A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/1999. (VIII. 6.) SzCsM rendelet

a Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint az irányítása alatt álló intézmények és államigazgatási szervek szolgálati titokkörének megállapításáról

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló, többször módosított 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 6. §-a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel az adatvédelmi biztos véleményére is - az alábbiakat rendelem el:

1. § *  E rendelet hatálya kiterjed a Szociális és Családügyi Minisztérium hivatali szervezetére, valamint a Szociális és Családügyi Minisztérium irányítása alatt álló intézményekre és államigazgatási szervekre.

2. § A Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint az irányítása alatt álló intézmények és államigazgatási szervek szolgálati titokköri jegyzékét (a továbbiakban: Jegyzék) e rendelet melléklete szerint határozom meg.

3. § (1) A minisztériumi hivatali egységek vezetői és az e rendelet hatálya alá tartozó szervek vezetői (a továbbiakban: vezetők) a szakterületükön folyamatosan figyelemmel kísérik a szervezet tevékenysége során felmerülő adatfajták szolgálati titokkörben való felvételének vagy törlésének indokoltságát.

(2) Amennyiben a Jegyzékben meghatározott adatfajták bővítése vagy szűkítése indokolt, úgy a vezetők kezdeményezik a Jegyzék módosítását.

(3) A módosításról szóló javaslatban meg kell határozni a Jegyzékben való felvételre vagy törlésre javasolt adatfajtát, és a javaslatot részletesen meg kell indokolni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a Munkaügyi Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 5/1995. (XI.29.) MüM rendelet a hatályát veszti.

Melléklet a 4/1999. (VIII. 6.) SzCsM rendelethez

Szolgálati titokköri jegyzék

1. A nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült - a Ttv. 5/E. §-ának (2)-(4) bekezdései szerint - szolgálati titokra meghatározott minősítéssel és jelöléssel ellátott adat.

A szolgálati titokká minősítés érvényességi ideje: a kibocsátó (minősítő) rendelkezése szerinti, de legalább 10, legfeljebb 20 év.

2. Más állam vagy nemzetközi szervezet által adott olyan adat, amelyet az átadó fél a magyar „szolgálati titok”-nak megfelelő minősítéssel látott el.

A szolgálati titokká minősítés érvényességi ideje: a kibocsátó (minősítő) rendelkezése szerinti, de legalább 10, legfeljebb 20 év.

3. A tudományos kutatási szerződésekre és a külföldi kapcsolatokra vonatkozó - államtitoknak nem minősülő (jegyzőkönyv, egyezmény stb.) - adatokat tartalmazó dokumentum, amennyiben annak bármely fél a szolgálati titokká minősítését kéri.

A szolgálati titokká minősítés érvényességi ideje: a kibocsátó (minősítő) rendelkezése szerinti, de legalább 10, legfeljebb 20 év.

4. A nemzetközi megállapodások előkészítő dokumentumai, amennyiben annak bármely fél szolgálati titokká minősítését kéri.

A szolgálati titokká minősítés érvényességi ideje: az egyezmény hivatalos közzétételéig, de legfeljebb 10 évig.

5. A védelmi felkészítéssel és az országmozgósítással kapcsolatos minisztériumi tervezési és felkészítési tevékenységgel összefüggő adatok, részadatok - beleértve a polgári védelmi feladatokat is -, amelyek nem minősülnek államtitoknak.

A szolgálati titokká minősítés érvényességi ideje: a felek külön megállapodása szerinti, de legfeljebb 20 év.

6. Az adatok megvédésére és rendelkezésre állásuk folyamatosságának biztosítása érdekében foganatosított biztonsági szabályok, eljárások.

A szolgálati titokká minősítés érvényességi ideje: az adat keletkezésétől számított legfeljebb 20 év.

7. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, a minisztérium illetékességébe tartozó szakképesítések kidolgozott és kibocsátott szakmai írásbeli vizsgafeladatai és megoldásai.

A szolgálati titokká minősítés érvényességi ideje: a vizsga időpontjáig, de legfeljebb 1 év.

8. Az olyan ügyviteli nyilvántartások, iktatási eszközök, módszerek, segédletek, amelyek szolgálati titoknak minősülő adatot tartalmaznak.

A szolgálati titokká minősítés érvényességi ideje: a minősítéstől számított legfeljebb 10 év.

9. A titkos ügykezelőségek ellenőrzésével, beszámoltatásával kapcsolatban keletkezett iratok, ha abból a biztonsági szabályok, illetve eljárások lényeges elemei megismerhetők.

A szolgálati titokká minősítés érvényességi ideje: a felek külön megállapodása szerinti, de legfeljebb 10 év.


  Vissza az oldal tetejére