A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1999. évi XXXVI. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti együttműködésről a katonai szállítások területén Félixfürdőn, 1997. december 20-án aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti együttműködésről a katonai szállítások területén Félixfürdőn, 1997. december 20-án aláírt Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel megerősíti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya
és Románia Kormánya közötti együttműködésről
a katonai szállítások területén

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Felek),

a két állam hadseregei között a katonai szállítások területén történő együttműködés fejlesztése érdekében, a Románia és a Magyar Köztársaság között 1996. szeptember 16-án, Temesváron aláírt Megértési, Együttműködési és Jószomszédsági Szerződés szellemében,

a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

(1) Jelen Megállapodás a katonai csapatok és anyagok (a továbbiakban: katonai szállítmányok) vasúton és/vagy közúton történő szállítására vonatkozik a két Fél országai között, valamint a területükön vámfelügyelet mellett tranzitban áthaladó szállításokra.

(2) Jelen Megállapodás előírásainak megvalósításáért a két Fél honvédelmi minisztériumai felelősek, amelyek biztosítani fogják az együttműködés tervezését, megszervezését és megvalósítását a (6)-(7) bekezdésekben megadott hazai szakintézményeik révén.

(3) Jelen Megállapodás előírásainak jó körülmények közötti megvalósítása érdekében a honvédelmi minisztériumok illetékes szervei kiegészítő megállapodásokat köthetnek, a nemzetközi megállapodások hatálybalépéséről szóló hazai törvényes eljárások tiszteletben tartása mellett.

(4) A két állam területén a katonai szállításokat a nemzetközi egyezmények és mindkét Fél országában hatályos belső szabályozások tiszteletben tartásával fogják megvalósítani.

(5) A katonai szállításokat a következő irányokba fogják elvégezni:

- Romániából a Magyar Köztársaságba vagy tranzit formában;

- a Magyar Köztársaságból Romániába vagy tranzit formában.

A Felek együttműködnek a két ország katonai szállítmányai tranzitálásának biztosításában.

(6) Azok az intézmények, amelyek a hadseregnek szükséges katonai szállításokat bonyolítják, a következők:

- a román Fél részéről: a Román Hadsereg Nagyvezérkarának Katonai Szállítási Részlege;

- a magyar Fél részéről: a Magyar Honvédség Közlekedési Szolgálatfőnöksége.

(7) A fegyverzet, haditechnika, cserealkatrészek és az export-import szerződésekből eredő más anyagi javak szállításának összehangolását a következők fogják megoldani:

- román részről: R. A. Romtehnica S. A.,

- magyar részről: Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma Beszerzési Hivatala.

(8) A Felek felhatalmazzák a (6)-(7) bekezdésekben említett katonai intézményeket az együttműködésre a hazai vasúti és közúti szervekkel, a katonai szállítások megszervezésére, beütemezésére és operatív megvalósítására. Úgyszintén felhatalmazzák őket arra, hogy állandó kapcsolatot tartsanak egymással, a meglévő eszközök felhasználásával, a problémák hatékony megoldása érdekében.

2. Cikk

A Felek érdekében megvalósítandó katonai szállítások megszervezése az érvényben lévő kétoldalú megállapodások alapján történik, kivéve azokat a problémákat, amelyeket jelen Jegyzőkönyv alapján oldanak meg.

3. Cikk

(1) A katonai szállítások tervezését, szervezését és bonyolítását az 1. Cikk (6)-(7) bekezdéseiben említett intézmények fogják végezni.

(2) Az 1. Cikk (7) bekezdésében megadott intézmények a specifikus katonai szállítások tervezésére vonatkozó igényeket az azok végrehajtásával megbízott szervek felé csak akkor továbbítják, amikor az illető szállítmánynak a szomszédos ország területén való tranzitálásával kapcsolatos minden problémát megtárgyaltak és azokról megegyezés született.

(3) A Felek egyikének címzett vagy tranzit szállítások tervezését, valamint a biztosításra vonatkozó igényeket (őrzés és kíséret, útvonalengedély stb.) írásban (fax, telex) kell továbbítani az 1. Cikk (6) bekezdésében megadott intézményekhez a szállítás beütemezett időpontja előtt legalább 10 nappal.

(4) A katonai szállítmányok őrzéséről és kíséréséről lemondani, vagy ezek tartalmát megváltoztatni írásban (fax, telex) lehet, az 1. Cikk (7) bekezdésében megadott intézmények által, a szállítás beütemezett időpontja előtt legalább 72 órával.

(5) A szállítmány címzettjeként szereplő Fél a szállítási tervet a szállítmány elküldése előtt legalább 48 órával írásban visszaigazolja. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a szállítmányok őrzésére és kísérésére vonatkozó adatokat, a kérések kielégítésének sorrendjét, a túlsúlyos vagy túlméretes szállítmányok útvonalengedélyeit, valamint más szükséges információkat.

(6) Az 1. Cikk (7) bekezdésében említett intézmények a szállítmánynak a határátkelőhelyhez (állomáshoz) való érkezése előtt legalább 24 órával írásban (fax, telex) értesítik úgy a fogadó Felet, mint a két ország vasúti és közúti szerveit.

(7) Az alkalmazott okmányok formáját, tartalmát és felhasználási módját, valamint a közlendő információk tartalmára és formájára vonatkozó követelményeket a Felek honvédelmi minisztériumai állapítják meg, amelyek meghatározzák a titokvédelemre vonatkozó intézkedéseket is.

(8) Az információcserére vonatkozóan, a Felek ingyenesen, kölcsönösségi alapon biztosítják a kapcsolattartást katonai és nyilvános eszközök révén, valamint vasúti telefonon, telefaxon és távírón keresztül.

4. Cikk

(1) A két ország területén tartott közös katonai tevékenységek esetében, az egységek diszlokációs helyre és onnan vissza, valamint a csapatoknak a gyakorlatok helyszínére történő szállítására vonatkozóan a fogadó Fél a tevékenység közös vezetőségével együtt összeállítja az illető tevékenység szállítási tervét.

(2) A szállítási tervre vonatkozó formai és tartalmi követelményeket, az elvégzés és a kölcsönösség módját a Felek közösen állapítják meg, a tevékenység előkészítésekor.

(3) A nemzetközi kötelezettségekből eredő szállítások esetében, a Felek saját országuk területén kölcsönösen biztosítják a katonai felügyeletet, kérésre pedig az őrzést és kíséretet is.

5. Cikk

(1) A vasúti és/vagy közúti forgalom szabályozásában a Felek között hatályos kétoldalú egyezmények, valamint azok a nemzetközi egyezmények a mérvadók, amelyeket a Felek aláírtak.

(2) A Románia és a Magyar Köztársaság közötti katonai szállítmányok által igénybe vehető határállomások a következők:

- Biharkeresztes-Episcopia Bihor és Lökösháza-Curtici vasúti határállomások a vasúti katonai szállításokra;

- Ártánd-Bors és Nagylak-Nădlac határátkelőhelyek a közúti katonai szállításokra.

(3) A határátkelésnél a határőrségi és vámellenőrzést az illetékes hatóságok végzik, a két államban hatályos jogszabályok szerint.

(4) A Felek egyikének országa területére való belépés előtt a közúti felügyelettől a megtenni kívánt útvonalra a megengedett súllyal és/vagy méretekkel kapcsolatban engedélyt kell kérni; ez a feltétel mindkét Fél területére is érvényes.

6. Cikk

(1) A katonai szállítmányokat fegyveres őrségek fogadják a következők szerint:

- a román Fél részéről a vasúti szállítmányokat az őrség Biharkeresztes vagy Lökösháza vasútállomásokon várja, míg közúti szállítmányok esetében Ártánd vagy Nagylak határátkelőhelyen akkor, amikor a Románia területére érkező szállítmányokat kell őrizni;

- a magyar Fél részéről a vasúti szállítmányokat az őrség Episcopia Bihor vagy Curtici vasútállomásokon várja, míg közúti szállítmányok esetében Bors vagy Nădlac határátkelőhelyen akkor, amikor a Magyar Köztársaság területére érkező szállítmányokat kell őrizni.

(2) Az őrség alatt azt a Felek által felállított fegyveres alegységet (kísérő állományt) értjük, amely a katonai szállítmányokat őrzi és védi a határátkelőhelyen (állomáson) való átvételtől az átadásig. Az őrség létszámát a Felek saját előírásaik alapján állapítják meg. Az őrség által a szállítás végrehajtása folyamán kitöltendő okmányokat a jelen Megállapodás szerves részét képező 1-4. számú mellékletek tartalmazzák (Határátlépési engedély, Őrségparancsnok meghatalmazása, Őrség névsora, Szállítmány átadásának-átvételének okmánya). Az őrségek anyagi biztosítását az őket küldő katonai egységek végzik, a Szerződő Felek katonai szállítási szerveivel együttműködésben.

(3) Az őrség az államhatárt a két állam között hatályban lévő határátlépésre vonatkozó egyezmény alapján lépi át. A Felek kölcsönösségi alapon biztosítják az őrségek személyzetének visszatérését a saját országukba a határátkelőhelyen keresztül.

(4) Az őrség személyzete a küldetését az őt biztosító hadseregben hatályos szabályozások alapján teljesíti. A szomszédos ország területén való küldetés teljesítése alatt az őrség a fogadó Fél országában hatályos jogszabályokat köteles tiszteletben tartani.

(5) A rakomány épségéért és biztonságáért annak átvételétől átadásáig a kísérő őrség felel.

7. Cikk

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a katonai szállítások folyamán esetleg keletkezett károk rendezéséhez szükséges információkat egymásnak kölcsönösen átadják. A keletkezett károkat azon ország jogi normái alapján kell megítélni, ahol a kár keletkezett, a kártérítés pedig a Felek közötti megállapodások szerint történik.

8. Cikk

(1) A fegyverzet, lőszer, robbanóanyagok, nukleáris és veszélyes vegyi anyagok szállítása azoknak a nemzetközi egyezményeknek a tiszteletben tartásával történik, amelyeket a Felek aláírtak. Saját területén mindegyik Fél az említett anyagok kezelésére és szállítására vonatkozó saját hazai jogszabályait és előírásait fogja követni.

(2) A vasúti kocsikba vagy gépjárművekre rakott haditechnikát minimális üzemanyagkészlettel kell szállítani.

9. Cikk

(1) Amennyiben a Felek vasúti vagy közúti hálózatán való szállítás idején olyan helyzetek adódnának, amelyek a rakomány átrendezését igénylik a vasúti kocsin vagy gépjárművön, szükségessé válik egyes vasúti kocsik vagy gépjárművek javítása, a rakomány más szállítási eszközre való áthelyezése, vagy más műveletek, mely okból a továbbhaladás már nem biztosítható, a szükséges műveletek elvégzéséig az egész szállítmányt le lehet állítani.

(2) Az olyan rakomány átrendezési, szállítóeszköz javítási és áru átrakási vagy más műveleteket, amelyek miatt egy katonai szállítmány haladását meg kellett állítani, a jelen Megállapodás 1. Cikke (6) vagy esetenként (7) bekezdésében említett szervek és az érintett vasúti vagy közúti szervek között megkötött megállapodás alapján kell elvégezni, amelyben rögzíteni kell a hibajavítások elvégzéséhez szükséges időket is.

(3) A hasonló okok miatt veszteglő szállítóeszközök bérleti díjának kifizetése a két Fél vasúti vagy közúti hatóságai között érvényes megegyezések alapján történik.

(4) Ha egy katonai szállítmánnyal kapcsolatban rendkívüli esemény következne be, a Felek biztosítják az anyagok (eszközök) őrzését, és kérésre részt vesznek a következmények felszámolásában.

10. Cikk

(1) A katonai szállítások kifizetését, a költségek megtérítésének módját, az egyes országok területén biztosított őrzéssel és kísérettel összefüggő kiadásokat, valamint az esetleges más költségek fedezését a jelen Megállapodás 1. Cikkének (6)-(7) bekezdésében megadott intézmények és az illető országok vasúti vagy közúti hatóságai között megkötött szállítási szerződés szabályozza.

(2) Egyéb szolgáltatások igénylését és a velük összefüggő kiadások fedezését a Felek külön szerződésekben fogják szabályozni.

(3) A Felek kölcsönösen, kérésre, egymás rendelkezésére bocsátják a Záhony és Constanta térségében található átrakodáshoz szükséges műszaki és katonai eszközöket és anyagokat.

11. Cikk

Jelen Megállapodás előírásait nem lehet úgy értelmezni, hogy azok bármely Félnek a belső jogszabályokból és a nemzetközi egyezményekből eredő jogait és kötelezettségeit korlátozzák.

12. Cikk

A jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos minden vitát a Felek közös megegyezés útján rendezik anélkül, hogy nemzetközi szerv vagy harmadik fél döntőbíráskodását igénybe vennék.

13. Cikk

(1) Jelen Megállapodás időtartama öt év. A Megállapodást a Felek írásos értesítés formájában legkésőbb az érvényességi idő lejárta előtt hat hónappal felmondhatják. Amennyiben arra nem kerül sor, annak érvényessége további öt évre meghosszabbodik. A felmondás keltétől számított hat hónap elteltével a Megállapodás hatályát veszti.

(2) Jelen Megállapodás akkor lép hatályba, amikor a Felek között kölcsönösen az utolsó értesítés megtörtént arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges minden jogi követelmény teljesült.

(3) Jelen Megállapodást a Felek kölcsönös megegyezés alapján módosíthatják vagy kiegészíthetik. E módosítások vagy kiegészítések jelen Megállapodás szerves részét képezik, és jelen Cikk (2) bekezdése szerint lépnek hatályba.

Készült Félixfürdőn, 1997. december 20-án, két eredeti példányban, magyar és román nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság Kormánya
részéről
Románia Kormánya
részéről

1. számú melléklet

1. oldal 2. oldal
HATÁRÁTLÉPÉSI Fénykép
helye
ENGEDÉLY
SZÁM: ................................................... Nevezett: ..............................................................
(rendfokozat, elő és utónév)
DÁTUM: ...............................................
születési dátum: ...................................................
ezennel engedélyt kap a .......................................
országhatár mindkét irányban történő átlépésére
P. H. ................................................ határátkelőhelyen,
a katonai szállítmányok átadása-átvétele céljából.
3. oldal 4. oldal
Jelen engedély ................................................. -tól
.............................................................-ig érvényes.
Jelen okmány névre szóló,
A katona a .......................................... államhatárt és át nem ruházható.
a ................ sorozatú, ............... számú fegyverrel Tilos, és az
lépi át, ............. db lőszerrel. okmány érvénytelenítését
vonja maga után
mindenféle javítás,
P. H. kiegészítés vagy törlés.
......................................
(aláírás)
Határátkelőhely ellenőrző pontjának
pecsétje

2. számú melléklet

MEGHATALMAZÁS

Ezennel meghatalmazzuk .............................................................................................. urat

(rendfokozat, előnév és utónév)

hogy ............................. határátkelőhelyen átvegye a ................ számú katonai szállítmányt,

amely a következőkből áll:

és biztosítsa annak őrzését és kíséretét a ............................................ való áthaladás idejére a

következő célállomásig: .....................................

Parancsnok
P. H.
...............................................
(aláírás) P. H.

Jelen okmány névre szóló és át nem ruházható. Tilos, és az okmány érvénytelenítését vonja maga után mindenféle javítás, kiegészítés vagy törlés.

3. számú melléklet

NÉVSOR

a ........................... számú katonai szállítmányt ..................................................... állomástól

..................................................... állomásig és visszakísérő őrség katonáiról.

Sorsz. Katona elő- és utóneve Rendfokozat Igazolvány száma
és sorozata
Megjegyzés
Katonai egység parancsnoka:
P. H.
Felszállási (belépési) határállomás Kilépési határállomás
főnökének láttamozása: főnökének láttamozása:
............................................ ............................................
(aláírás) (aláírás)

4. számú melléklet

ÁTADÁSI-ÁTVÉTELI OKMÁNY

Katonai szállítmány száma: ..........................

Az okmány kiállítva: ........................-én, ........................................................ határállomáson.

(ide be kell írni a határállomás nevét)

Fegyveres őrség parancsnoka: .......................................................................

(rendfokozat, elő- és utónév)

aki átveszi a .............................................................. számú katonai szállítmányt, amely áll a

következőkből: .......................................................................................................................

A katonai szállítmány keretén belül a következő szállítási eszközök kerülnek átadásra:

Sorsz. Szállítási eszköz száma Szállítási eszköz típusa Tengelyszám Zárjegy száma
és állapota
Megjegyzés

Az átadás-átvételkor a következőket állapították meg:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............... SZÁMÚ KATONAI ............... SZÁMÚ KATONAI
SZÁLLÍTMÁNYT SZÁLLÍTMÁNYT
ÁTADTAM ÁTVETTEM
Őrségparancsnok Őrségparancsnok
............................................ ............................................
(aláírás) (aláírás)”

3. § (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a a Megállapodás megerősítéséről szóló diplomáciai jegyzékváltás megtörténtének napján lép hatályba.

(3) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi. * 


  Vissza az oldal tetejére