A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

38/1998. (III. 1.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a határmenti térségekben történő foglalkoztatásról szóló, Szombathelyen, 1997. március 26-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény hatálybalépéséről szóló jegyzékváltás 1998. január 28-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a határmenti térségekben történő foglalkoztatásról, Szombathelyen, 1997. március 26-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a határmenti térségekben történő foglalkoztatásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya

attól a kívánságtól vezérelve, hogy a hosszú évek óta tartó jó gazdasági kapcsolataikat a határmenti térségek munkaerőpiacán folyó együttműködés erősítésével bővítsék és ebben a szellemben első lépésként a határmenti ingázók foglalkoztatását megkönnyítsék, melyet a nyert tapasztalatok, valamint a jövőbeni fejlődés alapján további pozitív lépéseknek kell követniük,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

(1) Jelen Egyezmény meghatározza a határmenti térségeket mint a két állam határközeli területeit, és szabályozza a határmenti ingázók foglalkoztatásának megkönnyítését ezekben a határmenti térségekben.

(2) A határmenti térségek Jelen Egyezmény értelmében:

az Osztrák Köztársaságban:

Bruck an der Leitha

Neusiedl am See

Eisenstadt (beleértve a saját státusszal rendelkező városokat Eisenstadtot és Rustot)

Mattersburg

Güssing

Oberpullendorf

Oberwart

járások;

a Magyar Köztársaságban:

Győr-Moson-Sopron

Vas

Zala

megyék.

2. Cikk

(1) Jelen Egyezmény végrehajtásában illetékes szervek (a továbbiakban: illetékes szervek)

a) magyar részről: a Munkaügyi Minisztérium;

b) osztrák részről: a Szövetségi Munkaügyi, Egészségügyi és Szociális Minisztérium.

(2) Az illetékes szervek Jelen Egyezmény végrehajtására felhatalmazhatnak irányításuk alá tartozó szerveket. A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy erről egymást tájékoztatják.

(3) Az Osztrák Köztársaság Szövetségi Munkaügyi, Egészségügyi és Szociális Minisztériuma és a Magyar Köztársaság Munkaügyi Minisztériuma szorosan együttműködnek Jelen Egyezmény végrehajtásában. Jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggő kérdések megvitatására osztrák-magyar vegyesbizottságot hoznak létre, amely mindegyik szerződő állam öt-öt tagjából áll. Ennek a bizottságnak a tagjai a munkaadók és a munkavállalók mindenkori érdekképviseleteinek képviselői is. A bizottság valamelyik Szerződő Fél indítványára évente legalább egyszer, váltakozva az Osztrák Köztársaságban és a Magyar Köztársaságban ülésezik.

3. Cikk

Jelen Egyezmény értelmében határmenti ingázók azok a munkavállalók, akik

a) a két szerződő állam valamelyikének állampolgárai,

b) állandó lakhelyük vagy legalább egy éve szokásos tartózkodási helyük az 1. Cikk (2) bekezdésében megnevezett határmenti térségek egyikében van, ahová - kivéve a változó foglalkoztatási helyek eseteit - naponta visszatérnek, és

c) a másik szerződő állam egyik határmenti térségében foglalkoztatják őket.

4. Cikk

(1) Jelen Egyezmény alapján a mindkét oldalon munkavállalásra engedélyezett határmenti ingázók számát, valamint ennek az egyes határmenti térségekre történő esetleges felosztását is az illetékes szervek évente jegyzékváltás útján határozzák meg. Ennek a számnak a meghatározása a munkaerőpiac mindenkori helyzete és alakulása alapján történik. Jelen Egyezmény érvényességi ideje alatt a határmenti ingázói engedély alapján létesített és bejelentett munkaviszonyokat - amennyiben az egyik szerződő államban a külföldiek foglalkoztatására keretszámokat állapítanak meg - a keretszámba bele kell számítani.

(2) A határmenti ingázók évente meghatározandó számára a 2. Cikk (3) bekezdésében megnevezett bizottság tesz javaslatot.

5. Cikk

(1) Azon munkavállalók, akik a Jelen Egyezmény értelmében munkavállalásukhoz engedélyt kívánnak kapni határmenti ingázóként, a foglalkoztatás engedélyezésére kérelmet kell benyújtaniuk a Jelen Egyezmény végrehajtásáért felelős szervhez vagy a felhatalmazott illetékes szervhez.

(2) Annak a szerződő államnak az illetékes szerve, melynek területén a foglalkoztatás történne, kiállíthatja a határmenti ingázói engedélyt, amennyiben a 3. Cikk szerinti feltételek teljesülnek, és a 9. Cikk szerint kizáró okok nem forognak fenn.

(3) A határmenti ingázói engedély legfeljebb hat hónapi érvényességi időtartamra adható ki. Ez minden alkalommal legfeljebb hat hónappal hosszabbítható meg.

(4) A határmenti ingázói engedélyek kiállításával kapcsolatos eljárás szabályait az illetékes szervek egy eljárási rendben rögzítik és - szükség szerint - időszakonként felülvizsgálják.

6. Cikk

(1) A határmenti ingázói engedély feljogosítja a határmenti ingázót, hogy a határmenti térségben a megadott munkaadónál munkát vállaljon. Változó foglalkoztatási hely esetén - az adott foglalkoztatási ágazat munkaerő-piaci helyzetének figyelembevételével - engedélyezhető a határmenti térségen kívüli foglalkoztatás is, amennyiben a munkaadó vállalatának központja abban a határmenti térségben található, amelyre a határmenti ingázói engedélyt kiállították.

(2) A határmenti ingázói engedély alapján munkában töltött idő olyan foglalkoztatási időbe nem számítható be, amellyel egyéb jogi előírások alapján foglalkoztatásra való jogosultság szerezhető.

(3) Jelen Egyezmény értelmében a határmenti ingázók jogosultak a beutazásra és a foglalkoztatásuk időtartamára a szerződő államban való tartózkodásra. A vízum kiadására vonatkozó előírások érintetlenek maradnak.

(4) A munkaközvetítés Jelen Egyezmény értelmében költség- és illetékmentes. Minden más esetben a költségek és az illetékek megállapítása vonatkozásában a mindenkori szerződő állam jogi előírásait kell alkalmazni.

7. Cikk

A határmenti ingázók foglalkoztatásánál alkalmazni kell azon szerződő állam valamennyi munkaszerződés-jogi és munkavédelmi jogi rendelkezését, beleértve a fiatalkorúak foglalkoztatására, a munkajogra és a munkavállalók üzemi részvételi jogára, valamint a munkajog területén alkalmazott kollektív jogalkotásra vonatkozó külön jogi előírásokat és a társadalombiztosítási jog valamennyi előírását, ahol a foglalkoztatásra sor kerül.

8. Cikk

A munkaadók, akik a Jelen Egyezmény alapján határmenti ingázót foglalkoztatnak, kötelesek a foglalkoztatás helye szerinti illetékes szervnél a foglalkoztatás kezdetét és végét, valamint annak lényeges bér- és munkafeltételeire vonatkozó adatait írásban, a határmenti ingázó ellenjegyzésével haladéktalanul bejelenteni.

9. Cikk

(1) A határmenti ingázói engedély kiadását meg kell tagadni, ha

a) tények igazolják azt a feltételezést, hogy nem a Jelen Egyezmény szabályai szerinti foglalkoztatásra kerülne sor, vagy

b) nem látszik biztosítottnak, hogy a kérvényező foglalkoztatásánál a foglalkoztatás helye szerinti bér- és munkafeltételeket betartják, ideértve a társadalombiztosítási előírásokat is.

(2) A határmenti ingázói engedélyt vissza kell vonni, amennyiben olyan tények merülnek fel, vagy válnak utólag ismertté, amelyek a visszavonást jogossá teszik. A határmenti ingázói engedély visszavonásának jogi következményei csak attól az időponttól érvényesülnek, amely a határmenti ingázó jogait biztosító kollektív jogalkotás törvényes előírásaiból és normáiból adódik.

10. Cikk

Mindkét állam jogszabályai, különösképpen melyek

1. a beutazásra, a tartózkodásra,

2. a külföldiek foglalkoztatására,

3. az áruk és szállítóeszközök be- és kivitelére, valamint tranzitútjára, különösen a vámelőírásokra vonatkoznak, érintetlenül maradnak amennyiben Jelen Egyezmény másként nem rendelkezik.

11. Cikk

Jelen Egyezmény végrehajtását fontos okokból - tekintettel a munkaerőpiac helyzetére és fejlődésére - átmenetileg, teljesen vagy részben, mindkét Szerződő Fél felfüggesztheti. A részleges felfüggesztés főképpen bizonyos határmenti térségekre, a határmenti térségeken belüli bizonyos településekre vagy bizonyos szakmákra vonatkozhat, amennyiben azt a munkaerőpiac helyzete és alakulása szükségessé teszi. A felfüggesztést a másik Szerződő Féllel diplomáciai úton haladéktalanul közölni kell. A felfüggesztés a már kiadott határmenti ingázói engedélyek érvényességét nem érinti. Az Egyezmény felfüggesztése a közlés után 3 hónappal lép hatályba.

12. Cikk

(1) Jelen Egyezményt mindegyik Szerződő Fél a belső állami rendelkezései szerint hagyja jóvá. Az Egyezmény azt a hónapot követő harmadik hónap első napján lép hatályba, amikor a Szerződő Felek írásban, diplomáciai úton közlik egymással, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső állami feltételek teljesültek.

(2) Jelen Egyezmény a hatálybalépéstől számított egyéves időtartamra szól. Mindaddig további egy évig hatályban marad, amíg az év vége előtt 6 hónappal azt diplomáciai úton, írásban fel nem mondják.

(3) A felmondás a Jelen Egyezmény alapján már kiállított határmenti ingázói engedélyeket nem érinti.

Ennek hiteléül a meghatalmazottak Jelen Egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Készült Szombathelyen, 1997. március 26-án, két eredeti példányban, mindegyik magyar és német nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Az Egyezmény rendelkezéseit 1998. április 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a munkaügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére