A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

68/1999. (V. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a határon átnyúló együttműködésről szóló, Budapesten, 1997. november 11-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1999. április 21. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a határon átnyúló együttműködésről szóló, Budapesten, 1997. november 11-én aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a határon átnyúló együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

felismerve „A Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről szóló, az Európa Tanács keretében Madridban, 1980. május 21-én létrejött Európai Keretegyezményben” megfogalmazott együttműködés előnyeit, amelyhez a Szerződő Felek országai csatlakoztak,

annak a tapasztalatnak a figyelembevételével, hogy az európai községi, városi és területi önkormányzati és közigazgatási szervek közötti együttműködés lehetővé teszi feladataik hatékony teljesítését, valamint elősegíti a közigazgatási egységek fejlesztését,

azzal az elszántsággal, hogy minél szélesebb körben fejlesszék az említett együttműködést, és ily módon elősegítsék a területek gazdasági, kulturális és társadalmi előrehaladását, valamint az Európa népeit egyesítő szolidaritás megszilárdítását,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Mindegyik Szerződő Fél kötelezettséget vállal, hogy támogatja és ösztönzi a határon átnyúló együttműködést a saját, valamint a másik Szerződő Fél joghatósága alá tartozó területi önkormányzatok és közigazgatási szervek között. Kellőképpen figyelembe véve a Szerződő Felek alkotmányjogi előírásait, törekszik a jelen feladatokhoz szükséges egyezmények és megállapodások megkötésére.

2. Cikk

Ezen Egyezmény értelmében:

1. a „határon átnyúló együttműködés” olyan közös tevékenység, amely a Szerződő Felek joghatósága alatt levő területi önkormányzatok és közigazgatási szervek közötti jószomszédi kapcsolatok elmélyítésére, illetve ennek érdekében a szükséges egyezmények, valamint megállapodások megkötésére irányul. Ez az együttműködés a területi önkormányzatok és közigazgatási szervek nemzeti jogrend által meghatározott hatáskörének keretein belül valósul meg;

2. a „területi önkormányzatok és közigazgatási szervek” fogalma olyan önkormányzatokat, hatóságokat vagy közigazgatási szerveket jelent, amelyek helyi vagy területi feladatokat látnak el, és a Szerződő Felek nemzeti jogrendje alapján kerülnek kialakításra.

3. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a 2. Cikk 2. pontjában meghatározott szervezetek azon kezdeményezéseit, amelyek az Európa Tanácsban kidolgozott keretegyezményeken alapulnak, és a határon átnyúló együttműködés bővítésére irányulnak.

4. Cikk

Mindegyik Szerződő Fél igyekszik a határon átnyúló együttműködés kibontakozását és akadálymentes megvalósítását fékezni látszó jogi vagy technikai korlátokat elhárítani, és szükség esetén konzultációkat folytatni a másik Szerződő Féllel.

5. Cikk

A Szerződő Felek a jelen Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, a szükséges konzultációk elősegítése céljából Vegyes Bizottságot hoznak létre. A Vegyes Bizottság az egyes konkrét együttműködési feladatok koordinálása céljából Területi Tanácsokat alapíthat.

A Vegyes Bizottság nemzeti tagozata 8 főből áll, amelyből minimum 3 fő a 2. Cikk 2. pontjában meghatározott szervezeteket képviseli. A Területi Tanácsok számát és összetételét a Vegyes Bizottság határozza meg, az érintett területek képviselőinek egyetértésével.

A Vegyes Bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik, első ülésén kidolgozza saját ügyrendjét, és meghatározza a Területi Tanácsok tevékenységi körét és beszámolási kötelezettségét.

6. Cikk

A Szerződő Felek delegációinak vagy szakértőinek a Vegyes Bizottság a Területi Tanács üléseivel, illetve bármilyen más, a jelen Egyezmény végrehajtása kapcsán felmerülő utazással kapcsolatos mindennemű költségét a kiküldő Szerződő Fél viseli. A rendezvények szervezési költségeit a Szerződő Feleknek az adott rendezvény lebonyolításáért felelős szervezete viseli.

7. Cikk

A határon átnyúló együttműködés az alábbi területekre terjedhet ki:

1. Település- és regionális fejlesztés.

2. Közlekedés és hírközlés.

3. Energetika.

4. Környezet- és természetvédelem.

5. A vízforrások védelme és racionális hasznosítása.

6. Levegőszennyezés, zajszintcsökkentés.

7. Oktatás, szakképzés, tudományos kutatás.

8. Egészségügy.

9. Idegenforgalom.

10. A határmenti lakosság problémái.

11. A határátkelőhelyek kialakításával és működtetésével kapcsolatos kérdések.

12. A határon átnyúló gazdasági együttműködés.

13. Humanitárius együttműködés.

8. Cikk

A 2. Cikk 2. pontjában meghatározott szervezetek közötti határon átnyúló együttműködés adminisztratív, gazdasági vagy műszaki szerződések alapján valósul meg.

A megállapodásokat az együttműködő szervezetek kötik meg a nemzeti jogrend által megállapított illetékesség keretein belül, és a jelen Egyezményben foglaltaknak megfelelően.

A szerződések vonatkozhatnak áruszállítások vagy szolgáltatások ösztönzésére, közös intézkedések megvalósítására, társaságok alapítására a Szerződő Felek nemzeti jogszabályai alapján.

9. Cikk

A Szerződő Felek minden rendelkezésre álló eszközzel elősegítik a határon átnyúló együttműködési programok megvalósítását zavaró vitás kérdések megoldását, amelyek rendezésére a Vegyes Bizottság kap felhatalmazást, és ha ilyen módon az nem oldható meg, akkor a kérdést diplomáciai úton rendezik.

10. Cikk

Jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek azon kötelezettségeit, amelyek más nemzetközi szerződésekből fakadnak.

11. Cikk

1. Mindegyik Szerződő Fél értesíti a másik Szerződő Felet a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogrendi eljárások teljesítéséről. A jelen Egyezmény az utolsó jegyzék beérkezésének napjától lép hatályba.

2. Jelen Egyezmény 5 évig marad érvényben. Hatálya minden alkalommal további ötéves időszakra automatikusan meghosszabbodik, amíg a Szerződő Felek egyike a folyamatban levő ötévi időszak letelte előtt hat hónappal nem közli az Egyezmény felmondására irányuló szándékát.

3. A Szerződő Felek bármikor megállapodhatnak, hogy a jelen Egyezmény alkalmazását bizonyos időre felfüggesztik. A Szerződő Felek abban is megegyezhetnek, hogy a Vegyes Bizottság által létrehozott bármelyik Területi Tanács tevékenységét felfüggeszthetik.

Készült Budapesten, 1997. november 11-én, két eredeti példányban, magyar és ukrán nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1999. április 21. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról, valamint az Egyezmény végrehajtó testületeinek irányításáról a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter az Egyezmény tárgya szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek bevonásával gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére