A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/1999. (I. 18.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1998. június 23-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló, Budapesten, 1995. március 16-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Kulturális, oktatási és tudományos együttműködési Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya,

attól a törekvéstől vezérelve, hogy megalapozzák a két ország közötti kapcsolatokat, és elmélyítsék a kölcsönös megértést,

abban a meggyőződésben, hogy a kulturális, oktatási és tudományos kapcsolatok erősítik a két ország állampolgárai közötti együttműködést, valamint egymás kultúrája, tudományos és szellemi élete és életformája iránti megértést,

attól az óhajtól vezérelve, hogy minden területen fejlesszék a két ország állampolgárai közötti kulturális, oktatási és tudományos kapcsolatokat,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Felek elősegítik a két ország közötti kulturális, oktatási, tudományos és művészeti együttműködést, a tapasztalatok és eredmények kicserélését intézményeik közötti közvetlen kapcsolatok révén.

2. Cikk

A Felek támogatják a kölcsönös előnyökön nyugvó kapcsolatok kialakítását, az együttműködésre irányuló kezdeményezéseket, szakemberek és dokumentációk cseréjét múzeumaik, könyvtáraik és filmintézményeik között, valamint a két ország szellemi és kulturális örökségét bemutató magas színvonalú rendezvények szervezését.

3. Cikk

A Felek ösztönzik írói tömörülések, szövetségek, irodalmi és tudományos folyóiratok együttműködését, s ennek révén írók, műfordítók találkozását, kölcsönös látogatását, továbbá a könyvkiadók és könyvkereskedői cégek közötti közvetlen kapcsolatokat.

4. Cikk

A Felek elősegítik országaik felsőoktatási intézményei között a közvetlen kapcsolatok kialakítását.

5. Cikk

A Felek szorgalmazzák tárgyalások folytatását a két ország illetékes intézményei között a közép- és felsőfokú tanulmányok elvégzését igazoló bizonyítványok és diplomák, valamint a tudományos fokozatok kölcsönös elismerése céljából, mindkét ország törvényes rendelkezései szerint.

6. Cikk

A Felek támogatják a két ország tudományos intézményei közötti tudományos együttműködést.

7. Cikk

A Felek támogatják országaik UNESCO Bizottságainak együttműködését.

8. Cikk

A Felek televíziós, film- és videós intézményei törekszenek a minél szorosabb együttműködés kialakítására, és támogatják koprodukciók létrehozását, a két televízió munkatársai filmeket forgatnak egymás országaiban.

9. Cikk

A Felek támogatják a rádiós szervezeteik közötti kétoldalú együttműködést, ezen belül kulturális és zenei műsorok rendszeres cseréjét.

10. Cikk

Ez az Egyezmény azon a napon lép hatályba, amelyen a Szerződő Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást, hogy a hatálybalépéshez szükséges alkotmányos előírások teljesültek. Az Egyezmény hatálybalépése napjának az utolsó jegyzékátadás keltét tekintik.

11. Cikk

Ez az Egyezmény 5 évig marad hatályban, és automatikusan mindig 5-5 évre meghosszabbodik, kivéve, ha azt valamelyik Szerződő Fél a lejáratot megelőzően 6 hónappal írásbeli értesítéssel felmondta.

Készült Budapesten, 1995. március hó 16. napján, két eredeti példányban, magyar és spanyol nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. június 23-tól kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról az oktatási területen az oktatásért felelős miniszter, a kulturális területen a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére