A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

73/1998. (IV. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1997. június 4-én aláírt Megállapodás kihirdetésétől

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1997. december hó 6. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1997. június 4-én aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek)

- attól a törekvéstől vezérelve, hogy hozzájáruljanak kétoldalú kapcsolataik fejlődéséhez,

- abban a meggyőződésükben, hogy az együttműködés a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés, a kábítószerek tiltott forgalma és a terrorizmus elleni harcban, valamint ezek hatásos megakadályozásában lényeges jelentőséggel bír,

- azzal a célkitűzéssel, hogy fokozzák közös erőfeszítéseiket a terrorizmus elleni harcban,

- egyeztetni kívánva a nemzetközi szervezett bűnözés elleni akcióikat,

a tárgyban meglévő nemzetközi szerződésekre figyelemmel az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) A Felek, országaik jogrendjének rendelkezéseit figyelembe véve, együttműködnek a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés megakadályozásában, a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben.

(2) A Felek különösen azokban az esetekben működnek együtt, amelyekben a bűncselekmények vagy azok előkészületei az egyik Fél országának felségterületén valósulnak meg, és adatok utalnak a másik Fél országának felségterületére.

2. Cikk

A terrorizmus leküzdésére a Felek, országaik jogrendje alapján és ezen Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével:

a) ismereteket és adatokat cserélnek a tervezett vagy elkövetett terrorakciókról, a részt vevő személyekről, a végrehajtás módjáról és a végrehajtás során használt technikai eszközökről;

b) ismereteket és adatokat cserélnek azokról a terrorista csoportosulásokról, illetve azok tagjairól, amelyek a cselekményeiket a másik Fél országának területén, valamelyik Fél hátrányára hajtják, illetve hajtották végre. Kicserélik továbbá azon ismereteiket és adataikat, amelyek a terrorizmus leküzdéséhez vagy a közbiztonságra súlyos veszélyt jelentő bűncselekmények elhárításához szükségesek.

3. Cikk

A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint prekurzorok tiltott termesztésének, kinyerésének, előállításának, behozatalának, kivitelének és átszállításának, továbbá jogellenes forgalmazásának megakadályozására a Felek - országaik jogrendjének figyelembevételével - különösen:

a) közlik egymással a kábítószer tiltott előállításában és kereskedelmében részt vevő személyek, e személyek rejtekhelyeinek és szállítóeszközeinek adatait, elkövetési módszereit, a kábítószerek és pszichotróp anyagok kiindulási és rendeltetési helyeit, valamint az ilyen bűncselekmények különleges részleteit, amennyiben ez a bűncselekmény megakadályozásához vagy a közrendet súlyosan veszélyeztető bűncselekmény elhárításához szükséges;

b) közlik egymással a tiltott nemzetközi forgalmazás szokásos módszereiről szerzett és egyéb erre vonatkozó ismereteiket;

c) kicserélik a kábítószer-kereskedelemre és a kábítószerekkel való visszaélésre vonatkozó kriminalisztikai és kriminológiai kutatási eredményeiket;

d) mintákat bocsátanak egymás rendelkezésére a visszaélésre alkalmas növényi vagy szintetikus eredetű kábítószerekből, pszichotróp anyagokból;

e) kicserélik egymással a kábítószerek, pszichotróp anyagok és prekurzorok törvényes forgalmazásának ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalataikat, tekintettel az azzal való visszaélés lehetőségére;

f) a Felek országaik jogrendje által megengedett, összehangolt rendőri intézkedéseket foganatosítanak a tiltott kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításának megakadályozására.

4. Cikk

A Felek együttműködnek a szervezett bűnözés elleni küzdelem során:

a) közlik egymással a szervezett bűnözésben részt vevők adatait, a tettesek kapcsolataira vonatkozó adatokat, a bűnöző szervezetek és bűnöző csoportok felépítéséről szóló ismereteiket, a típusos tettes- és csoportmagatartást, a tényállásokat, különösen az elkövetés idejét, helyét, módját, a megtámadott objektumokat, a különleges körülményeket, valamint a megsértett büntető jogszabályokat és a megtett intézkedéseket, amennyiben ez a bűncselekmények megelőzéséhez, megakadályozásához szükséges;

b) megkeresésre olyan rendőri intézkedéseket foganatosítanak, amelyeket a megkeresett Fél országának joga megenged;

c) a nyomozásnál együttműködnek egyeztetett rendőri intézkedésekkel, személyi, tárgyi és szervezési támogatással;

d) adatokat és tapasztalatokat cserélnek a nemzetközi bűnözés elkövetési módszereiről, új formáiról;

e) kicserélik a kriminalisztikai és kriminológiai, valamint egyéb bűnügyi vonatkozású kutatási eredményeket;

f) kérelemre egymás rendelkezésére bocsátanak ismereteket vagy mintákat azokról a tárgyakról, amelyek bűncselekményekből származnak, továbbá amelyekkel bűncselekményeket követtek el;

g) a szervezett bűnözés elleni harc elősegítése érdekében képzésre, továbbképzésre szakembereket küldenek egymás országaiba a magasabb szintű szakismeretek megszerzése, a bűnözéssel szemben alkalmazott eszközök és módszerek, a krimináltechnika korszerű eredményeinek kölcsönös megismerése céljából;

h) szükség szerint munkatalálkozókat tartanak az összehangolt intézkedések előkészítésére és végrehajtásuk elősegítésére.

5. Cikk

A felek együttműködése kiterjed továbbá:

a) a Megállapodás tárgyát képező bűncselekményekkel kapcsolatos jogi szabályozással összefüggő információk cseréjére;

b) a bűncselekménnyel szerzett haszonnal kapcsolatos információk cseréjére;

c) a külföldiekre, illetőleg a migrációra vonatkozó jogi szabályozás és tapasztalatok cseréjére;

d) azon információk cseréjére, amelyek a másik Fél számára az embercsempészés, valamint a munkaerővel való tiltott kereskedelem elleni harchoz szükségesek.

6. Cikk

A Felek felhatalmazzák belügyminisztereiket, hogy egyeztessék a Megállapodás végrehajtásában illetékes szerveket. Ezek a szervek együttműködésüket jegyzőkönyvekben rögzíthetik. A Felek az illetékes szervekről a Megállapodás hatálybalépéséig diplomáciai jegyzékben értesítik egymást.

7. Cikk

Az együttműködés során átadott, személyre vonatkozó adatok védelmére mindegyik Fél országa hatályos jogszabályainak figyelembevételével a következő feltételek érvényesek:

a) a fogadó Fél az adatokat csak az átadó Fél által megadott célra és az általa közölt feltételekkel használhatja fel;

b) az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt az átadott adatok felhasználásáról és az ezáltal elért eredményekről;

c) a személyekre vonatkozó adatokat kizárólag a bűnüldöző hatóságoknak és a terrorizmus, kábítószer és a szervezett bűnözés elleni harcban illetékes szerveknek szabad átadni. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak az átadó hatóság előzetes engedélyével történhet;

d) az átadó Fél köteles az átadandó adatok helyességéről meggyőződni, valamint arról, hogy az átadás szükségszerű-e és arányban áll-e az átadás céljával. Emellett meg kell tartani a másik Fél nemzeti joga szerint meghatározott adatok átadásának korlátozására vonatkozó előírásokat.

Ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, úgy erről a tényről a fogadó Felet haladéktalanul értesíteni kell. A fogadó Fél köteles a helyesbítés átvezetésére, a téves vagy át nem adható adat azonnali megsemmisítésére;

e) a jogosult személy számára, kérésére, felvilágosítást kell adni a személyéről meglévő adatokról és azok tervezett felhasználásáról. Ez a felvilágosítási kötelezettség nem áll fenn, ha az adott ország joga nem teszi kötelezővé. A személyi adatokról történő felvilágosítás adásánál annak a Félnek a nemzeti joga az irányadó, amely az adatokat átadja;

f) az átadó Fél az átadáskor közli a saját jogrendjében érvényes adattörlési határidőket. Ezektől függetlenül a közölt, személyre vonatkozó adatokat a szükségesség megszűnésekor törölni kell. Az átvett adat törléséről, annak okáról az átadó Felet azzal egyidőben értesíteni kell. Az átvett adatot a Megállapodás megszűnésekor törölni kell;

g) mindkét Fél köteles a személyre szóló adatok átadásáról, átvételéről és törléséről nyilvántartást vezetni;

h) a Felek kötelesek az átadott, személyre szóló adatokat hatásosan védeni az illetéktelen hozzáférés, változtatás és nyilvánosságra hozatal ellen.

8. Cikk

(1) Az átvevő Fél az átadó Fél jogszabályai szerint minősített adatok titkosságát saját jogszabályai szerint biztosítja.

(2) A Megállapodás értelmében átadott anyagok, adatok és technikai eszközök harmadik ország részére történő továbbadása csak az átadó Fél illetékes szervének hozzájárulásával lehetséges.

9. Cikk

(1) A Felek a jelen Megállapodásban szabályozott együttműködés elősegítésére és értékelésére Vegyesbizottságot hoznak létre. A Felek a Vegyesbizottság összetételéről diplomáciai úton írásban tájékoztatják egymást, a jelen Megállapodás hatálybalépésétől számított harminc napon belül.

(2) A Vegyesbizottság ülését kétévente tartja. Szükség szerint bármely Fél rendkívüli ülés összehívását kezdeményezheti. A Vegyesbizottság a Magyar Köztársaságban és a Moldovai Köztársaságban felváltva tartja üléseit.

10. Cikk

Bármelyik Fél részben vagy egészben megtagadhatja, vagy feltételektől teheti függővé a megkeresés teljesítését vagy támogatását, ha az a szuverenitását, biztonságát avagy más alapvető érdekeit veszélyezteti, illetőleg sérti nemzeti jogrendjét.

11. Cikk

A Felek felhatalmazzák belügyminisztereiket, hogy kölcsönösen jelöljenek ki egy-egy személyt, aki a másik Fél nemzeti hatóságaival tartja a kapcsolatot.

12. Cikk

E Megállapodás rendelkezései nem érintik a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság által kötött egyéb két- vagy többoldalú nemzetközi szerződéseket.

13. Cikk

(1) A jelen Megállapodás a jóváhagyásáról szóló diplomáciai jegyzékek kicserélését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A Felek jelen Megállapodást diplomáciai jegyzékváltással kiegészíthetik, módosíthatják.

(3) A jelen Megállapodást bármelyik Fél diplomáciai úton írásban felmondhatja. A jelen Megállapodás attól az időponttól számított hat hónap elteltével veszti hatályát, amikor a felmondás a másik Félhez megérkezett.

Készült Budapesten, az 1997. év június hónap 4. napján, két eredeti példányban, magyar és moldáv nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. január hó 5. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére