Hatály: határozatlan - Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1999. évi XIX. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között a minősített védelmi információk kölcsönös védelméről szóló, Londonban, 1998. szeptember 7-én aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között a minősített védelmi információk kölcsönös védelméről szóló, Londonban, 1998. szeptember 7-én aláírt Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel megerősíti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia
és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között
a minősített védelmi információk kölcsönös védelméről

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya (a továbbiakban: Felek) azon szándékuktól vezérelve, hogy biztosítsák az egymásnak átadott minősített védelmi információk (a továbbiakban: Minősített Információ) védelmét, az alábbiakban állapodnak meg:

1. Meghatározások

Egyértelműség céljából az alábbi kifejezéseket definiálják:

1.1. A „minősített információ” magában foglal minden, a Felek között kicserélt védelmi témájú, hadiipari, kutatási, fejlesztési, gyártási, illetve kereskedelmi információt, eszközt vagy dokumentációt.

1.1.1. A „minősített információ” minden minősített tétel, legyen az minősített tartalmú szóbeli vagy vizuális kommunikáció, minősített üzenet elektromos, vagy elektronikus úton továbbított üzenet vagy eszköz.

1.1.2. Az „eszköz” magában foglalja a gépek, berendezések vagy fegyverek akár legyártott, akár gyártás alatt lévő részeit, vagy az azokra vonatkozó dokumentációkat.

1.1.3. A „dokumentáció” jelentése bármilyen levél, feljegyzés, jegyzőkönyv, jelentés, emlékeztető, jel/üzenet, vázlat, fénykép, film, térkép, táblázat, terv, jegyzetfüzet, stencil, indigós példány, írógépszalag stb., vagy egyéb típusú rögzített információ (pl. hangszalagfelvétel, mágneses rögzítés, lyukkártya, hangszalag stb.).

1.2. A Felek titokvédelmi minősítései a következők:

A Magyar Köztársaságban Nagy-Britannia és
Észak-Írország Egyesült Királyságában
SZIGORÚAN TITKOS TOP SECRET
TITKOS SECRET
TITKOS CONFIDENTIAL
TITKOS RESTRICTED

1.2.1. A Magyar Köztársaságban „TITKOS” minősítéssel ellátott információt Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában „SECRET” minősítésűként kell kezelni.

1.2.2. A Magyar Köztársaságban „SZIGORÚAN TITKOS” minősítéssel ellátott információt Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában „TOP SECRET” minősítésűként kell kezelni.

1.2.3. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában „RESTRICTED” vagy „CONFIDENTIAL”, vagy „SECRET” minősítéssel ellátott információt a Magyar Köztársaságban „TITKOS” minősítésűként kell kezelni.

1.2.4. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában „TOP SECRET” minősítéssel ellátott információt a Magyar Köztársaságban „SZIGORÚAN TITKOS” minősítésűként kell kezelni.

1.3. Az „átadó Fél” azt a Felet jelenti, amelyik képviseletében saját Titokvédelmi Hatósága eljár, és amelytől a minősített információ származik.

1.4. A „fogadó Fél” azt a Felet jelenti, amelyik képviseletében saját Titokvédelmi Hatósága eljár, és amely a minősített információt megkapja.

2. Titokvédelmi hatóságok, kapcsolattartó személyek

2.1. A védelmi információk biztonságáért felelős Titokvédelmi Hatóság a Magyar Köztársaságban a Honvédelmi Minisztérium, az Egyesült Királyságban a Védelmi Minisztérium (biztonsági igazgató, Főparancsnokság, Beszerzési és Ipari Főigazgatóság).

2.2. A kapcsolattartó személyek jelen Megállapodás minden területe tekintetében a londoni magyar véderőattasé a Magyar Köztársaság részéről, illetve a budapesti brit véderőattasé az Egyesült Királyság részéről.

3. A felhasználásra és nyilvánosságra hozatalra vonatkozó korlátozások

3.1. Eltérő értelmű írásbeli megállapodás hiányában az információt fogadó Fél semmilyen minősített információt nem hoz nyilvánosságra, azokat nem használja fel, illetve nem engedélyezi nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását, kivéve oly módon, hogy az megfeleljen az átadó Fél által, illetve az átadó Fél nevében meghatározott céloknak és előírt korlátozásoknak.

3.2. A fogadó Fél a jelen Megállapodás előírásai szerint hozzá eljuttatott minősített információt nem adja tovább más, harmadik ország állampolgárságával rendelkező kormányhivatalnoknak, szerződéses vállalkozónak, annak alkalmazottainak, vagy bármely más személynek - beleértve a kettős állampolgárságú személyeket is -, vagy hontalannak, vagy bármely nemzetközi szervezetnek, továbbá nem hoz nyilvánosságra semmilyen minősített információt az átadó Fél előzetes írásbeli engedélye nélkül.

