A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1998. évi LXX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló, az 1997. évi LXXXVII. törvénnyel és az 1997. évi CXII. törvénnyel módosított 1996. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: KT) meghatározott – költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből – a halmozódások kiküszöbölésével – adódó 1997. évi költségvetése végrehajtását

a) 1 126 817 millió (egyezeregyszázhuszonhatmilliárd-nyolcszáztizenhétmillió) forint bevételi főösszeggel,

b) 1 177 350 millió (egyezeregyszázhetvenhétmilliárd-háromszázötvenmillió) forint kiadási főösszeggel,

c) 50 533 millió (ötvenmilliárd-ötszázharminchárommillió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai működési költségvetésének a kiadásai 1446 millió forint összegű – az Ny. Alapnál 169 millió forint, az E. Alapnál 1277 millió forint – előző évek pénzmaradványának felhasználását tartalmazzák.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer 1997. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 1. számú melléklete, a társadalombiztosítási alrendszernek és a társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási finanszírozású ellátásoknak az összesített mérlegét a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a többlet rendezése

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1997. évi költségvetésének végrehajtását 628 607 millió (hatszázhuszonnyolcmilliárd-hatszázhétmillió) forint bevétellel, 623 392 millió (hatszázhuszonhárommilliárd-háromszázkilencvenkettőmillió) forint kiadással és 5215 millió (ötezer-kettőszáztizenötmillió) forint bevételi többlettel jóváhagyja.

(2) Az Ny. Alap bevételi többlete az 1998. évi kiadások finanszírozására szolgál.

(3) Az Ny. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

3. § (1) A járulékbevételek összege 608 242 millió forint. Ebből a munkáltatók nyugdíjbiztosítási járulék-befizetése 499 413 millió forint, a munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 7229 millió forint, a nyugdíjjárulék bevétel 101 599 millió forint, ebből egyéni járulék 95 609 millió forint, a munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék 1597 millió forint, az egyes szociális ellátások után 4394 millió forint a nyugdíjjárulék.

(2) A járulékbevételek (1) bekezdés szerinti összege 20 039 millió forint kintlévőségek behajtásából származó bevételt foglal magában.

(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel 14 103 millió forint, amelyből a késedelmi pótlék és bírság 10 629 millió forint, a kifizetések visszatérítése és egyéb címen 3474 millió forint a teljesítés.

(4) Az egyéb bevételek összege 4181 millió forint. Ebből a kamat és hozambevételek összege 3249 millió forint, a vissztehermentesen átvett vagyon hasznosításából származó bevétel összege 4 millió forint. A Lakásfedezeti Államkötvény 1997. évi megtérülésének bevonásából származó bevétel 928 millió forint.

(5) A működési célú bevételek összege 879 millió forint. Ebből az intézményi saját működési célú bevétel 175 millió forint. A költségvetési körön kívüli (egyéb) szervek működési költségtérítése 98 millió forint. A nem az Ny. Alapból finanszírozott ellátások központi költségvetési térítése 606 millió forint.

(6) A hiány mérséklése érdekében végrehajtott vagyonhasznosítási tevékenység bevétele 1202 millió forint.

4. § Az előző évi (1996. évi) pénzmaradvány igénybevétele 169 millió forint.

A kiadások részletezése

5. § (1) Az Ny. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 608 539 millió forint, amelyből a korhatárt betöltött saját jogú nyugellátások kiadása 527 334 millió forint, a hozzátartozói jogcímen folyósított ellátások kiadása 81 204 millió forint.

(2) Az egyéb kiadások összege 14 853 millió forint. Ebből az ellátások folyósítására kifizetett postaköltség, bankköltség, valamint az utazási költségtérítés 2278 millió forint.

(3) A működésre fordított összes kiadás 12 420 millió forint. Ebből a folyamatos működési kiadások összege 11 412 millió forint, az ellenőrzési tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló ösztönzési jutalom 50 millió forint, az informatikai fejlesztések kiadása 958 millió forint.

(4) A kamat és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások összege 94 millió forint.

(5) A Kincstári Egységes Számla törvényben meghatározott mértéket meghaladó összegű igénybevétele miatt fizetett kamat 61 millió forint.

Működési költségvetés

6. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 12 574 millió forint.

(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 12 420 millió forint.

(3) A működési kiadások (2) bekezdés szerinti összegéből

a) a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál 1253 millió forint, a területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál 5901 millió forint, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál 2826 millió forint a felhasznált összeg;

b) a központosított kiadás 2440 millió forint, ebből központosított intézményi kiadás 806 millió forint, nyugdíjbiztosítási célfeladatokra fordított összeg 1634 millió forint.

(4) A működési költségvetés 1997. évi előirányzat-felhasználási keretmaradványa 421 millió forint.

(5) A működési költségvetés mérlegét a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

7. § (1) A nyugdíjbiztosítás által folyósított nem nyugdíjbiztosítási finanszírozású ellátások kiadásait a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

(2) A nyugdíjbiztosítás által folyósított, a költségvetésből finanszírozott ellátások 1997. évi megtérítése különbözetének pénzügyileg még nem rendezett részét, 446 millió forintot a központi költségvetés megtérít.

(3) A (2) bekezdés szerinti összegből jövedelempótló támogatás térítése 296 millió forint, életjáradék és az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott személyi kárpótlás alapján életjáradék megtérítése 170 millió forint.

(4) Az Ny. Alap – számviteli nyilvántartásban elkülönítetten kimutatott – tartalékainak alakulását a törvény 10. számú melléklete tartalmazza.

8. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező, többször módosított 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján 1997-ben az Ny. Alap javára 7634 millió forint összegben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás. E vagyon a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott arányban került az Alap birtokába.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek értékcsökkenéseként és értékvesztéseként a számvitelről szóló, többször módosított 1991. évi XVIII. törvény 39. §-ának (4) bekezdése alapján 1997. év végén 2418 millió forint került elszámolásra.

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a hiány rendezése

9. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1997. évi költségvetése végrehajtását

a) 498 210 millió (négyszázkilencvennyolcmilliárd-kettőszáztízmillió) forint bevételi főösszeggel,

b) 553 958 millió (ötszázötvenhárommilliárd-kilencszázötvennyolcmillió) forint kiadási főösszeggel,

c) 55 748 millió (ötvenötmilliárd-hétszáznegyvennyolcmillió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 1997. évi költségvetési hiány a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1998. évi XLVIII. törvény 19. §-a szerint kerül rendezésre.

(3) Az E. Alap 1997. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 6. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

10. § (1) Az E. Alap járulék- és hozzájárulás-bevételeinek összege 471 812 millió forint. Ebből az összegből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék bevétele 323 483 millió forint, a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 119. §-ának (2) bekezdése alapján fizetett járulék 329 millió forint, az egészségügyi hozzájárulás összege 71 974 millió forint, a munkanélküliek ellátásai után fizetett egészségbiztosítási járulék összege 4642 millió forint, a baleseti járulék 1251 millió forint, a munkáltatói táppénz-hozzájárulás összege 7658 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulék 62 474 millió forint, a közteherjegyek után elszámolt járulék 2 millió forint.

(2) A járulék- és hozzájárulás-bevételek (1) bekezdés szerinti összegéből a kintlévőségek behajtásából származó bevétel 16 527 millió forint. Ebből az összegből 16 116 millió forint az egészségbiztosítási szervek által végzett behajtási tevékenységből származó bevétel, 411 millió forint az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 32. §-ának (3)–(4) bekezdésében foglaltak végrehajtása során az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) szervei együttműködésében realizált, behajtásból származó bevétel.

(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek összege 12 121 millió forint. Ebből az összegből 220 millió forint a terhességmegszakítás egyéni térítési díja, 800 millió forint az e feladattal kapcsolatosan 1996-ban megelőlegezett költségek 1997. évi – a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott – központi költségvetési megtérítése. A baleseti és egyéb kártérítési megtérítések összege 1845 millió forint, a késedelmi pótlék és a bírságok összege 8466 millió forint, a kifizetések visszatérülése és az egyéb bevételek összege 790 millió forint.

(4) Az E. Alap kiadásai között kimutatott, de a központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás összege 2500 millió forint.

(5) Az egészségbiztosítási szervek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások folyósításával összefüggő kiadások fedezetére szolgáló, a központi költségvetésből származó megtérítés összege 1180 millió forint.

(6) Az egyéb bevételek körébe sorolt bevételi tételek összege 512 millió forint. Ebből a kamat- és egyéb hozambevételek összege 76 millió forint, a befektetések hozama tartalék 1996. december 31-i záróállományának – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról rendelkező 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (6) bekezdése szerinti – felhasználásából származó bevétel 29 millió forint, a vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 408 millió forint.

(7) A működési célú – az (5) bekezdésben nem említett – bevételek összege 383 millió forint.

(8) A vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából előirányzat teljesítéséből származó bevétel 8200 millió forint.

(9) Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, költségvetési rend szerint gazdálkodó intézmények tartozásainak részbeni rendezésére 1996-ban teljesített kiadások 1997. évi visszatérüléséből származó bevétel 1501 millió forint.

(10) A működési költségvetésben az 1996. évben keletkezett pénzmaradvány igénybevétele 1277 millió forint.

A kiadások részletezése

11. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások összege 265 779 millió forint. E kiadások részletezését a törvény 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) A gyógyfürdő-szolgáltatás kiadásainak összege 1574 millió forint, az anyatejellátás kiadása 134 millió forint.

(3) A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás összege 100 876 millió forint. Ez az összeg tartalmazza a – felhasználásnak a szakmailag kiemelten indokolt területekre történő korlátozása érdekében – csak a gyógyszeres kezelést végző egészségügyi intézmény és az OEP által megkötött külön szerződés szerint támogatható gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásának 6380 millió forint összegű kiadását. Ebből az összegből a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának kiadása 758 millió forint, a meghatározott biztosítotti csoport térítésmentes influenza elleni védőoltásának kiadása 300 millió forint, a vérzékenység kezelésének kiadása 1423 millió forint.

(4) A gyógyászati segédeszközök árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás 16 782 millió forint.

(5) Az utazási költségtérítés kiadása 2561 millió forint.

(6) Az egészségügyi dolgozók 1997. évi egyszeri jövedelemkiegészítésére fordított összeg 2258 millió forint.

(7) Az E. Alapot terhelő nyugdíjkiadás összege 97 982 millió forint.

(8) A terhességi-gyermekágyi segély kiadása 6013 millió forint.

(9) A táppénzkiadás 36 138 millió forint.

(10) A betegséggel kapcsolatos segélyek összege 865 millió forint. Ebből az összegből a javasolt külföldi gyógykezelés kiadása 496 millió forint, a külföldi sürgősségi gyógykezelés megtérítése 119 millió forint, a nemzetközi egyezményekből eredő kiadások összege 2 millió forint, a rendkívüli szociális támogatásra fordított összeg 249 millió forint.

(11) A kártérítési járadékok kiadása 810 millió forint.

(12) A postaköltség és egyéb kiadások összege 1065 millió forint.

(13) A működésre fordított kiadások összege 17 382 millió forint. Az E. Alap működési költségvetésének pénzmaradványa 1612 millió forint.

(14) A kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összege 75 millió forint.

(15) A kifizetőhelyeket megillető költségtérítés összege 348 millió forint.

(16) A Kincstári Egységes Számlához kapcsolt megelőlegezési számláról történt – a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 31. §-ának (1) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladó – hitelfelvétel után fizetett kamat összege 3306 millió forint.

(17) Az APEH és a OEP együttműködésével összefüggésben az AT 5/B. §-ának (1) és (3) bekezdése szerint – az APEH-et illető összeg 9 millió forint.

A működési költségvetés

12. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 17 717 millió forint.

(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 17 382 millió forint. Ebből az összegből az Egészségbiztosítási Önkormányzat kiadása 76 millió forint, az OEP kiadása 2867 millió forint, a Területi Egészségbiztosítási Bizottságok kiadása 5 millió forint, a Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak kiadása 11 051 millió forint, az Országos Orvosszakértői Intézet kiadása 797 millió forint. A központosított előirányzatok teljesítésének összege 2586 millió forint.

(3) A működési költségvetés előirányzat-felhasználási keretmaradványának 1612 millió forint összegéből 15 millió forint a családi pótlékkal összefüggő, az APEH által végzett ellenőrzési tevékenység KT 15. §-ának (5) bekezdése szerinti ellenértéke. A kifizetést legkésőbb 1998. december 31-ig kell teljesíteni. A maradvány fennmaradó része a Kormány döntése alapján használható fel.

(4) Az E. Alap működési költségvetése 1997. évi végrehajtási mérlegét a törvény 8. számú melléklete tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

13. § (1) Az E. Alapnak és a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, az egészségbiztosítás közreműködésével folyósított ellátásoknak az összesített mérlegét a törvény 9. számú melléklete tartalmazza.

(2) A központi költségvetés által finanszírozott, az egészségbiztosítás által folyósított ellátások és azok 1997. évi megtérítésének 570 millió forint finanszírozási többletét az E. Alap visszautalja a központi költségvetésnek 1998. december 31-ig.

14. § Az E. Alap – számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kimutatott – tartalékainak alakulását a törvény 11. számú melléklete tartalmazza.

15. § Az E. Alap tartósan befektetett eszközök között nyilvántartott vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése 1997. év végi elszámolásának a befektetett eszközök állományát csökkentő hatása 102 millió forint.

16. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező – többször módosított – 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az E. Alap javára 28 808 millió forint összegű állam általi vissztehermentes vagyonátadásra került sor. Ebből 1997-ben – átadási értéken számítva – 18 972 millió forint összegben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás.

(2) Az (1) bekezdés szerint átvett vagyonelemek az E. Alapnak az AT 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott arányban kerültek az Alap birtokába. Az ezen jogcímen nyilvántartott vagyonelemek értékcsökkenése, értékvesztése 1997. év végi elszámolásának állománycsökkentő hatása 1881 millió forint.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

17. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében 1997-ben 358 millió forint összegű vagyonátvétel történt. Ebből 58 millió forint összegű vagyon felszámolási eljárás során, 300 millió forint összegű vagyon pedig az AT 6. §-ának (3) bekezdésében szabályozott átvétellel került társadalombiztosítási tulajdonba. Az átvett vagyon a tartozásra befizetett összegek különböző tartozásrészek kiegyenlítésére történő felhasználásának sorrendjére vonatkozó rendelkezések, az AT 4. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontjában, továbbá 5. §-a (3) bekezdésének a) és c)–d) pontjaiban, valamint a KT 30. §-ának (5)–(6) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával megállapítható hányadok szerint oszlik meg az Ny. Alap és az E. Alap között.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon 1997. december 31-vel elszámolt értékvesztése (ideértve az e vagyonkörbe tartozó ingatlanok értékcsökkenését is) 631 millió forint. Ebből 305 millió forint az Ny. Alapnál, 326 millió forint az E. Alapnál elszámolt összeg.

(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a törvény 12. számú melléklete részletezi.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az AT 11. §-ának (8) bekezdése hatályát veszti.

(2) * 

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében megállapított, az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó hiánya legfeljebb 54 953 millió forinttal túlteljesül.

1. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer 1997. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
BEVÉTELEK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
tény

1997. évi
elő-
irányzat

1997. évi
módo-
sított
előirányzat


1997. évi
teljesítés
1 A társadalombiztosítási alapok járulékbevételei és hozzájárulásai 869 300 1 056 628 1 035 669 1 080 054
1 Munkáltatói járulék 720 052 760 706 770 310 822 896
1 Költségvetési szervek munkáltatói járulékbefizetése 235 362 230 504 226 085
2 Gazdálkodó szervezetek munkáltatói járulékbefizetése 450 185 458 849 508 568
3 Társas vállalkozások munkáltatói járulékbefizetése 42 676 43 915 50 002
4 Egyéni vállalkozók munkáltatói járulékbefizetése 32 482 37 043 38 240
2 Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék 329
3 Egészségügyi hozzájárulás 97 901 71 000 71 974
4 Munkanélküli ellátás után fizetett járulék 13 679 12 322 11 959 11 871
5 Baleseti járulék 1 593 487 990 1 251
6 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 3 530 8 000 7 000 7 658
7 Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék 130 446 177 212 174 410 164 073
1 Egyéni járulék 126 050 173 112 170 310 158 083
2 Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék 1 700 2 000 2 000 1 597
3 Egyes szociális ellátás után fizetett járulék 2 696 2 100 2 100 4 394
8 Közteherjegy után elszámolt járulék 2
2 Behajtási tevékenység 31 000 36 267
1 Kintlevőség behajtása (az OEP szervei által végzett) 31 000 33 267
2 APEH–OEP együttműködésből eredő behajtás 3 000
1–2 Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen 869 300 1 087 628 1 071 936 1 080 054
Ebből:
Behajtási tevékenység 36 683 31 000 36 267 36 566
Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett) 36 683 31 000 33 267 35 662
APEH–OEP együttműködésből eredő behajtás 3 000 904
3 Központi költségvetés általi járulékfizetés 12 000
4 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek 28 563 28 129 25 224 26 224
5 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás
2 500

2 500

2 500

2 500
6 Központi költségvetés működési célú térítése 1 638 1 770 1 770 1 786
7 Egyéb bevételek 6 107 5 478 5 498 4 693
1 Kamat- és egyéb hozambevételek 4 596 4 000 3 400 3 325
2 Befektetések hozama tartalék bevonása 200 200 29
3 Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése 1 160 928 928 928
4 Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 351 350 970 412
8 Működési célú bevételek 2 056 250 1 675 656
9 Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából 45 9 851 11 766 9 402
10 Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel 1 000 1 000 1 501
A társadalombiztosítási alrendszer bevételei összesen 922 209 1 136 606 1 121 369 1 126 817
Előző évi pénzmaradvány 1446
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím/
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
tény

1997. évi
elő-
irányzat

1997. évi
módo-
sított
előirányzat


1997. évi
teljesítés
1 A társadalombiztosítási alapok kiadásai 990 838 1 150 138 1 171 728 1 177 350
1 Nyugellátások 584 131 701 874 708 039 706 521
1 Nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások 504 866 609 839 609 839 608 539
2 Egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások 79 265 92 035 98 200 97 982
2 Anyasági ellátások 8 276 7 900 6 000 6 013
1 Terhességi-gyermekágyi segély 8 276 7 900 6 000 6 013
3 Betegséggel kapcsolatos kiadások 32 977 39 430 35 235 36 138
1 Táppénz 32 977 39 430 35 235 36 138
4 Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás 97 613 101 023 109 965 117 658
1 Gyógyszertámogatás 84 246 85 383 94 265 100 876
2 Vérzékenység kezelése* 1 249 1 300
3 Gyógyászati segédeszköz támogatás 12 118 14 340 15 700 16 782
5 Egészségügyi ellátás finanszírozása 224 832 260 649 268 163 268 037
1 Gyógyító-megelőző ellátás 224 832 260 649 265 903 265 779
2 Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése
2 260

2 258
6 Gyógyászati szolgáltatások 1 524 1 700 1 950 1 708
1 Gyógyfürdő-szolgáltatás 1 396 1 500 1 800 1 574
2 Anyatejellátás 128 200 150 134
7 Egyéb kiadások 3 575 3 700 4 360 4 236
1 Utazási költségtérítés 2 133 2 000 2 600 2 561
2 Betegséggel kapcsolatos segélyek 699 800 860 865
3 Kártérítési járadék 743 900 900 810
8 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 328 500 400 348
9 Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (postaköltség és egyéb) 3 375 4 309 4 306 3 343
10 Működésre fordított kiadások 25 313 28 883 30 585 29 802
11 Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
66

130

130

169
12 A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás 4 081 40 2 520 3 367
13 Az APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben az APEH-et illető összeg
75

9
14 Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére 3 995
15 Működési előirányzatból a Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási költségvetésében megvalósított befektetés fedezetének rendezése
754
A társadalombiztosítási alrendszer kiadásai összesen 990 838 1 150 138 1 171 728 1 177 350
A társadalombiztosítási alrendszer egyenlege –68 629 –13 532 –50 359 –50 533
Működési pénzmaradvány 2 033

* 1997. évi teljesítési adatai az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről szóló 1997. évi CXII. törvény alapján a gyógyszertámogatás költségvetési soron jelennek meg.

Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.

2. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer és a társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási finanszírozású ellátások összesített 1997. évi végrehajtási mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
BEVÉTELEK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
tény

1997. évi
elő-
irányzat

1997. évi
módo-
sított
előirányzat


1997. évi
teljesítés
1 A társadalombiztosítási alapok járulékbevételei és hozzájárulásai 869 300 1 056 628 1 035 669 1 080 054
1 Munkáltatói járulék 720 052 760 706 770 310 822 896
1 Költségvetési szervek munkáltatói járulékbefizetése 235 362 230 504 226 085
2 Gazdálkodó szervezetek munkáltatói járulékbefizetése 450 185 458 849 508 568
3 Társas vállalkozások munkáltatói járulékbefizetése 42 676 43 915 50 002
4 Egyéni vállalkozók munkáltatói járulékbefizetése 32 482 37 043 38 240
2 Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék 329
3 Egészségügyi hozzájárulás 97 901 71 000 71 974
4 Munkanélküli ellátás után fizetett járulék 13 679 12 322 11 959 11 871
5 Baleseti járulék 1 593 487 990 1 251
6 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 3 530 8 000 7 000 7 658
7 Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék 130 446 177 212 174 410 164 073
1 Egyéni járulék 126 050 173 112 170 310 158 083
2 Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék 1 700 2 000 2 000 1 597
3 Egyes szociális ellátás után fizetett járulék 2 696 2 100 2 100 4 394
8 Közteherjegy után elszámolt járulék 2
2 Behajtási tevékenység 31 000 36 267
1 Kintlevőség behajtása (az OEP szervei által végzett) 31 000 33 267
2 APEH–OEP együttműködésből eredő behajtás 3 000
1–2 Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen 869 300 1 087 628 1 071 936 1 080 054
Ebből:
Behajtási tevékenység 36 683 31 000 36 267 36 566
Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett) 36 683 31 000 33 267 35 662
APEH–OEP együttműködésből eredő behajtás 3 000 904
3 Központi költségvetés általi járulékfizetés 12 000
4 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek 28 563 28 129 25 225 26 224
5 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési
hozzájárulás

2 500

2 500

2 500

2 500
6 Központi költségvetés működési célú térítése 1 638 1 770 1 770 1 786
7 Egyéb bevételek 6 107 5 478 5 498 4 693
1 Kamat- és egyéb hozambevételek 4 596 4 000 3 400 3 325
2 Befektetések hozama tartalék bevonása 200 200 29
3 Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése 1 160 928 928 928
4 Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 351 350 970 412
8 Működési célú bevételek 2 056 250 1 675 656
9 Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából 45 9 851 11 766 9 402
10 Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel 1 000 1 000 1 501
A társadalombiztosítási alrendszer bevételei összesen 922 209 1 136 606 1 121 369 1 126 817
Előző évi pénzmaradvány 1 446
11 Az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi költségvetésből) finanszírozott ellátások

139 500


146 700


144 400


157 959
1 Családi támogatások 132 100 134 300 134 300 147 934
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 400 400 400 383
3 Különféle jogcímen adott térítések 7 000 12 000 9 700 9 642
12 A nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi költségvetés Népjóléti Minisztérium fejezetéből) finanszírozott ellátások

56 523


55 300


55 300


58 597
13 A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés 1 049 1 400 1 400 1 125
14 Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r.]

26 498


12 000


12 000


4 009
15 Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. r.]
8 000

8 000

10 407
16 Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj 11 000 11 000 14 077
17 Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján
1 760

1 800

1 800

1 902
18 A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások
3 480

3 800

3 800

5 450
19 Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján*
2 600

4 200

4 200

5 065
Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások bevételei összesen 231 410 244 200 241 900 258 590
Bevételek mindösszesen 1 153 619 1 380 806 1 363 269 1 385 407

Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
tény

1997. évi
elő-
irányzat

1997. évi
módo-
sított
előirányzat


1997. évi
teljesítés
1 A társadalombiztosítási alapok kiadásai 990 838 1 150 138 1 171 728 1 177 350
1 Nyugellátások 584 131 701 874 708 039 706 521
1 Nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások 504 866 609 839 609 839 608 539
2 Egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások 79 265 92 035 98 200 97 982
2 Anyasági ellátások 8 276 7 900 6 000 6 013
1 Terhességi-gyermekágyi segély 8 276 7 900 6 000 6 013
3 Betegséggel kapcsolatos kiadások 32 977 39 430 35 235 36 138
1 Táppénz 32 977 39 430 35 235 36 138
4 Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás 97 613 101 023 109 965 117 658
1 Gyógyszertámogatás 84 246 85 383 94 265 100 876
2 Vérzékenység kezelése** 1 249 1 300
3 Gyógyászati segédeszköz támogatás 12 118 14 340 15 700 16 782
5 Egészségügyi ellátás finanszírozása 224 832 260 649 268 163 268 037
1 Gyógyító-megelőző ellátás 224 832 260 649 265 903 265 779
2 Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése
2 260

2 258
6 Gyógyászati szolgáltatások 1 524 1 700 1 950 1 708
1 Gyógyfürdő-szolgáltatás 1 396 1 500 1 800 1 574
2 Anyatejellátás 128 200 150 134
7 Egyéb kiadások 3 575 3 700 4 360 4 236
1 Utazási költségtérítés 2 133 2 000 2 600 2 561
2 Betegséggel kapcsolatos segélyek 699 800 860 865
3 Kártérítési járadék 743 900 900 810
8 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 328 500 400 348
9 Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (postaköltség és egyéb) 3 375 4 309 4 306 3 343
10 Működésre fordított kiadások*** 25 313 28 883 30 585 29 802
11 Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
66

130

130

169
12 A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás 4 081 40 2 520 3 367
13 Az APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben az APEH-et illető összeg 75 9
14 Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére 3 995
15 Működési előirányzatból a Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási költségvetésében megvalósított befektetés fedezetének rendezése
754
A társadalombiztosítási alrendszer kiadásai összesen 990 838 1 150 138 1 171 728 1 177 350
A társadalombiztosítási alrendszer egyenlege –68 629 –13 532 –50 359 –50 533
Működési pénzmaradvány 2 033
2 Az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi költségvetésből) finanszírozott ellátások

140 581


146 700


144 400


157 386
1 Családi támogatások 133 360 134 300 134 300 147 349
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 419 400 400 452
3 Különféle jogcímen adott térítések 6 801 12 000 9 700 9 585
3 A nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi költségvetés Népjóléti Minisztérium fejezetéből) finanszírozott ellátások

56 989


55 300


55 300


58 893
4 A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás 1 049 1 400 1 400 1 125
5 Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r.]

7 570


12 000


12 000


5 307
6 Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. r.]
3 048

8 000

8 000

7 263
7 Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj 10 109 11 000 11 000 13 990
8 Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján
1 785

1 800

1 800

1 874
9 A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások
3 361

3 800

3 800

6 023
10 Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján*
3 610

4 200

4 200

5 235
Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai összesen 228 102 244 200 241 900 257 096
Egyenleg 3 308 0 1 494
Kiadások mindösszesen 1 218 940 1 394 338 1 413 628 1 434 446
Egyenleg mindösszesen –65 321 –13 532 –50 359 –49 039

* A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXV. törvényben az adott tétel az egészségbiztosítási szervezetek által foyósított ellátások körében jelent meg. A folyósítást nem az egészségbiztosítási szervek, hanem a nyugdíjbiztosítási szervek végzik, ezért indokolt az adott körön kívül, az önálló címként történő szerepeltetés.

** 1997. évi teljesítési adatai az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről szóló 1997. évi CXII. törvény alapján a gyógyszertámogatás költségvetési soron jelennek meg.

Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.

3. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
BEVÉTELEK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
teljesítés


1997. évi
előirányzat


1997. évi teljesítés
1 A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei összesen 499 566 575 623 608 242
1 Munkáltatói járulék 411 828 461 854 499 413
1 Költségvetési szervek munkáltatói járuléka 142 898 137 492
2 Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka 273 325 309 161
3 Társas vállalkozások munkáltatói járuléka 25 910 30 244
4 Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka 19 721 22 516
2 Munkanélküli ellátás után fizetett járulék 7 843 7 159 7 229
3 Nyugdíjjárulék 79 895 106 610 101 599
1 Egyéni járulék 75 499 102 510 95 609
2 Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék 1 700 2 000 1 597
3 Egyes szociális ellátás után fizetett járulék 2 696 2 100 4 394
2 Behajtási tevékenység 17 267
1 Kintlévőségek behajtása 17 267
1–2 Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen 592 890 608 242
Ebből:
Behajtási tevékenység 17 267 20 039
Kintlévőségek behajtása 17 267 19 546
APEH–OEP együttműködésből eredő behajtás 493
3 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel 15 992 13 651 14 103
1 Késedelmi pótlék és bírság 10 976 11 519 10 629
2 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 5 016 2 132 3 474
4 Alapok közötti elszámolás 37 198
6 Egyéb bevételek 5 616 4 678 4 181
1 Kamat és egyéb hozambevételek 4 456 3 250 3 249
2 Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 400 4
3 Befektetett eszközök (tárgyi, befekt.) értékesítése 100
4 Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése 1 160 928 928
7 Működési célú bevételek 918 150 273
1 Egyéb működési célú bevétel 193 40 175
2 ÁPV Rt. költségtérítése 197 60 66
3 Hadigondozottak Alapítványának költségtérítése 19 50 32
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 509
8 Központi költségvetés működési célú térítése 658 590 606
1 Népjóléti fejezet költségtérítése 604 520 520
2 OKKH költségtérítése 54 70 86
9 Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából 41 3 566 1 202
A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen 559 989 615 525 628 607
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 169
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
teljesítés


1997. évi
előirányzat


1997. évi teljesítés
1 A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai 504 866 609 839 608 539
1 Nyugellátások 504 866 609 839 608 539
1 Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak 435 211 525 642 527 334
2 Hozzátartozói ellátások 69 655 84 198 81 204
2 Egyéb kiadások 80 266 15 372 14 853
1 Postaköltségek és egyéb kiadások 2 254 2 800 2 278
2 Működésre fordított kiadások 9 539 12 428 12 420
1 Folyamatos működési kiadások 7 871 11 438 11 412
2 Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 23 50 50
3 Informatikai fejlesztés 841 940 958
4 Beruházási kiadások 349
5 Adatszolgáltatási és -nyilvántartási kötelezettségekkel kapcs.
338
6 Világbanki program hazai költségei 117
4 Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
59

124

94
5 A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás 1 336 20 61
6 Alapok közötti elszámolás 66 055
8 Működési előirányzatból ellátási költségvetésben megv. befekt. fed. rend.
754
Működési szektort megillető finanszírozási különbözetek 269
A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen 585 132 625 211 623 392
Egyenleg –25 143 –9 686 5 215
Ebből 1997. évi működési pénzmaradvány 421

4. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1997. évi működési költségvetése

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat neve

1996. évi
teljesítés

1997. évi
törvényi
előirányzat

1997. évi
teljesítés
9 Központosított előirányzatok
1 Működés bevételei 409 150 273
2 A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz
6 661

9 820

9 827
3 A nem nyugdíjbiz. ellátások megállapítási, folyósítási kiad. megtérítése
628

590

606
4 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadásokra átvett pénzeszköz
5 Informatikai fejlesztések és ellenőrzési tevékenységre 840 940 940
6 Beruházásokra átvett pénzeszköz 776 478 478
7 Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok személyi és dologi kiadásaira átvett pénzeszköz
360

400

400
8 Ellenőrzési tevékenység ösztönzésére átvett pénzeszköz 50 50 50
9 Világbanki pénzmaradvánnyal kapcsolatos
1995. évi pénzmaradvány

118
10 1995. évi pénzmaradvány igénybevétele 391
11 1996. évi pénzmaradvány igénybevétele
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen 10 234 12 428 12 574
1997. évi pénzmaradvány 169
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat neve

1996. évi
teljesítés

1997. évi
törvényi
előirányzat

1997. évi
teljesítés
1 Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása 965 1 273 1 253
1 Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat 108 129 138
1 Működési kiadások 95 117 117
1 Személyi juttatások 30 43 39
2 Társadalombiztosítási járulék 2 19 16
3 Dologi kiadások 63 55 62
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítások 3
3 Felhalmozási kiadások 13 9 21
2 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 857 1 144 1 115
1 Működési kiadások 843 1 144 1 097
1 Személyi juttatások 331 476 480
2 Társadalombiztosítási járulék 124 199 211
3 Dologi kiadások 380 454 383
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 8 12 23
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3
2 Felújítások
3 Felhalmozási kiadások 14 18
2 Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok 4 454 5 834 5 901
1 Működési kiadások 4 324 5 158 5 501
1 Személyi juttatások 2 395 2 915 3 144
2 Társadalombiztosítási járulék 986 1 118 1 345
3 Dologi kiadások 941 1 125 990
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 2 22
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítások 20 676 229
3 Felhalmozási kiadások 110 171
3 Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 1 879 2 520 2 826
1 Működési kiadások 1 848 2 269 2 590
1 Személyi juttatások 905 962 1 134
2 Társadalombiztosítási járulék 358 386 489
3 Dologi kiadások 580 921 959
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 5 8
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítások 17 251 219
3 Felhalmozási kiadások 14 17
9 Központosított előirányzatok 2 241 2 801 2 440
1 Központosított intézményi előirányzatok 644 949 806
1 Működési kiadások 10 219 55
1 Személyi juttatások 111
2 Társadalombiztosítási járulék 42
3 Dologi kiadások 58 45
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 10 8 10
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítások 285 252 243
3 Felhalmozási kiadások 349 478 508
2 Nyugdíjbiztosítási célfeladatok 1 597 1 852 1 634
1 Informatikai fejlesztések 841 940 945
2 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások 117 88
3 Kamat és rendelkezésretartási jutalék
4 Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások 9 26 16
5 Folyamatos informatikai kiadások 184 150 234
6 Hozzájárulás az önkéntes nyugdíjpénztárhoz 28 56 27
7 Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra
273

400

229
8 Üzemorvosi hozzájárulás 15
9 Üzemeltetési költség 100
10 Központi nyomtatványellátás 90 150 80
11 Nemzetközi rendezvény költsége és ISSA tagdíj 10 15 15
12 Új székházak bebútorozása (ügyfélvárók) 45
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen 9 539 12 428 12 420
Működési pénzmaradvány 695 421
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen 10 234

5. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
BEVÉTELEK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
teljesítés


1997. évi
előirányzat


1997. évi
teljesítés
1 A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei összesen 499 566 575 623 608 242
1 Munkáltatói járulék 411 828 461 854 499 413
1 Költségvetési szervek munkáltatói járuléka 142 898 137 492
2 Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka 273 325 309 161
3 Társas vállalkozások munkáltatói járuléka 25 910 30 244
4 Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka 19 721 22 516
2 Munkanélküli-ellátás után fizetett járulék 7 843 7 159 7 229
3 Nyugdíjjárulék 79 895 106 610 101 599
1 Egyéni járulék 75 499 102 510 95 609
2 Munkanélküli-járadék (segély) után fizetett járulék 1 700 2 000 1 597
3 Egyes szociális ellátás után fizetett járulék 2 696 2 100 4 394
2 Behajtási tevékenység 17 267
1 Kintlévőségek behajtása 17 267
1–2 Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen 592 890 608 242
Összesen Ebből:
Behajtási tevékenység 17 267 20 039
Kintlévőségek behajtása 17 267 19 546
APEH–OEP együttműködésből eredő behajtás 493
3 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel 15 992 13 651 14 103
1 Késedelmi pótlék és bírság 10 976 11 519 10 629
2 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 5 016 2 132 3 474
4 Alapok közötti elszámolás 37 198
6 Egyéb bevételek 5 616 4 678 4 181
1 Kamat és egyéb hozambevételek 4 456 3 250 3 249
2 Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 400 4
3 Befektetett eszközök (tárgyi, befekt.) értékesítése 100
4 Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése 1 160 928 928
7 Működési célú bevételek 918 150 273
1 Egyéb működési célú bevétel 193 40 175
2 ÁPV Rt. költségtérítése 197 60 66
3 Hadigondozottak Alapítványának költségtérítése 19 50 32
4 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 509
8 Központi költségvetés működési célú térítése 658 590 606
1 Népjóléti fejezet költségtérítése 604 520 520
2 OKKH költségtérítése 54 70 86
9 Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából 41 3 566 1 202
A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen 559 989 615 525 628 607
Előző évi pénzmaradvány 169
10 A Nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított, a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott ellátások
59 123

70 500

77 739
1 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (Népjóléti Minisztérium fejezet)
56 523

55 300

58 597
1 Rokkantsági járadék 2 400 2 597
2 Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadék
25 070

31 062
3 Egészségkárosodási járadék 1 100 1 075
4 Bányásznyugdíj és a szénjárandóság pénzbeli
megváltása

2 600

2 922
5 Mezőgazdasági járadékok 7 000 5 350
6 Vakok személyi járadéka 3 000 3 019
8 Politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíj-kiegészítések
8 000

7 229
9 Házastársi pótlék 5 500 4 583
10 Cukorbetegek támogatása 100 46
11 Lakbér-hozzájárulás 300 275
12 Katonai családi segély 230 160
Postaköltség 279
2 Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján (Miniszterelnöki Hivatal fejezet)

2 600


4 200


5 065
1 Pénzbeli kárpótlás 3 000
2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 1 200
3 Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj 11 000 14 077
11 Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r.]

26 498


12 000


4 009
12 Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. r.]
8 000

10 407
13 Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott, életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján
1 760

1 800

1 902
14 Hadirokkantak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások
3 480

3 800

5 448
Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen 90 861 96 100 99 505
Bevételek mindösszesen 650 850 711 625 728 112
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
teljesítés


1997. évi
előirányzat


1997. évi
teljesítés
1 A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai 504 866 609 839 608 539
1 Nyugellátások 504 866 609 839 608 539
1 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak 435 211 525 642 527 334
2 Hozzátartozói ellátások 69 655 84 198 81 204
2 Egyéb kiadások 80 266 15 372 14 951
1 Postaköltségek és egyéb kiadások 2 254 2 800 2 278
2 Működésre fordított kiadások 9 539 12 428 12 420
1 Folyamatos működési kiadások 7 871 11 438 11 412
2 Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 23 50 50
3 Informatikai fejlesztés 841 940 958
4 Beruházási kiadások 349
5 Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel
kapcs.

338
6 Világbanki program hazai költségei 117
4 Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcs. kiadások
59

124

94
5 A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás 1 336 20 61
6 Alapok közötti elszámolás 66 055
7 1997. évi működési pénzmaradvány
8 Működési előirányzatból ellátási költségvetésben megv. befekt.
fed. rend.

754
9 Működési szektort megillető finanszírozási különbözetek 269 98
A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen 585 132 625 211 623 392
Működési pénzmaradvány 421
Egyenleg –25 143 –9 686 5 215
3 A Nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított, a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott ellátások
70 708

70 500

78 118
1 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (Népjóléti Minisztérium fejezet)
56 989

55 300

58 893
1 Rokkantsági járadék 2 250 2 400 2 646
2 Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadék
26 068

25 070

30 167
3 Egészségkárosodási járadék 914 1 100 1 067
4 Bányásznyugdíj és a szénjárandóság pénzbeli
megváltása

2 428

2 600

2 779
5 Mezőgazdasági járadékok 5 388 7 000 5 664
6 Vakok személyi járadéka 2 706 3 000 3 026
8 Politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíj-kiegészítések
6 034

8 000

7 089
9 Házastársi pótlék 4 984 5 500 4 909
10 Cukorbetegek támogatása 44 100 40
11 Lakbér-hozzájárulás 289 300 271
12 Katonai családi segély 165 230 140
13 Évközi változások 5 455
Nemzeti helytállásért pótlék 765
Egyes művészeti tevékenységért pótlék 37
3000 Ft-os kompenzáció 16
14 Postaköltség (összes ellátás) 264 277
2 Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján (Miniszterelnöki Hivatal fejezet)

3 610


4 200


5 235
1 Pénzbeli kárpótlás 3 000 4 513
2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 1 200 722
3 Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj 10 109 11 000 13 990
4 Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend.]

7 570


12 000


5 307
5 Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. rend.]
3 048

8 000

7 263
6 Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott, életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján
1 785

1 800

1 874
7 Hadirokkantak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások
3 358

3 800

6 019
Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen 86 469 96 100 98 581
Egyenleg 4 392 924
Kiadások mindösszesen 671 601 721 311 721 973
Egyenleg mindösszesen –20 751 –9 686 6 139

6. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
BEVÉTELEK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
tény


1997. évi
előirányzat

1997. évi
módosított
előirányzat


1997. évi
teljesítés
1 Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai 369 734 481 004 460 046 471 812
1 Munkáltatói járulék 308 224 298 852 308 456 323 483
1 Költségvetési szervek munkáltatói járuléka 92 465 87 606 88 593
2 Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka 176 860 185 524 199 407
3 Társas vállalkozások munkáltatói járuléka 16 766 18 005 19 758
4 Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka 12 761 17 322 15 724
2 Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék 329
3 Egészségügyi hozzájárulás 97 901 71 000 71 974
1 Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi
hozzájárulása

90 072

70 323

71 587
2 Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás 7 829 677 386
4 Munkanélküli ellátás után fizetett járulék 5 836 5 163 4 800 4 642
5 Baleseti járulék 1 593 487 990 1 251
1 Költségvetési szervek 487 890 16
2 Gazdálkodó szervek 100 1 235
6 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 3 530 8 000 7 000 7 658
1 Költségvetési szervek 3 000 2 350 2 237
2 Gazdálkodó szervek 5 000 4 650 5 422
7 Egyéni egészségbiztosítási járulék 50 551 70 602 67 800 62 474
1 Egyéni járulék 50 551 70 602 67 800 62 474
8 Közteherjegy után elszámolt járulék 2
2 Behajtási tevékenység 13 733 19 000
1 Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett) 13 733 16 000
2 APEH–OEP együttműködésből eredő behajtás 3 000
1–2 Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen 369 734 494 737 479 046 471 812
Ebből:
Behajtási tevékenység 15 426 13 733 19 000 16 527
Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett) 15 426 13 733 16 000 16 116
APEH–OEP együttműködésből eredő behajtás 3 000 411
3 Központi költségvetés által fizetett járulék 12 000
4 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel 12 571 14 479 11 574 12 121
1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 245 700 390 220
2 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés
800

800

800

800
3 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 828 2 600 1 496 1 845
4 Késedelmi pótlék, bírság 8 141 9 179 8 200 8 466
5 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 2 558 1 200 688 790
5 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás
2 500

2 500

2 500

2 500
6 Központi költségvetés működési célú térítése 980 1 180 1 180 1 180
7 Egyéb bevételek 491 800 820 512
1 Kamat- és egyéb hozambevételek 140 250 150 76
2 Befektetések hozama tartalék bevonásából 200 100 29
3 Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 351 350 570 408
8 Működési célú bevételek 1 138 100 1 525 383
1 Egyéb működési bevétel* 286 100 120 383
2 Családi pótlék ellenőrzési kiadásainak
megtérítése

100
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 525 1 305
4 Családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos központi költségvetési megtérítés
260
5 Egyéb megtérítés 67
9 Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából 4 6 285 8 200 8 200
10 Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel 1 000 1 000 1 501
11 Alapok közötti elszámolás 66 055
1 Nyugdíjkiadások után átvett járulék 64 623
2 Közös feladatok elvégzésére átcsoportosítás 1 432
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen 465 473 521 081 505 844 498 210
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 277
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
tény


1997. évi
előirányzat

1997. évi
módosított
előirányzat


1997. évi
teljesítés
1 Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai 448 061 506 437 523 873 531 773
1 Természetbeni ellátások 326 102 365 372 382 678 389 964
1 Gyógyító-megelőző ellátás 224 832 260 649 265 903 265 779
1 Háziorvosi ellátás finanszírozása 22 374 24 900 25 847 25 847
2 Feladatfinanszírozás összesen 26 343 31 775 32 169 32 251
3 Járóbeteg-szakellátás összesen 41 385 50 641 49 383 49 352
4 Aktív fekvőbeteg-ellátás 119 832 132 080 138 041 138 027
5 Krónikus fekvőbeteg-ellátás 13 787 15 631 15 933 15 932
6 Végkielégítés 2 000 1 000 912
7 Ügyeleti díj többletkiadása 3 000 3 000 3 000
8 Orvosspecifikus vények kiadása 370 370 300 230
9 Felülvizsgáló orvosok díja 230 252 230 228
10 Kockázatkezelés, prevenció és egyéb 511
2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 1 396 1 500 1 800 1 574
3 Anyatejellátás 128 200 150 134
4 Gyógyszertámogatás 84 246 85 383 94 265 100 876
1 Speciális szerződés szerint támogatott magasárú gyógyszerkiadás
6 566

6 380
5 Vérzékenység kezelése 1 249 1 300
6 Gyógyászati segédeszköz támogatás 12 118 14 340 15 700 16 782
7 Utazási költségtérítés 2 133 2 000 2 600 2 561
8 Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése
2 260

2 258
2 Pénzbeli ellátások 121 959 141 065 141 195 141 809
1 Korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások 79 265 92 035 98 200 97 982
2 Terhességi-gyermekágyi segély 8 276 7 900 6 000 6 013
3 Táppénz 32 977 39 430 35 235 36 138
4 Betegséggel kapcsolatos segélyek 699 800 860 865
5 Kártérítési járadék 743 900 900 810
2 Egyéb kiadások 19 706 18 490 22 644 22 185
1 Postaköltség és egyéb kiadások 1 121 1 509 1 506 1 065
2 Működésre fordított kiadások 15 505 16 455 18 157 17 382
1 Folyamatos működési kiadások 11 980 14 311 14 311 14 074
2 Családi pótlék ellenőrzés kiadásai 100 85
3 Behajtás ösztönzése 734 500 722 695
4 Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása
244

750

750

640
5 Beruházás 776 394 394 722
6 Informatikai fejlesztés 400 500 500 507
7 Világbanki Program hazai költsége 313 0 657
8 APEH–OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése
75

2
Előző évi működési pénzmaradvány felhasználása 525 1 305
Működési célú bevételek többletéből 533
3 Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
7

6

6

75
4 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 328 500 400 348
5 A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás 2 745 20 2 500 3 306
6 Az APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben az APEH-et illető összeg
75

9
3 Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére 3 995
4 Alapok közötti elszámolás 37 198
1 Pénzbeli ellátások után átadott járulék 37 198
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen 508 959 524 927 546 517 553 958
Az Egészségbiztosítási Alap egyenlege –43 486 –3 846 –40 673 –55 748
Működési pénzmaradvány 1 612

7. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátások 1997. évi kiadási előirányzatai és azok teljesítése

Millió forintbanMegnevezés1996. évi tény


1997.
évi elő-
irányzat
törvény
szerintElő-
irányzat
változás

1997.
évi
pótkölt-
ségvetés
szerinti
elő-
irányzatElő-
irányzat
változás
1997.
évi
köz-
gyűlés
szerinti
módo-
sított
elő-
irányzatSzerkezeti
változás

Szinten
tartás
(17%-os
bér,)
15,9%-os
dologi1997.
évi
teljesítésIndex %
9./4.Index %
9./6.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
I. Háziorvosi ellátás finanszírozása
Fix összeg 4 864 5 000 0 5 000 0 5 000 –212 348 5 054 101,08% 101,08%
Területi pótlék 382 400 0 400 0 400 0 18 383 95,75% 95,75%
Eseti ellátás díjazása 189 200 0 200 0 200 0 11 205 102,50% 102,50%
Teljesítmény díjazása 16 939 19 000 998 19 998 0 19 998 212 2 847 20 087 100,45% 100,45%
Új háziorvosi praxisok létesítése 0 300 –51 249 0 249 0 0 118 47,39% 47,39%
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen 22 374 24 900 947 25 847 0 25 847 0 3 224 25 847 100,00% 100,00%
II. Feladatfinanszírozás
1. Egyéb alapellátás
Iskolaegészségügyi ellátás 828 815 –20 795 7 788 –95 123 788 99,12% 100,00%
Védőnői ellátás 3 410 3 883 235 4 118 8 4 110 95 590 4 110 99,81% 100,00%
Ügyeleti szolgálat 2 560 2 764 202 2 966 0 2 966 0 428 2 966 100,00% 100,00%
Kiegészítő alapellátási feladat 260 100 –1 99 0 99 0 14 99 100,00% 100,00%
Fogorvosi szolgáltatás 5 555 8 046 –738 7 308 0 7 308 170 956 7 308 100,00% 100,00%
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 749 845 29 874 5 869 0 125 869 99,43% 100,00%
Egyéb alapellátás összesen 13 362 16 453 –293 16 160 20 16 140 170 2 236 16 140 99,88% 100,00%
2. Járóbeteg-szakellátás
MSZSZ: gyermekgyógyászat 39 42 3 45 0 45 0 6 45 100,00% 100,00%
MSZSZ: nőgyógyászat 32 34 3 37 0 37 0 5 37 100,00% 100,00%
Nemibeteg-gondozás 537 607 45 652 1 651 0 90 652 100,00% 100,15%
Tüdőgondozás 1 831 2 072 195 2 267 –40 2 307 0 305 2 307 101,76% 100,00%
Ideggyógyászati gondozás 1 011 1 144 126 1 270 –1 1 271 0 168 1 271 100,08% 100,00%
Onkológiai gondozás 511 577 38 615 –3 618 0 84 618 100,49% 100,00%
Alkohológia és drogellátás 400 450 –35 415 0 415 0 66 415 100,00% 100,00%
Járóbeteg-szakellátás összesen 4 361 4 926 375 5 301 –43 5 344 0 724 5 345 100,83% 100,02%
3. Vérellátás 1 092 1 199 301 1 500 –115 1 615 0 174 1 586 105,73% 98,20%
4. Mentés betegszállítás 6 954 8 548 0 8 548 0 8 548 0 1 158 8 548 100,00% 100,00%
5. Egyéb ellátás összesen 574 649 11 660 27 633 –67 94 632 95,76% 99,84%
Feladatfinanszírozás összesen 26 343 31 775 394 32 169 –111 32 280 103 4 386 32 251 100,25% 99,91%
III. Járóbeteg-szakellátás finanszírozása
Járóbeteg-szakrendelés 23 804 29 042 167 29 209 775 28 434 –170 5 062 28 425 97,32% 99,97%
Járóbeteg-szakambulancia 6 828 7 525 –254 7 271 –792 8 063 0 8 072 111,02% 100,11%
Speciális finanszírozási feladatok 624 824 –645 179 0 179 0 100 179 100,00% 100,00%
CT, MRI 4 664 5 500 –88 5 412 0 5 412 0 748 5 412 100,00% 100,00%
Művesekezelés 5 440 6 500 –188 6 312 –384 6 696 0 872 6 774 107,32% 101,16%
Házi szakápolás 25 1 250 –250 1 000 512 488 0 4 490 49,00% 100,41%
Járóbeteg-szakellátás finanszírozása összesen 41 385 50 641 –1 258 49 383 111 49 272 –170 6 786 49 352 99,94% 100,16%
IV. Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása
1. Aktív fekvőbeteg-ellátás
Aktív fekvőbeteg-ellátás 116 070 126 510 5 961 132 471 4 132 467 0 16 451 132 480 100,01% 100,01%
Speciális finanszírozási feladatok 3 762 5 570 0 5 570 0 5 570 0 603 5 547 99,59% 99,59%
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen 119 832 132 080 5 961 138 041 4 138 037 0 17 054 138 027 99,99% 99,99%
2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás 13 787 15 631 302 15 933 –13 15 946 0 2 063 15 932 99,99% 99,91%
3. Kórházi ügyeleti díj 0 3 000 0 3 000 0 3 000 0 3 000 3 000 100,00% 100,00%
Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása összesen 133 619 150 711 6 263 156 974 –9 156 983 0 22 117 156 959 99,99% 99,98%
KASSZÁK ÖSSZESEN (I–IV.) 223 721 258 027 6 346 264 373 –9 264 382 –67 36 513 264 409 100,01% 100,01%
Előlegvisszatérítés –121 0 0
Célelőirányzatok
1. Kórházátalakítás végkielégítése 0 2 000 –1 000 1 000 0 1 000 0 912 91,20% 91,20%
2. Orvosspecifikus vények kiadása 370 370 –70 300 9 291 0 230 76,67% 79,04%
3. Felülvizsgáló orvosok díja 230 252 –22 230 0 230 0 228 99,13% 99,13%
4. Egyéb előirányzat 360 0 –360 0 0
5. E. raktár 27 0 –28 0 0
6. Influenza elleni védőoltás 245 0 –245 0 0
Célelőirányzatok összesen 1 232 2 622 –1 092 1 530 9 1 521 –633 0 1 370 89,54% 90,07%

8. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetés 1997. évi végrehajtási mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
BEVÉTELEK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
tény

1997. évi
eredeti
előirányzat

1997. évi
módo-
sított
előirányzat


1997. évi
teljesítés
9 Központosított előirányzatok
1 Működés saját bevételei 286 100 100 383
2 Egészségbiztosítási Alaptól folyamatos működésre átvett
pénzeszköz

10 920

13 031

13 031

13 031
3 A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási
kiadásainak megtérítése

1 047

1 180

1 180

1 180
4 Családi támogatások igénylésének feldolg. kapcs.
központi költségvetési térítés

260
5 Családi pótlék ellenőrzés 100 100
6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 525 1 305
7 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra
átvett pénzeszköz

313

657
8 Informatikai beruházások fedezetére átvett pe. 400 500 500 500
9 Behajtás ösztönzés fedezete 734 500 722 713
10 Beruházásokra átvett pénzeszköz 776 394 394 394
11 Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása
244

750

750

750
12 APEH–OEP együttműk. történő behajtás öszt. 75 9
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen 15 505 16 455 18 157 17 717
Előző évi pénzmaradvány 1 277
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
tény

1997. évi
eredeti
előirányzat

1997. évi
módo-
sított
előirányzat


1997. évi
teljesítés
1 Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása 2 864 2 925 2 925 2 943
1 Egészségbiztosítási Önkormányzat 72 90 90 76
1 Működési költségvetés 72 90 90 76
1 Személyi juttatások 29 72 72 32
2 Társadalombiztosítási járulék 2 15 15 12
3 Dologi kiadások 21 3 3 23
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 20 9
2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2 792 2 835 2 835 2 867
1 Működési költségvetés 2 375 2 823 2 823 2 520
1 Személyi juttatások 852 1 057 1 057 1 031
2 Társadalombiztosítási járulék 324 432 432 451
3 Dologi kiadások 1 143 1 311 1 311 985
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 56 23 23 53
2 Felújítások 3 2
3 Felhalmozási kiadások 414 12 12 345
1 Egyéb intézményi beruházások 414 12 12 345
2 Egészségbiztosítási Alap Területi Szervei 9 468 10 993 10 993 11 056
1 Területi Egészségbiztosítási Bizottságok 4 18 18 5
1 Működési költségvetés 4 18 18 5
1 Személyi juttatások 2 11 11 3
2 Társadalombiztosítási járulék
3 Dologi kiadások 2 7 7 2
2 Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak 9 464 10 975 10 975 11 051
1 Működési költségvetés 8 975 10 328 10 328 10 458
1 Személyi juttatások 4 719 5 300 5 300 5 330
2 Társadalombiztosítási járulék 1 928 2 225 2 225 2 358
3 Dologi kiadások 2 306 2 800 2 800 2 743
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 22 3 3 27
2 Felújítások 163 281 281 231
3 Felhalmozási kiadások 326 366 366 362
1 Egyéb intézményi beruházások 326 366 366 362
3 Országos Orvosszakértői Intézet 671 787 787 797
1 Működési költségvetés 663 751 751 772
1 Személyi juttatások 404 458 458 482
2 Társadalombiztosítási járulék 167 191 191 213
3 Dologi kiadások 92 102 102 77
2 Felújítások 1 20 20 10
3 Felhalmozási kiadások 7 16 16 15
1 Egyéb intézményi beruházások 7 16 16 15
9 Központosított előirányzatok 1 225 1 750 3 452 2 586
1 Központosított intézményi előirányzatok 736 1 250 1 472 1 335
1 Működési költségvetés 662 1 128 1 350 1 215
1 Személyi juttatások 439 590 714 775
2 Társadalombiztosítási járulék 189 249 347 319
3 Dologi kiadások 34 289 289 121
2 Felújítások 2 2
3 Felhalmozási kiadások 72 122 122 118
1 Egyéb intézményi beruházások 72 122 122 118
2 Egészségbiztosítási célfeladatok 489 500 600 1 249
1 Informatikai fejlesztések 174 500 500 507
2 Családi pótlék ellenőrzés 100 85
3 Világbanki kölcsönnel kapcs. belf. kiadások 315 657
3 APEH–OEP együttműk. történő behajtás ösztönzés 75 2
4 Előző évi működési pénzmaradvány felhasználása 1 305
Működési pénzmaradvány* 1 277
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen 15 505 16 455 18 157 17 382
Működési pénzmaradvány 1 612

9. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alapot nem terhelő ellátások összesített 1997. évi végrehajtási mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
BEVÉTELEK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
tény

1997. évi
előirányzat

1997. évi
módo-
sított
előirányzat


1997. évi
teljesítés
1 Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai 369 734 481 004 460 046 471 812
1 Munkáltatói járulék 308 224 298 852 308 456 323 483
1 Költségvetési szervek munkáltatói járuléka 92 465 87 606 88 593
2 Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka 176 860 185 524 199 407
3 Társas vállalkozások munkáltatói járuléka 16 766 18 005 19 758
4 Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka 12 761 17 322 15 724
2 Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék 329
3 Egészségügyi hozzájárulás 97 901 71 000 71 974
1 Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi
hozzájárulása

90 072

70 323

71 587
2 Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás 7 829 677 386
4 Munkanélküli ellátás után fizetett járulék 5 836 5 163 4 800 4 642
5 Baleseti járulék 1 593 487 990 1 251
1 Költségvetési szervek 487 890 16
2 Gazdálkodó szervek 100 1 235
6 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 3 530 8 000 7 000 7 658
1 Költségvetési szervek 3 000 2 350 2 237
2 Gazdálkodó szervek 5 000 4 650 5 422
7 Egyéni egészségbiztosítási járulék 50 551 70 602 67 800 62 474
1 Egyéni járulék 50 551 70 602 67 800 62 474
8 Közteherjegy után elszámolt járulék 2
2 Behajtási tevékenység 13 733 19 000
1 Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett) 13 733 16 000
2 APEH–OEP együttműködésből eredő behajtás 3 000
1–2 Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen 369 734 494 737 479 046 471 812
Ebből:
Behajtási tevékenység 15 426 13 733 19 000 16 527
Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett) 15 426 13 733 16 000 16 116
APEH–OEP együttműködésből eredő behajtás 3 000 411
3 Központi költségvetés által fizetett járulék 12 000
4 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel 12 571 14 479 11 574 12 121
1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 245 700 390 220
2 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 800 800 800 800
3 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 828 2 600 1 496 1 845
4 Késedelmi pótlék, bírság 8 141 9 179 8 200 8 466
5 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 2 558 1 200 688 790
5 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési
hozzájárulás

2 500

2 500

2 500

2 500
6 Központi költségvetés működési célú térítése 980 1 180 1 180 1 180
7 Egyéb bevételek 491 800 820 512
1 Kamat- és egyéb hozambevételek 140 250 150 76
2 Befektetések hozama tartalék bevonásából 200 100 29
3 Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 351 350 570 408
8 Működési célú bevételek 1 138 100 1 525 383
1 Egyéb működési bevétel* 286 100 120 383
2 Családi pótlék ellenőrzési kiadásainak megtérítése 100
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 525 1 305
4 Családi támogatások igénylésének feldolgozásával
kapcsolatos központi költségvetési megtérítés

260
5 Egyéb megtérítés 67
9 Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából 4 6 285 8 200 8 200
10 Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel 1 000 1 000 1 501
11 Alapok közötti elszámolás 66 055
1 Nyugdíjkiadások után átvett járulék 64 623
2 Közös feladatok elvégzésére átcsoportosítás 1 432
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen 465 473 521 081 505 844 498 210
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 277
12 Az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, a központi
költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítései összesen

139 500

146 700

144 400

157 959
1 Családi támogatások 132 100 134 300 134 300 147 934
1 Családi pótlék 96 000 102 300 102 300 106 100
2 Anyasági támogatás 2 000 2 000 1 834
3 Gyermekgondozási díj 21 300 10 000 10 000 13 000
4 Gyermekgondozási segély 13 000 20 000 20 000 27 000
5 Várandóssági pótlék 1 800
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 400 400 400 383
1 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése 400 400 400 383
2 Energiaáremelés kompenzációja 1996. évi kiadásainak 1995. évi megtérítéssel nem fedezett része
3 Különféle jogcímen adott térítések 7 000 12 000 9 700 9 642
1 Közgyógyellátás 7 000 12 000 9 700 9 642
13 A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés 1 049 1 400 1 400 1 125
14 A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott megtérítés a hadirokkantak gyógyászati segédeszköz ellátására
2
Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen 140 549 148 100 145 800 159 085
Bevételek mindösszesen 606 022 669 181 651 644 657 295
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve

1996. évi
tény

1997. évi
előirányzat

1997. évi
módosított
előirányzat

1997. évi
teljesítés
1 Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai 448 061 506 437 523 873 531 773
1 Természetbeni ellátások 326 102 365 372 382 678 389 964
1 Gyógyító-megelőző ellátás 224 832 260 649 265 903 265 779
1 Háziorvosi ellátás finanszírozása 22 374 24 900 25 847 25 847
2 Feladatfinanszírozás összesen 26 343 31 775 32 169 32 251
3 Járóbeteg-szakellátás összesen 41 385 50 641 49 383 49 352
4 Aktív fekvőbeteg-ellátás 119 832 132 080 138 041 138 027
5 Krónikus fekvőbeteg-ellátás 13 787 15 631 15 933 15 932
6 Végkielégítés 2 000 1 000 912
7 Ügyeleti díj többletkiadása 3 000 3 000 3 000
8 Orvosspecifikus vények kiadása 370 370 300 230
9 Felülvizsgáló orvosok díja 230 252 230 228
10 Kockázatkezelés, prevenció és egyéb 511
2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 1 396 1 500 1 800 1 574
3 Anyatejellátás 128 200 150 134
4 Gyógyszertámogatás 84 246 85 383 94 265 100 876
1 Speciális szerződés szerint támogatott magasárú
gyógyszerkiadás

6 566

6 380
5 Vérzékenység kezelése 1 249 1 300
6 Gyógyászati segédeszköz támogatás 12 118 14 340 15 700 16 782
7 Utazási költségtérítés 2 133 2 000 2 600 2 561
8 Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri
jövedelemkiegészítése

2 260

2 258
2 Pénzbeli ellátások 121 959 141 065 141 195 141 809
1 Korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások 79 265 92 035 98 200 97 982
2 Terhességi-gyermekágyi segély 8 276 7 900 6 000 6 013
3 Táppénz 32 977 39 430 35 235 36 138
4 Betegséggel kapcsolatos segélyek 699 800 860 865
5 Kártérítési járadék 743 900 900 810
2 Egyéb kiadások 19 706 18 490 22 644 22 185
1 Postaköltség és egyéb kiadások 1 121 1 509 1 506 1 065
2 Működésre fordított kiadások 15 505 16 455 18 157 17 382
1 Folyamatos működési kiadások 11 980 14 311 14 311 14 074
2 Családi pótlék ellenőrzés kiadásai 100 85
3 Behajtás ösztönzése 734 500 722 695
4 Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési
rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása

244

750

750

640
5 Beruházás 776 394 394 722
6 Informatikai fejlesztés 400 500 500 507
7 Világbanki Program hazai költsége 313 0 657
8 APEH–OEP együttműködéssel történő behajtás
ösztönzése

75

2
Előző évi működési pénzmaradvány felhasználása 525 1 305
Működési célú bevételek többletéből 533
3 Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással
kapcsolatos kiadások

7

6

6

75
4 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 328 500 400 348
5 A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás 2 745 20 2 500 3 306
6 Az APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben az APEH-et
illető összeg

75

9
3 Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére 3 995
4 Alapok közötti elszámolás 37 198
1 Pénzbeli ellátások után átadott járulék 37 198
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen 508 959 524 927 546 517 553 958
Egyenleg –43 486 –3 846 –40 673 –55 748
Működési pénzmaradvány 1 612
5 Az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások összesen
140 581

146 700

144 400

157 386
1 Családi támogatások 133 360 134 300 134 300 147 349
1 Családi pótlék 95 549 102 300 102 300 105 879
2 Anyasági támogatás 275 2 000 2 000 1 651
3 Gyermekgondozási díj 22 294 10 000 10 000 12 744
4 Gyermekgondozási segély 14 170 20 000 20 000 27 070
5 Várandóssági pótlék 1 072 4
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 419 400 400 452
1 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése 404 400 400 452
2 Energiaáremelés kompenzációja 1996. évi kiadásainak
1995. évi megtérítéssel nem fedezett része**

16
3 Különféle jogcímen adott térítések 6 801 12 000 9 700 9 585
1 Közgyógyellátás 6 801 12 000 9 700 9 585
6 A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás 1 049 1 400 1 400 1 125
7 A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadirokkant
gyógyászati segédeszköz ellátás

3

4
Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen 141 633 148 100 145 800 158 515
Egyenleg –1 084 0 0 570
A központi költségvetésből finanszírozott ellátások egyenlege*** –1 081 573
A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás egyenlege 0 0
A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadirokkant gyógyászati segédeszköz ellátás
egyenlege***

–3

–3
Kiadások mindösszesen 650 592 673 027 692 317 712 473
Egyenleg mindösszesen –44 570 –3 846 –40 673 –55 178

* Az 1997. évi teljesítési adat tartalmazza az egészségbiztosítás járulék-ellenőrzési tevékenységére az AT 5/A. §-a alapján a Nyugdíjbiztosítási Alaptól átvett 261 ezer forintot is.

** Az 1995. évi energiaáremelés részbeni lakossági kompenzációjának 1996. évi kiadásai 165 millió forint összegűek voltak, ebből az 1995. évi megtérítés 150 millió forintot fedezett, az 1996. évi egyenleget 16 millió forint kiadás terhelte.

*** Az 1996. évi megtérítési hiányt a központi költségvetés, illetve a Hadigondozottak Közalapítványa rendezte 1997-ben.

Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.

10. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap tartalékai

Millió forintban
Tartalékok
Sor-
szám
Megnevezés tartósan
befektetett
eszközök
visszteher-
mentesen átvett
vagyon
1. 1996. év végi állapot [1996. évi CXXI. tv. 58. § (5)–(7) bekezdés] 14 692 7 857
2. 2004/A tőketörlesztése –1 149
3. 2004/A értékesítés –1 547
4. 2004/A értékesítés (december) –665
5. 2004/A vagyonvesztés –161
6. Borsodchem elsz. különbözet 293
7. VIR utolsó két részlet 478
8. 1997/v MÁK lejárat –19
9. Citadella vétel + alaptőke-emelés 20
10. Vissztehermentesen átvett állami vagyon 1997-ben 7 406
11. Eladás vissztehermentesből –3 900
12. Újrabefektetés (Bef. jegyek) 1 783
13. Újrabefektetés vissztehermentesből (Bef. jegyek) 1 217
14. Számviteli korrekció átvezetése (Postabank) –3 230 3 230
15. Év végi vagyoncsökkenés elszámolása –391 –2 165
16. 1997. évi záró 9 313 14 435

11. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap tartalékainak 1997. évi alakulása

Millió forintban
Tartósan befektetett
eszközök
Vissztehermentesen
átvett vagyon
Megnevezés Be-
fekte-
tések
ho-
zama
össze-
sen
natu-
ráliá-
ban
pénz-
esz-
köz-
ben
össze-
sen
natu-
ráliá-
ban
pénz-
esz-
köz-
ben
1. 1997. évi nyitóállomány (1997. évi CLII. törvény
9. számú melléklet 13. sor)

29

1 033

1 033

8 996

8 996
2. A befektetések hozama tartalék 1. pont szerinti
összegének az 1997. évi költségvetési bevételek közé
való bevonása [1996. évi CXXI. törvény 58. § (6)
bekezdés]–29
3. Befektetési jegyek megtérülése –200 200
4. Club Aliga Holding Rt. tőkeemelése 100 –100
5. Dominancia Rt. részvények átvétele vissztehermentes
vagyonjuttatás keretében

1 015

1 015
6. Pannon Váltó Rt. részvények átvétele
vissztehermentes vagyonjuttatás keretében

136

136
7. Digép Kft.-k üzletrészeinek átvétele vissztehermentes
vagyonjuttatás keretében

293

293
8. Express Rt. részvények átvétele vissztehermentes
vagyonjuttatás keretében (névértéken nyilvántartásba
véve)


211


211
9. Szikra Lapnyomda Rt. részvények átvétele
vissztehermentes vagyonjuttatás keretében

280

280
10. Ingatlan átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás
keretében (Blaha Lujza téri épület)

950

950
11. Budapesti Erőmű Rt. részvények átvétele
vissztehermentes vagyonjuttatás keretében

414

414
12. Tiszai Erőmű Rt. részvények átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében
1 356

1 356
13. Áramszolgáltató részvénytársaságok (DÉDÁSZ,
DÉMÁSZ, ÉDÁSZ, TITÁSZ, ÉMÁSZ, ELMÜ)
részvényeinek átvétele vissztehermentes
vagyonjuttatás keretében*14 24614 246
14. Az áramszolgáltató társaságok részvényeinek
értékesítése*

–14 246

14 246
15. OTP Bank Rt. részvények egy részének konverziója
a Wesselényi utcai ingatlanra (növekmény
a nyilvántartási értékben)


1 240


1 240
16. Wesselényi utcai ingatlan vásárlásának áfa része 429 –429
17. Részvétel a Postabank Rt. tőkeemelésében 2 500 –2500
18. A járuléktartozás törlesztéseként átvett Hévíz Hotel
Carbona egészségbiztosítási részének kivásárlása
(nyilvántartási értéken)


215


–215
19. A járuléktartozás törlesztéseként átvett Hévíz Hotel
Carbona nyugdíjbiztosítási részének kivásárlása
(nyilvántartási értéket meghaladó értéken)


310


–310
20. Gyógyszerkutató Intézet Kft. járuléktartozás
törlesztéseként átvett üzletrészei egészségbiztosítási
részének kivásárlása


19


–19
21. Gyógyszerkutató Intézet Kft. járuléktartozás
törlesztéseként átvett üzletrészei nyugdíjbiztosítási
részének kivásárlása


1


–1
22. Ingatlan (Bánk bán utcai épület) konverziója
részvényekre (növekmény a nyilvántartási
értékben)**


111


111
23. A 22. pont szerinti részvények értékesítése –650 650
24. Az egészségbiztosítási tulajdonú bérházak felújítása miatti értéknövekmény
1

1
25. A vagyonelemek értékesítéséből és megtérüléséből származó pénzeszközök bevonása a vagyon-
hasznosítás a hiány mérséklése céljából előirányzat
teljesítésébe–100–100–7 836–7 836
26. Vagyonelemek értékcsökkenése, értékvesztése elszámolásának hatása
–102

–102

–1 881

–1 881
27. 1997. évi záróállomány 832 832 19 529 15 944 3 585

* Az áramszolgáltató társaságok teljes részvénycsomagjának értéke, illetve az értékesítésből befolyt összeg 18 021 millió forint volt. A befolyt pénzösszegből a vagyonjuttatási összeghatár fölötti rész 3 776 millió forint volt, amelyből 3 766 millió forint az ÁPV Rt.-nek visszautalásra került, 9 millió forint pedig az értékesítéssel összefüggésben az Egészségbiztosítási Alap kiadásaként elszámolt költségek megtérítését szolgálta.

** Az ingatlan értékesítéséből 159 millió forint befizetendő áfa is származott. Az áfa befizetése 1998. januárban történt meg.

Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok és oszlopok adataitól.

12. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon

Millió forintban


Megnevezés


Összesen
A Nyugdíjbiz-
tosítási Alapot
megillető
hányad
Az Egészség-
biztosítási
Alapot
megillető
hányad
1. Vagyonállomány az 1997. év elején
(1997. évi CLII. törvény 11. számú melléklet 6. sor)

3 977

2 210

1 767
2. 1997-ben történt vagyonátvétel 358 201 157
a) a társadalombiztosítási önkormányzatok határozata alapján
átvett vagyon

300

168

132
b) felszámolási eljárás során átvett vagyon 58 32 25
3. Vagyonelemek értékesítése –1 575 –1 319 –256
a) Hévíz Hotel Carbona E. Alap általi kivásárlásának hatása –492 –277 –215
b) Gyógyszerkutató Int. Kft. üzletrészek E. Alap általi
kivásárlásának hatása

–20

–1

–19
c) ingatlan (1996-ban átvéve) E. Alap működési költségvetése általi
megvásárlása

–35

–15

–20
d) vagyonelemek más vásárlóknak történő értékesítése –1 027 –1 026 –1
4. Vagyonelemek értékvesztése elszámolásának hatása –631 –305 –326
5. Vagyonállomány az 1997. év végén 2 129 787 1 342

Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok és oszlopok adataitól.