A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1999. évi XXVI. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a védelmi és katonai együttműködésről szóló, Misefán, 1998. október 5-én aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a védelmi és katonai együttműködésről szóló, Misefán, 1998. október 5-én aláírt Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel megerősíti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között
a védelmi és katonai együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek),

- megerősítve az Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljaira és alapelveire vonatkozó elkötelezettségüket,

- törekedve a bizalom és biztonság erősítésére, valamint a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság közötti jószomszédi kapcsolatok fejlesztésére,

- hangsúlyozva annak a szükségességét, hogy támogassák az egymás között már létező együttműködést a védelem különféle területein,

- felismerve a békefenntartásról, a nemzetközi stabilitásról, a közös euro-atlanti integrációs feladatokról szóló párbeszédek fontosságát,

a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

Az együttműködés területei

(1) A Felek az Egyezményből eredő kötelezettségeiket a következők szerint teljesítik:

a) a Felek fegyveres erői váltott helyszínen a Békepartnerség szellemében, illetve az 1996. július 10-én aláírt repülő és légvédelmi szakterületeken történő együttműködésről szóló megállapodás alapján meghatározott számú közös gyakorlatot szerveznek és tartanak;

b) az EBESZ 1994. évi Bécsi Dokumentumában foglalt létszám és hadieszköz paraméterekkel rendelkező és államhatáraikon belül megrendezésre kerülő gyakorlatokra meghívják egymás katonai megfigyelőit;

c) közös katonai képzési és kiképzési programokat dolgoznak ki;

d) térítés ellenében igénybe vehetik a másik Fél országában lévő gyakorló- és lőtereket a Felek külön megállapodásának megfelelően.

(2) A Felek kölcsönös érdeküktől és kétoldalú előnyüktől vezérelve együttműködnek az alábbi témakörökben:

- közös tanácskozások szervezése védelmi és biztonságpolitikai doktrinális kérdésekben;

- védelmi törvényalkotás és katonai jogi kérdések;

- kulturális és sport kérdések;

- a biztonsági kérdésekről szóló már létező információcsere bővítése a védelmi kutatások területén;

- minden egyéb olyan kérdésben, amely tekintetében a Felek kölcsönösen megállapodnak.

(3) A szlovén Fél lehetővé teszi, hogy szükség esetén térítés ellenében és a Megállapodással összhangban - valamint a magyar Fél igénye szerint - egy tengeri kikötőrészt katonai szállítási és tranzitcélra a magyar Fél igénybe vegyen.

(4) Jelen Megállapodás rendelkezéseivel összhangban és a Békepartnerség szellemében a szlovén Fél lehetővé teszi NATO megbízatáson alapuló feladatok végrehajtása céljából közlekedő zárt magyar katonai alakulatok és felszerelésük közúti, vasúti vagy légi szállítását államhatárain belül.

(5) A Felek az ENSZ vagy más nemzetközi szervezet felkérésére végzendő békefenntartó és humanitárius feladatok hatékonyabb ellátása érdekében és lehetőségeikkel összhangban külön megállapodással közös békefenntartó egységet hozhatnak létre.

2. Cikk

Információvédelem

(1) Az együttműködésbe bevont személyeknek - a Felek külön megállapodása szerint - be kell tartaniuk a másik Fél országának biztonsági szabályait, és meg kell őrizniük annak fegyveres erőire vonatkozó információk titkosságát.

(2) Bármely kérdés, amely az információ kezelésével, felhasználásával, továbbításával vagy védelmével kapcsolatban merül fel, e Megállapodás 3. Cikke szerinti Vegyesbizottság hatáskörébe tartozik.

3. Cikk

Vegyesbizottság

(1) Jelen Megállapodás célkitűzései és előírásai végrehajtásának elősegítése céljából a Felek ezennel megállapodnak egy Magyar-Szlovén Vegyesbizottság (a továbbiakban: Bizottság) felállításában.

(2) A Bizottság a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma, illetve a Szlovén Köztársaság Védelmi Minisztériuma által kijelölt személyek irányítása alatt áll.

(3) A Bizottság feladata a kétoldalú együttműködés éves programjának kidolgozása, valamint a folyó évben történő együttműködés eredményének áttekintése.

(4) A Bizottság vezetői egymást írásban tájékoztatják a bizottsági ülések napirendjére vonatkozó javaslataikról. A napirendi pontokat kölcsönös egyetértés alapján határozzák meg.

(5) Viszonossági alapon a fogadó Fél fedezi az egyes bizottsági ülések szervezésével és végrehajtásával kapcsolatos költségeket, kivéve a nemzetközi szállítás és a napidíjak költségeit.

(6) Abban az esetben, ha jelen Egyezmény értelmezéséből és végrehajtásából fakadóan a Felek között nézeteltérés támad, azt a Bizottság szintjén folytatott tárgyalások keretében kell megoldani a tárgyalások megkezdésétől számított 90 napon belül.

4. Cikk

Az együttműködés pénzügyi biztosítása

(1) A kiküldő Fél fedezi az országok közötti utazások és a balesetbiztosítás költségeit.

(2) A fogadó Fél fedezi az elhelyezéssel, szolgáltatásokkal és az ellátással kapcsolatos, valamint a kulturális rendezvények és az országon belüli szállítás költségeit.

(3) A fogadó Fél szükség esetén biztosítja a kiküldöttek számára szükséges egészségügyi - sürgősségi - alapellátást.

(4) A személyes kiadások a kiküldő Felet terhelik.

(5) A Felek megállapodása alapján tervezett és szervezett gyakorlatok, illetve sport-, kulturális és oktatási rendezvényekkel kapcsolatos delegációk látogatásainak költségeit esetenként külön kell szabályozni.

5. Cikk

A Felek egyéb nemzetközi egyezményekkel összhangban fennálló kötelezettségei

Jelen Megállapodás nem érinti a Felek más nemzetközi egyezményekkel összhangban egymással szemben fennálló kötelezettségeit, valamint nem irányul más államok érdekei, biztonsága és területi integritása ellen.

6. Cikk

A Megállapodás végrehajtása

Jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtásáért felelős szervek:

- a Magyar Köztársaság részéről: a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma,

- a Szlovén Köztársaság részéről: a Szlovén Köztársaság Védelmi Minisztériuma.

7. Cikk

Záró rendelkezések

(1) Jelen Megállapodás 90 nappal azután lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai úton írásban értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeiknek. Döntő jelentőségű a későbbi értesítés megérkezésének napja.

(2) A Felek a jelen Megállapodást határozatlan időre kötik. Jelen Megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félnek küldött írásos értesítéssel. Hatálya az értesítés kézhezvételétől számított hat hónap múlva szűnik meg.

(3) A jelen Megállapodás a Felek kölcsönös egyetértésével módosítható. A módosításokat diplomáciai úton írásban kell javasolni, s azok ezen cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően lépnek hatályba.

Készült Misefán, 1998. október 5-én, két eredeti példányban, magyar és szlovén nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság A Szlovén Köztársaság
Kormánya részéről Kormánya részéről”

3. § (1) A törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a a Megállapodás 7. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi. * 


  Vissza az oldal tetejére