4. Minősített információ védelme

4.1. Az átadó Fél biztosítja, hogy a fogadó Fél értesüljön az alábbiakról:

4.1.1. Az információ minősítéséről, kiadásának feltételeiről és felhasználásának mindenfajta korlátozásáról, továbbá, hogy a dokumentumokat ilyen jelöléssel látják el.

4.1.2. A minősítés minden további megváltoztatásáról.

4.2. A fogadó Fél nemzeti törvényeinek és jogszabályainak figyelembevételével:

4.2.1. A másik Féltől kapott minősített információnak ugyanolyan szintű védelmet biztosít, mint amilyet a fogadó Fél megfelelő minősítésű információja kap (1.2. bekezdés rendelkezései értelmében).

4.2.2. Biztosítja, hogy a minősített információ az eredetivel egyenértékű minősítési jelölést kapjon az 1.2. bekezdésnek megfelelően.

4.2.3. Biztosítja, hogy a minősítés nem változik meg, kivéve, ha arra az átadó Fél vagy az annak nevében tevékenykedő személy írásbeli engedélyt ad.

4.3. Az egymásnak megfeleltethető biztonsági szabályok kialakítása és fenntartása érdekében mindkét Titokvédelmi Hatóság felkérésre információt nyújt a másik Félnek saját biztonsági szabályairól, eljárásairól és a minősített információ védelmének gyakorlatáról, valamint kölcsönös látogatásokat tesz lehetővé e céllal a Titokvédelmi Hatóságok között.

5. Minősített információhoz való hozzáférés

A minősített információhoz való hozzáférés joga olyan személyekre korlátozódik, akik számára a hozzáférés szükséges és akiknek a fogadó Titokvédelmi Hatóság általi minősítése megfelel a nemzeti szabványok szerint annak a szintnek, amilyen szintű információhoz hozzá kívánnak férni.

6. Minősített információ továbbítása

6.1. A Felek között a minősített információk továbbítása az átadó Fél biztonsági előírásainak megfelelően történik. Ennek szabályos módja a hivatalos diplomáciai futár.

6.2. A Felek dönthetnek úgy is, hogy minősített információt szállíthatnak olyan személyek is, akik a nemzetközi jog értelmében ugyanolyan kiváltságokat és mentességeket élveznek mint a diplomáciai futárok.

6.3. Abban az esetben, ha sem a 6.1. bekezdésben, sem pedig a 6.2. bekezdésben írtak nem alkalmazhatók, úgy a Felek kölcsönösen megegyezhetnek egyéb továbbítási módban.

7. Látogatások

7.1. A látogatóknak, beleértve azokat is, akik időlegesen nem a másik Félnél teljesítenek szolgálatot, a fogadó Fél Titokvédelmi Hatóságának előzetes jóváhagyásával kell rendelkezniük, amennyiben minősített információhoz való hozzáférés, vagy védelmi létesítmények vagy minősített tevékenységet folytató hadiipari vállalkozók létesítményeinek meglátogatása kerül szóba. Az ilyen látogatásokat a megfelelő nagykövetségeken keresztül kell kérvényezni.

7.2. Minden látogatónak be kell tartania a fogadó Fél titokvédelmi előírásait.

7.3. Külön projekt vagy meghatározott szerződés tárgyában és mindkét Fél egyetértése esetén összeállítható a Rendszeres Látogatók Névjegyzéke. Ezek a listák kezdetben egy 12 hónapot meg nem haladó időszakig lesznek érvényben, a Titokvédelmi Hatóságok előzetes beleegyezése esetén további (12 hónapot meg nem haladó időszakokig) meghosszabbíthatóak. Ezeket a névjegyzékeket a fogadó Fél szokásos eljárásai szerint kell beterjeszteni. Egy névjegyzék elfogadása esetén, a listán szereplő személyek közvetlen látogatásokat tehetnek az érintett létesítményekben vagy cégeknél.

7.4. Bármely, a látogató küldöttség részére átadható, illetve esetleg a látogatók tudomására jutó információt úgy kell kezelni, mintha az információt a látogatók jelen Megállapodás előírásainak megfelelően kapták volna.

7.5. Az átadó Fél Titokvédelmi Hatósága a tervezett látogatás előtt legalább három héttel értesíti a látogatókról a fogadó Fél Titokvédelmi Hatóságát. Különleges esetben, az előzetes koordinációtól függően a látogatás biztonsági elfogadása a lehető leghamarabb is megadható.

7.6. A látogatások kérvényezése legalább a következő információkat kell, hogy tartalmazza:

7.6.1. a látogató neve, születési helye, ideje, állampolgársága, útlevél száma;

7.6.2. a látogató hivatali beosztása, az általa képviselt intézmény üzem vagy szervezet neve;

7.6.3. a Titokvédelmi Hatóság által a látogató számára kiadott titokvédelmi besorolás;

7.6.4. a látogatás időpontjai;

7.6.5. a látogatás célja;

7.6.6. a meglátogatandó intézmény, üzem, szervezet neve;

7.6.7. a fogadó országban meglátogatandó személyek neve.

8. Szerződések

8.1. Amennyiben minősített információt tartalmazó szerződéskötésre kerül sor, vagy egy vállalkozó a saját országában felhatalmazást kap ilyen szerződés megkötésére más ország vállalkozójával, az átadó Fél előzetes biztosítékot kap a másik ország Titokvédelmi Hatóságától arra vonatkozóan, hogy az ajánlott vállalkozó rendelkezik megfelelő szintű biztonsági besorolással, és megfelelő biztonsági intézkedéseket tud foganatosítani a minősített információ megfelelő védelmére. Az így adott biztosíték felelősségvállalást jelent arra nézve, hogy a biztonsági minősítéssel rendelkező vállalkozó megfelel a nemzeti biztonsági szabályoknak és jogszabályoknak, valamint saját Titokvédelmi Hatósága állandó felügyelete alatt áll.

8.2. A fenti, szerződéskötéseket megelőző eljárásokat követően megkötött szerződéseknek tartalmazniuk kell egy biztonsági követelményeket tartalmazó záradékot, legalább az alábbiak előírásával:

8.2.1. A „minősített információ” meghatározása és a két Fél egymásnak megfeleltethető titokvédelmi minősítése jelen Megállapodás előírásai szerint.

8.2.2. A Titokvédelmi Hatóságok neve mindkét Fél részéről, amelyeket felhatalmaztak a szerződéssel kapcsolatos minősített információ kiadásának vagy titokvédelme koordinálásának felügyeletére.

8.2.3. A minősített információ átadására alkalmazott csatornák a Titokvédelmi Hatóságok és a megbízott vállalkozók között.

8.2.4. A minősített információkra vonatkozó változások közlésének módja és mechanizmusa a titokvédelmi minősítés megváltozása esetére, vagy ha a titokvédelem nem szükséges a továbbiakban.

8.2.5. E szerződés hatálya alá tartozó, egyik Fél személyi állományának a másik Félnél végrehajtott látogatásai, létesítményeibe történő belépése vagy szemléje jóváhagyásához alkalmazott eljárások.

8.3. Az átadó Fél Titokvédelmi Hatósága a minősített szerződés vonatkozó részeinek egy másolatát eljuttatja a fogadó Fél Titokvédelmi Hatóságának a megfelelő biztonsági felügyelet lehetővé tételére.

8.4. Minden szerződésnek tartalmaznia kell egy kiegészítést vagy mellékletet, amely a biztonsági követelményekről a szerződés minden rendelkezésére vagy részére vonatkozó útmutatást ad. A Magyar Köztársaságban ezt az útmutatást a gyártási dokumentáció tartalmazza. Az Egyesült Királyság esetében az útmutatást speciális biztonsági záradék, valamint a Biztonsági Rendelkezéseket Tartalmazó Levél tartalmazza. Az útmutatásnak rá kell mutatnia a szerződés minden egyes minősített rendelkezésére, vagy bármely minősített rendelkezésre, amely a szerződésből adódik, és amelyeket megfelelő biztonsági minősítéssel kell ellátni. A követelmények vagy a szerződés rendelkezéseinek vagy részeinek megváltozásáról a megfelelő módon és időben értesítést kell küldeni. Az átadó Fél értesíti a fogadó Felet, ha az összes információ minősítését feloldják.

8.5. Bármely további szerződésben foglalt biztonsági záradékot az átadó Fél Titokvédelmi Hatósága elfogadja.

9. Kölcsönös ipari biztonsági intézkedések

9.1. Mindkét Titokvédelmi Hatóság információt nyújt a saját országában telephellyel rendelkező cég biztonsági státuszáról, ha azt a másik Fél kéri. Mindkét Titokvédelmi Hatóság ugyancsak információt nyújt állampolgárainak biztonsági besorolásáról, amennyiben erre igény merül fel. Ezen információszolgáltatások kölcsönös Telephely Biztonsági Besorolások és kölcsönös Személyi Biztonsági Besorolások néven szerepelnek.

9.2. Amennyiben ezt kérik, a Titokvédelmi Hatóság megállapítja azon cégeknek vagy egyéneknek a titokvédelmi besorolását, amelyek a vizsgálat tárgyát képezik és titokvédelmi besorolási igazolást ad, amennyiben a cég vagy egyén már titokvédelmi besorolást nyert. Ha a cég vagy egyén titokvédelmi besorolással nem rendelkezik, vagy a titokvédelmi besorolás szintje az igényeltnél alacsonyabb, értesítést kell küldeni, hogy a titokvédelmi besorolást nem lehet azonnal kiadni, de a kérés teljesítése folyamatban van. A sikeres vizsgálatot követően kiadják a Létesítményt vagy a Személyi Állományt Érintő Titokvédelmi Besorolást.

9.3. Amennyiben bármely Szerződő Fél Titokvédelmi Hatósága tudomást szerez egy olyan cég vagy személy alkalmasságát érintő biztonsági kockázatot jelentő információról, mely részére kölcsönös titokvédelmi besorolást adtak ki, értesíteni fogja a másik Felet az információ jellegéről, és kéri a titokvédelmi besorolás felülvizsgálatát. Ilyen esetben bármely Szerződő Fél Titokvédelmi Hatósága kezdeményezheti saját hazai jogszabályai alapján, hogy a másik Fél állampolgára ne juthasson további minősített információkhoz. A fent említett intézkedések eredményéről a másik Titokvédelmi Hatóságot értesíteni kell.

10. Kivételek

Jelen Megállapodás hatálya nem terjed ki a köznyelven tömegpusztító fegyvernek nevezett nukleáris, biológiai vagy vegyi eszközökkel kapcsolatos információ cseréjére.

11. Elvesztés vagy nyilvánosságra kerülés

11.1. Olyan biztonságot sértő esetekben, amikor minősített anyag elvész, vagy annak gyanúja merül fel, hogy minősített információt hoztak erre fel nem hatalmazott személy tudomására, a fogadó Fél Titokvédelmi Hatósága azonnal értesíti az átadó Fél Titokvédelmi Hatóságát.

11.2. A fogadó Félnek azonnal kivizsgálást kell végrehajtania az ország minősített információ tárolására vonatkozó, érvényes jogszabályainak megfelelően. A fogadó Fél a lehető leghamarabb értesíti az átadó Felet a körülményekről, a foganatosított intézkedésekről és a vizsgálat eredményéről.

12. Költségek

A jelen biztonsági Megállapodás alkalmazása közben a Felek számára felmerült költségeket az a Fél viseli, amely a szolgáltatást nyújtja.

13. Viták

13.1. Jelen Biztonsági Megállapodás értelmezése vagy alkalmazása során felmerült bármely vitás kérdést a Titokvédelmi Hatóságok egymás közötti tárgyalások során tisztázzák, és nem terjesztik elő nemzeti vagy nemzetközi bíróság vagy harmadik Fél elé.

13.2. Vitás kérdések felmerülése esetén mindkét Fél tovább teljesíti jelen Biztonsági Megállapodás által előírt kötelezettségeit.

14. Záró rendelkezések

14.1. Jelen Megállapodás 60 nappal azután lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeiknek.

14.2. Jelen Megállapodás 10 év időtartamra marad hatályban, majd újabb 10 évre meghosszabbítható, hacsak valamely Fél a lejárat előtt legalább 90 nappal nem értesíti a másik Felet a jelen Megállapodás felmondására irányuló szándékáról.

Jelen Megállapodást azonban bármely Fél felmondhatja a másik Félnek küldött írásbeli értesítéssel. Hatálya a felmondás kézhezvételétől számított hat hónap múlva szűnik meg. Jelen Megállapodás felmondása esetén, a jelen Megállapodás alapján már kicserélt minősített információ védelméről a Felek továbbra is gondoskodnak a jelen Megállapodásban foglaltak szerint.

14.3. Jelen Megállapodás a Felek kölcsönös egyetértésével módosítható. A módosításokat diplomáciai úton írásban kell javasolni, s azok a 14.1. bekezdésben foglaltaknak megfelelően lépnek hatályba.

Készült Londonban, 1998. szeptember 7-én, két eredeti példányban, magyar és angol nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről
Nagy-Britannia és
Észak-Írország Egyesült Királysága
Kormánya részéről”

3. § (1) A törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a a Megállapodás 14.1. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külpolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben közzéteszi.


  Vissza az oldal tetejére