A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

195/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a Magyar Köztársaság részére nyújtandó képzési és technikai segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1998. szeptember 14-én aláírt Megállapodás és az 1998. szeptember 15-i szóbeli jegyzékváltás alapján létrejött Megállapodás egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

(A Megállapodás 1998. szeptember 14-én hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a Magyar Köztársaság részére nyújtandó képzési és technikai segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1998. szeptember 14-én aláírt Megállapodást és az 1998. szeptember 15-i szóbeli jegyzékváltás alapján létrejött Megállapodást egységes szerkezetben e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a Magyar Köztársaság részére nyújtandó képzési és technikai segítségnyújtásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya (a továbbiakban: Felek) attól az óhajtól vezetve, hogy

- a nemzetközi szervezett bűnözés elleni harcban együttműködésüket elmélyítsék,

- a szervezett bűnözés elleni harcban a résztvevők szakmai képzettségét fejlesszék,

- a szervezett bűnözés elleni harc technikai eszközeit biztosítsák,

az alábbiakban állapodtak meg:

Meghatározások

1. Cikk

A jelen Megállapodás szerint:

a) a Magyar Felet a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma,

b) az Amerikai Felet az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége

képviseli.

Az együttműködés területei

2. Cikk

(1) Az Amerikai Fél a szervezett bűnözés elleni harchoz a Magyar Fél részére 215 000 USD rendelkezésre bocsátására vállal kötelezettséget az alábbiak szerint: * 

a) technikai segítségnyújtás: 20 000 USD
b) akciócsoport működési koncepciójának kidolgozása 65 000 USD
c) fedett nyomozási módszerek fejlesztése 35 000 USD
d) korrupció elleni harc 80 000 USD
e) üzemeltetési költségek fedezése 15 000 USD * 

(2) A korrupció visszaszorítását célzó továbbképzés kéthetes tanfolyam formájában történik. A tanfolyamot az Amerikai Fél Igazságügyi Minisztériumának, Külügyminisztériumának és Szövetségi Nyomozó Hivatalának képviselői tartják Quantico-ban, Virginia államban, a Magyar Rendőrség 24 nyomozója részére. A résztvevők tanulmányozzák New York és más amerikai városok bűnüldöző szerveinek munkáját is.

A támogatás összegének felhasználása

3. Cikk

(1) Az Amerikai Fél a 2. Cikkben vállalt pénzügyi támogatását az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége által készített lehívási dokumentumok alapján folyósítja.

(2) A támogatás összegének lehívására azon pénzügyi év végétől számított 6 hónapon belül van lehetőség, amelyben a Felek a Megállapodást megkötötték. Amennyiben a lehívás nem történik meg, az Amerikai Fél kötelezettségvállalását visszavonhatja.

(3) A lehívási időszak meghosszabbítását az Amerikai Fél Külügyminisztériumának Nemzetközi Kábítószerügyi és Bűnüldözési Hivatalától lehet kérni.

(4) Az Amerikai Fél által rendelkezésre bocsátott támogatási összeget kizárólag a Megállapodásban meghatározott célokra lehet felhasználni. A céloktól eltérő felhasználás esetén a Magyar Fél köteles a felhasznált összeget az Amerikai Fél részére visszafizetni.

(5) A támogatási összegből beszerzendő minden eszközt az Amerikai Egyesült Államokban kell beszerezni, illetve onnan szállítani, kivéve, ha az Amerikai Fél az ettől való eltéréshez hozzájárul.

Ellenőrzés

4. Cikk

(1) Mindkét Fél jogosult arra, hogy

a) ellenőrizze a Megállapodás alapján biztosított összegek rendeltetésszerű felhasználását,

b) felülvizsgáljon vagy ellenőrizzen minden olyan okmányt vagy számlát, amelyet a Megállapodás alapján állítottak ki pénzösszegekről, technikai eszközök beszerzéséről.

(2) A Felek megállapodnak abban, hogy a programban meghatározott célok megvalósítását figyelemmel kísérik, és azt rendszeres időközönként ellenőrzik. Az ellenőrzéshez és értékeléshez szükséges adatokat, információkat a Felek egymás rendelkezésére bocsátják.

(3) A program befejezését követően a Felek külön-külön jelentést készítenek a program megvalósításáról, az elért célokról.

Tulajdonjog

5. Cikk

(1) Minden olyan vagyontárgy, amelyet az Amerikai Fél által nyújtott támogatás keretében a Magyar Félnek átadnak, a program céljaira fordítandó és azt követően a program céljainak elősegítésére használandó. A Magyar Fél köteles az Amerikai Félnek felajánlani, vagy kártalanítani az Amerikai Felet minden olyan vagyontárgyat/ért, amelyet az Amerikai Fél által történt támogatás keretében vesz át, és amely nem a jelen rendelkezések szerint kerül felhasználásra. Az Amerikai Fél által a program céljára átadott bármiféle vagyontárgy eladásából származó bevételek a nemzetközi bűnözés elleni együttműködés elősegítésére használandók fel.

(2) Az összes berendezés, szállítás és anyag az Amerikai Fél Budapesti Nagykövetsége és a végfelhasználóval számolandó el ugyanolyan szigorral, mintha a berendezést, szállítást és anyagot a Magyar Fél szerezte volna be a Magyar Fél forrásaiból.

Kiváltságok, mentességek, kedvezmények

6. Cikk

(1) Az Amerikai Fél által rendelkezésre bocsátott támogatási összeg keretében felhasználásra kerülő szolgáltatások, áruk, ellátmányok, berendezések mentesek bármilyen illetéktől, vámoktól, importadóktól, forgalmi adótól (áfa), befektetési vagy letéti kötelezettség és devizaszabályozás miatti korlátozás alól.

(2) A Magyar Fél megadja a legkedvezőbb hivatalos átváltási értéket a Megállapodás végrehajtásához az Amerikai Fél részéről nyújtott támogatási összeg helyi pénznemre történő összes átváltása esetén.

(3) A Magyar Fél egyetért azzal, hogy fogadja az Amerikai Fél által a Megállapodás szerinti kötelezettségek teljesítésének végrehajtására kijelölt személyeket. Az említett személyek (és családtagjaik) ugyanolyan jogállással rendelkeznek, mint a diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Konvenció hatálya alá tartozó adminisztratív és technikai személyzet.

(4) A (3) bekezdésben említett személyek mentesülnek a vízumdíjak és tartózkodási engedély díja alól, valamint a (vízumok és tartózkodási engedélyek) személyes kérelmezési kötelezettsége alól, továbbá minden illeték, vámkezelési díj, vámjellegű fizetési kötelezettség, importadó, áfa, személyi jövedelemadó és egyéb hasonló adók és terhek alól.

(5) A (3)-(4) bekezdésben említett személyek mentesek a társadalombiztosítási díj fizetésének és a munkavállalási engedély beszerzésének kötelezettsége alól.

(6) A (3)-(5) bekezdésben említett személyek adatait az Amerikai Fél - Budapesti Nagykövetsége útján - Magyarországra történő érkezése előtt, kellő időben közli a Magyar Féllel.

A végrehajtás szabályai

7. Cikk

A Felek erre felhatalmazott képviselői a Megállapodás végrehajtását külön Megállapodásban *  szabályozzák, amelyben többek között meghatározzák:

a) az illetékes szerveket, valamint a tájékoztatás és az eljárás módját,

b) a szükséges nyilvántartásokat, a lehívás, átutalás és elszámolás szabályait.

Hatálybalépés, módosítás, felmondás

8. Cikk

(1) A Megállapodás a két Kormány erre felhatalmazott képviselője általi aláírással lép hatályba.

(2) A Megállapodás az Amerikai Fél által nyújtott támogatás összegének felhasználásáig tart.

(3) A Megállapodást bármelyik Fél diplomáciai úton, írásban felmondhatja, amely esetben a Megállapodás a felmondás kézhezvételét követő 90. napon hatályát veszti.

(4) A Megállapodás felmondása megszünteti mindkét Fél kötelezettségeit, kivéve azokat a fizetési kötelezettségeket, amelyeket harmadik személyekkel kapcsolatban a megszűnés előtt vállaltak. Az eszközök tulajdonjogára vonatkozó rendelkezések a Megállapodás megszűnése után is hatályban maradnak.

(5) A Megállapodás módosítását bármelyik Fél diplomáciai úton, írásban kezdeményezheti.

Készült Budapesten, 1998. szeptember 14. napján, két eredeti példányban, magyar és angol nyelven. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Vita esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § A Megállapodás angol nyelvű szövege a következő:

„Agreement Between the Government of the United States of America and the Republic of Hungary Regarding the Training and Technical Assistance to be provided the Republic of Hungary

The Republic of Hungary and the Government of the United States (hereinafter Parties), wishing

- to deepen their co-operation in fighting international organised crime,

- to improve the professional skills of those fighting organised crime,

- to provide the technical instruments required by the fight against organised crime,

have agreed the following:

Definitions

Article 1

For the purposes of the present Agreement

a) the Hungarian Party shall be represented by the Ministry of the Interior of the Republic of Hungary,

b) the American Party shall be represented by the Budapest Embassy of the United States of America.

Areas of Co-operation

Article 2

(1) The American Party undertakes to make 215,000.00 U.S. dollars available in foreign assistance to the Hungarian Party for the purpose of combating organised crime as follows: * 

a) technical assistance USD 20,000
b) development of concept of special authorisation action team USD 65,000
c) refinement of undercover investigative methods USD 35,000
d) fight against corruption USD 80,000
e) miscellaneous operational cots USD 15,000 * 

(2) The further training intended to reduce corruption shall take the form of a two-week training course. The course will be held by representatives of the American Party’s Justice Department, State Department and the Federal Bureau of Investigation in Quantico, Virginia, for 24 inspectors of the Hungarian police force. The participants shall study the work of the law enforcement bodies of New York and other American cities.

Using the Support

Article 3

(1) The American Party shall disburse the financial support undertaken under Article 2 on the basis of drawdown documents prepared by the Budapest Embassy of the United States of America.

(2) The financial support may be drawn within 6 months of the end of the financial year in which the Parties completed the Agreement. If the facility is not drawn, the American Party may withdraw their undertaking.

(3) Extension of the drawdown period may be requested from the Office of International Drug and Criminal Affairs of the State Department of the American Party.

(4) The financial support provided by the American party may only be used for the purposes specified in the Agreement. In case of use for any other purpose the Hungarian Party shall be liable to reimburse any sums thus used to the American Party.

(5) All assets to be purchased using the support shall be purchased in or supplied from the United States of America unless the American Party agrees otherwise.

Controls

Article 4

(1) Both parties shall be entitled to

a) monitor the proper use of the sums provided under the Agreement,

b) review or verify all documents or invoices issued for sums for the purchase of technical equipment under the Agreement.

(2) The Parties agree that they shall monitor the implementation of the objectives defined within the program and shall perform controls at regular intervals. The Parties shall make the data and information required for control and assessment available to each other.

(3) Upon completion of the program the Parties shall prepare distinct reports about the implementation of the program and the objectives realised.

Ownership Rights

Article 5

(1) Any property furnished to the Hungarian party through financing by the American party shall be devoted to the project, and thereafter shall be used to further the project’s objectives. The Hungarian party shall offer to the American party, or to reimburse the American party for, any property which it obtains through financing by the American party which is not used in accordance with this provision. Funds derived from the sale of any property furnished by the American party to the project shall be used in the furtherance of co-operation against international crime.

(2) All equipment, supplies, and material will be accounted for the U.S. Embassy and the end-user in no less rigorous manner as would be used if the equipment, supplies and material were acquired by the host government with the host government funds.

Privileges, Exemptions, Benefits

Article 6

(1) The services, goods, supplies and equipment to be purchased using the financial support provided by the American Party shall be free of any fees, duties, import tax, sales tax (ÁFA), and any other deposit liabilities or restrictions due to foreign exchange controls.

(2) The Hungarian Party shall provide the best official exchange rate for the execution of the Agreement in all instances of the financial support provided by the American Party being converted to local currency.

(3) The Hungarian Party agrees that they shall receive the persons appointed by the American Party to discharge liabilities under the Agreement. Those persons (and their family members) shall have the same legal status as that specified for administrative and technical personnel in the Vienna Convention on Diplomatic Relations.

(4) The persons mentioned in paragraph (3) shall be exempt from visa fees and the fee payable for the residence permit and the liability to request visas and residence permits in person as well as all fees, customs clearance charges, duty type payment liabilities, import tax, ÁFA, personal income tax and any similar taxes and liabilities.

(5) The persons mentioned in paragraphs (3)-(4) shall be exempt from the liability of paying social insurance contributions or obtaining work permits.

(6) The American Party shall notify the data of the persons mentioned in paragraphs (3)-(5) to the Hungarian Party through the Budapest Embassy of the American Party in good time in advance of their arrival in Hungary.

Rules of Execution

Article 7

Execution of the Agreement shall be determined by the authorised representatives of the Parties in a separate Agreement, in which, among other things, they shall regulate:

a) the competent bodies and the method of notification and proceeding,

b) the required records, the rules of drawing, transfers and settlement.

Effect, Amendment, Termination

Article 8

(1) The Agreement shall come into effect with the signatures of the authorised representatives of the two Governments.

(2) The Agreement shall remain in effect until the assistance provided by the American Party is expended.

(3) The Agreement may be terminated by either Party through diplomatic channels, in writing, in which case the Agreement shall lose effect on the 90th day from the reception of such notice.

(4) The Agreement cancels the liabilities of both Parties with the exception of payment liabilities they assumed towards third parties prior to the cancellation. The provisions governing ownership rights of assets shall remain in effect after termination of the Agreement.

(5) Either Party may initiate amendment of the Agreement through diplomatic channels, in writing.

Completed in Budapest, on 14 September 1998, in two originals, in Hungarian and in English. In the event of any question of interpretation, the English text shall take precedence.

On behalf of
The Government
of the United States
of America
On behalf of
The Government
of the Republic
of Hungary”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. év szeptember hó 15. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik. * 

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a Magyar Köztársaság részére nyújtandó képzési és technikai segítségnyújtásról szóló Megállapodás végrehajtására * 

A Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma (a továbbiakban: magyar Fél) és az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége (a továbbiakban: amerikai Fél) (a továbbiakban együtt: Felek) a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság részére nyújtandó képzési és technikai segítségnyújtásról szóló, Budapesten 1998. szeptember 14-én aláírt, az 1998. szeptember 15-i (szóbeli jegyzékváltás alapján módosított Megállapodás (a továbbiakban: kormányközi Megállapodás) 7. Cikkében foglalt felhatalmazás alapján, az alábbiak szerint állapodtak meg:

I. Cikk

Illetékes szervek

1. A Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma részéről:

a) a kormányközi Megállapodás 2. Cikkében meghatározott együttműködési programok megvalósításának szakmai kérdéseiben a Belügyminisztérium Felügyeleti és Ellenőrzési Hivatal vezetője;

b) a kormányközi Megállapodás 6. Cikkében a személyeket érintő kiváltságok, és a kormányközi Megállapodás 8. Cikke tekintetében a Belügyminisztérium Nemzetközi Főosztály vezetője;

c) a jelen Végrehajtási Megállapodás III. Cikkében foglalt pénzügyi kérdések szakmai konzultációjában a Belügyminisztérium Közgazdasági Főosztály vezetője.

2. Az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége részéről a nagykövet vagy az általa kijelölt képviselője.

II. Cikk

A kormányközi Megállapodásban szereplő programok végrehajtása

1. A kormányközi Megállapodás 2. Cikk (1) bekezdése alapján, a magyar fél rendelkezésére bocsátandó 215 000 USD felhasználásával kapcsolatos szakmai feladatok megvalósítása céljából, a Belügyminisztérium Felügyeleti és Ellenőrzési Hivatal vezetője intézkedik:

- a kormányközi Megállapodás 2. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott technikai segítségnyújtás keretében megvásárlásra kerülő eszköz, vagyontárgyak felméréséről, az elkészített felmérésnek az amerikai félhez történő megküldéséről;

- a kormányközi Megállapodás 2. Cikk (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott témakörökben megvalósuló képzések tárgyköreinek felméréséről - az amerikai féllel egyeztetve -, a résztvevő magyar állomány kiválasztásáról, a képzésen való részvételről;

- a képzések teljesülésének igazolásáról;

- a kormányközi Megállapodás 2. Cikk (2) bekezdésében meghatározott, a korrupció visszaszorítását célzó, Quanticoban tartandó továbbképzésben résztvevő magyar nyomozók (24 fő) kijelöléséről, továbbá a kiutazáshoz szükséges intézkedések megtételéről.

III. Cikk

Pénzügyi elszámolás

1. A kormányközi Megállapodás 2. Cikk (1) bekezdése alapján, az amerikai fél a magyar fél részére 215 000 USD támogatást nyújt, amely nem korlátozódik a képzésre, eszközökre és felszerelésekre.

2. Az amerikai fél vállalja a kormányközi Megállapodás keretében nyújtott pénzösszeggel és támogatással kapcsolatos mindennemű kezelési, kiutalási, kifizetési és könyvelési feladatok elvégzését.

3. A kormányközi Megállapodás végrehajtása során az együttműködő Felek a Magyar Nemzeti Bank amerikai dollár (USD) deviza vételi árfolyamát veszik alapul hivatalos átváltási árfolyamként, a magyar forint (HUF) és az amerikai dollár (USD) vonatkozásában.

IV. Cikk

Tulajdonjog

1. Valamennyi vagyontárgyat, amelyet a kormányközi Megállapodás alapján pénzügyi támogatásból vásároltak, illetve annak eredményeként jött létre, az amerikai fél, térítésmentesen a magyar félnek adományoz.

2. A Magyar Köztársaság belügyminisztere vagy az általa erre felhatalmazott képviselője jelöli ki az amerikai fél által - az 1. pont szerint - adományozott vagyontárgyak haszonélvezőjét, aki igazolja a vagyontárgy átvételét.

3. A haszonélvező a kormányközi Megállapodás 5. Cikkében meghatározott módon köteles az 1. pontban meghatározott vagyontárgyakat felhasználni.

4. A haszonélvező gondoskodik az 1. pont szerint átadott vagyontárgyak leltárba vételéről, nyilvántartásáról.

V. Cikk

Tájékoztatási kötelezettség

1. A felek a jelen Végrehajtási Megállapodás I. Cikkében megjelölt szervei, negyedévenként áttekintik a programban meghatározott célok megvalósítását.

2. Mindkét fél illetékes szervei jogosultak arra, hogy bármikor ellenőrizzék a kormányközi Megállapodás alapján biztosított összegek rendeltetésszerű felhasználását, felülvizsgáljanak vagy ellenőrizzenek minden olyan számviteli bizonylatot (okmányt, számlát, nyilvántartást), amelyet a jelen Végrehajtási Megállapodás alapján állítottak ki.

3. A program befejezését követően a felek külön-külön jelentést készítenek a kormányaik részére a program megvalósulásáról, az elért célokról.

VI. Cikk

Vegyes rendelkezések

A jelen Végrehajtási Megállapodást a felek közös megegyezéssel kiegészíthetik és módosíthatják.

VII. Cikk

Hatálybalépés

Ezen Végrehajtási Megállapodás a felek kormányai által aláírt, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a Magyar Köztársaság részére nyújtandó képzési és technikai segítségnyújtásról szóló, Budapesten 1998. szeptember 14-én aláírt, az 1998. szeptember 15-i szóbeli jegyzékváltás alapján módosított Megállapodással egyidejűleg lép hatályba, illetőleg azzal együtt veszti hatályát.

Készült Budapesten, 1999. január 28. napján, két eredeti példányban, magyar és angol nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Vita esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság
Belügyminisztériuma nevében
Az Amerikai Egyesült Államok
Budapesti Nagykövetsége nevében

  Vissza az oldal tetejére