A jogszabály mai napon ( 2020.06.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

78/1999. (VI. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a magyar állampolgárok vízummentes utazásáról, valamint rövid tartamú látogatásra Magyarországra utazó marokkói állampolgárok vízumdíj megfizetésének kötelezettsége alóli mentesítéséről szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás - jegyzékváltás útján - 1999. május 12. napján jött létre.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a magyar állampolgárok vízummentes utazásáról, valamint rövid tartamú látogatásra Magyarországra utazó marokkói állampolgárok vízumdíj megfizetésének kötelezettsége alóli mentesítéséről szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A jegyzékváltás magyar nyelvű szövege a következő:

„Nagykövet Úr!

Van szerencsém tudomására hozni, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya - attól a szándéktól vezérelve, hogy megkönnyítse a Magyar Köztársaság és a Marokkói Királyság közötti utazásokat - javaslatot tesz a Marokkói Királyság Kormányának egy, a magyar állampolgárok vízummentes utazásáról, valamint a rövid tartamú látogatásra Magyarországra utazó marokkói állampolgárok vízumdíj megfizetésének kötelezettsége alóli mentesítéséről szóló Megállapodás létrehozására az alábbi feltételek mellett:

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között
a magyar állampolgárok vízummentes utazásáról, valamint rövid tartamú látogatásra
Magyarországra utazó marokkói állampolgárok vízumdíj megfizetésének
kötelezettsége alóli mentesítéséről

1. Az érvényes magánútlevéllel rendelkező magyar állampolgárok vízum nélkül léphetnek be a Marokkói Királyság területére, ott legfeljebb 30 napig tartózkodhatnak, és utazhatnak ki. A 30 napon túli tartózkodás vízumkötelezett.

2. A 30 napnál rövidebb időre turisztikai és üzleti célból a Magyar Köztársaságba beutazó marokkói állampolgárok mentesülnek a vízumdíj megfizetésének kötelezettsége alól. Ezen mentesség nem érinti a vízumkérelem továbbításával járó távirati és sürgősségi díj megfizetésének kötelezettségét.

3. A magyar és marokkói állampolgárok a másik ország államhatárát a nemzetközi utasforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken léphetik át.

4. A jelen Megállapodás nem mentesíti a két Szerződő Fél állampolgárait az alól a kötelezettség alól, hogy betartsák a Magyar Köztársaságban, illetve a Marokkói Királyságban a külföldiek beutazására, kiutazására és tartózkodására vonatkozó hatályos jogszabályokat.

5. A Szerződő Felek fenntartják maguknak a jogot, hogy megtagadják a belépést az államuk területére az általuk nem kívánatosnak tartott személyektől.

6. A hivatalos célból, valamint magáncélból utazó azon marokkói állampolgárok, akiknek beutazásához megkülönböztetett politikai, gazdasági, kulturális, tudományos vagy egyéb külképviseleti érdek fűződik, a Magyar Köztársaság nagykövetsége saját hatáskörben bírálhatja el a kérelmet, és a vízumot soron kívül adhatja ki.

7. A vízumkérelmek teljesíthetőségének központi eldöntésére illetékes magyar hatóságok a marokkói vízumkérelmeket a lehető legrövidebb időn belül fogják elbírálni.

8. A Szerződő Felek illetékes szervei diplomáciai úton kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátják a Szerződő Felek úti okmányainak mintapéldányait. Új magánútlevél kiadását vagy az érvényes magánútlevél módosítását legkevesebb harminc nappal a bevezetés előtt közölni kell a másik Szerződő Féllel, és át kell adni azok mintapéldányait.

9. A Szerződő Felek bármelyike - közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból - részben vagy egészben időlegesen felfüggesztheti a jelen Megállapodás alkalmazását. A felfüggesztésről, illetve annak megszüntetéséről diplomáciai úton, haladéktalanul, de legfeljebb három napon belül értesíteni kell a másik Szerződő Felet.

10. A jelen Megállapodás határozatlan időre szól, s azt bármelyik Szerződő Fél bármikor felmondhatja. A jelen Megállapodás attól a naptól számított három hónap elteltével veszti hatályát, amikor azt a Szerződő Felek egyike diplomáciai úton felmondja.

11. A jelen Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek Kormányai között 1993. június 25-én létrejött, a diplomata és szolgálati útlevelekre vonatkozó vízumkényszer eltörléséről szóló Megállapodást.

12. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás rendelkezései vagy e rendelkezések értelmezése nem eredményezheti a másik Szerződő Fél állama állampolgárainak beutazását érintő többoldalú nemzetközi szerződésben szabályozott, jelenlegi vagy jövőbeni kötelezettségeik hatálytalanítását vagy feltételhez kötését.

Abban az esetben, ha a Marokkói Királyság Kormánya kész elfogadni a fentiekben írt javaslatot, úgy a jelen jegyzék és a Marokkói Királyság Kormányának egyetértését kifejező válaszjegyzéke Kormányaink között Megállapodást képez, amely a jegyzékváltást követő harmincadik napon lép hatályba.

Kérem Excellenciás uram, fogadja legőszintébb tisztelemet!”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1999. június 11. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére