A jogszabály mai napon ( 2020.06.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

176/1998. (X. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között az iskolai végzettségeket és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1998. április 6-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között az iskolai végzettségeket és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló, Pekingben, 1997. december 2-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között az iskolai végzettségeket és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek) az 1987. június hó 17-én aláírt kulturális, tudományos és oktatási együttműködéséről szóló egyezmény 5. Cikke értelmében és attól az óhajtól vezérelve, hogy elősegítsék az iskolai végzettségeket és a tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismerését, az alábbiakban állapodnak meg:

I. Cikk

A magyar Fél elismeri a Kínai Népköztársaság általános középiskolái által kiállított, a középiskola felső tagozatának elvégzését tanúsító végbizonyítványt, amelynek birtokosa jogosult a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményeibe jelentkezni.

II. Cikk

A magyar Fél elismeri a Kínai Népköztársaság szakközépiskolái által kiállított végbizonyítványt, amelynek birtokosa a végbizonyítványban megjelölt szakra jogosult jelentkezni a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményeiben.

III. Cikk

A magyar Fél elismeri a Kínai Népköztársaság felsőoktatási intézményei vagy tudományos kutatóintézetei által kiállított, felsőfokú iskolai végzettséget, fokozatokat tanúsító okiratokat. Az említett okiratok birtokosai a következő egyetemi vagy tudományos fokozat megszerzésére jelentkezhetnek a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményeiben.

IV. Cikk

A kínai Fél elismeri a Magyar Köztársaságban kiállított, az érettségi vizsga sikeres letételét tanúsító okiratot, amelynek birtokosa jogosult a Kínai Népköztársaság felsőoktatási intézményeibe jelentkezni.

V. Cikk

A kínai Fél elismeri a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményei által kiállított, felsőfokú iskolai végzettséget, fokozatot tanúsító okiratokat. Az említett okiratok birtokosai az egyetemi vagy tudományos fokozat megszerzésére jelentkezhetnek a Kínai Népköztársaság felsőoktatási intézményeibe.

VI. Cikk

A jelen Egyezmény a Magyar Köztársaság területén törvényesen létrehozott oktatási intézmények által kiállított, az állam által elismert iskolai végzettségeket és tudományos fokozatokat tanúsító okiratokra és a Kínai Népköztársaság területén törvényesen létrehozott oktatási intézmények által kiállított, az állam által elismert iskolai végzettségeket és tudományos fokozatokat tanúsító okiratokra terjed ki.

VII. Cikk

Az iskolai végzettségeknek, tudományos fokozatoknak a jelen Egyezmény alapján történő elismerése biztosítja, hogy az említett okiratok birtokosai azonos jogokat élveznek; nem mentesülnek azonban az egyéb, a Felek országaiban az oktatási intézményekbe való jelentkezéshez, az iskolai végzettség, illetőleg a tudományos fokozat megszerzéséhez az okiratok birtokosaitól egyébként megkívánt általános követelmények alól.

VIII. Cikk

A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást saját oktatási rendszerük reformjáról és az iskolai végzettségek, tudományos fokozatok nevében, formájában és feltételeiben történő változásairól.

A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást az Egyezmény végrehajtásának helyzetéről.

IX. Cikk

A jelen Egyezmény nem érinti az egyik Fél harmadik országgal, regionális államszövetséggel és nemzetközi szervezettel kötött, továbbra is érvényben lévő szerződéseinek, egyezményeinek és egyezségokmányainak hatályát.

X. Cikk

A jelen Egyezmény azt követően lép hatályba, hogy a Felek kölcsönösen értesítették egymást a kormányok jóváhagyó határozatáról.

A jelen Egyezmény ötéves időtartamra szól, érvényessége automatikusan egy-egy évvel meghosszabbodik, amennyiben azt legalább hat hónappal lejárata előtt a Felek egyike írásban fel nem mondja.

Ha az Egyezmény érvényét veszti, előírásait továbbra is alkalmazni kell a megszűnés előtt kiállított, a fent említett cikkekben jelzett okiratokra és a megszűnés előtt a Magyar Köztársaságba vagy a Kínai Népköztársaságba tanulmányok céljából érkezett és tanulmányokat folytató személyekre. Az általuk megszerzett iskolai végzettségeket, tudományos fokozatokat a jelen Egyezmény előírásai alapján ismerik el.

Készült Pekingben, 1997. december 2-án, két példányban, magyar és kínai nyelven, mindkét eredeti szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. április 6-tól kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról az oktatási miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére