A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről

A Kormány a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 100. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § *  A rendőrség - mint közhatalmi jogosítványokkal és kötelezettségekkel felruházott fegyveres rendvédelmi szerv - jogszabályban meghatározott feladatai kivételével - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 46. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - kizárólag az alábbi szolgáltatások nyújtására, írásban szerződhet:

a) *  a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) hatálya alá nem tartozó, közterületen tartott rendezvények közrendvédelmi biztosítása;

b) *  a gyűlés szervezőjének külön igénye alapján a Gytv. hatálya alá tartozó gyűlés biztosításában való közreműködés;

c) *  a nem közterületen tartott gyűlés vagy rendezvény közrendvédelmi biztosítása;

d) a nem közterületnek minősülő helyek, objektumok biztosítása, tűzszerészeti átvizsgálása;

e) *  a lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem rendőrség által történő tárolása;

f) *  a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján sportrendezvények biztosítása;

g) *  a sportrendezvénnyel közvetlenül össze nem függő esetekben a nemzetközi sportági szakszövetség vezetőinek, valamint a hazai és külföldi válogatott sportolók és csapatok kísérése, az útvonal biztosítása;

h) *  a létesítmény biztonsága érdekében technikai ellenőrzést alkalmazó, a be- és kilépésre szabályozott körülmények mellett lehetőséget biztosító védelmi rendszer felülvizsgálata és időszakos ellenőrzése;

i) *  veszélyes vagy más, kiemelt védelmet igénylő különleges szállítmányok fizikai védelmének ellátása, biztosítása és felügyelete.

2. § Nem nyújtható olyan szolgáltatás, amely a rendőrség

a) *  közhatalmi jogosítványai alkalmazásának, illetve kötelezettségei teljesítésének jogszabályban meghatározott céljával nem fér össze, mások zaklatására, jogaik és törvényes érdekeik csorbítására vagy illetéktelen előnyök szerzésére vezetne;

b) jogszabályban meghatározott feladatainak pártatlan és befolyásmentes ellátását veszélyezteti;

c) *  engedélyezési, illetve ellenőrzési hatáskörébe tartozik, az 1. § e) pontjában foglalt szolgáltatás kivételével.

3. § (1) Tilos szerződést kötni

a) *  politikai pártok gyűlései, valamint rendezvényei biztosítására, illetve az abban való közreműködésre;

b) *  olyan természetes személlyel, továbbá a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezettel, aki vagy amelynek tagja, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója a rendőri szerv vezetőjének;

c) *  olyan, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezettel, amelynél a rendőri szerv vezetője tag, vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

(2) A rendőrség a szerződési ajánlatot indokolás nélkül visszautasíthatja.

4. § (1) A szerződés a rendőrség jogszabályban foglalt feladatai ellátását nem akadályozhatja.

(2) *  A szolgáltatás írásban kötött megállapodás alapján, a szabadideje terhére önként jelentkezővel is elvégeztethető. Ebben az esetben a munkavégzés nem minősül túlszolgálatnak, illetve túlmunkának.

(3) A szolgáltatást szabadidejében végző a (2) bekezdés szerinti megállapodásban meghatározott díjazásra jogosult.

(4) * 

5. § *  (1) *  Az 1. § a)-g) és i) pontja szerinti szolgáltatás díjára a felek megállapodása az irányadó, amely azonban nem lehet kevesebb a szolgáltatás önköltségénél.

(2) Az 1. § h) pontja szerinti szolgáltatás díja megegyezik a szolgáltatás önköltségével.

5/A. § *  A Kormány felhatalmazza az országos rendőrfőkapitányt, hogy az 5. §-ban foglalt szabályoktól jelentős gazdasági, társadalmi, egészségügyi vagy kulturális érdek esetén eltérjen.

6. § *  A rendőrség részéről a szolgáltatás teljesítésében közreműködő személy tevékenysége hivatásos szolgálati jogviszonyban, illetve rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban végzett tevékenységnek minősül, intézkedési kötelezettsége és jogosultsága a jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén terheli, illetve illeti meg.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. § *  E rendeletnek a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 80/2017. (IV. 7.) Korm. rendelettel módosított rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően megkezdett és a hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére