A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

179/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanácsnak a Magyar Köztársaságnak a közegészségügy és a szociálpolitika területein megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott 1/98. számú határozata kihirdetéséről

1. § A Kormány - a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény 4. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - e rendelettel kihirdeti a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 1/98. számú, a Magyar Köztársaságnak a közegészségügy és a szociálpolitika területein megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott határozatát (a továbbiakban: határozat).

2. § A határozat magyar nyelvű szövege a következő:

„A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 1/98. számú határozata a Magyar Köztársaságnak a közegészségügy és a szociálpolitika területein megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról

A Társulási Tanács

figyelembe véve a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulást létesítő Európai Megállapodást,  * 

figyelembe véve a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulást létesítő Európai Megállapodás Kiegészítő Jegyzőkönyvét *  Magyarország közösségi programokban történő részvételéről, különösen annak 1-2. Cikkét,

tekintettel arra, hogy az említett Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikkének megfelelően Magyarország részt vehet a közösségi keretprogramokban, egyedi programokban, projektumokban és más közösségi akciókban, nevezetesen a közegészségügy és a szociálpolitika területein,

tekintettel az említett Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. Cikkére, amelynek értelmében Magyarországnak az 1. Cikkben foglalt tevékenységekben való részvétele módozatait és feltételeit a Társulási Tanács határozza meg,

a következő határozatot hozta:

1. Cikk

Magyarország részt vesz az Európai Közösség Egészségmegőrzés, Rák elleni küzdelem, AIDS és egyéb fertőző betegségek megelőzése, Drogfüggőség megelőzése, valamint Férfiak és nők esélyegyenlősége programjaiban az I-II. Mellékletben meghatározott módozatok és feltételek szerint, amelyek jelen határozat elválaszthatatlan részét képezik.

2. Cikk

Jelen határozat 2000. december 31-ig marad hatályban.

3. Cikk

Jelen határozat az elfogadását követő hónap első napján lép hatályba.

I. Melléklet

A Magyar Köztársaság részvételének módozatai és feltételei az Egészségmegőrzés, a Rák elleni küzdelem, az AIDS és egyéb fertőző betegségek megelőzése, a Drogfüggőség megelőzése, valamint a Férfiak és nők esélyegyenlősége programokban

1. Magyarország részt vesz az Egészségmegőrzés, a Rák elleni küzdelem, az AIDS és egyéb fertőző betegségek megelőzése, a Drogfüggőség megelőzése, valamint a Férfiak és nők esélyegyenlősége programok (a továbbiakban: programok) valamennyi akciójában, összhangban - amennyiben e határozat másként nem rendelkezik - az Európai Parlament és a Tanács által 1996. március 29-én elfogadott 645/96/EK számú, a közegészségügyi akció keretén belül az egészségmegőrzés, tájékoztatás, oktatás és képzés közösségi akcióprogramjára (1996-2000)  *  vonatkozó határozattal; különösen annak 6(2) Cikkével; az Európai Parlament és a Tanács által 1996. március 29-én elfogadott 646/96/EK számú, a közegészségügyi akció keretén belül a rák elleni küzdelem akciótervére (1996-2000)  *  vonatkozó határozattal, különösen annak 6(2) Cikkével; az Európai Parlament és a Tanács által 1996. március 29-én elfogadott 647/96/EK számú közegészségügyi akció keretén belül az AIDS és egyéb fertőző betegségek megelőzését célzó közösségi akcióprogramra (1996-2000)  *  vonatkozó határozatával, különösen annak 6(2) Cikkével; illetve az Európai Parlament és a Tanács által 1996. december 16-án elfogadott 102/97/EK számú, a közegészségügyi akció keretén belül a drogfüggőség megelőzésének közösségi akcióprogramjára (1996-2000)  *  vonatkozó határozatával, különösen annak 6(2) Cikkével; és a Tanács 1995. december 22-i, 95/593/EK számú, a férfiak és nők esélyegyenlőségét célzó középtávú közösségi akcióprogramra (1996-2000)  *  vonatkozó határozatával, különösen annak 6(1) Cikkével, a határozatokban feltüntetett célokkal, feltételekkel, eljárásokkal és határidőkkel.

2. A jogosult magyar intézmények, szervezetek és természetes személyek pályázata benyújtásának, értékelésének és kiválasztásának szabályai és feltételei a lehetséges mértékig megegyeznek a Közösség tagállamaiban érvényes szabályokkal és feltételekkel.

3. A programok közösségi jellegének biztosítása érdekében a Magyarország által javasolt nemzetközi projektumok és tevékenységek megvalósításához minimális számú, a Közösség tagállamaiból érkező partner részvétele szükséges. E minimális szám a programok megvalósítása során kerül meghatározásra, figyelembe véve a különböző tevékenységek jellegét, az adott projektumokban részt vevő partnerek és a programokban részt vevő országok számát.

4. Magyarország minden évben hozzájárulást fizet az Európai Közösségek általános költségvetéséhez a programokban való részvételéből adódó költségek fedezésére (ld. II. Melléklet). A Társulási Bizottság jogosult a hozzájárulást szükség esetén módosítani.

5. A Közösség tagállamai és Magyarország - a hatályban lévő rendelkezések keretei között - mindent megtesznek Magyarország és a Közösség tagállamai között a határozat alá tartozó tevékenységben való részvétel céljából utazó jogosult személyek szabad mozgásának és tartózkodásának megkönnyítése érdekében.

6. Az Egészségmegőrzés, a Rák elleni küzdelem, az AIDS és egyéb fertőző betegségek megelőzése, a Drogfüggőség megelőzése, valamint a Férfiak és nők közötti esélyegyenlőség programokra vonatkozó határozatok (7., 7., 7., 7. illetve 11. Cikke) alapján - nem érintve a Bizottságnak és az Európai Közösség Számvevőszékének a programok felügyeletével és értékelésével kapcsolatos felelősségét - Magyarország részvételét a programokban Magyarország és az Európai Közösségek Bizottsága közösen, a partnerség alapján, folyamatosan figyelemmel kíséri. Ennek keretében Magyarország a Bizottság elé terjeszti a szükséges jelentéseket, és részt vesz a Közösség más, e célt szolgáló sajátos tevékenységeiben.

7. Nem érintve az Egészségmegőrzés programról szóló határozat 5. Cikkében, a Rák elleni küzdelem programról szóló határozat 5. Cikkében, az AIDS és egyéb fertőző betegségek programról szóló határozat 5. Cikkében, a Drogfüggőség megelőzése programról szóló határozat 5. Cikkében, valamint a Férfiak és nők esélyegyenlősége programról szóló határozat 9. Cikkében foglalt eljárásokat, Magyarország meghívást kap minden, a bizottságok rendes üléseit megelőző, a határozat végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről folytatandó egyeztető ülésre. E rendes ülések eredményeiről a Bizottság tájékoztatja Magyarországot.

8. A pályázati eljárás, a szerződések, a beterjesztendő jelentések és a programokkal kapcsolatos egyéb adminisztratív rendelkezések vonatkozásában használt nyelv a Közösség valamelyik hivatalos nyelve.

II. Melléklet

A Magyar Köztársaság pénzügyi hozzájárulása az Egészségmegőrzés, a Rák elleni küzdelem, az AIDS és egyéb fertőző betegségek megelőzése, a Drogfüggőség megelőzése, valamint a Férfiak és nők közötti esélyegyenlőség programokhoz

1. Magyarország pénzügyi hozzájárulása fedezi:

- a programokból a magyar résztvevők számára nyújtott támogatásokat,

- a Magyarország részvételéből eredő igazgatási jellegű többletköltségeket, amelyek a Bizottságnál a programok igazgatása során jelentkeznek.

2. A programokból a magyar kedvezményezettek számára nyújtott támogatások és valamennyi egyéb pénzügyi támogatás együttes összege az igazgatási többletköltségek elvonását követően, költségvetési évenként nem haladhatja meg a Magyarország által befizetett hozzájárulás mértékét.

Amennyiben a Magyarország által az Európai Közösségek általános költségvetésébe befizetett hozzájárulás az igazgatási többletköltségek levonását követően meghaladja a magyar kedvezményezetteknek nyújtott támogatások és az egyéb pénzügyi támogatás együttes összegét, a Bizottság a különbséget a következő költségvetési időszakra átvezeti, majd levonja a következő évben esedékes hozzájárulásból. A programok zárómérlegében jelentkező maradványösszeget visszafizetik Magyarországnak.

3. Egészségmegőrzés

1998-tól Magyarország éves hozzájárulása 96 621 ECU. Ebből az összegből 6321 ECU fedezi a Magyarország részvételéből eredő igazgatási többletköltségeket, amelyek a Bizottságnál a program kezelése során jelentkeznek.

4. Rák elleni küzdelem

1998-tól Magyarország éves hozzájárulása 167 476 ECU. Ebből az összegből 10 956 ECU fedezi a Magyarország részvételéből eredő igazgatási többletköltségeket, amelyek a Bizottságnál a program kezelése során jelentkeznek.

5. AIDS és egyéb fertőző betegségek megelőzése

1998-tól Magyarország éves hozzájárulása 128 828 ECU. Ebből az összegből 8429 ECU fedezi a Magyarország részvételéből eredő igazgatási többletköltségeket, amelyek a Bizottságnál a program kezelése során jelentkeznek.

6. Drogfüggőség megelőzése

1998-tól Magyarország éves hozzájárulása 64 414 ECU. Ebből az összegből 4214 ECU fedezi a Magyarország részvételéből eredő igazgatási többletköltségeket, amelyek a Bizottságnál a program kezelése során jelentkeznek.

7. Férfiak és nők esélyegyenlősége

1998-tól Magyarország éves hozzájárulása 109 170 ECU. Ebből az összegből 7142 ECU fedezi a Magyarország részvételéből eredő igazgatási többletköltségeket, amelyek a Bizottságnál a program kezelése során jelentkeznek.

8. Magyarország hozzájárulásának kezelésére a Közösség általános költségvetésére vonatkozó pénzügyi szabályok érvényesek.

A Bizottság e határozat hatálybalépésekor és azt követően minden év elején felhívást intéz Magyarországhoz a jelen határozat szerint rá eső pénzügyi befizetés teljesítésére. A hozzájárulást ECU-ben kell meghatározni, és a Bizottság ECU-ben vezetett bankszámlájára kell átutalni.

Magyarország az e határozat szerinti éves költségvetési hozzájárulását a befizetési felhívásnak megfelelően, de legkésőbb a felhívás megküldését követő három hónapon belül teljesíti. A hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a késedelem időpontjától kamatfizetési kötelezettség terheli Magyarországot, a még be nem fizetett összegre vonatkozólag. A kamat mértéke az Európai Pénzügyi Együttműködési Alap által ECU-ben végrehajtott műveletek esetén a késedelem hónapjában érvényes kamatláb 1,5%-ponttal emelt értéke.

9. Magyarország a 3-7. bekezdésekben említett igazgatási többletköltségeket a nemzeti költségvetéséből fedezi.

10. Magyarország a programokban való részvételből fennmaradó költségek 50%-át a nemzeti költségvetéséből fedezi.

A PHARE-programokra érvényes szabályos eljárásoknak megfelelően, a fennmaradó 50%-ot Magyarország éves PHARE forrása fedezi.”

3. § Ez a rendelet 1998. november 1-jén lép hatályba. Végrehajtásáról az egészségügyi miniszter, a szociális és családügyi miniszter, valamint a PHARE-program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter - a külügyminiszterrel egyetértésben - gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére