A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

186/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált áruszállításról szóló Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1998. év július 16. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált áruszállításról szóló, Zágrábban 1997. szeptember 22-én aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Horvát Köztársaság Kormánya között
a nemzetközi kombinált áruszállításról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

annak tudatában, hogy az árucseréhez elengedhetetlen a teljesítőképes nemzetközi áruszállítás,

felismerve, hogy környezetvédelmi okokból és a közúti forgalom korlátozott kapacitása miatt vasúton és vízi úton korszerű szállítási rendszert kell kialakítani, a közúti áruforgalom gazdasági, lakosságvédelmi és ökológiai szempontból is elfogadható alternatíváinak megteremtése érdekében,

abban a meggyőződésben, hogy a kombinált áruszállítás rendszere nagy lehetőség a nemzetközi áruforgalom gondjainak megoldásában,

hivatkozva a kombinált áruszállításra vonatkozó nemzetközi egyezményekre,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Alkalmazási terület

Ez az Egyezmény kiterjed:

- a nemzetközi kombinált áruszállításra, amely részben vasúton vagy vízi úton, részben közúton valamelyik Szerződő Fél országában bejegyzett gépjárművel,

- a két Szerződő Fél országa között, vagy az egyik, vagy mindkét Szerződő Fél országán keresztül történik.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

Ezen Egyezmény értelmében

a) nemzetközi kombinált áruszállítás: olyan szállítási forma, amelynek során az üres vagy rakott közúti tehergépjármű (vontató és/vagy vontatott gépjármű) az útvonal egy részét vasúton vagy vízen teszi meg a Szerződő Fél országából a másik Szerződő Fél országába, vagy valamelyik Szerződő Fél országán keresztül, amelynek során a tehergépjármű a közutat csak a feladási vagy rendeltetési hely és a legközelebbi - fel- és lerakodás céljára alkalmas - vasúti terminál vagy vízi kikötő között veszi igénybe;

b) rakományhordozó: konténer (legalább 6 m hosszú), csereszekrény, amely gépjárműről leemelhető, átrakható; (daruzható és nem daruzható) félpótkocsi, pótkocsi. Mindezek áruk befogadására és továbbítására alkalmasak;

c) közúti elő- és utánfuvarozás: rakományhordozóknak a szállítási folyamat kezdő és befejező szakaszában végzett közúti fuvarozása, amelynek során azok továbbítása vasúti kocsikban, illetve Ro-Ro hajóval történt, a legközelebbi kombiterminálról/ra, illetve Ro-Ro kikötőből/be;

d) kombiterminál és Ro-Ro kikötő: olyan átrakó állomás/-hely (vasúti/kikötői), ahol a rakományhordozók és gépjárművek kezelése, lerakása, felrakása, átrakása történik az egyik szállítási módról a másikra;

e) kísért kombinált áruszállítás: a tehergépkocsi pótkocsival vagy anélkül, a vontató vagy nyergesvontató pótkocsival együtt vasúti járművön (gördülő országút; Ro-La) vagy hajón (Ro-Ro hajó) történő továbbítása. A gépjárművezető együtt utazik a gépjárművel;

f) nem kísért kombinált áruszállítás: rakományhordozók vasúti járművön vagy hajón (Ro-Ro hajó) történő továbbítása.

g) jutalomengedély: a gördülő országúti (Ro-La) és Ro-Ro viszonylatok igénybevétele után járó adómentes közúti fuvarozási engedély.

3. Cikk

Kísért kombinált áruszállítás

(1) A Szerződő Fél országából, országába vagy országán keresztül a másik Szerződő Fél országában bejegyzett gépjárművekkel lebonyolódó gördülő országút, illetve Ro-Ro igénybevétele esetén kölcsönös közúti jutalomkontingensben állapodnak meg a Kombinált Áruszállítási Vegyesbizottsági ülés keretében.

(2) A Szerződő Felek a gördülő országúti és a Ro-Ro viszonylatait - amelynek igénybevételéért a jutalomkontingens kiadható - a mindenkori lehetőségek és igények alapján határozzák meg.

(3) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény szerint a gördülő országúti áruszállításhoz kapcsolódó közúti elő- és utánfuvarozás számára a kombitermináltól és a Ro-Ro kikötőtől a legközelebbi rendeltetési és feladási hely között gépjárműadó-mentességet biztosítanak. Közúti fuvarozási engedélyt nem kell felhasználni.

(4) A Szerződő Felek az illetékes hatóságaiknál eljárnak annak érdekében, hogy a gördülő országúti rendszerben továbbított minden vonat határállomási tartózkodása ne haladja meg az AGTC Megállapodás (Európai Megállapodás a fontos kombinált nemzetközi szállítási vonalakról és ezek létesítményeiről) szerinti ajánlást.

4. Cikk

Átlépés az országhatáron

(1) A kombinált áruszállításra jogosító dokumentumokat a Szerződő Fél országában történő minden szállításnál a járművön kell tartani, és azokat a Szerződő Fél illetékes vám- és határszervei kérésére fel kell mutatni.

(2) A kísért kombinált áruszállítás esetén határvámszervek a kombinált áruszállításra jogosító vasúti jeggyel rendelkező fuvarozót, illetve szállítmányozót (gépjárművet) a Szerződő Fél országába árufuvarozási engedély nélkül engedik be. Az országból történő kilépés során kombinált áruszállítás igénybevételét a CIM-UIRR fuvarlevéllel vagy hajófuvarlevéllel kell igazolni.

(3) A kombinált áruszállítást végző járművek, személyek, valamint a fuvarozott áruk ellenőrzése az országhatáron való belépés, illetve kilépés során a két Szerződő Fél belső jogszabályaiban foglalt előírások alapján történik.

(4) A fuvarozó, illetve a szállítmányozó, valamint annak utazó személyzete köteles betartani a másik Szerződő Fél országában hatályos jogszabályokat és rendelkezéseket.

5. Cikk

A kombinált áruszállítás elősegítése

(1) A Szerződő Felek illetékes szervei eljárnak a vasúti, hajózási és a kombitársaságoknál annak érdekében, hogy egyeztetett intézkedésekben állapodjanak meg a kombinált áruszállítás elősegítése céljából, figyelembe véve azt, hogy mindenekelőtt a nem kísért kombinált áruszállítás rendkívüli előnyökkel rendelkezik.

(2) A Szerződő Felek - lehetőség szerint - elősegítik a kombinált áruszállítás fejlesztése céljából a saját vasútjaik és közforgalmú kikötőik infrastrukturális beruházásait.

(3) A Szerződő Felek törekednek arra, hogy a kétoldalú kombinált áruszállításhoz kapcsolódó elő- és utánfuvarozást a hétvégi és ünnepnapi közlekedési korlátozási tilalom alól mentesítsék.

(4) A Szerződő Felek illetékes szervei törekednek arra, hogy - lehetőség szerint - az elő- és utánfuvarozáshoz a 44 tonna össztömegű tehergépjárművek továbbításának feltételeit megteremtsék.

(5) A Szerződő Felek illetékes szervei törekednek arra, hogy - lehetőség szerint - a kombinált áruszállítás keretében feladott rakományegységek vámkezelésének feltételeit a kombiterminálokon és a Ro-Ro kikötőkben teremtsék meg.

(6) A Szerződő Felek törekednek arra, hogy a kombinált forgalomban használt vasúti kocsiknak bizalmi elven történő átvételét egyetemlegesen bevezessék.

(7) A Szerződő Felek - lehetőség szerint - elősegítik a közös nemzetközi kombinált áruszállítási társaságok létesítését, együttműködését.

(8) A Szerződő Felek odahatnak, hogy a kedvező nemzetközi kombinált áruszállítási viszonylatok kiépítését elősegítsék.

6. Cikk

Együttműködés

(1) A Szerződő Felek ösztönzik a vasutakat arra, hogy a kombinált áruszállításban részt vevő társaságokkal és hajózási társaságokkal, illetve vállalatokkal együttműködve versenyképes ajánlatokat dolgozzanak ki a kombinált áruszállítás részére, különös tekintettel a szállítás minőségére, a szállítási idő és határidő csökkentésére és betartására, a gazdaságilag indokolható tarifákra.

(2) A Szerződő Felek törekednek arra, hogy a közúti áruszállítás minél nagyobb mértékben kombinált áruszállítás formájában bonyolódjon le.

(3) A Szerződő Felek műszaki és szervezési intézkedéseket tesznek arra, hogy mindkét országban a nem kísért kombinált áruszállításhoz kapcsolódó közúti elő- és utánfuvarozás a hazai közúti szállítmányozó, illetve vállalat közreműködésével történjen.

(4) A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást azokról az intézkedésekről, amelyek elősegítik a nemzetközi kombinált áruszállítás minőségének és a szolgáltatások színvonalának növelését.

7. Cikk

Rendelkezések megszegése

(1) Ha valamely fuvarozó, illetve szállítmányozó vagy annak tagja, alkalmazottja megszegi a másik Szerződő Fél országában hatályos jogszabályokat és egyéb előírásokat vagy a jelen Egyezmény rendelkezéseit, akkor azon Szerződő Fél illetékes hatóságainak kérésére, amelyben a jogsértés történt, a másik Szerződő Fél illetékes hatóságai az alábbi intézkedések egyikét hozhatják:

a) az érintett fuvarozó felszólítása az érvényben lévő előírások betartására;

b) az érintett fuvarozónak a forgalomból történő kizárása.

(2) Az illetékes hatóságok értesítik egymást a hozott intézkedésekről.

8. Cikk

Adatvédelem

(1) A Szerződő Felek kijelentik, hogy minden adatot és információt - kivéve a hivatalos statisztikai adatokat és kimutatásokat - harmadik Féllel szemben megvédenek.

(2) Adatok és információk csak a Szerződő Felek hatóságai, ügyészségei és bíróságai részére szolgáltathatók ki, amennyiben azt büntetőeljárás teszi szükségessé. Minden további adat kiadása csak az adatkibocsátó előzetes engedélye alapján lehetséges.

9. Cikk

Válsághelyzet

A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a kombinált áruszállításban vis maior vagy műszaki zavarok miatt bekövetkező, tizenkét órát meghaladó üzemszünetek esetén külön egyeztetett és sürgős intézkedéseket hoznak.

10. Cikk

Vegyesbizottság

A jelen Egyezmény végrehajtására a Szerződő Felek Kombinált Áruszállítási Vegyesbizottságot hoznak létre. A Vegyesbizottság üléseit évente legalább egyszer, a Szerződő Felek országainak területén felváltva tartja. A Vegyesbizottság jogosult javaslatot tenni az Egyezmény módosítására és kiegészítésére.

11. Cikk

Hatálybalépés

A jelen Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásai szerint jóvá kell hagyni, és az a jóváhagyásról szóló diplomáciai értesítések kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba.

12. Cikk

Az Egyezmény hatálya

Az Egyezményt a Szerződő Felek határozatlan időtartamra kötik. Az Egyezmény mindkét Fél által bármikor felmondható, és az a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő hat hónap elteltével hatályát veszti.

Készült Zágrábban, az 1997. év szeptember hó 22. napján, két példányban, magyar és horvát nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. augusztus 15. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére