A jogszabály mai napon ( 2020.08.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

190/1998. (XII. 1.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a vámügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

(A diplomáciai jegyzékváltás 1998. augusztus 4-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között Poprádon, 1998. január 29-én aláírt, a vámügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között
a vámügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

figyelembe véve, hogy a vámjogszabályokat sértő cselekmények kárt okoznak országaik gazdasági, pénzügyi, társadalmi és kereskedelmi érdekeinek, valamint a kereskedelem törvényes érdekeinek,

figyelembe véve az áruk importjára és exportjára vonatkozó vámok, adók, illetékek vagy egyéb költségek pontos kivetésének és beszedésének, valamint a tiltó, korlátozó és ellenőrző rendelkezések megfelelő végrehajtásának fontosságát,

meggyőződve arról, hogy a vámjogszabályokat sértő cselekmények megelőzése, valamint a kiviteli és behozatali vámok, adók, illetékek vagy egyéb költségek pontos beszedése érdekében tett erőfeszítéseket hatékonyabbá lehet tenni a vámhatóságaik közötti együttműködés révén,

figyelembe véve a kétoldalú kölcsönös segítségnyújtást előmozdító nemzetközi okmányokat, különösen a Vámegyüttműködési Tanács 1953. december 5-i és az 1971. június 8-i Ajánlásait, az 1992. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezményt, az 1971. évi Pszichotrop Anyagokról szóló Egyezményt, valamint az 1988. december 20-i, a Kábítószerek és Pszichotrop Anyagok Tiltott Forgalmazása elleni ENSZ Egyezményt,

az alábbiakban állapodtak meg:

Meghatározások

1. Cikk

A jelen Megállapodás alkalmazásában:

1. A vámjogszabályok az áruk behozatalára, kivitelére és átvitelére vagy más vámeljárásokra vonatkozó, törvény vagy jogszabály által meghatározott rendelkezések, akár a vámhatóságok által kivetett vámokra, adókra, illetékekre és egyéb költségekre, akár tiltó, korlátozó vagy ellenőrző intézkedésekre vonatkoznak.

2. Jogszabálysértés alatt bármilyen vámjogszabálysértést, valamint ilyen jogszabálysértés kísérletét értjük.

3. Vámhatóság alatt a Magyar Köztársaságban: a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságát, a Szlovák Köztársaságban pedig: a Szlovák Köztársaság Vámfőigazgatóságát értjük.

4. Megkereső Vámhatóság alatt a Szerződő Fél azon illetékes vámhatóságát értjük, amely vámügyekben segítséget kér.

5. Megkeresett Vámhatóság alatt a Szerződő Fél azon illetékes vámhatóságát értjük, amely a vámügyekben történő segítségnyújtási megkeresést megkapja.

6. Ellenőrzött szállítások alatt olyan kábítószert, pszichotrop anyagot, vagy ezeket helyettesítő anyagot és más tiltott árut tartalmazó gyanús szállítmányok értendők, amelyeket az illetékes vámhatóságok tudtával és felügyelete alatt a Szerződő Felek államának területére, onnan ki vagy azon keresztül továbbengednek azzal a céllal, hogy azonosítsák az ilyen anyagok jogellenes kereskedelmében részt vevő személyeket.

7. Tiltott áru alatt jogellenes forgalom tárgyát képező árukat kell érteni, különösen kábítószert, pszichotrop anyagokat és ezeket helyettesítő anyagokat, mérgeket, nukleáris és radioaktív anyagokat, prekurzorokat, hamisított fizetőeszközöket és értékpapírokat, tűz- és tömegpusztító fegyvereket, lőszereket és robbanóanyagokat, valamint a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajták példányait.

8. Személyes adatok alatt minden olyan információt és adatot kell érteni, amely egy azonosított vagy azonosítható egyénre vonatkozik.

A Megállapodás hatálya

2. Cikk

1. A Szerződő Felek vámhatóságaikon keresztül a jelen Megállapodás rendelkezéseivel összhangban kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak:

a) a vámjogszabályok megfelelő betartásának biztosítása érdekében;

b) vámjogszabálysértések megelőzése, nyomozása és üldözése érdekében;

c) a vámjogszabályok alkalmazására vonatkozó okmányok eljuttatásával és ismertetésével kapcsolatos esetekben.

2. A jelen Megállapodás keretei között a segítséget a megkeresett Szerződő Fél államának területén érvényes jogszabályokkal összhangban, a megkeresett vámhatóság a hatáskörén belül és lehetőségei szerint nyújtja. Szükség esetén az egyik vámhatóság intézkedhet másik, illetékes hatóság általi segítségnyújtásról a megkeresett Szerződő Fél államának területén érvényes jogszabályokkal összhangban. Jelen Megállapodás nem érinti a bűnügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó szabályokat.

Információ megküldése

3. Cikk

1. A vámhatóságok megkeresés alapján megadnak egymásnak minden olyan információt, amely elősegítheti

a) a vámhatóságok által kiszabott adók, vámok, illetékek és egyéb költségek pontos beszedését, és különösen az áruk vámértékének pontos meghatározását és tarifális besorolását;

b) a behozatalra és kivitelre vonatkozó tilalmak és korlátozások pontos betartását;

c) azon nemzeti származási szabályok pontos alkalmazását, amelyek a Szerződő Felek által aláírt más egyezmények tárgyát nem képezik.

2. Amennyiben a megkeresett vámhatóság nem rendelkezik a kért információval, intézkedik a szükséges információ beszerzése érdekében a megkeresett Szerződő Fél államának területén érvényes jogszabályoknak megfelelően.

3. A megkeresett vámhatóságnak úgy kell intézkedni az információ beszerzése érdekében, mintha a saját ügyében járna el.

4. Cikk

A vámhatóságok megkeresés alapján egymás rendelkezésére bocsátják az alábbi információt:

a) az egyik Szerződő Fél államának területére bevitt árukat a másik Szerződő Fél államának területéről a vámjogszabályoknak megfelelően vitték-e ki;

b) az egyik Szerződő Fél államának területéről kivitt árukat a másik Szerződő Fél államának területére a vámjogszabályoknak megfelelően vitték-e be, és az árukat milyen vámeljárásban részesítették;

c) a kedvezményes elbánásban részesített, az egyik Szerződő Fél államának területéről kivitt árukat a másik Szerződő Fél államának területére megfelelően hozták-e be, és az információnak utalnia kell az áruknál alkalmazott vámellenőrzési intézkedésekre is.

5. Cikk

A Szerződő Felek vámhatóságai saját kezdeményezésre vagy megkeresés alapján eljuttatnak a másik Szerződő Fél vámhatóságához minden olyan jogszabálysértésekkel kapcsolatos információt, amelyet az felhasználhat, különös tekintettel az alábbiakra:

a) a másik Szerződő Fél államának területén hatályban levő vámjogszabályokat megsértő vagy ezzel gyanúsítható személyek;

b) jogellenes kereskedelem tárgyát bizonyosan vagy feltehetően képező áruk;

c) a másik Szerződő Fél államának területén hatályos vámjogszabályok megsértése során használt vagy feltehetően használt közlekedési és szállítóeszközök;

d) a vámjogszabályok megsértése során alkalmazott új módszerek és eszközök.

6. Cikk

A Szerződő Felek vámhatóságai saját kezdeményezésre vagy megkeresésre eljuttatják a másik Szerződő Fél vámhatóságának mindazokat a jelentéseket, bizonyítékokat vagy okmányok hitelesített másolatait, amelyek minden rendelkezésre álló információt tartalmaznak a másik Szerződő Fél államának területén hatályos vámjogszabályok megsértését bizonyító vagy ennek alapos gyanúját keltő felderített vagy tervezett cselekményekről. Eredeti nyilvántartások és okmányok csak abban az esetben kérhetők, ha a hivatalos másolatok bizonyító ereje nem teljes. A átadott eredeti iratokat a lehető legrövidebb időn belül vissza kell küldeni.

7. Cikk

A jelen Megállapodásban említett okmányokat helyettesíteni lehet az ugyanilyen célra bármilyen formában készült számítógépes információval. Az anyag értelmezéséhez vagy felhasználásához szükséges minden információt egyidejűleg meg kell küldeni.

Személyek, áruk és szállítóeszközök megfigyelése

8. Cikk

A Szerződő Felek vámhatóságai saját hatáskörükön és lehetőségeiken belül, saját kezdeményezésre vagy a másik Szerződő Fél vámhatóságának megkeresésére, figyelemmel kísérik:

a) a másik Szerződő Fél államának területén érvényes vámjogszabályokat megsértő vagy ezzel gyanúsítható személyek mozgását, különösen a területére történő belépést és az onnan való kilépést;

b) a másik Szerződő Fél államának területén érvényes vámjogszabályok megsértéséhez bizonyosan vagy feltehetően használt közlekedési és szállítóeszközöket;

c) olyan áruk mozgását, melyeket a másik Szerződő Fél vámhatósága úgy ítél meg, hogy azok saját államának vámterületére történő be-, illetve onnan való kiszállítása törvénybe ütközik, vagy annak gyanúja fenn áll.

Ellenőrzött szállítás

9. Cikk

1. A vámhatóságok kölcsönös megállapodás alapján és a nemzeti jogszabályaikban meghatározott hatáskörük keretei között alkalmazhatják az ellenőrzött szállítást a vámjogszabálysértést elkövető személyek azonosítása érdekében. Amikor az ellenőrzött szállítás alkalmazására vonatkozó döntés nem tartozik a vámhatóság hatáskörébe, együttműködést kezdeményez az ilyen hatáskörrel rendelkező hatósággal, illetve átadja az ügyet a hatáskörrel rendelkező hatóságnak.

2. Az olyan jogellenes szállítmányok, melyek esetében az illetékes hatóságok az ellenőrzött szállítás alkalmazásáról döntenek, sértetlen szállításként, vagy a kábítószer, pszichotrop anyag vagy az azokat helyettesítő anyag kiemelésével és lefoglalásával, teljes vagy részleges behelyettesítésével követhetők nyomon.

3. Ellenőrzött szállításokra mindig eseti döntés alapján kerül sor és, ha alkalmazása szükséges, figyelembe kell venni az illetékes hatóságok közötti pénzügyi megállapodásokat és rendelkezéseket.

Vizsgálatok

10. Cikk

1. Megkeresés alapján a megkeresett vámhatóság hivatalos vizsgálatokat kezdeményezhet olyan cselekményekkel kapcsolatban, amelyek a megkereső Szerződő Fél államának területén érvényes vámjogszabályokat bizonyosan vagy feltehetően sértik. A vizsgálatok eredményeit közli a megkereső vámhatósággal.

2. Az ilyen vizsgálatok a megkeresett Szerződő Fél államának területén érvényes jogszabályoknak megfelelően történnek. A megkeresett vámhatóságnak úgy kell eljárnia, ahogy saját ügyében járna el.

3. A megkeresett vámhatóság engedélyezheti, hogy az ilyen vizsgálatok során a megkereső Szerződő Fél tisztviselői jelen legyenek.

4. A jelen Megállapodásban meghatározott esetekben, amikor a Szerződő Felek képviselői a másik Szerződő Fél államának területén tartózkodnak, minden esetben rendelkezniük kell hivatalos meghatalmazással. Nem viselhetnek egyenruhát, és nem lehet náluk fegyver.

Szakértők és tanúk

11. Cikk

1. A Szerződő Felek bíróságai vagy bűnügyi hatóságai kérésére, vámjogszabálysértés esetén, a másik Szerződő Fél vámhatósága felhatalmazhatja tisztviselőit, hogy a felhatalmazás keretein belül, tanúként vagy szakértőként megjelenjenek ezen bíróságok vagy hatóságok előtt vámjogszabálysértési ügyekben. Ezen tisztviselők bizonyítékot nyújtanak a hivatalos tevékenységük során feltárt tényekkel kapcsolatban. A megjelenésre irányuló kérelemben világosan közölni kell, hogy milyen ügyben és milyen minőségben kell a tisztviselőnek megjelennie.

2. A szakértőnek vagy tanúnak felkért tisztviselőnek joga van megtagadni a bizonyíték- vagy nyilatkozatadást, ha a saját államának vagy a megkereső Szerződő Fél jogszabályai értelmében erre jogosult vagy köteles.

Az információ és okmányok felhasználása

12. Cikk

1. A jelen Megállapodás értelmében megkapott információ, okmányok vagy egyéb közlések a jelen Megállapodásban meghatározott céloktól eltérő célra csak az információt és okmányokat átadó vámhatóság írásbeli engedélyével használható fel. Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a kábítószereket és a pszichotrop anyagokat érintő vámjogszabálysértésekkel kapcsolatos információra, okmányokra és más közlésekre.

2. A jelen Megállapodás értelmében átadott bármilyen információ bizalmas természetűnek számít, és az információt átvevő Szerződő Fél államának területén hatályban lévő vonatkozó jogszabályok által meghatározott védelmet kell élveznie.

3. A jelen Cikk 1. bekezdésében foglaltak nem gátolhatják az információ felhasználását bármilyen, a vámjogszabály megsértése miatt indított bírósági vagy közigazgatási eljárásban.

4. A Szerződő Felek vámhatóságai a jelen Megállapodás értelmében és céljainak megfelelően megszerzett információt és okmányokat felhasználhatják bizonyítékként nyilvántartásaikban, jelentéseikben, tanúvallomásokban, valamint vádemelési és bírósági eljárásaik során.

5. Az ilyen információknak és okiratoknak a bíróságokon bizonyítékként való felhasználását és bizonyító erejét a belső jogszabályok határozzák meg.

Személyes adatok védelme

13. Cikk

A Szerződő Felek belső jogszabályainak megfelelően, a személyes adatok védelmére legalább az alábbi feltételek érvényesek:

a) személyes adatokat nem lehet továbbítani, ha alaposan feltehető, hogy az adatok továbbítása vagy felhasználása ellentétes a Szerződő Felek bármelyikének jogi alapelveivel, és különösen akkor, ha az érintett személy jogtalan hátrányokat szenvedne ezáltal. Kérés alapján az adatot átvevő vámhatóság tájékoztatja az adatot szolgáltató vámhatóságot az információ felhasználásáról és az elért eredményekről;

b) a személyes adatokat csak vámhatóságok, más bűnüldöző szervek és peres eljárások esetén az ügyészség vagy a bíróságok részére lehet továbbítani. Ezen információkat csak az információt felhasználó személyeknek lehet átadni, kivéve, ha az információt átadó hatóságok azt kifejezetten megengedik és az információt átvevő hatóságokra vonatkozó törvények is lehetővé teszik az egyéb személyek részére történő átadást;

c) a megkeresett vámhatóság köteles meggyőződni az átadandó személyes adat helyességéről és hitelességéről. Ha kiderül, hogy helytelen vagy ki nem adható személyes adat került átadásra, a megkeresett vámhatóságnak késedelem nélkül tájékoztatnia kell a megkereső vámhatóságot erről a tényről. A megkereső vámhatóság kijavítja, megsemmisíti vagy törli a személyes adatot, ha erre kérik;

d) a megkeresett vámhatóság a személyes adattal együtt közli a saját jogrendjében érvényes adattörlési határidőket. A személyes adatot a nyilvántartása szükségességének megszűnésekor törölni kell;

e) a Szerződő Felek vámhatóságai kötelesek az átadott és átvett személyes adatokról nyilvántartást vezetni, és hatásosan védeni a személyes adatokat az illetéktelen hozzáférés, változtatás, nyilvánosságra hozatal, sérülés vagy megsemmisülés ellen.

Eljuttatás és ismertetés

14. Cikk

Megkeresés alapján a megkeresett vámhatóság a megkeresett Szerződő Fél belső jogszabályaival összhangban eljuttatja az államának területén állandó lakhellyel, telephellyel rendelkező természetes személynek, jogi személynek, illetve ismerteti vele a megkereső vámhatóságtól származó, és a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi iratot és határozatot.

A segítségkérés formája és tartalma

15. Cikk

1. A jelen Megállapodás értelmében a megkeresést írásos formában kell elkészíteni. A megkeresés teljesítéséhez szükséges okmányokat mellékelni kell a megkereséshez. Szükség esetén a megkeresés elfogadható szóban is, de azt írásos formában késedelem nélkül meg kell erősíteni.

2. A jelen Cikk 1. bekezdése értelmében elkészített megkeresésnek a következő információkat kell tartalmaznia:

a) a megkereső vámhatóságot;

b) a kért intézkedést;

c) a kérés tárgyát és okát;

d) a vonatkozó törvényeket, rendeleteket, szabályokat, valamint más jogi tényezőket;

e) a vizsgálat tárgyát képező természetes és jogi személyekre vonatkozó pontos és részletes információt;

f) a tények rövid ismertetését, kivéve a 14. Cikkben meghatározott esetekben.

3. A megkereséseket vagy a megkeresett Szerződő Fél hivatalos nyelvén, angolul vagy a megkeresett vámhatóság által elfogadható más nyelven kell eljuttatni.

4. Abban az esetben, ha a megkeresés nem felel meg a formai követelményeknek, javítása vagy kiegészítése megkövetelhető, de ez nem késleltetheti a halaszthatatlan intézkedések megtételét.

A segítségnyújtás kötelezettségei alóli kivételek

16. Cikk

1. Abban az esetben, ha a megkeresett vámhatóság úgy véli, hogy a kérés teljesítése a megkeresett Szerződő Fél szuverenitását, biztonságát, közrendjét, illetve egyéb lényeges érdeket, valamint államának területén ipari, kereskedelmi vagy szakmai titkot sértene, teljes mértékben vagy részben megtagadhatja a jelen Megállapodásban előírt segítségnyújtást vagy bizonyos feltételek, illetve követelmények betartása mellett nyújthat segítséget.

2. Abban az esetben, ha a segítségnyújtás nem teljesíthető, a megkereső vámhatóságot késedelem nélkül értesíteni kell, és tájékoztatni kell a segítségnyújtás visszautasításának okairól.

3. Abban az esetben, ha a Szerződő Felek vámhatóságai olyan segítségnyújtásért folyamodnak, melyet saját maguk nem tudnának teljesíteni, azt a megkeresésükben szükséges feltüntetni. Ilyen kérés teljesítéséről a megkeresett vámhatóság dönt.

Költségek

17. Cikk

A Szerződő Felek vámhatóságai lemondanak a jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére vonatkozó minden igényről, kivéve a tanúk, szakértők és tolmácsok, valamint a fordítók költségeit.

Teljesítés

18. Cikk

1. A jelen Megállapodás végrehajtása a Szerződő Felek vámhatóságai között történik. A hatóságok kölcsönösen megállapodnak a végrehajtás részleteiről.

2. A Szerződő Felek vámhatóságai gondoskodnak arról, hogy nyomozati szerveik közvetlen kapcsolatban álljanak egymással.

3. A Szerződő Felek vámhatóságai Vegyes Bizottságot hozhatnak létre a jelen Megállapodás végrehajtásának értékelésére.

Területi hatály

19. Cikk

A jelen Megállapodás hatálya a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság vámterületére terjed ki.

Hatálybalépés és megszűnés

20. Cikk

1. Jelen Megállapodás hatvan nappal azután lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton tájékoztatták egymást a hatálybalépéshez szükséges valamennyi belső jogi követelmény teljesítéséről.

2. Jelen Megállapodást határozatlan időre kötik. A Megállapodás diplomáciai úton küldött írásbeli értesítéssel mondható fel, és hatálya a Szerződő Felek bármelyike által a másik Szerződő Félhez megküldött, a megszüntetési szándékot tartalmazó írásos diplomáciai értesítés kézhezvételét követő hat hónap elteltével szűnik meg.

21. Cikk

A jelen Megállapodás hatálybalépésének napján a Szerződő Felek vonatkozásában hatályát veszti az 1979. november 28-án, Pozsonyban aláírt, a Magyar Népköztársaság Pénzügyminisztériuma és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Szövetségi Külkereskedelmi Minisztériuma közötti Vámegyüttműködési Egyezmény.

Alulírottak, a megfelelő felhatalmazás birtokában, aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Poprádon, 1998. január 29-én, két példányban, magyar, szlovák és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles.

Jelen Megállapodás értelmezéséből adódó viták esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1998. október 3. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére