A jogszabály mai napon ( 2020.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

148/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a kultúra, a tudomány és az oktatás területén folyó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1995. március 1-jén megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a kultúra, a tudomány és az oktatás területén folyó együttműködésről szóló, Moszkvában, 1993. szeptember 20-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a kultúra, a tudomány és az oktatás területén folyó együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya

az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Helsinki Záróokmányának, a Madridi és Bécsi Találkozók Záróokmányainak, valamint a Párizsi Charta az Új Európáért megállapításainak az elveitől és céljaitól vezérelve,

támaszkodva a két nép történelmileg kialakult kulturális kapcsolataira, figyelembe véve a két országban lezajló politikai, gazdasági és társadalmi változásokat,

abból a célból, hogy a kulturális, tudományos és oktatási intézmények közötti kölcsönösen előnyös együttműködést támogassák, valamint kölcsönös jelentőséget tulajdonítva az emberek közötti közvetlen kapcsolatoknak

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Felek ezen Egyezmény szellemében fejlesztik sokoldalú együttműködésüket a kultúra, a tudomány és az oktatás terén.

2. Cikk

A Felek támaszkodva mind népeik és kultúrájuk történelmi kapcsolataira és közelségére, mind a világ kultúrájának gazdagításában játszott szerepükre, a kölcsönös előnyök szellemében fejlesztik a kétoldalú kulturális együttműködést. Mindegyik Fél törekszik a másik Fél művészeti és kulturális értékeinek népszerűsítésére, biztosítja állampolgárainak az azokhoz való szabad hozzájutást, támogatja minden szinten az együttműködő állami, társadalmi és magánkezdeményezéseket.

3. Cikk

A Felek támogatják a kultúra területén kialakult közvetlen kapcsolatokat, együttműködnek a hivatásos opera-, a színházi és más együttesek vendégjátékainak, kórusok, zenekarok, folklóregyüttesek fellépéseinek megvalósításában.

4. Cikk

A Felek támogatják az állami múzeumok, könyvtárak, levéltárak közötti együttműködést, intézkednek az állami garanciák biztosítására, beleértve a kulturális értékek mozgatásával járó rendezvényekért viselt pénzügyi felelősséget is. Elősegítik a nemzeti könyvtáraik közötti közvetlen együttműködést, különös tekintettel a magyar, illetve orosz vonatkozású anyagokhoz való hozzáférésre.

5. Cikk

A Felek bátorítják a kultúrát irányító intézmények, az alkotói szervezetek, az alapítványok és más kulturális intézmények közötti közvetlen kapcsolatok fejlesztését.

6. Cikk

A Felek támogatják a filmkészítés terén folyó együttműködést, elősegítik országaik filmművészetének népszerűsítését a filmek kereskedelmi és nem kereskedelmi úton történő cseréjével. Támogatják a filmes alkotók és szakemberek találkozásait.

7. Cikk

A Felek konferenciák, szimpóziumok és más tudományos fórumok, továbbá szakembercserék és közös kutatómunka szervezésével hozzájárulnak a művészet, a kultúra és az irodalom terén szerzett tapasztalatok kölcsönös tanulmányozásához, műfordítók képzéséhez.

8. Cikk

A Felek erőfeszítéseket tesznek a másik Fél területén lévő és az egyik Fél kulturális-történelmi, valamint a tárgyi és a szellemi kultúra egyéb objektumait képező műemlékek megóvására. Különös figyelmet fordítanak a két nép történetével összefonódott emlékművek és emlékhelyek megőrzésére, és az ezekhez való szabad hozzáférés biztosítására azzal, hogy a katonasírokról, katonatemetőkről és hősi emlékművekről külön kormányközi megállapodás rendelkezik.

Saját törvényeikkel és nemzetközi kötelezettségeikkel összhangban intézkednek a bármelyik Fél tulajdonát képező kulturális javak törvénytelen be- és kivitele ellen, biztosítják a két ország illetékes szerveinek együttműködését, az információcsere, a kulturális értékek törvényes tulajdonlásának visszaállítása és tulajdonosainak való visszaszolgáltatása céljából.

9. Cikk

A Felek külön kormányközi megállapodás keretében szabályozott segítséget nyújtanak Moszkvában a Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ és Budapesten az Orosz Kulturális és Tudományos Központ tevékenységéhez.

10. Cikk

A Felek a tudományos és oktatási együttműködés fejlesztése végett támogatják a szakemberek, a tudományos dolgozók, a tanárok, a köz- és a felsőoktatás tanulói számára az oktatásban, továbbképzésben és közös tudományos tevékenységekben, szimpóziumokon, konferenciákon és más, kölcsönös érdeklődésre számot tartó tudományos fórumokon való részvételt.

11. Cikk

A Felek támogatják a felső- és középfokú, valamint a szakoktatási intézmények, a tudományos, kulturális és művészeti intézetek és szervezetek közötti közvetlen kapcsolatokat az általuk kötött megállapodások, egyezmények és programok alapján.

12. Cikk

A Felek támogatják a szakképzés és az átképzés terén folyó együttműködést.

13. Cikk

A Felek az ENSZ-nek az 1989. évi a Gyermek Jogairól szóló Egyezménye alapján együttműködnek a gyermekek és kiskorúak jogainak megvédésében.

14. Cikk

A Felek tárgyalásokat folytatnak a két ország felsőoktatási és tudományos intézményei által kiadott és odaítélt bizonyítványok, diplomák, tudományos fokozatok és címek kölcsönös elismerését rögzítő megállapodás megkötése végett.

15. Cikk

A Felek támogatják a Magyar Tudományos Akadémia és az Orosz Tudományos Akadémia kölcsönösen előnyös együttműködésének fejlesztését, a Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság működését.

16. Cikk

A Felek a megfelelő szervezetek és intézmények közötti közvetlen megállapodások alapján együttműködnek az egészségügy és az orvosi tudományok terén.

17. Cikk

A Felek vallva, hogy a másik Fél nyelvének ismerete az együttműködés fontos tényezője, támogatják a magyar nyelv oroszországi és az orosz nyelv magyarországi kutatását és oktatását.

Megteremtik az anyanyelv, a kultúra és a nemzeti hagyományok megőrzésének kedvező feltételeit a területükön élő magyar és orosz származású állampolgárok számára.

18. Cikk

A Felek támogatják a tömegtájékoztatási eszközök terén folyó együttműködést, a megfelelő intézmények és szakmai szervezetek közötti közvetlen megállapodásokat, a nyomtatott és audiovizuális termékek közös előállítását, szakembercserét, kiállítások és vásárok megszervezését.

A Felek támogatják a magyar és az orosz nemzeti televízió- és rádiótársaságok közvetlen együttműködését, amelynek formáját és feltételeit közvetlen megállapodások szabályozzák.

19. Cikk

A Felek a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció Kormányai között 1992. november 13-án az állami levéltárak terén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás alapján elősegítik a két ország levéltárainak együttműködését.

20. Cikk

A Felek együttműködnek a szerzői és ahhoz kapcsolódó jogvédelem terén. Ezen együttműködés rendjéről és feltételeiről a Felek közötti külön megállapodás rendelkezik.

21. Cikk

A Felek ösztönzik a testnevelés és a sport területén folyó együttműködést, valamint országaik sportolói, edzői, sportvezetői és csapatai közötti közvetlen kapcsolatokat.

22. Cikk

A Felek támogatják az ifjúsággal foglalkozó szervezeteik és intézményeik közötti együttműködést, valamint a két ország ifjúsági szervezeteinek és fiataljainak közvetlen kapcsolatait.

23. Cikk

A Felek országaik kultúrájának kölcsönös megismertetése céljából támogatják a turistaforgalom fejlesztését.

24. Cikk

Jelen Egyezmény akkor lép hatályba, amikor a Felek írásban értesítik egymást, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez a nemzeti törvényhozásuk által előírt kötelezettségeknek.

Ezen Egyezményt 5 évre kötik, és az automatikusan meghosszabbodik a következő 5 éves periódusokra, ha a Felek bármelyike legalább 6 hónappal a soros határidő lejárta előtt nem jelenti be írásban annak megszüntetési szándékát.

Kelt Moszkvában, 1993. szeptember 20-án, két példányban, mindegyik magyar és orosz nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. március 1-jétől kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról oktatási területen az oktatásért felelős miniszter, kulturális területen a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére