A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

138/1998. (VIII. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a szolgálati célú határátlépésekhez szükséges okmányok egységesítéséről szóló, Budapesten, 1997. július 9-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1998. június 22-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a szolgálati célú határátlépésekhez szükséges okmányok egységesítéséről szóló, Budapesten, 1997. július 9-én aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között
a szolgálati célú határátlépésekhez szükséges okmányok egységesítéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) attól az óhajtól vezetve, hogy megkönnyítsék a szolgálati célú határátlépésekhez szükséges okmányok elkészítését, kiállítását és ellenőrzését, továbbá ezen okmányok egységesítése érdekében az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság állampolgárai a két állam közötti hatályos nemzetközi szerződésekből eredő feladatok végrehajtása céljából az államhatárt az ebben az Egyezményben meghatározott Határátlépési Igazolvánnyal (a továbbiakban: Igazolvány) léphetik át.

2. Cikk

(1) Az Igazolványt a Szerződő Felek illetékes szervei állítják ki. A Szerződő Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást az Igazolvány kiállítására feljogosított szerv megnevezéséről.

(2) Az Igazolványt a másik Szerződő Fél hatóságának nem kell ellenjegyeznie.

(3) Az Igazolvány magyar és horvát nyelven készül. Az Igazolvány leírását a jelen Egyezmény szerves részét képező 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Szerződő Felek az Igazolvány mintapéldányaiból oktatási célra 20-20 darabot biztosítanak a másik Szerződő Fél határőrizeti szervei számára.

3. Cikk

(1) Az Igazolvány korlátlan számú határátlépésre jogosít.

(2) Az Igazolvány kiadásának módja és érvényességi idejének meghatározása a Szerződő Felek belső jogszabályaival összhangban történik.

4. Cikk

(1) Az Igazolvánnyal rendelkező az államhatárt kizárólag a vonatkozó nemzetközi szerződésekben meghatározott feladatok teljesítése céljából lépheti át. A határátlépéssel és a másik Szerződő Fél államának területén való tartózkodással kapcsolatos kötelezettségeket és jogokat a nemzetközi szerződésben meghatározott szolgálati feladatok teljesítésével összefüggésben az Igazolvány Tudnivalók része tartalmazza.

(2) Az Igazolvánnyal rendelkező a másik Szerződő Fél államának területén csak a nemzetközi szerződésben meghatározott szolgálati feladat végrehajtására kijelölt térségben, az ahhoz szükséges ideig tartózkodhat.

5. Cikk

(1) Az Igazolvánnyal rendelkező az államhatárt indokolt esetben a határátkelőhelyen kívül is átlépheti, ha ezt a szolgálati feladat célszerű ellátása indokolja.

(2) A határátkelőhelyen kívüli határátlépést az illetékes határőrizeti szervnek előzetesen be kell jelenteni. A határőrizeti szerv a határátlépést megelőzően értesíti a másik Szerződő Fél illetékes határőrizeti szervét a tervezett határátlépés helyéről és időpontjáról, valamint a másik Szerződő Fél államának területén végzendő munka helyéről és az ott-tartózkodás várható időtartamáról. Az államhatár átlépésére akkor kerülhet sor, ha a másik Szerződő Fél határőrizeti szerve ezt tudomásul vette.

(3) A határátkelőhelyeken kívüli határátlépésre - kivételes esetektől eltekintve - csak napkeltétől napnyugtáig kerülhet sor.

6. Cikk

(1) A nemzetközi szerződésben meghatározott szolgálati feladatok végrehajtásához szükséges műszaki és kisegítő személyzet az államhatárt csak Igazolvánnyal rendelkező kíséretében Névjegyzék alapján - személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott hivatalos igazolvány (személyi igazolvány, szolgálati igazolvány, útlevél, vezetői engedély) birtokában - lépheti át. A Névjegyzék leírását jelen Egyezmény szerves részét képező 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Névjegyzékben legfeljebb 20 fő szerepelhet. A Névjegyzéket a munkálatokat elrendelő szerv állítja ki. A magyar állampolgárok Névjegyzékét az illetékes határőrizeti, a horvát állampolgárokét az illetékes rendőri szerv hitelesíti.

(3) A Névjegyzéket négy példányban kell kiállítani. Az első az Igazolvánnyal rendelkezőnél, a második a hitelesítést végző szervnél, a harmadik a kilépést engedélyező, a negyedik pedig a beléptető szervnél marad.

(4) A Névjegyzékben szereplő személyek jogai, kötelességei azonosak az Igazolvánnyal rendelkezőkével.

7. Cikk

Az Igazolvánnyal rendelkező az Igazolványnak vagy a Névjegyzéknek a másik Szerződő Fél államának területén történő elvesztését vagy megsemmisülését haladéktalanul köteles bejelenteni a legközelebbi határőrizeti szervnek, amely erről igazolást állít ki, ezzel a személyt az államhatáron át kell léptetni.

8. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei jogosultak arra, hogy megtagadják a beléptetést vagy megvonják a nemzetközi szerződésben foglalt tartózkodási jogosultságot attól az Igazolvánnyal rendelkező vagy Névjegyzékben szereplő személytől, aki a tartózkodási állam jogszabályait megsérti, vagy az Igazolványt, illetőleg a Névjegyzéket a rendeltetésétől eltérően használja.

9. Cikk

Az Egyezmény végrehajtása során felmerülő vitás kérdések rendezésére a Szerződő Felek Belügyminisztériumai illetékesek.

10. Cikk

(1) Az Egyezmény hatálybalépésével egyidejűleg a Szerződő Felek között nem kerül alkalmazásra a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a szolgálati célú határátlépési igazolványok egységesítéséről szóló, 1975. november 27-én, Budapesten aláírt Egyezmény.

(2) Az Egyezmény hatálybalépését követő egy éven belül alkalmazhatóak a régi igazolványok, de nem hosszabbíthatók meg.

11. Cikk

(1) Az Egyezmény azon utóbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő hónap első napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek megerősítik, hogy az Egyezmény hatálybalépésével kapcsolatos belső jogi feltételeknek eleget tettek.

(2) Jelen Egyezményt bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton bármikor felmondhatja. Az Egyezmény attól az időtől számított három hónap elteltével veszti hatályát, amikor a felmondást a másik Szerződő Fél átvette.

Készült Budapesten, az 1997. év július hó 9. napján, két eredeti példányban, magyar és horvát nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

1. számú melléklet

2. számú melléklet

Névjegyzék

azokról a személyekről, akik a magyar-horvát államhatárt szolgálati feladatok ellátása céljából határátkelőhelyen vagy határátkelőhelyen kívül átléphetik.

Az Igazolvánnyal rendelkező személy neve:

....................................................................................................................................................

Igazolványának száma: ..............................................................................................................

Sorsz. Családi név és utónév Személyazonosításra alkalmas
igazolvány száma
1.
2.
3.
4.
...
20.

Kiadás helye és ideje, bélyegző

.................................................................
a munkálatokat elrendelő aláírása

Érvényes: 19..... évi ....................................... hó .................. napjáig

Hitelesítette: .................................................................
(illetékes szerv neve)

Kelt: ...........................................................................................................................................

pecsét helye .................................................................
aláírás”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. július 1. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter és a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére