A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

37/1998. (III. 1.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a munkavállalók cseréjéről a szakmai és nyelvi ismeretek bővítése érdekében, Szombathelyen, 1997. március 26-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény hatálybalépéséről szóló jegyzékváltás 1998. január 28-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a munkavállalók cseréjéről a szakmai és nyelvi ismeretek bővítése érdekében, Szombathelyen, 1997. március 26-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a munkavállalók cseréjéről a szakmai és nyelvi ismeretek bővítése érdekében (Gyakornoki Egyezmény)

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya,

attól a kívánságtól vezérelve, hogy a jószomszédi kapcsolataikat továbbfejlesszék,

a gyakornokok kölcsönös cseréje céljából,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) Jelen Egyezmény értelmében gyakornokok azok a munkavállalók, akik

a) az Osztrák Köztársaság állampolgárai, akik az Osztrák Köztársaságban lakóhellyel rendelkeznek, illetve a Magyar Köztársaság állampolgárai, akik a Magyar Köztársaságban lakóhellyel rendelkeznek,

b) szakképesítéssel vagy megfelelő szakmai jártassággal rendelkeznek,

c) a szakmai és a nyelvi ismereteik tökéletesítése céljából a másik államban átmenetileg foglalkoztatva vannak,

d) a foglalkoztatás megkezdésekor nem fiatalabbak 18 és nem idősebbek 35 évnél.

(2) Jelen Egyezmény végrehajtásában illetékes szervek (a továbbiakban: illetékes szervek):

a) magyar részről: a Munkaügyi Minisztérium;

b) osztrák részről: Szövetségi Munkaügyi, Egészségügyi és Szociális Minisztérium.

(3) A Szerződő Felek illetékes szervei az Egyezmény végrehajtására felhatalmazhatnak irányításuk alá tartozó szerveket.

(4) Az Osztrák Köztársaság Szövetségi Munkaügyi, Egészségügyi és Szociális Minisztériuma és a Magyar Köztársaság Munkaügyi Minisztériuma Jelen Egyezmény végrehajtásában szorosan együttműködnek. Jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggő kérdések megvitatására osztrák-magyar vegyesbizottságot hoznak létre, amely mindegyik szerződő állam öt-öt tagjából áll. Ennek a bizottságnak tagjai a munkaadók és a munkavállalók mindenkori érdekképviseleteinek képviselői is. A bizottság valamelyik Szerződő Fél indítványára évente legalább egyszer, váltakozva az Osztrák Köztársaságban és a Magyar Köztársaságban ülésezik.

2. Cikk

(1) A gyakornokként történő foglalkoztatás időtartama az elérni kívánt szakképzettség követelményeihez igazodik. Ez legalább hat hónap és legfeljebb egy év, azonban - amennyiben a munkaerőpiac mindenkori helyzete és alakulása lehetővé teszi - mindösszesen 18 hónapra meghosszabbítható. Az 1. Cikk (4) bekezdésében megjelölt bizottság, ezen kereten belül bizonyos szakmákra minimális és maximális időtartamokat javasolhat.

(2) Ha a foglalkoztatási viszony idő előtt megszűnik, akkor a szerződő állam illetékes szerve, amelynek területén a foglalkoztatás történik, törekszik arra, hogy gyakornoknak egy másik egyenértékű munkaviszonyt közvetítsen.

(3) A munkaadók, akik Jelen Egyezmény alapján gyakornokot foglalkoztatnak, kötelesek a helyileg illetékes szervnek a foglalkoztatás kezdetét és végét, valamint annak lényeges bérezési és munkafeltételeit a gyakornok ellenjegyzésével, haladéktalanul írásban bejelenteni.

3. Cikk

(1) A gyakornok foglalkoztatását annak a szerződő államnak az illetékes szerve engedélyezi, ahol a foglalkoztatás történik.

(2) A gyakornok foglalkoztatását munkaszerződés szabályozza, amelyet a munkaadó a gyakornokkal annak a szerződő államnak a megfelelő munkaügyi és szociális jogi előírásai szerint köt, ahol a foglalkoztatás történik.

(3) A gyakornok által az engedély alapján munkában töltött időt nem lehet beszámítani olyan foglalkoztatási időbe, amellyel egyéb jogi előírások alapján foglalkoztatásra jogosultság szerezhető.

(4) Az engedélyt vissza kell vonni, amennyiben

a) tények igazolják azt a feltételezést, hogy nem Jelen Egyezmény szerinti foglalkoztatásra kerül sor, vagy

b) nem látszik biztosítottnak, hogy a gyakornok foglalkoztatásánál betartják a foglalkoztatás helyén alkalmazandó bér- és munkafeltételeket, ideértve a társadalombiztosítás jogi előírásait is.

(5) A visszavonás jogi következményei csak attól az időponttól érvényesülnek, amely a gyakornok jogait biztosító kollektív jogalkotás törvényes előírásaiból és normáiból adódik.

4. Cikk

(1) A gyakornokok, akiknek Jelen Egyezmény alapján munkavállalás engedélyezhető a saját államukban, az Egyezmény végrehajtására illetékes szervnél nyújtják be közvetítési kérelmüket. A gyakornoki engedélyek kiállításával összefüggő eljárás szabályait az illetékes szervek eljárási rendben rögzítik és szükség szerint, időszakonként felülvizsgálják.

(2) A Szerződő Felek illetékes szervei támogatják a cserét és törekszenek a gyakornokok számára alkalmas foglalkoztatást találni; fáradozásaik eredményéről tájékoztatják a másik Szerződő Fél illetékes szervét.

5. Cikk

A gyakornok foglalkoztatására alkalmazni kell azon szerződő állam valamennyi munkaszerződés jogi és munkavédelmi jogi rendelkezését, beleértve a fiatalkorúak foglalkoztatására, a munkajogra és a munkavállalók üzemi részvételi jogára, valamint a munkajog területén alkalmazott kollektív jogalkotásra vonatkozó külön jogi előírásokat és a társadalombiztosítási jog valamennyi előírásait, ahol a gyakornok foglalkoztatására sor kerül.

6. Cikk

(1) Az évente engedélyezhető gyakornokok számát az első naptári évre 300 főben állapítják meg. Ezt a számot a következő évekre, figyelembe véve a külföldiek foglalkoztatására adott esetekben fennálló maximális számokat, valamint tekintettel a munkaerőpiac mindenkori helyzetére és fejlődésére, az illetékes szervek jegyzékváltás útján rögzítik. Az erre vonatkozó javaslatokat az 1. Cikk (4) bekezdésében megnevezett bizottságnak kell kidolgoznia.

(2) Ha a naptári évre rögzített számot nem merítik ki, az igénybe nem vett munkahelyek száma nem vihető át a következő évre. A foglalkoztatás időtartamának a 2. Cikk (1) bekezdése szerinti meghosszabbítása nem számít új engedélynek.

(3) Amennyiben valamelyik szerződő államban a külföldiek foglalkoztatására keretszámokat állapítanak meg, abban az esetben az engedélyeket ebbe a keretszámba be kell számítani.

7. Cikk

Jelen Egyezmény értelmében folytatott munkaközvetítés költség- és illetékmentes. Minden más esetben a költségek és az illetékek vonatkozásában az adott szerződő állam jogi előírásait kell alkalmazni.

8. Cikk

A gyakornokoknak a szerződő államokban érvényes jogszabályok betartására - különös tekintettel a külföldiek beutazására, tartózkodására és kiutazására - vonatkozó kötelezettségét ez az Egyezmény nem érinti. A vízum kiadása gyorsított eljárásban történik.

9. Cikk

A Szerződő Felek Jelen Egyezmény végrehajtását a munkaerőpiac helyzetére és fejlődésére való tekintettel fontos okokból átmenetileg, teljesen vagy részben felfüggeszthetik. A felfüggesztést a másik Szerződő Féllel diplomáciai úton haladéktalanul közölni kell. A már kiadott engedélyek érvényessége változatlan marad. Az Egyezmény felfüggesztése a közléstől számított 3 hónap után léphet életbe.

10. Cikk

(1) Jelen Egyezményt mindkét Szerződő Fél a belső állami rendelkezései szerint hagyja jóvá. Az Egyezmény azt a hónapot követő harmadik hónap első napján lép hatályba, amikor a Szerződő Felek írásban, diplomáciai úton közlik egymással, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső állami feltételek teljesültek.

(2) Jelen Egyezmény határozatlan időre szól. A Szerződő Felek azt mindenkor hat hónappal a tervezett megszüntetést megelőzően írásban, diplomáciai úton mondhatják fel.

(3) Jelen Egyezmény alapján kiadott engedélyek érvényességi idejét a felmondás nem érinti.

Ennek hiteléül a meghatalmazottak az Egyezményt aláírták, és pecsétjükkel ellátták.

Készült Szombathelyen, 1997. március 26-án, két eredeti példányban, mindegyik magyar és német nyelven. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Az Egyezmény rendelkezéseit 1998. április 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a munkaügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére