A jogszabály mai napon ( 2019.10.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1999. évi IV. törvény

a Magyar Köztársaság és a Nyugat-európai Unió között Brüsszelben, 1996. október 1-jén aláírt Biztonsági Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Nyugat-európai Unió között Brüsszelben, 1996. október 1-jén aláírt Biztonsági Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel megerősíti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Biztonsági Megállapodás
a Magyar Köztársaság és a Nyugat-európai Unió között

A Magyar Köztársaság és a Nyugat-európai Unió (NYEU) (a továbbiakban: Felek),

- tekintettel a NYEU Tanácsának a közép-európai államokkal közösen, 1992. június 19-én, Bonnban megtartott rendkívüli miniszteri ülését követően elfogadott Nyilatkozatára,

- tekintettel a NYEU Tanácsának 1994. május 9-i miniszteri ülésén elfogadott Kirchbergi Nyilatkozatára,

- tekintettel a NYEU Tanácsának 1994. november 14-i noordwijki miniszteri ülésén meghozott döntéseire,

- tekintettel arra, hogy a hatékony együttműködés maga után vonja a Felek közötti minősített információk és anyagok cseréjét,

- egyetértve azzal, hogy a NYEU Tanácsának 1992. június 19-i miniszteri ülésén elfogadott Petersbergi Nyilatkozatában rögzített kapcsolatok és együttműködés keretei között a humanitárius jellegű missziók, a békefenntartó és válságkezelő műveletek tárgyában konzultációkat folytatnak,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Felek:

1. védik és őrzik bármelyik Fél által rendelkezésre bocsátott minősített információkat és anyagokat, továbbá azon információkat és anyagokat, amelyek ezen Szerződés alapján keletkeznek vagy a Felek egymás rendelkezésére bocsátanak;

2. a másik Féltől származó információk és anyagok tekintetében változtatás nélkül megtartják a másik Fél által megadott biztonsági minősítést, és ezen információk és anyagok védelméről ennek megfelelően gondoskodnak;

3. ezen információkat és anyagokat nem használják fel más célokra, mint amelyeket az anyag kibocsátója meghatározott, illetve mint amilyen célból az információt átadták;

4. ezen információkat és anyagokat a kibocsátó hatóság hozzájárulása nélkül harmadik Félnek nem adják át.

2. Cikk

A jelen Megállapodás 1. Cikkének megfelelően, a Magyar Köztársaság nemzeti biztosági hatóságot és biztonsági szervezetet hoz létre, továbbá a NYEU Biztonsági Szabályzatában meghatározott alapelveken és a biztonsági követelményekre vonatkozó minimális szabványon alapuló programokat dolgoz ki, amelyeket a Felek biztonsági rendszereikbe beépítenek annak érdekében, hogy biztosítsák a védelem közös szabványának alkalmazását. Ezen túlmenően a Magyar Köztársaság felkészült arra, hogy a NYEU Biztonsági Szabályzatát alkalmazza a NYEU minősített információinak védelmében.

3. Cikk

1. A Felek biztosítják, hogy a joghatóságuk alá tartozó minden olyan személyt leellenőriznek, megfelelő biztonsági vizsgálatnak vetnek alá, és biztonsági felelősségéről részletesen tájékoztatnak, aki hivatalos kötelezettségei ellátása közben kapcsolatba kell hogy kerüljön, vagy kapcsolatba kerülhet a jelen Megállapodás alatt kicserélésre kerülő minősített információkkal vagy anyagokkal, mielőtt betekintési jogot kap ilyen információk és anyagok vonatkozásában.

2. A biztonsági átvilágítási eljárás úgy kerül kialakításra, hogy egy adott személy esetében - figyelembe véve a személy hűségét és megbízhatóságát - meghatározza, vajon hozzáférhet-e minősített információkhoz anélkül, hogy a NYEU Biztonsági Szabályzatban meghatározottak szerinti biztonsági kockázat keletkezne.

4. Cikk

A Felek kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak olyan biztonsági ügyek vonatkozásában, amelyben közösen érdekeltek.

5. Cikk

1. A Magyar Köztársaság és a NYEU Tanács biztosítja, hogy az ezen Megállapodás vonatkozó előírásait mind a Magyar Köztársaság, mind a NYEU alkalmazza.

2. A NYEU Tanács irányítása alatt és a NYEU Tanács nevében a Főtitkár felelős azon minősített információk és anyagok védelmére hozott biztonsági intézkedésekért, amelyek cseréjére a jelen Megállapodás alapján kerül sor.

3. A Magyar Köztársaság részéről a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági hatósága felelős azon minősített információk és anyagok védelmére hozott biztonsági intézkedésekért, amelyek cseréjére a jelen Megállapodás alapján kerül sor.

4. A Magyar Köztársaság és a NYEU közötti viszonossági intézkedések kidolgozására kerül sor, hogy meghatározzák:

- a NYEU ismérveknek megfelelően a NYEU minősítési szintjeinek érvényesítésével a Felek által az egymásnak átadott minősített információk védelmére kialakítandó biztonsági előírásokat,

- a NYEU és a Magyar Köztársaság közötti összeköttetést.

5. A NYEU Biztonsági Irodája jogosult arra, hogy időszakos ellenőrzést folytasson a Magyar Köztársaság rendelkezésére bocsátott, a NYEU által minősített információk védelmére megtett intézkedések hatékonyságát illetően.

6. Cikk

Jelen Megállapodás semmilyen módon nem korlátozza a Feleket abban, hogy más államokkal vagy szervezetekkel, ugyanezen célból kétoldalú megállapodásokat kössenek. A meglévő kétoldalú megállapodások változatlanul maradnak.

7. Cikk

1. A Felek a Magyar Köztársaság és a NYEU Tanács kellő felhatalmazásával bíró hatóságának aláírásával fejezi ki szándékukat a jelen Megállapodásban foglaltak betartására.

2. A Megállapodás az arra felhatalmazást adó szervek által megkövetelt kellő eljárás befejeződése után lép hatályba, de annak rendelkezéseit az aláírást követő harmincegyedik naptól alkalmazni kell.

8. Cikk

Ezen Megállapodást bármelyik Fél a másik Félnek átadott írásbeli értesítéssel mondhatja fel. A felmondás az értesítésnek a másik Fél által történt kézhezvételét követő hat hónap múlva lép hatályba, de nem érinti a jelen Megállapodás előírásai alapján addig vállalt kötelezettségeket.

A fentiek tanúbizonyságául a Magyar Köztársaság és a NYEU Tanács által kellő felhatalmazással bíró alulírottak aláírták a jelen Megállapodást.

Készült, Brüsszelben, 1996. október 1. napján, két példányban, angol és francia nyelven, amelyek mindegyike egyformán hiteles, s amelyeket mindkét Félnél letétbe helyeznek.

(Aláírások)”

3. § A törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére