A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

88/1998. (V. 8.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Varsóban, 1996. május 15-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1998. április 14. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Varsóban, 1996. május 15-én aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

- attól az óhajtól vezérelve, hogy hozzájáruljanak kétoldalú kapcsolataik fejlődéséhez,

- abban a meggyőződésükben, hogy az együttműködés a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés, a kábítószerek tiltott forgalma és a terrorizmus elleni harcban, valamint ezek hatásos megakadályozásában lényeges jelentőséggel bír,

- azzal a célkitűzéssel, hogy fokozzák közös erőfeszítéseiket a terrorizmus elleni harcban,

- egyeztetni kívánva a nemzetközi szervezett bűnözés elleni akcióikat,

figyelemmel az e tárgyban általuk megkötött nemzetközi szerződésekben foglaltakra az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek, az országaik jogszabályaiban foglalt rendelkezésekre figyelemmel, együttműködnek a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés megelőzésében, megakadályozásában és a bűnüldözésben.

(2) A Szerződő Felek különösen azokban az esetekben működnek együtt, amelyekben a bűncselekmények vagy azok előkészületei az egyik Szerződő Fél országának felségterületén valósulnak meg, és adatok utalnak a másik Fél országának felségterületére.

2. Cikk

A terrorizmus leküzdésére a Szerződő Felek, országaik jogszabályai alapján és ezen Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével ismereteket és adatokat cserélnek:

1. a tervezett vagy elkövetett terrorakciókról, a részt vevő személyekről, a végrehajtás módjáról és a végrehajtás eszközeiről;

2. azokról a terrorista csoportosulásokról, illetve azok tagjairól, amelyek a cselekményeiket a másik Szerződő Fél országának területén, annak hátrányára, érdekei ellen tervezik, hajtják, illetve hajtották végre.

3. Cikk

A kábítószerek és pszichotrop anyagok, valamint prekurzorok tiltott termesztésének, kinyerésének, előállításának, behozatalának, kivitelének és átszállításának, továbbá jogellenes forgalmazásának megakadályozására a Szerződő Felek - országaik jogszabályaiban foglaltakra tekintettel - különösen az alábbi módon folytatják együttműködésüket:

1. közlik egymással a kábítószer tiltott előállításában és kereskedelmében részt vevő személyek, e személyek rejtekhelyeinek és szállítóeszközeinek adatait, elkövetési módszereit, a kábítószerek és pszichotrop anyagok származási és rendeltetési helyeit, valamint az ilyen bűncselekmények, különleges részleteit, amennyiben ez a bűncselekmény megakadályozásához vagy a közrendet súlyosan veszélyeztető bűncselekmény elhárításához szükséges;

2. közlik egymással a tiltott nemzetközi forgalmazás szokásos módszereiről szerzett és egyéb idevonatkozó ismereteiket;

3. kicserélik a kábítószer-bűnözésre vonatkozó kriminalisztikai és kriminológiai kutatási eredményeiket;

4. a Szerződő Felek bármelyikének kérésére mintákat bocsátanak egymás rendelkezésére növényi vagy szintetikus eredetű kábítószerekből, pszichotrop anyagokból;

5. kicserélik egymással a kábítószerek, pszichotrop anyagok és prekurzorok törvényes forgalmazásának ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalataikat, tekintettel az azzal való visszaélés lehetőségeire;

6. a Szerződő Felek országaik jogszabályi rendelkezései által megengedett módon, összehangoltan rendőri intézkedéseket foganatosítanak a tiltott kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállításának és forgalmának megakadályozására.

4. Cikk

A Szerződő Felek együttműködve a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés felderítésében, megakadályozásában:

1. közlik egymással a szervezett bűnözésben résztvevők adatait, a tettesek kapcsolataira vonatkozó adatokat, a bűnöző szervezetek és bűnöző csoportok felépítéséről szóló ismereteiket, a típusos tettes- és csoportmagatartást, a tényállásokat, különösen az elkövetés idejét, helyét, módját, a megtámadott objektumokat, a különleges körülményeket, valamint a megsértett büntető jogszabályokat és a megtett intézkedéseket, amennyiben ez a bűncselekmények megelőzéséhez, megakadályozásához szükséges;

2. megkeresésre - a megkeresett Szerződő Fél országa jogszabályainak keretei között - intézkedéseket foganatosítanak;

3. a felderítés és a nyomozás során egyeztetett rendőri intézkedéseket tesznek, személyi, tárgyi és szervezési támogatást nyújtanak egymásnak;

4. adatokat és tapasztalatokat cserélnek a nemzetközi bűnözés elkövetési módszereiről, új formáiról;

5. kicserélik a kriminalisztikai és kriminológiai, valamint egyéb bűnügyi vonatkozású kutatási eredményeiket, kölcsönösen tájékoztatják egymást a nyomozások gyakorlatáról, munkamódszereik és eszközeik alkalmazásáról;

6. kérelemre egymás rendelkezésére bocsátják ismereteiket vagy mintákat azokról a tárgyakról, amelyek bűncselekményekből származnak, továbbá amelyekkel bűncselekményeket követtek el;

7. kölcsönösen szakembereket küldenek egymáshoz szakmai képzésre, továbbképzésre, a bűnözéssel szemben alkalmazott eszközök és módszerek, a krimináltechnika korszerű eredményeinek kölcsönös megismerése céljából;

8. szükség szerint munkatalálkozókat szerveznek az összehangolt intézkedések előkészítésére és végrehajtásuk elősegítésére.

5. Cikk

A Szerződő Felek együttműködése kiterjed továbbá az alábbi információk cseréjére:

1. a jelen Megállapodás tárgyát képező bűncselekményekkel kapcsolatos jogi szabályozásra;

2. a bűncselekménnyel szerzett haszonra;

3. a külföldiekről szóló jogi szabályozásra és az illegális migrációra vonatkozó tapasztalatokra.

6. Cikk

(1) A Szerződő Felek felhatalmazzák: a Magyar Köztársaság részéről a belügyminisztert, a népjóléti minisztert, az országos rendőrfőkapitányt, a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnokát, a Határőrség országos parancsnokát, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő tárca nélküli minisztert; a Lengyel Köztársaság részéről a belügyminisztert, az egészségügyi és népjóléti minisztert, az országos rendőrfőkapitányt, az Országos Vámhivatal elnökét, a Határőrség országos parancsnokát, az Államvédelmi Hivatal elnökét, hogy saját hatáskörükben és illetékességi területükön e Megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében közvetlenül együttműködjenek. Az együttműködés konkrét területeit és a kapcsolattartás módját együttműködési jegyzőkönyvben rögzíthetik.

(2) Eltérő megállapodás hiányában az együttműködő szervek közötti kapcsolat és információcsere angol nyelven történik.

7. Cikk

Az együttműködés során átadott, személyes adatok védelmére a Szerződő Felek hatályos jogszabályainak figyelembevételével a következőket kell alkalmazni:

1. A fogadó Fél az adatokat csak az átadó Fél által megadott célra és az általa közölt feltételekkel használhatja fel.

2. Az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt az átadott adatok felhasználásáról és az ezáltal elért eredményekről.

3. A személyes adatokat kizárólag a bűnüldöző hatóságoknak és a terrorizmus, a kábítószer és a szervezett bűnözés elleni harcban illetékes szerveknek szabad átadni. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak az átadó hatóság előzetes engedélyével történhet.

4. Az átadó Fél köteles az átadandó adatok helyességéről meggyőzni, valamint arról, hogy az átadás szükségszerű-e és arányban áll-e az átadás céljával. Emellett meg kell tartani a másik Fél nemzeti jogszabályaiban meghatározott, az adatok átadásának korlátozására vonatkozó előírásokat. Ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, úgy erről a tényről a fogadó Felet haladéktalanul értesíteni kell. A fogadó Fél köteles a helyesbítést átvezetni, a téves vagy át nem adható adatot azonnal megsemmisíteni.

5. A jogosult személy számára, kérésére, felvilágosítást kell adni a személyéről vezetett adatokról és azok tervezett felhasználásáról. Ez a felvilágosítási kötelezettség nem áll fenn, ha az adott ország jogszabályai ezt nem teszik kötelezővé. A személyes adatokról történő felvilágosítás adásánál annak a Félnek a nemzeti jogszabályai az irányadóak, amely az adatokat átadja.

6. Az átadó Fél az átadáskor közli a saját jogszabályaiban meghatározott érvényes adattörlési határidőket. Ezektől függetlenül az átadott személyes adatokat a szükségesség megszűnésekor törölni kell. Az átvett adat törléséről, annak okáról az átadó Felet azzal egy időben értesíteni kell. Az átvett adatot a jelen Megállapodás megszűnésekor azonnal törölni kell.

7. Az adatkezeléssel megbízott szervek kötelesek a személyes adatok átadásáról, átvételéről és törléséről nyilvántartást vezetni, és ezen adatokat védeni az illetéktelen hozzáférés, változtatás és nyilvánosságra hozatal ellen.

8. Cikk

(1) A Szerződő Felek biztosítják bármelyik Szerződő Fél által átadott minősített adatok védelmét, amennyiben azok az átadó ország jogszabályai értelmében titkosnak minősülnek.

(2) A jelen Megállapodás értelmében átadott anyagok, adatok és technikai eszközök harmadik ország részére történő továbbadása csak az átadó Szerződő Fél illetékes szervének hozzájárulásával lehetséges.

9. Cikk

(1) A Szerződő Felek a jelen Megállapodásban szabályozott együttműködés elősegítésére és értékelésére vegyes bizottságot állítanak fel hét-hét személy részvételével. A Szerződő Felek a vegyes bizottság összetételéről diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

(2) A vegyes bizottság kétévente legalább egyszer ülést tart. Bármelyik Szerződő Fél kezdeményezésére a vegyes bizottság bármikor összehívható. A bizottság a Magyar Köztársaságban és a Lengyel Köztársaságban felváltva tartja üléseit.

10. Cikk

Bármelyik Szerződő Fél a megkeresés teljesítését, illetve az együttműködést, a segítségnyújtást részben vagy egészben megtagadhatja, vagy azt bizonyos feltételektől függővé teheti, ha az saját országa jogszabályainak érvényesülését, a biztonságát avagy más lényeges érdekeit veszélyezteti, illetőleg ellentétes jogszabályaival.

11. Cikk

A Szerződő Felek felhatalmazzák belügyminisztereiket, hogy kölcsönösen jelöljenek ki egy-egy személyt, akik a másik Szerződő Fél országos hatáskörű szerveivel tartják a kapcsolatot.

12. Cikk

A jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság által kötött egyéb nemzetközi szerződéseket.

13. Cikk

(1) A jelen Megállapodás - a Szerződő Felek belső jogi előírásai szerint - jóváhagyásra szorul. A jelen Megállapodás a jóváhagyásról szóló későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba.

(2) A Szerződő Felek ezt a Megállapodást határozatlan időre kötik. A jelen Megállapodást bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás attól az időponttól számított hat hónap elteltével lép hatályba, amikor az a másik Félhez megérkezett.

Készült Varsóban, az 1996. év május hónap 15. napján, két eredeti példányban magyar és lengyel nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. május 14. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter, valamint az iparügyekért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére