A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

172/1998. (X. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az illegális kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés és a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésről szóló, Hanoiban, 1998. február 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1998. év szeptember hó 28. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az illegális kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés és a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésről szóló, Hanoiban, 1998. február 4-én aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az illegális kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés és a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól a szándéktól vezérelve, hogy hagyományos baráti kapcsolataik továbbfejlesztését elősegítsék,

meggyőződve arról, hogy a kábítószerek, a pszichotrop anyagok illegális kereskedelme, szállítása, a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben történő együttműködés kiemelt jelentőséggel bír,

megerősítve azt a szándékukat, hogy fejleszteni kívánják bűnüldözési együttműködésüket, a két ország szuverenitása és egyenlősége elvének alapján, a kölcsönös megértés jegyében, a nemzetközi jognak és gyakorlatnak megfelelően

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek együttműködnek a kábítószerek és pszichotrop anyagok illegális kereskedelme, szállítása elleni harcban, továbbá a szervezett bűnözés, a nemzetközi terrorizmus és más súlyos bűncselekmények megelőzésében és felderítésében.

2. Cikk

A Szerződő Felek együttműködése - hatályos jogszabályaikra és az általuk megkötött nemzetközi szerződések rendelkezéseire figyelemmel - a következő formában valósul meg:

- jogszabályok, egyéb dokumentumok, tudományos publikációk és statisztikai adatok cseréje,

- kölcsönös érdekeket szolgáló szakmai tapasztalatok és információk cseréje,

- küldöttségek és szakértők cseréje a kölcsönös érdeklődésre számot tartó szemináriumokon és szakmai tanácskozásokon való részvétel céljából.

3. Cikk

A Szerződő Felek együttműködése az alábbi területeken valósul meg.

(1) A kábítószerek és pszichotrop anyagok illegális kereskedelme, szállítása elleni harc területén:

- a kábítószerek és pszichotrop anyagok illegális forgalmazóinak, szállítóinak felderítését és azonosítását szolgáló intézkedések összehangolása;

- a lefoglalt kábítószerek és pszichotrop anyagok mintáinak cseréje;

- a kábítószerekre és pszichotrop anyagokra vonatkozó szakismeretek, kutatási eredmények, tudományos és technikai módszerek cseréje;

- tapasztalatcsere a kábítószerek és pszichotrop anyagok illegális kereskedelmének ellenőrzéséről a visszaélések megelőzése, felderítése érdekében.

(2) A szervezett bűnözés elleni küzdelem területén:

- a szervezett bűnözést folytató csoportok tevékenységére vonatkozó információk cseréje, szükség esetén a felderítési intézkedések koordinációja;

- fegyverek, lőszerek, sugárzó, robbanó és mérgező anyagok illegális kereskedelmére vonatkozó információk cseréje a bűncselekmények megelőzése, felderítése céljából;

- a pénzmosásra vonatkozó információk cseréje;

- a pénz- és csekkhamisításra, értékpapírok, úti okmányok és más okmányok hamisítására vonatkozó információk cseréje;

- lopott műkincsekre, műtárgyakra vonatkozó felderítési információk cseréje;

- a szervezett bűnözés elleni küzdelemben alkalmazott munkamódszerekre és taktikai eljárásokra vonatkozó információ- és tapasztalatcsere.

(3) A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem területén:

- adatok cseréje a terrorista csoportokról, terrorista akciókról, az általuk tervezett terrorista cselekményekről, az ismertté vált elkövetési módszerekről és technikai eszközökről;

- mindazon információk és tapasztalatok cseréje, amelyek a terrorista cselekmények megelőzéséhez, eredményes felderítéséhez szükségesek.

4. Cikk

Az együttműködés és információcsere során a Szerződő Felek az alábbiak szerint járnak el:

(1) Biztosítják az információ gyors átadását, pontosságát, az átvett információk bizalmasságát hatályos jogszabályi rendelkezéseikkel összhangban.

(2) Az átvett információkat és dokumentumokat harmadik Félnek csak az átadó Fél hozzájárulása esetén továbbíthatják.

(3) A személyes adatok átadása során:

a) a fogadó Fél az adatokat csak az átadó Fél által megadott célra és az általa közölt feltételekkel használhatja fel, beleértve az adatok törlésének határidejét is;

b) az átvevő Fél az átadó Fél kérésére tájékoztatást nyújt az adatok felhasználásáról és az elért eredményekről;

c) az átadó Félnek mérlegelnie kell, hogy az átadás szükséges, illetve arányban áll az átadás céljával. Ha az adatok átadását követően az átadó Fél meggyőződött arról, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, erről haladéktalanul tájékoztatja a fogadó Felet, amely helyesbíti a téves adatokat, illetve megsemmisíti az át nem adhatóakat;

d) az adatokat felhasználásukat követően törölni kell, abban az esetben is, ha a fogadó Félnél érvényes törlési határidő még nem járt le;

e) az átadott adatokról és azok megsemmisítéséről mindkét Fél nyilvántartást vezet; biztosítják az adatok védelmét a jogosulatlan hozzáférés ellen.

5. Cikk

Bármelyik Szerződő Fél megtagadhatja az együttműködést vagy az információ átadását, ha az sérti vagy veszélyezteti nemzeti szuverenitását, biztonságát, jogrendjét vagy más fontos államérdekét. Ilyen esetekben a Szerződő Felek haladéktalanul értesítik egymást az együttműködés vagy a segítségnyújtás megtagadásáról.

6. Cikk

Az együttműködés elősegítése érdekében a Szerződő Felek belügyminisztériumainak képviselői kétévenként felváltva Budapesten, illetve Hanoiban értékelik a Megállapodás végrehajtását, és megteszik a szükséges intézkedéseket.

7. Cikk

A jelen Megállapodás végrehajtásában közreműködő illetékes szervekről a Szerződő Felek belügyminisztériumai írásban tájékoztatják egymást.

8. Cikk

A jelen Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek által kötött más nemzetközi szerződések hatályát.

9. Cikk

Jelen Megállapodás végrehajtása során - eltérő megállapodás hiányában - mindkét Szerződő Fél maga viseli a nála felmerülő költségeket. A delegációk látogatásával összefüggő utazási költségeket a küldő Szerződő Fél viseli.

10. Cikk

(1) A jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával összefüggő vitákat a Szerződő Felek tárgyalások útján rendezik.

(2) A kapcsolattartás nyelve az angol nyelv vagy a Szerződő Felek által közösen meghatározott egyéb nyelv.

11. Cikk

(1) Ezt a Megállapodást jóvá kell hagyni és az a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltást követő 30. napon lép hatályba.

(2) A jelen Megállapodás hatályát veszti attól a naptól számított 6 hónap elteltével, amikor azt a Szerződő Felek egyike diplomáciai úton, írásban felmondja.

Kelt Hanoiban, 1998. február 4. napján, két eredeti példányban, magyar, vietnami és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén a Szerződő Felek az angol nyelvű szöveget tekintik irányadónak.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. év október hó 28. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére