A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

77/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1997. július 31-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság Kormánya között, Budapesten, 1996. május 29-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról

A Magyar Kormány és a Macedón Kormány (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól a szándéktól vezérelve, hogy hozzájáruljanak a két ország gazdasági együttműködése fejlődéséhez,

szükségesnek ítélve a közlekedés valamennyi területén a kapcsolatok folyamatos és átfogó fejlesztését,

kívánatosnak tartva a személyek és áruk mozgásának elősegítését,

figyelemmel a környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági követelményekre,

az alábbiakban állapodnak meg:

I. Rész

AZ ALKALMAZÁS TERÜLETE ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. Cikk

Az alkalmazás területe

(1) Jelen Egyezménnyel a Szerződő Felek közötti, valamint a bármelyikük területén áthaladó, továbbá harmadik országokba irányuló vagy azokból kiinduló, a Szerződő Felek egyikében nyilvántartásba vett gépjárművel díj ellenében vagy saját számlára végzett nemzetközi közúti személyszállításokat és árufuvarozásokat szabályozzák.

(2) Jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek azon jogait vagy kötelességeit, amelyek a rájuk már kötelező erejű, megkötött nemzetközi megállapodásokból, egyezményekből vagy jogszabályokból erednek.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

Jelen Egyezményben

a) fuvarozó: az egyik Szerződő Fél területén nyilvántartásba vett olyan természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely engedély alapján a hatályban lévő belső jogszabályokkal összhangban, díj ellenében vagy saját számlára közúti fuvarozás vagy személyszállítás végzésére jogosult;

b) gépjármű:

(i) személyszállítás esetén: autóbusz vagy bármely gépi meghajtású közúti jármű, amelyet a műszaki követelményeknek megfelelően személyszállításra gyártottak, vagy alakítottak ki, és amely a vezető ülését is beleértve, kilencnél több ülőhellyel rendelkezik, valamint a személyi poggyász szállítására szolgáló pótkocsi,

(ii) árufuvarozás esetén: bármely árufuvarozásra szolgáló gépi meghajtású jármű vagy olyan közúti jármű, amelyet a műszaki követelmények szerint alakítottak ki, beleértve bármely ahhoz kapcsolt pótkocsit vagy félpótkocsit,

(iii) a gépjárműnek az egyik Szerződő Fél területén kell nyilvántartásban lennie;

c) menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás: a Szerződő Felek területén nyilvántartásba vett autóbusszal előre meghatározott és közzétett menetrend, útvonal és díjszabás szerint végzett olyan személyszállítás, ahol az utasok fel- és leszállása céljából kiindulási és végpontokat, valamint előre meghatározott közbenső megállási pontokat jelöltek ki;

d) nem menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás:

(i) különjárati személyszállítás:

- személyszállítás, amelynek során ugyanaz a gépjármű szállítja az utasok ugyanazon csoportját a gépjárművet nyilvántartó ország szerinti kiinduló pontról, az ugyancsak ott található végpontra, vagy

- személyszállítás, amelynek során az utasok változatlan személyi összetételű csoportját a gépjárművet nyilvántartó országból másik országba szállítják, és a gépjármű üresen tér vissza,

(ii) ingajárati személyszállítás: olyan, autóbusszal történő, időszakonként ismétlődő személyszállítás, amelynek során az utasok előre kialakított csoportjait ismétlődő oda- és visszaút során az autóbuszt nyilvántartó Szerződő Fél területén lévő ugyanazon kiinduló pontról, a másik Szerződő Fél területén lévő ugyanazon végpontra szállítják, feltéve, hogy a gépjármű az első járat után üresen tér vissza, és az utolsó járat előtt üresen lép be a másik Szerződő Fél területére;

e) cabotage fuvarozás: olyan személyszállítás, illetve árufuvarozás, amelyet az egyik Szerződő Fél fuvarozója a másik Szerződő Fél területén lévő kiindulási és végpont között végez.

II. Rész

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

3. Cikk

Menetrend szerinti személyszállítás

(1) Menetrend szerinti személyszállítás a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiadott engedély alapján végezhető. A fuvarozók a menetrend szerinti személyszállítást csak a mindkét Szerződő Fél illetékes hatósága által jóváhagyott engedély, illetőleg koncesszió alapján végezhetnek. A Szerződő Felek illetékes hatóságai az engedélyeket, illetőleg koncessziókat a saját területükre állítják ki.

(2) A Szerződő Fél illetékes hatósága az általa jóváhagyott kérelmet két példányban megküldi a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának a lehető legrövidebb időn belüli elbírálás céljából. A kérelem alapján kiállított engedélynek, illetőleg koncessziónak tartalmaznia kell:

- az üzemeltető nevét és címét,

- választott útvonalat és távolságokat,

- menetrendet,

- viteldíjakat,

- az utasok fel- és leszállására szolgáló megállási pontokat,

- a szállítás tervezett gyakoriságát és időszakát.

A Szerződő Felek illetékes hatóságai az általuk szükségesnek ítélt egyéb adatokat is kérhetnek.

(3) A Szerződő Felek illetékes hatóságai a menetrend szerinti személyszállításra jogosító engedélyeket saját területükre díj és ellenszolgáltatás nélkül adják ki viszonosság alapján. Az engedélyek érvényességi időtartamáról a Szerződő Felek illetékes hatóságai állapodnak meg, amely nem kevesebb, mint egyéves időszak.

(4) A 2. Cikk c) pontjában meghatározott menetrend szerinti személyszállítás esetén az egyik Szerződő Fél területén történő áthaladáshoz a megfelelő Szerződő Fél engedélye szükséges.

4. Cikk

Nem menetrend szerinti személyszállítás

(1) A Szerződő Felek területei között végzett nem menetrend szerinti személyszállítás esetén nem szükséges engedély ugyanazon utasoknak ugyanazon autóbusszal végzett

a) a 2. Cikk d) (i) pontjában meghatározott különjárati személyszállításra,

b) ha az autóbuszt meghibásodása miatt másik autóbusszal kell helyettesíteni.

(2) A másik Szerződő Fél illetékes hatósága által kibocsátott engedély szükséges

a) a 2. Cikk d) (ii) pontjában meghatározott ingajárati személyszállításra,

b) a másik Szerződő Fél területén nyilvántartásba vett üres autóbusz belépésére,

c) az egyéb nem menetrend szerinti személyszállításokra.

(3) Ezen cikkben szabályozott személyszállítás esetén az autóbusz vezetőjének menetlevéllel és utaslistával kell rendelkeznie, amelyet az üzemeltető és az autóbusz vezetője aláír, és a határállomáson lévő illetékes vámszervek lepecsételnek.

III. Rész

ÁRUFUVAROZÁS

5. Cikk

Az árufuvarozás feltételei

(1) A Szerződő Felek területei közötti, bármelyikük területén áthaladó, valamint harmadik országokba(ból) végzett árufuvarozás a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiadott adóköteles és adómentes közúti árufuvarozási engedélyek alapján történik, amennyiben a Szerződő Felek ettől eltérően nem állapodnak meg.

(2) Minden útra és minden gépjárműre közúti árufuvarozási engedélyt kell kiadni. Minden engedély egy oda- és visszaútra jogosít.

(3) A közúti árufuvarozási engedély a gépjárműveket bejegyző Szerződő Felek országai közötti, a Szerződő Felek területein áthaladó, és a másik Szerződő Fél területéről harmadik országba vagy harmadik országból a másik Szerződő Fél területére irányuló fuvarozásokra jogosít.

(4) A Szerződő Felek illetékes hatóságai a jelen Egyezmény 13. Cikkével létrehozott Vegyesbizottság útján határozzák meg a viszonosság alapján a közúti árufuvarozási engedélyek számát.

(5) A Szerződő Felek megfelelő mennyiségű engedélyűrlapot adnak át egymásnak. Az engedélyűrlap mintáját a Szerződő Felek illetékes hatóságai közösen állapítják meg.

(6) A közúti árufuvarozási engedélyeket a fuvarozók részére azon Szerződő Fél illetékes hatósága adja ki, amely a gépjárművet nyilvántartásba vette.

(7) A közúti fuvarozási engedélyt csak az a fuvarozó használhatja fel, akinek/amelynek azt kiadták, azt másra nem ruházhatja át.

(8) A jelen cikkben meghatározott eredeti engedélyeket a másik Szerződő Fél területén végzett árufuvarozás során a gépjárművön kell tartani, és azokat az ellenőrzésre jogosult hatóság felszólítására fel kell mutatni.

(9) A közúti fuvarozási engedélyek egy naptári évig és a következő év január 31. napjáig érvényesek.

6. Cikk

Mentességek

Adómentesen és közúti fuvarozási engedély nélkül végezhetők a következő fuvarozások:

a) áttelepülési ingóságok fuvarozása,

b) vásári és kiállítási tárgyak, berendezések és anyagok fuvarozása,

c) sportrendezvényeket szolgáló közlekedési eszközök, versenylovak és sporteszközök fuvarozása,

d) színházi díszletek és kellékek, hangszerek, filmfelvételek, rádió- és televízió közvetítések, cirkuszi előadások céljait szolgáló berendezések fuvarozása,

e) elhunytak földi maradványait tartalmazó koporsók vagy urnák szállítása,

f) a Szerződő Felek egyikének fuvarozói számára vásárolt vagy eladott új gépjárművek első, üres áthaladása,

g) sérült vagy meghibásodott gépjárművek fuvarozása,

h) rendkívüli segélyszállítmányok fuvarozása elemi csapás, szerencsétlenség vagy katasztrófa esetén,

i) olyan tehergépkocsival végzett fuvarozás, amelynek össztömege, beleértve a pótkocsit is, nem haladja meg a 7,5 tonnát, vagy teherbírása a 3,5 tonnát,

j) postai küldemények fuvarozása,

k) kombinált (intermodális) közlekedés esetén a határátlépés helyétől vagy az áru feladási helyétől az útirány szerinti legközelebbi, attól légvonalban legfeljebb 70 km-es körzethatáron belül található terminálig (vasúti, belvízi), illetve ezen termináltól a legközelebbi, attól légvonalban legfeljebb 70 km-es körzethatáron belül található rendeltetési helyig, vagy az útirány szerinti legközelebbi határátlépési helyig történő fuvarozás.

7. Cikk

Különleges áruk fuvarozása

A Szerződő Felek a lehetőségek szerint megkönnyítik a veszélyes árukat, gyorsan romló élelmiszereket és élő állatot fuvarozó gépjárművek közúti határátlépését. A Szerződő Felek illetékes hatóságai területükön útvonalat jelölhetnek ki a veszélyes áruk szállítására. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a veszélyes áruk szállítása során a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) rendelkezéseit területükön kölcsönösen alkalmazzák.

8. Cikk

Gépjárművek tömege, mérete és egyéb műszaki feltételei

(1) A gépjárművek tömege, mérete és egyéb műszaki feltételei vonatkozásában mindegyik Szerződő Fél kötelezi magát arra, hogy a másik Szerződő Fél területén nyilvántartásba vett gépjárművek esetében a saját területükön nyilvántartásba vett gépjárművekre alkalmazott előírásoknál szigorúbbat nem alkalmaznak.

(2) Ha a gépjármű vagy a gépjárműszerelvény tömege és méretei meghaladják a másik Szerződő Fél területén engedélyezett méreteket, a fuvarozás megkezdése előtt külön engedélyt kell beszerezni az utóbbi Szerződő Fél illetékes hatóságától.

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott gépjárművel vagy gépjárműszerelvénnyel végzett fuvarozás céljából kiadott engedély meghatározott útvonalat ír elő, úgy a fuvarozást csak azon az útvonalon lehet elvégezni.

IV. Rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9. Cikk

Cabotage

A cabotage tilos, kivéve, ha az érintett Szerződő Fél illetékes hatósága a cabotage végzésére jogosító különleges engedélyt ad ki.

10. Cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1) Mentesek a gépjárműadó megfizetése alól:

a) azok a tehergépjárművek, amelyek a szállításokat adómentes engedéllyel végzik,

b) azok a személyszállító autóbuszok, amelyeknek a másik Szerződő Fél területén való tartózkodási ideje nem haladja meg egy naptári évben a 60 napot.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti azokat az adókat, díjakat és illetékeket, amelyeket autópályákon, alagutakon, hidakon és egyéb közúti létesítményeken való áthaladásra rónak ki; továbbá azokat a pénzbírságokat, amelyeket a Szerződő Felek jogszabályai a gépjárművek megengedhető össztömegének és tengelyterhelésének túllépésére állapítanak meg.

(3) Azok az alkatrészek, amelyeket a jelen Egyezmény keretében fuvarozásokat végző járművek javítására ideiglenesen visznek be a másik Szerződő Fél országa területére, vám- és illetékmentesek. A kicserélt alkatrészeket vissza kell szállítani a gépjárművet bejegyző országba, vagy a vámhatóság ellenőrzése mellett meg kell semmisíteni, vagy az állam javára ellenszolgáltatás nélkül fel kell ajánlani.

(4) A közúti gépjárművek gyárilag rendszeresített tartályában lévő üzemanyag 200 liter mennyiségig vám- és illetékmentes. A vámmentesen vámkezelt üzemanyag nem idegeníthető el.

11. Cikk

Határon történő ellenőrzés

A határátlépéssel kapcsolatos határ-, vám- és egészségügyi ellenőrzés tekintetében, a Szerződő Felek belső jogszabályainak rendelkezéseit, illetve azon nemzetközi egyezmények rendelkezéseit alkalmazzák, amelyeknek mindkét Szerződő Fél részese.

12. Cikk

Az Egyezmény megszegése

(1) A Szerződő Felek illetékes hatóságai felügyelnek arra, hogy az Egyezmény rendelkezéseit országuk fuvarozói betartsák.

(2) Azokkal a fuvarozókkal szemben, akik a jelen Egyezmény rendelkezéseit a másik Szerződő Fél területén megszegik, azon Szerződő Fél illetékes hatósága, ahol a szabályszegés történt, a következő intézkedéseket foganatosíthatja:

a) figyelmeztetés;

b) a figyelmeztetéssel együtt közlemény kiadása, amely szerint bármilyen hasonló esetben

(i) a fuvarozónak kiadott engedély vagy engedélyek visszavonásához,

(ii) ha a tevékenység nem engedélyköteles, a fuvarozó tulajdonában lévő, vagy általa üzemeltetett gépjármű ideiglenes vagy állandó kitiltásához vezethet az elkövetés helyéül szolgáló Szerződő Fél területéről;

c) a visszavonásról vagy kitiltásról az eljáró Szerződő Fél közleményt ad ki, és felkérheti a másik Szerződő Fél illetékes hatóságát arra, hogy közölje döntését a fuvarozóval, és ezen cikk (2) bekezdésének b) (ii) pontjában rögzített esetben határozott vagy határozatlan időtartamra függessze fel részére az engedélyek kiadását.

(3) E cikk rendelkezései nem érintik azonban a Szerződő Fél - amelynek területén a szabályszegés történt - bíróságainak vagy illetékes hatóságának azt a jogát, hogy a jogszabályt megszegővel szemben intézkedjenek.

13. Cikk

Vegyesbizottság

A jelen Egyezmény végrehajtásának elősegítése és a felmerülő vitás kérdések mielőbbi rendezése érdekében a Szerződő Felek illetékes hatóságaik képviselőiből Vegyesbizottságot hoznak létre. A Vegyesbizottság bármely Szerződő Fél illetékes hatóságainak kérésére összeül.

V. Rész

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. Cikk

Jegyzőkönyv

(1) A Szerződő Felek az Egyezmény alkalmazásának részletes szabályait Jegyzőkönyvben rögzítik. A Jegyzőkönyv az Egyezmény szerves részét képezi. A Jegyzőkönyvet és az Egyezményt a Szerződő Felek egyidőben írják alá.

(2) Az Egyezmény 13. Cikkével összhangban létrehozott Vegyesbizottság jogosult a Jegyzőkönyv kiegészítését vagy módosítását kezdeményezni annak érdekében, hogy az alkalmazkodjék a nemzetközi közúti fuvarozások alakulásához, és elősegítse annak fejlődését.

15. Cikk

Hatálybalépés és felmondás

(1) A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépésére vonatkozó alkotmányos előírásaiknak.

(2) Az Egyezmény ezen cikk (1) bekezdésében említett értesítések közül a későbbi kézhezvételének napjától számított 30. napon lép hatályba.

(3) Az Egyezményt a Szerződő Felek határozatlan időre kötik.

(4) Bármely Szerződő Fél az Egyezményt bármely naptári év vége előtt 6 hónappal előbb írásban felmondhatja, ebben az esetben az Egyezmény az adott év leteltével hatályát veszti.

Készült Budapesten, az 1996. évi május hó 29. napján, két-két eredeti példányban, magyar, macedón és angol nyelven, mindhárom szöveg egyenlő jogi érvényű. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)

Jegyzőkönyv
a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény végrehajtásáról

A Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 15. Cikke alapján a Szerződő Felek az Egyezmény végrehajtása tekintetében a következőkben állapodtak meg:

(1) Az Egyezmény alkalmazása szempontjából illetékes hatóság Magyarországon a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (1077 Budapest, Dob u. 75-81. tel.: +361 322-0220), Macedóniában a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium (91000 Skopje, ul. Vasil Djorgov 35., tel.: +389 91-117-072).

(2) A személyszállításnál az engedélyhez a következő adatokat rögzítő iratokat kell csatolni:

a) az engedélyokirat azonosító száma,

b) a személyszállítást végző gépjármű forgalmi rendszáma,

c) a megengedett maximális utaslétszám,

d) az útvonal kezdő- és végpontja,

e) üres hely a vámhatósági pecsét számára,

f) bármely más, bármelyik Szerződő Fél illetékes hatóságai által a saját fuvarozóiktól megkövetelt információ.

(3) A nem menetrend szerinti személyszállítás esetén a Szerződő Felek a területeiken tranzitban áthaladó üres autóbuszok közlekedésének biztosítására a Vegyesbizottság által meghatározott formában és mennyiségben engedélyt cserélnek.

(4) Az Egyezmény 5. Cikkének (1) bekezdése alapján Magyarország területén fuvarozási engedély és gépjárműadó, illetve Macedónia területén fuvarozási engedély és úthasználati díj alól mentesek a Szerződő Felek területei közötti, bármelyikük területén áthaladó, valamint harmadik országokba(ból) végzett árufuvarozások.

(5) A Jegyzőkönyv az Egyezmény szerves részét képezi.

Készült Budapesten, az 1996. évi május hó 29. napján, két-két eredeti példányban, magyar, macedón és angol nyelven, mindhárom szöveg egyenlő jogi érvényű. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1997. augusztus 30-tól kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére