A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

74/1998. (IV. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális forgalmazása ellen folytatott harcban való együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1998. március hó 19. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális forgalmazása ellen folytatott harcban való együttműködésről szóló, Rómában, 1997. május 13-án aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális forgalmazása ellen folytatott harcban való együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

- tudatában annak, hogy a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális forgalmazásával kapcsolatos bűncselekmények mindkét országot sújtják, veszélyeztetve a közrendet és a közbiztonságot, valamint állampolgáraik jólétét és testi épségét,

- elismerve a nemzetközi együttműködés fontosságát a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális forgalmazása elleni harcban,

- hivatkozással az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének a szervezett bűnözés elleni harcban való nemzetközi együttműködésről, New Yorkban, 1990. december 14-én hozott 45/123. számú határozatára, a kábítószerekre vonatkozó, Genfben, 1972. március 25-én aláírt jegyzőkönyvvel módosított, New Yorkban, 1961. március 30-án aláírt Egységes Egyezményre, a Pszichotróp anyagokra vonatkozó, Bécsben, 1971. február 21-én aláírt Egyezményre, valamint a Kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális forgalmazása elleni fellépésre vonatkozó, Bécsben, 1988. december 20-án kelt Egyezményre,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A jelen Megállapodással a Szerződő Felek vállalják, együttműködésük fokozására mindent megtesznek a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális forgalmazása elleni harc érdekében.

2. Cikk

A terrorizmus elleni harc tekintetében a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy együttműködésük az alábbi területekre terjed ki:

a) megkeresésre vagy saját kezdeményezés alapján rendszeres, részletes és gyors tájékoztatást adnak egymásnak - országaik jogszabályainak tiszteletben tartásával - terrorista cselekményekről, csoportokról és az alkalmazott felderítési módszerekről;

b) rendszeresen kicserélik a terrorista fenyegetésekre, valamint az ellenük való fellépés módszereire és a szervezetekre vonatkozó ismereteiket;

c) időszakonként tanácskozást szerveznek a légi és a vasúti szállítás biztonságával kapcsolatos tapasztalataik és technikai ismereteik kicserélése érdekében abból a célból, hogy javítsák a repülőtereken és a vasútállomásokon alkalmazott biztonsági előírásokat, folyamatosan alkalmazkodva a terrorizmus okozta fenyegetéshez.

3. Cikk

A szervezett bűnözés elleni harc tekintetében a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködésük elsősorban az alábbi területeken valósul meg:

a) megkeresésre vagy saját kezdeményezés alapján rendszeres, részletes és gyors tájékoztatást adnak egymásnak - országaik jogszabályainak megfelelően - a szervezett bűnözés különböző formáiról, azaz a bűnözők szervezeteiről, tevékenységükről, módszereiről, valamint a két országban működő szervezetek és szervezett csoportok közötti kapcsolatokról;

b) kicserélik tapasztalataikat az illegális kábítószer-kereskedelemről, továbbá a bankjegy- és értékpapír-hamisításról, a kulturális értékek illegális kereskedelméről, a természetet és a környezetet károsító bűncselekményekről, beleértve a mérgező és nukleáris anyagok tiltott forgalmazását, valamint más, olyan különösen veszélyes bűncselekményekről mint a robbanóanyagok és fegyverek tiltott forgalmazása, az ellopott gépjárművek illegális forgalmazása, az emberkereskedelem, az embercsempészetet elősegítő szervezett bűnözés;

c) kicserélik a bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosására vonatkozó adataikat, továbbá azokat az információkat, amelyek elősegíthetik a fenti jövedelmek lefoglalását és elkobzását;

d) folyamatosan tájékoztatják egymást a szervezett bűnözés jelentette fenyegetésekről, valamint az ellene folytatott harc során alkalmazott módszerekről szakértők cseréje útján, illetve a két országban közösen szervezett szakképzési tanfolyamok révén, amelyek a különleges nyomozati és felderítő módszerekkel foglalkoznak;

e) kicserélik a szervezett bűnözés elleni harccal kapcsolatos jogszabályokat, normatív előírásokat, tudományos, szakmai és módszertani kiadványokat;

f) folyamatosan kicserélik tapasztalataikat a kriminológiai és kriminalisztikai kutatási eredményekről és a számítógépes rendszerek biztonságát szolgáló módszerekről.

4. Cikk

A Szerződő Felek - országaik hatályos jogszabályainak megfelelően - megkeresésre vagy saját kezdeményezés alapján rendszeres és gyors tájékoztatást adnak egymásnak mindazokról az ismeretekről és adatokról, amelyek hozzájárulhatnak a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális forgalmazása ellen folytatott küzdelem sikeréhez. Az együttműködés kiterjed:

a) a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális forgalmazására vonatkozó információk folyamatos és kölcsönös cseréjére, különösen a bűnöző szervezetek és csoportok felépítésére, új szerek, előállítási helyek és módszerek, szállítási technikák, útvonalak közlésére, a fenti szerek árának változására és a kapcsolódó pénzmosási tevékenységre;

b) kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális forgalmazása ellen alkalmazott bűnüldözési módszerekre;

c) a kábítószer-bűnözés felderítésére létrehozott szervezetek felépítésére vonatkozó, kölcsönös és naprakész tájékoztatásra, szakértők cseréjére, illetve közösen szervezett szakmai tanfolyamokra;

d) a Szerződő Felek - hatályos jogszabályaik előírásainak megfelelően - összehangoltan végeznek nyomozati és felderítő tevékenységet, beleértve az „ellenőrzött szállítások” módszerét is;

e) kicserélik tapasztalataikat a kábítószer-kereső kutyával ellátott egységek kiképzésének módszereiről, alkalmazásáról, illetve a határon történő kábítószer-ellenőrzésekről;

f) kicserélik a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális forgalmazása elleni harccal kapcsolatos jogszabályaikat, normatív előírásokat, tudományos, szakmai és módszertani kiadványokat;

g) átadják kriminalisztikai kutatási eredményeiket, valamint nemzeti jogszabályaik által megengedett mértékben az új kábítószerekből és a pszichotróp anyagokból mintákat bocsátanak a másik Szerződő Fél rendelkezésére.

5. Cikk

Az egyik Szerződő Fél illetékes szervei a másik Szerződő Fél illetékes szerveitől intézkedések foganatosítását kérhetik tervezett vagy végrehajtott terrorcselekmények, a szervezett bűnözéssel, a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális forgalmazásával, valamint a pénz tisztára mosásával kapcsolatos bűncselekmények elleni fellépés érdekében.

A fenti intézkedésekre felkért illetékes szerv haladéktalanul köteles tájékoztatást adni a foganatosított intézkedések kimeneteléről.

6. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei megállapodnak a kapcsolattartás módjában annak érdekében, hogy a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális forgalmazása elleni harcra vonatkozó információk gyors cseréje megvalósulhasson.

A kapcsolattartás nyelve, lehetőség szerint az angol nyelv.

7. Cikk

A Szerződő Felek - belső jogi előírásaiknak megfelelően - a másik Szerződő Fél országában levő nagykövetségükön kijelölhetnek egy-egy tisztségviselőt, aki a fogadó Szerződő Fél országának illetékes központi szerveivel kapcsolatot tart.

8. Cikk

A Szerződő Felek, amennyiben ezt szükségesnek tartják, együttműködnek az új bűnözési formák meghatározásában, amely együttműködés nélkülözhetetlen a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a kábítószer és pszichotróp anyagok forgalmazása elleni harcban.

9. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei, amennyiben ezt szükségesnek tartják, megbeszélést tartanak állásfoglalás és összehangolt fellépés kialakítása érdekében minden olyan nemzetközi szervezet által tervezett lépés esetén, amelynek tárgya az a stratégia, amelyet a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a kábítószer és pszichotróp anyagok illegális forgalmazása elleni fellépésben alkalmaznak.

10. Cikk

A Szerződő Felek - hatályos jogszabályaik előírásainak megfelelően - megállapodnak abban, hogy a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a kábítószer és pszichotróp anyagok illegális forgalmazása elleni harcban való együttműködést ki lehet terjeszteni más súlyos bűncselekmények felelőseinek felderítésére is.

11. Cikk

A Szerződő Felek belügyminiszterei szükség szerint találkozókat tartanak az együttműködés ösztönzésére, vagy azzal a céllal, hogy magas szintű döntést hozzanak az együttműködés akadályainak leküzdésére.

Szükség szerint, de legalább kétévente a belügyminisztériumok magas rangú tisztségviselői ülést tartanak az illetékes szervek által folytatott tevékenység ellenőrzésére, valamint az elérendő célok meghatározására.

12. Cikk

A jelen Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek által kötött egyéb, két- vagy többoldalú nemzetközi szerződések rendelkezéseinek végrehajtását.

13. Cikk

Bármelyik Szerződő Fél megtagadhatja az együttműködés iránti megkeresés teljesítését, ha úgy ítéli meg, hogy az veszélyezteti biztonságát vagy más fontos államérdekét.

A megkeresés teljesítésének megtagadásáról haladéktalanul értesíteni kell a másik Szerződő Felet.

14. Cikk

Amennyiben személyes adatok átadására kerül sor, azok kezelése, felhasználása és védelme az átadó Szerződő Fél jogszabályaiban meghatározott feltételek és módszerek szerint zajlik.

15. Cikk

A Szerződő Felek belügyminisztériumai a jelen Megállapodás hatálybalépéséig közlik egymással a Megállapodás végrehajtásában illetékes szerveket.

16. Cikk

A jelen Megállapodás értelmében:

- kábítószernek minősülnek azok az anyagok, amelyek a Genfben, 1972. március 25-én aláírt Jegyzőkönyvvel módosított, New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezményben kerültek felsorolásra és leírásra,

- pszichotróp anyagoknak kell tekinteni azokat az anyagokat, amelyek a Bécsben, 1971. február 21-én létrejött, a Pszichotróp anyagokra vonatkozó Egyezményben kerültek felsorolásra és leírásra,

- illegális forgalmazásnak minősülnek azok a cselekmények, amelyek az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális forgalmazása ellen, Bécsben, 1988. december 20-án létrejött Egyezménye 3. Cikkének 1. és 2. pontjában kerültek meghatározásra.

17. Cikk

A jelen Megállapodás az azt követő harmincadik napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton jegyzékváltással kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak.

18. Cikk

Jelen Megállapodást határozatlan időre kötötték, és mindaddig érvényben marad, ameddig azt az egyik Szerződő Fél diplomáciai úton fel nem mondja. Ebben az esetben a jelen Egyezmény a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő száznyolcvanadik napon hatályát veszti, és ez nem érinti a felmondás előtt vállalt kötelezettségek teljesítését.

19. Cikk

Jelen Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma és az Olasz Köztársaság Belügyminisztériuma között Budapesten, 1991. február 19-én aláírt, a kábítószerek és a pszichotróp anyagok illegális kereskedelme és a szervezett bűnözés elleni harcra vonatkozó együttműködési megállapodás hatályát veszti.

Ennek hiteléül a Kormányaik által szabályosan feljogosított meghatalmazottak a jelen Megállapodást aláírták.

Készült Rómában, 1997. év május hónap 13. napján, két eredeti példányban, magyar és olasz nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. április hó 17. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, valamint a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére