A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről

A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 10. §-ának (2) bekezdésében és a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával, valamint az Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló 1998. évi LXXXVI. törvény 77. §-a (7) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram (a továbbiakban: Alapprogram) kezelésének, működésének és felhasználásának szabályairól, továbbá a Regionális Ifjúsági Irodák létrehozataláról és működéséről az alábbiakat rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § *  A gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) szakmai-fejlesztési, szolgáltatási és támogatási rendszert hoz létre, amely az Alapprogram, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) összehangolt működésén keresztül valósítja meg a Kormány ifjúságpolitikai célkitűzéseit.

Az Alapprogram

2. § (1) *  Az Alapprogram a miniszter által vezetett minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataként támogatja a gyermekek és a fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit, valamint a fiatalokat segítő szakemberek fejlesztését.

(2) Az Alapprogramból kizárólag a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. §-ában meghatározott célokat lehet támogatni.

(3) *  Az Alapprogramból a (2) bekezdésben meghatározott célokra nyilvános vagy meghívásos pályázat, továbbá egyedi támogatási igény elbírálása alapján adható támogatás a felhasználás célja szerint országos, regionális vagy helyi programra.

(4) *  Az Alapprogram pénzügyi fedezetével a miniszter rendelkezik.

Az Alapprogram felhasználásának szabályai

3. § (1) *  A támogatási keretösszegek legfeljebb 5%-a fordítható az egyedi támogatási igényekre.

(2) *  Meghívásos pályázatot akkor kell lebonyolítani, ha az

a) olyan országos programok támogatására vonatkozik, amelyek teljesítésére csak meghatározott szervezetek képesek, vagy

b) olyan nemzetközi programok megvalósítását szolgálja, amely megvalósításának feltétele a hazai forrás megléte.

(3) *  Egyedi támogatási igény csak akkor támogatható, ha

a) az a régiók közötti ifjúsági együttműködésre vonatkozik,

b) a célja országos jelentőségű kísérleti projekt megvalósítása, vagy

c) a célja nemzetközi források bekapcsolása a helyi vagy a regionális ifjúsági munka támogatásába.

(4) *  A pályázatokon való részvétel feltétele a kiíró által meghatározott pályázati díj befizetése az EMET számlájára.

(5) * 

4. § *  (1) A pályázati felhívás tartalmi követelményeit külön jogszabály határozza meg.

(2) *  A pályázatokat az EMET-hez kell benyújtani.

(3) * 

5. § * 

Az Alapprogram Tanácsa

6. § *  Az Alapprogram Tanácsa az Alapprogrammal kapcsolatban az alább feladat- és hatáskörökkel rendelkezik:

a) *  javaslatot tesz - a miniszter által felkért szakértők véleményének előzetes meghallgatásával - az Alapprogramból nyújtott támogatások odaítélésére,

b) közreműködik az ellenőrzési és értékelési feladatokban,

c) *  javaslatot tesz a miniszternek az Alapprogram támogatási prioritásaira.

7. § * 

8. § * 

9-10. § * 

11. § * 

Az Alapprogram kezelő szervezete

12. § *  (1) *  Az Alapprogram kezelő szerve az EMET.

(2) *  Az EMET az Alapprogram kezelésével és - a 14. §-ban foglaltak kivételével - az egyéb pályázatkezeléssel összefüggő feladatok tekintetében a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet jogutódja.

(3) * 

(4) Az Alapprogram kezelésével összefüggő működési költséget az Alapprogramból kell biztosítani, amely az Alapprogram éves bevételeinek legfeljebb 5%-a lehet.

13. § *  (1) A kezelő szerv feladata:

a) az Alapprogram éves költségvetési tervének és költségvetési beszámolójának elkészítése,

b) * 

c) a pályázatok, illetve támogatási igények nyilvántartásba vétele,

d) az Alapprogram működésével összefüggő pénzügyi és számviteli feladatok ellátása,

e) szerződéskötés a kedvezményezettekkel,

f) *  a támogatások felhasználása jogszerűségének és szakszerűségének ellenőrzése.

(2)-(3) * 

Az Erasmus+ Program (2014-2020) végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések * 

14. § *  (1) Az Erasmus+ Program (2014-2020) ifjúsági fejezete magyarországi megvalósítását koordináló nemzeti iroda működtetője a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány).

(2) A Közalapítvány az „Erasmus+” elnevezésű oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1288/2013/EU Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet végrehajtása érdekében, az Európai Bizottsággal kötött szerződés alapján

a) ellátja az Erasmus+ program ifjúsági részének magyarországi támogatásaira átadott pénzeszközök kezelésével összefüggő, valamint a Bizottság által előírt egyéb nemzeti koordinációs feladatokat,

b) megvalósítja az Eurodesk információs hálózat nemzeti koordinációs feladatait,

c) támogatja az ifjúsági területen aktív szakemberek nemzetközi képzését és tapasztalatcseréjét, valamint biztosítja a Magyarországon tartózkodó EVS önkéntesek kötelező képzését és értékelő találkozóit,

d) ellátja a Fiatalok Lendületben Program/Cselekvő Ifjúság Program (2007-2013) lezárásával kapcsolatos feladatokat.

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram működéséről szóló 2/1996. (III. 20.) ME rendelet.

(2) E rendelet alkalmazásában ifjúsági közösség az a jogi személyiséggel nem rendelkező csoport, amelynek legalább kétharmada fiatal, és tevékenységüket a közösen megállapított célok érdekében, a fiatalok önkéntes és aktív részvételével végzik.

(3) * 


  Vissza az oldal tetejére