sikeres vizsgát követően vizsgabizonyítványt állít ki. A vizsgabizonyítvány tartalmi és formai kellékeit, valamint a mezőőrök vizsgakövetelményeit az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

2. § *  Az eredményes vizsgát tett mezőőr az alkalmazására vonatkozó jogviszony létrehozását követően a járási hivatal vezetője előtt esküt tesz, amelyről a járási hivatal a rendelet 3. számú melléklete szerinti esküokmányt állít ki. Az eskü szövege a következő:

„Én .................. esküszöm, hogy működési területemen a termőföldeket, a termőföldön lévő terményeket és termékeket, felszereléseket, eszközöket, haszonállatokat, mezőgazdasági építményeket és földmérési jeleket a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint lelkiismeretesen őrzöm. A hatályos jogszabályok szerint mindazon személyekkel szemben késedelem nélkül eljárok, akik a mezőgazdaság vagy a tulajdonosok érdekeit sértik, értékeit veszélyeztetik. A jogszabályban biztosított jogommal vissza nem élek.”

3. § *  (1) *  A mezőőrnek évenként a járási hivatal által szervezett továbbképzésen részt kell vennie. A részvételt a járási hivatal a vizsgabizonyítványba bejegyzi.

(2) *  A bejelentett mezei őrszolgálatról készült nyilvántartást a 4. számú melléklet, az esküt tett mezőőrről készült nyilvántartást az 5. számú melléklet, a szolgálati igazolvány leírását a 6. számú melléklet, a szolgálati napló leírását a 7. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) * 

(2) *  A mezőőr a formaruha bal oldalán, jól látható helyen szolgálati jelvényt visel. A szolgálati jelvény leírását a 9. számú melléklet tartalmazza.

5. § *  (1) *  A szolgálati igazolvány leírását a 6. számú melléklet tartalmazza. A rendőrség a kiállított szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt 30 napon belül postai úton juttatja el a munkáltató részére.

Az esküt tett mezőőr részére a szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt a munkáltató - a járási hivatal egyidejű tájékoztatásával - adja át.

(2) *  Az esküt tett mezőőr számára a szolgálati naplót a járási hivatal biztosítja.

(3) *  A mezőőr a megbízatása vagy foglalkoztatása megszűnése esetén 5 napon belül köteles a szolgálati igazolványt, a szolgálati jelvényt a munkáltató részére átadni, amely az átvételről igazolást állít ki és tájékoztatja a járási hivatalt. Az átvételt követően a munkáltató a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt haladéktalanul megküldi a rendőrség részére. A szolgálati naplót öt évig meg kell őrizni.

6. § *  (1) * 

(2) *  A szolgálati igazolvány, a szolgálati napló, a szolgálati jelvény elvesztését a mezőőr a fenntartónak haladéktalanul, a fenntartó a járási hivatalnak három napon belül bejelenti. A könnygázszóró palack, illetve a sörétes vadászlőfegyver elvesztését a körülményekről szóló írásos jelentés egyidejű megküldésével a mezőőr a fenntartónak és a rendőrségnek haladéktalanul, de legkésőbb annak észlelését követő 2 munkanapon belül jelenti.

7. § (1) Ha a mezőőr a jogtalanul legeltetett vagy felügyelet nélkül talált állat tulajdonosát nem tudja megállapítani, ezt követően a felelős őrzés szabályai szerint rendelkezik az állat elhelyezéséről.

(2) *  A mezőőr gondoskodik az őrzött területen észlelt károkozás esetén a terület tulajdonosának, használójának értesítéséről. Jogszabálysértés gyanúja esetén a mezőőr értesíti a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-ának (4) bekezdése szerinti hatóságot, a természet védelmét szolgáló jogszabályok megsértésének észlelése esetén pedig természetvédelmi őrszolgálatot.

8. § *  (1) A mezőőr sörétes vadászlőfegyverét lakott területen kívül

a) kártevő riasztására,

b) vaktölténnyel vadriasztásra,

c) a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló jogszabályban foglaltakkal összhangban, a seregély (Sturnus vulgaris) állományának gyérítésére

használhatja.

(2) A mezőőrnek jelentést kell írnia a fenntartónak a sörétes vadászlőfegyver (1) bekezdésben leírtak szerinti használatáról, felhasznált lőszer mennyiségéről.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységekhez a területileg illetékes vadászatra jogosult egyetértése szükséges, melyeknek az időpontját és helyszínét a területileg illetékes vadászatra jogosult képviselőjével, vagy a hivatásos vadásszal a mezőőr előzetesen egyeztetni és a vadászati naplóba (beírókönyvbe) beírni köteles.

9-11. § * 

12. § A hegyőrök szolgálati viszonyára e rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a hegyőri jelvényen „Hegyőrség” felirat szerepel.

13. § E rendelet 1998. június 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a mezőgazdasági őrszolgálatról szóló 25/1980. (VI. 27.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 16/1980. (VII. 23.) MÉM rendelet, valamint az azt módosító 18/1982. (IX. 28.) MÉM rendelet és a 16/1987. (XII. 31.) MÉM rendelet.

1. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez * 

Sorszám:

VIZSGABIZONYÍTVÁNY

Igazolom, hogy ................................................................................................................. (név)

............................................................... (szül. hely) ................................................ (szül. idő) ..................................................................................................................................... (lakcím) a ............................................................ megyei kormányhivatal ............. járási hivatalánál a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény által előírt mezőőri vizsgát eredményesen letette.

..............................., 20........ ..............................

.............................................................................
a bizottság elnöke
P. H.
................................................................. .................................................................
bizottsági tag bizottsági tag

PÓTLAP

1. Igazolom, hogy a .......................................................... megyei kormányhivatal ............. járási hivatalánál a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet által előírt továbbképzésen részt vett.

..............................., 20........ ..............................

.................................................................
a járási hivatal vezetője

2. Igazolom, hogy a .................................................... megyei kormányhivatal ............. járási hivatalánál a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet által előírt továbbképzésen részt vett.

..............................., 20........ ..............................

.................................................................
a járási hivatal vezetője

3. Igazolom, hogy a .................................................... megyei kormányhivatal ............. járási hivatalánál a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet által előírt továbbképzésen részt vett.

..............................., 20........ ..............................

.................................................................
a járási hivatal vezetője

4. Igazolom, hogy a .................................................... megyei kormányhivatal ............. járási hivatalánál a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet által előírt továbbképzésen részt vett.

..............................., 20........ ..............................

.................................................................
a járási hivatal vezetője

Sorszám:

VIZSGABIZONYÍTVÁNY

Igazolom, hogy ................................................................................................................. (név)

............................................................................. (szül. hely) .................................. (szül. idő) ................................................................................................................................... (lakcím) a .............................................................. Hegyközségi Tanács előtt a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény által előírt hegyőri vizsgát eredményesen letette.

..............................., 20........ ..............................

.............................................................................
bizottság elnöke
P. H.
................................................................. .................................................................
bizottsági tag bizottsági tag

PÓTLAP

1. Igazolom, hogy a ...................................................... Hegyközségi Tanácsnál a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet által előírt továbbképzésen részt vett.

..............................., 20........ ..............................

.................................................................
elnök

2. Igazolom, hogy a ...................................................... Hegyközségi Tanácsnál a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet által előírt továbbképzésen részt vett.

..............................., 20........ ..............................

.................................................................
elnök

3. Igazolom, hogy a ...................................................... Hegyközségi Tanácsnál a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet által előírt továbbképzésen részt vett.

..............................., 20........ ..............................

.................................................................
elnök

4. Igazolom, hogy a ...................................................... Hegyközségi Tanácsnál a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet által előírt továbbképzésen részt vett.

..............................., 20........ ..............................

.................................................................
elnök

2. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez

A mezőőri és a hegyőri vizsga követelményei

1. A közigazgatási rendszer alapfokú ismerete.

2. A mezei őrszolgálattal, a vagyonvédelemmel, a lőfegyvertartással és -használattal kapcsolatos hatályos jogszabályok ismerete.

3. Munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretek.

4. Elsősegélynyújtás alapfokú ismerete.

5. Alapfokú mezőgazdasági, erdészeti vad- és halgazdálkodási, valamint környezetvédelmi ismeretek.

6. Pszichológiai ismeretek (stressz, kommunikáció, önfegyelem).

3. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez * 

Kiállító szerv: ............................................................................

ESKÜOKMÁNY

Igazolom, hogy ................................................................................................. mezőőr/hegyőr (szül. hely, idő: ..................... lakcím: ......................................................................................) a fegyveres biztonsági őrségről a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény szerinti esküt a mai napon előttem letette.

Ennek alapján részére ........... számú szolgálati igazolványt, szolgálati jelvényt és szolgálati naplót kiadtam. Az esküt tett mezőőrök nyilvántartásába ................. sorszámmal bevezettem.

Kelt: ..............................................

P. H.

..................................................

a járási hivatal vezetője/hegybíró

4. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez

Nyilvántartás
a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLXI. törvény 17. §-a alapján bejelentett mezei őrszolgálatokról

Települési önkormányzat A mezei őrszolgálat megalakítá- A mezei őrszolgálat A mezei őrszolgálat műkö-
neve címe sának és megszűnésének időpontja létszáma dési területének mértéke * 

5. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez * 

Nyilvántartás a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény alapján vizsgát és esküt tett mezőőrök és hegyőrök nyilvántartása

Sor- szám Családi és utónév Anyja leánykori családi és utóneve Születési hely és idő Lakcím Eskütétel időpontja Fegyver-
tartási engedély száma
Munkáltató megnevezése és címe Tevékenységi terület Szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény sorszáma

6. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez * 

Szolgálati igazolvány

A rendészeti feladatokat ellátók szolgálati igazolványa az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkező

1. Az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált, műanyag kártya, amely megfelel az A okmányvédelmi kategóriának.

2. Az alapanyagba integrált arckép méretének legalább 30x24 mm-nek kell lenni. Az arcképmezőn belül az áll és a fejtető közötti résznek a teljes képmagasság 70-80%-a közöttinek kell lenni.

7. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez * 

A mezőőri és a hegyőri szolgálati napló formája és vezetése

I. A szolgálati napló kemény borítólapú, 1-50-ig számozott kettős lapokat tartalmaz (1. oldal)

- mezőőr/hegyőr neve, lakhelye, szolgálati igazolvány száma,

- a működési terület rövid leírása,

- a mezőőri/hegyőri napló hitelesítése a jegyzőjének/hegybírónak aláírásával.

II. Kitöltési útmutató a szolgálati naplóhoz (2. oldal)

A naplóba naponta a bal felső sorban dátummal kezdve kell az eseményeket feljegyezni. Ha szolgálattal kapcsolatos esemény nem történt, a dátummal egy sorban „esemény nem történt” szöveget kell írni, és ugyanazon sor jobb szélén aláírni. A mezőőri szolgálati eseményt a napi dátum után következő szempontok megnevezésével kell leírni:

- az esemény megnevezése, helye, időpontja (a károsult tulajdonos neve),

- az esemény elkövetőjének adatai: név, szül. hely, év, szem. ig. szám, lakóhely,

- tanúk adatai,

- az esemény és a tett intézkedések leírása, a visszatartott eszközök, termékek és a kár megnevezése, mértékének becslése,

- aláírás,

- fegyverhasználat esetén az esemény leírása.

Ha egy nap több esemény történt, a dátum után az eseményeket sorszámmal kell ellátni.

Az eseményekről a legrövidebb úton az őrzési utasítás szerint a mezőőr köteles tájékoztatni a munkáltatóját. A munkáltató a szolgálati napló eseményt tartalmazó első példányát szükség esetén magához veszi, amelynek tényét a másodpéldányon dátummal, aláírásával és pecsétjével igazol.

8. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez * 

9. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez * 

Szolgálati jelvény:

1. A szolgálati azonosító jelvény 80 mm magas, 60 mm széles ovális, felül „RENDÉSZETI FELADATELLÁTÁS” felirat, alul hat számjegyből álló sorszám található. A középső síkban, 45 mm átmérőjű egyedi logó kap helyet, melynek alsó széle az alapjelvény aljától 10 mm-re van.

2. A szolgálati azonosító jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A bőralátét 2 mm-rel szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.

3. Egyedi logó:

A mezei őrszolgálat egyedi logója a szolgálati jelvény középső síkjában, 45 mm átmérőjű körben helyezkedik el, melynek közepén található pajzsot két aranyszínű búzakalász fogja körbe. A pajzs jobb oldalán stilizált dombos vidék szerepel teli zöld színnel, mező felett aranyszínű nap és hold, a pajzs bal oldalán szőlőtőke látható. A pajzs és a búzakalász alatt félkörívben fekete színű „MEZŐŐR” felirat szerepel.


  Vissza az oldal tetejére