A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

79/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a vámügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

(A diplomáciai jegyzékváltás 1999. március 29-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, 1998. november 6-án aláírt, a vámügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodást e rendelettel kihirdeti. * 

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a vámügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

felismerve a vámjogszabályaik alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatos ügyekben történő nemzetközi együttműködés szükségességét,

figyelembe véve, hogy a vámjogszabályok megsértése kárt okoz az országaik gazdasági, pénzügyi, társadalmi és kereskedelmi érdekeinek, valamint a kereskedelem törvényes érdekeinek,

figyelembe véve az áruk behozatalára és kivitelére vonatkozó vámok, adók és egyéb fizetési kötelezettségek pontos kiszabásának, valamint a tiltó, korlátozó és ellenőrző rendelkezések megfelelő végrehajtásának fontosságát,

meggyőződve arról, hogy a vámjogszabályokat sértő cselekmények megelőzése, valamint a kiviteli és behozatali vámok, adók és fizetési kötelezettségek pontos beszedése érdekében tett erőfeszítéseket még hatékonyabbá lehet tenni a vámhatóságaik közötti együttműködés révén,

figyelembe véve a brüsszeli Vámegyüttműködési Tanács 1953. december 5-i Kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló ajánlását,

figyelembe véve az 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodást, amely társulást hozott létre egyrészt az Európai Közösségek és azok államai, másrészt a Magyar Köztársaság között,

figyelembe véve továbbá az Egységes kábítószer egyezményt (New York, 1961. március 30.), a Pszichotrop anyagokról szóló egyezményt (Bécs, 1971. február 21.), valamint a Kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni egyezményt (Bécs, 1988. december 19.), továbbá az Európa Tanács 1981. január 28-i Adatvédelmi Egyezményét,

az alábbiakban állapodtak meg:

Meghatározások

1. Cikk

A jelen Megállapodás alkalmazásában:

1. A „vámjogszabályok” az áruk behozatalára, kivitelére és átvitelére, vagy egyéb vámeljárásokra vonatkozó, törvények és egyéb jogszabályok által előírt rendelkezéseket jelentik, akár a vámhatóságok által kivetett vámokra, jövedéki adókra vagy egyéb fizetési kötelezettségekre, akár tiltó, korlátozó vagy ellenőrző intézkedésekre vonatkoznak.

2. A „jogszabálysértés” bármilyen vámjogszabály megsértését, valamint ezen jogszabályok megsértésének kísérletét jelenti.

3. A „vámhatóság” a Magyar Köztársaságban a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságát, a Dán Királyságban az Adóminisztérium Központi Vám- és Adóigazgatását (Skatteministeriet, Told-og Skattestyrelsen) jelenti.

A Megállapodás hatálya

2. Cikk

1. A Szerződő Felek vámhatóságaikon keresztül és a jelen Megállapodás rendelkezéseivel összhangban kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak

a) a vámjogszabályok megsértésének megelőzése, felderítése és üldözése terén;

b) a vámrendelkezések alkalmazásáról szóló iratok kölcsönös megküldése terén.

2. A jelen Megállapodás keretei között a segítséget a megkeresett Szerződő Fél államának területén érvényes jogszabályokkal összhangban a megkeresett vámhatóság a hatáskörén belül és lehetőségei szerint nyújtja. Szükség esetén a vámhatóság intézkedhet másik illetékes hatóság általi segítségnyújtásról a megkeresett Szerződő Fél államának területén érvényes jogszabályokkal összhangban. Jelen Megállapodás nem érinti a bűnügyi jogsegélyt.

3. A jelen Megállapodás nem vonatkozik a vámok, az adók vagy illetékek beszedésére.

Az információ megküldése

3. Cikk

1. A vámhatóságok megkeresésre megadnak egymásnak minden olyan információt, amely megkönnyítheti

a) a vámhatóságok által kiszabott vámok, adók, egyéb illetékek és fizetési kötelezettségek pontos beszedését, különösen az áruk vámértékének pontos meghatározását és tarifális besorolását;

b) a behozatali és kiviteli korlátozások, tilalmak alkalmazását.

2. Amennyiben a megkeresett vámhatóság nem rendelkezik a kért információval, intézkedik a szükséges információ beszerzése érdekében a megkeresett Szerződő Fél államának területén hatályos jogszabályoknak megfelelően.

4. Cikk

A vámhatóságok megkeresés alapján egymás rendelkezésére bocsátják az alábbi információt:

a) az egyik Szerződő Fél államának területére bevitt árukat a vámjogszabályokkal összhangban vitték-e ki a másik Szerződő Fél államának területéről;

b) az egyik Szerződő fél államának területéről kivitt árukat a vámjogszabályokkal összhangban vitték-e be a másik Szerződő Fél államának területére.

5. Cikk

A Szerződő Felek vámhatóságai saját kezdeményezésre vagy megkeresés alapján eljuttatnak egymáshoz minden olyan vámjogszabálysértéssel kapcsolatos információt, amely a másik Szerződő Felet érintheti, különös tekintettel az alábbiakra:

a) a másik Szerződő Fél államának területén hatályban levő vámjogszabályokat megsértő vagy ezzel gyanúsítható személyek;

b) a vámjogszabályok megsértése során alkalmazott eszközök és módok;

c) jogellenes forgalom tárgyát képező áruk;

d) a másik Szerződő Fél államának területén hatályos vámjogszabályokat sértő cselekmények során ténylegesen vagy feltehetően használt szállítóeszközök.

6. Cikk

1. A Szerződő Felek vámhatóságai saját kezdeményezésre vagy megkeresésre megküldik egymásnak mindazokat a jelentéseket, bizonyítékokat vagy okmányok hitelesített másolatait, amelyek minden rendelkezésre álló információt tartalmaznak a másik Szerződő Fél vámjogszabályait sértő vagy veszélyeztető, már felderített, tervezett vagy elkövetett cselekményekről.

2. Eredeti nyilvántartások és okmányok csak abban az esetben kérhetők, ha a hivatalos másolatok bizonyító ereje nem megfelelő. Az ily módon átadott iratokat és okmányokat a lehető legrövidebb időn belül vissza kell küldeni a megkeresett vámhatóságnak.

7. Cikk

A jelen Megállapodás értelmében átadott okmányokat helyettesíteni lehet az ugyanilyen célra készített számítógépes információval. Az anyag értelmezéséhez vagy felhasználásához szükséges minden adatot és információt egyidejűleg meg kell küldeni.

Személyek, áruk és szállítóeszközök megfigyelése

8. Cikk

A Szerződő Felek vámhatóságai saját kezdeményezésre vagy a másik Szerződő Fél vámhatóságának megkeresésére figyelemmel kísérik

a) a másik Szerződő Fél államának területén érvényes vámjogszabályokat megsértő vagy ezzel gyanúsítható személyek mozgását, különösen a vámterületre történő belépést és az onnan való kilépést;

b) a másik Szerződő Fél vámhatóságának jelzése alapján, vámterületére be-, illetve onnan kiszállított, jogellenesen forgalomba hozott vagy ilyen gyanúra okot adó áruk mozgását;

c) a másik Szerződő Fél államának területén érvényes vámjogszabályok megsértéséhez ténylegesen vagy feltehetően használt szállítóeszközöket.

Vizsgálat

9. Cikk

1. Megkeresés alapján, a megkeresett vámhatóság hivatalos vizsgálatot kezdeményezhet olyan cselekményekkel kapcsolatban, amelyek a megkereső Szerződő Fél államának területén érvényes vámjogszabályokat bizonyosan vagy feltehetőleg sértik. Az ilyen vizsgálat eredményeit közlik a megkereső vámhatósággal.

2. Az ilyen vizsgálatokat a megkeresett Szerződő Fél államának területén érvényes jogszabályoknak megfelelően kell lefolytatni.

3. A megkeresett vámhatóság engedélyezheti, hogy a vizsgálat során a másik vámhatóság tisztviselői jelen legyenek.

4. Ebben az esetben a tisztviselők nem viselhetnek egyenruhát, és nem lehet náluk fegyver.

Bizalmas információkra vonatkozó kötelezettségek

10. Cikk

1. A jelen Megállapodás értelmében bármilyen formában átadott információ bizalmas természetűnek számít, és az információt átvevő Szerződő Fél államának területén hatályos, az ugyanilyen információkra vonatkozó belső jogszabályok védelme alatt áll.

2. Személyekről szóló információt nem lehet átadni abban az esetben, ha ezen információk átadása és felhasználása vélhetően az egyik Szerződő Fél alapvető jogi elveivel ellentétes, és különösen akkor, ha az érintett személyt emiatt őt meg nem illető hátrányok érik. Megkeresésre az adatot átvevő Szerződő Fél tájékoztatást nyújt az átadott adatok felhasználásáról és az ezáltal elért eredményekről.

3. A személyekről szóló információkat csak a vámhatóságoknak és bűnüldözési célra más bűnüldöző hatóságoknak lehet átadni. Más személyek és hatóságok részére ilyen információ csak az információt átadó hatóság előzetes engedélyével történhet.

4. Az adatokat átadó vámhatóság köteles az átadandó információk helyességéről meggyőződni. Helytelen vagy törlendő információk átadása esetén e tényről az információt átvevő vámhatóságot haladéktalanul értesíteni kell. Az utóbbi köteles a helyesbítést, illetve a törlést elvégezni.

5. Az érintett személyt, kérésére, tájékoztatni kell a rá vonatkozó információk tárolásáról és annak okáról, ha ez a tájékoztatás közérdeket nem sért.

6. A vámhatóságok kötelesek a személyekről szóló, átadott és átvett információkat hatékonyan védeni az illetéktelen hozzáférés, változtatás, nyilvánosságra hozatal, sérülés vagy megsemmisülés ellen.

Az információ felhasználása

11. Cikk

1. A jelen Megállapodás értelmében megkapott információt csak a jelen Megállapodás céljaira lehet felhasználni és egyéb célokra csak a megkeresett vámhatóság előzetes írásbeli engedélyével és az általa meghatározott feltételek betartásával használható fel. Ezek az intézkedések nem vonatkoznak a kábítószereket és a pszichotrop anyagokat érintő jogszabálysértésekkel kapcsolatos információkra. Ezeket az információkat a jogellenes kábítószerkereskedelemmel közvetlenül foglalkozó más hatóságoknak kell eljuttatni, a 2. Cikk korlátozásait figyelembe véve.

2. Az 1. bekezdésben foglaltak nem gátolhatják az információ felhasználását bármilyen, a vámjogszabályok megsértésével kapcsolatban indított bírósági vagy közigazgatási eljárásban.

3. A vámhatóságok a jelen Megállapodás értelmében megszerzett információt és okmányokat felhasználhatják bizonyítékként saját jegyzőkönyveikben, okmányaikban, tanúvallomásokat rögzítő jelentéseikben, valamint bírósági és közigazgatási eljárásaik során.

Szakértők és tanúk

12. Cikk

1. A megkeresett vámhatóság tisztviselője felhatalmazható arra, hogy a felhatalmazás keretein belül szakértőként vagy tanúként megjelenjen a jelen Megállapodásban meghatározott ügyekkel kapcsolatos bírósági vagy közigazgatási eljárások során a másik Szerződő Fél hatóságai előtt, továbbá, hogy az eljáráshoz szükséges bizonyító erejű tárgyakat, okmányokat vagy ezek hiteles másolatait bemutassa. A felkérésben pontosan fel kell tüntetni, hogy milyen ügyben és milyen minőségben kell a tisztviselőnek megjelennie.

2. A szakértőnek vagy tanúnak felkért tisztviselőnek joga van megtagadni a bizonyíték- vagy nyilatkozatadást, ha a saját államának vagy a megkereső Szerződő Fél államának törvényei értelmében erre jogosult vagy köteles.

A segítségnyújtási megkeresés formája és tartalma

13. Cikk

1. A jelen Megállapodás szerinti megkereséseket írásban kell elkészíteni. A megkeresés teljesítéséhez szükséges okmányokat mellékelni kell. A megkeresés elfogadható szóban is, de azt írásos formában meg kell megerősíteni.

2. Az 1. pont szerinti megkeresésnek a következő információkat kell tartalmaznia:

a) a megkereső vámhatóságot;

b) a kért intézkedést;

c) a megkeresés célját és okát;

d) a jogszabálysértés, a jogszabályok és más jogi tényezők rövid ismertetését;

e) a jogellenes cselekmény elkövetésével gyanúsított természetes és jogi személyekre vonatkozó információt;

f) a tények összefoglalását.

3. A vámhatóságok közötti minden kommunikáció angol nyelven vagy mindkét vámhatóság által elfogadott egyéb nyelven történik. A vámhatóságok közötti információt, okmányokat és egyéb közlést az eredeti nyelven kívül angol nyelvre vagy az egyeztetett nyelvre lefordítva kell megküldeni.

4. Ha a megkeresés nem felel meg a 2. pontban előírt követelményeknek, akkor a megkeresés helyesbítését vagy kiegészítését lehet kérni, de ez nem befolyásolja a halaszthatatlan intézkedések megtételét.

A segítségnyújtás kötelezettségei alóli kivételek

14. Cikk

1. Amennyiben a megkeresés teljesítése sértené a megkeresett Szerződő Fél szuverenitását, közrendjét, biztonságát, illetve egyéb lényeges érdekeit, valamint ipari, kereskedelmi vagy szakmai titok megsértésével járna, a segítségnyújtás teljesen vagy részben visszautasítható, vagy bizonyos feltételekkel teljesíthető.

2. Abban az esetben, ha a segítségnyújtás nem teljesíthető, a visszautasításról szóló döntést az indoklással együtt késedelem nélkül, írásos formában el kell juttatni a megkereső vámhatóság részére.

3. Amennyiben az egyik Szerződő Fél vámhatósága olyan segítséget kérne, amelyet a másik Szerződő Fél vámhatóságának kérése esetén saját maga nem tudna megadni, akkor megkeresésében fel kell hívni e tényre a figyelmet.

Költségek

15. Cikk

A vámhatóságok lemondanak a jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségekre vonatkozó minden igényről, a tanúk, szakértők és tolmácsok költségeinek kivételével.

A Megállapodás végrehajtása

16. Cikk

1. A Szerződő Felek vámhatóságai a jelen Megállapodás keretén belül felmerülő problémák megoldása érdekében közvetlen kapcsolatban állnak egymással. Az ily módon meg nem oldható ügyeket diplomáciai úton kell rendezni.

2. A Szerződő Felek vámhatóságai a Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos részletekről közösen állapodnak meg.

Területi hatály

17. Cikk

A jelen Megállapodás hatálya érvényes a Magyar Köztársaság vámterületén és a Dán Királyság vámterületén (amely nem foglalja magában a Feröer-szigeteket, valamint Grönlandot).

Kiegészítés

18. Cikk

A 10. Cikk sérelme nélkül, a jelen Megállapodás nem érintheti hátrányosan az Európai Közösség Bizottságának illetékes hatóságai és a Tagállamok vámhatóságai közötti vámügyi információk közlését szabályozó jogszabályokat.

Hatálybalépés, felülvizsgálat és megszűnés

19. Cikk

1. A jelen Megállapodást a Szerződő Felek törvényei szerint kell jóváhagyni. A Szerződő Felek diplomáciai jegyzék útján tájékoztatják egymást a jóváhagyásról és a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesítéséről. A Megállapodás az utolsó írásos értesítés kézhezvételének időpontjától számított hatvan nap elteltével lép hatályba.

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás felülvizsgálata céljából a hatálybalépés dátumától számított harmadik év végén találkoznak, kivéve, ha írásban értesítik egymást arról, hogy a felülvizsgálat nem szükséges. Ha bármikor a Szerződő Felek bármelyike kérésére felülvizsgálattal kapcsolatos kérdés merül fel, azt meg kell vitatni.

3. A jelen Megállapodás határozatlan időre szól, és hatálya a Szerződő Felek bármelyikéhez megküldött, a megszüntetési szándékot tartalmazó írásos diplomáciai értesítés kézhezvételét követő hat hónap elteltével szűnik meg.

Készült Koppenhágában, 1998. november 6-án, két eredeti példányban, magyar, dán és angol nyelven, mindegyik szöveg egyformán hiteles. Értelmezési eltérés esetén az angol szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A Megállapodás rendelkezéseit 1999. május 31. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére