A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

88/1999. (VI. 16.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a belügyi együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1999. május 26-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a belügyi együttműködésről szóló, Budapesten, 1997. január 16-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a belügyi együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek),

attól a törekvéstől vezérelve, hogy a Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság között az egyetértésről és barátságról, 1991. szeptember 11-én, Párizsban aláírt szerződés keretében hozzájáruljanak kétoldalú kapcsolataik fejlődéséhez,

kifejezve eltökéltségüket, hogy aktívan részt vegyenek a bármely formában megjelenő bűnözés elleni harcban,

arra törekedve, hogy növeljék a jogellenes bevándorlás elleni harcban való együttműködésük hatékonyságát,

attól a törekvéstől vezérelve, hogy összehangolják cselekvésüket a polgári védelem és a tűzoltás területén,

azzal a határozott szándékkal, hogy továbbfejlesszék az általános és helyi közigazgatás tárgyában elkezdett akciókat,

arra törekedve, hogy még szorosabbá fűzzék a két állam között fennálló baráti és együttműködési kapcsolatokat,

tiszteletben tartva a hatályban lévő nemzetközi egyezményeket,

az alábbiakban állapodtak meg:

I. Cím

Rendőrségi együttműködés

1. Cikk

A Felek - országaik jogrendjének rendelkezéseit figyelembe véve - illetékességi területükön szakmai és operatív együttműködést valósítanak meg, s kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak az alább felsorolt területeken:

1. a terrorizmus elleni harc,

2. a szervezett bűnözés elleni harc,

3. a kábítószerek és prekurzorok tiltott forgalmazása és a pénzmosás elleni harc,

4. a jogellenes bevándorlás és az azzal kapcsolatos okmányokkal való visszaélés elleni harc,

5. a légi közlekedés biztonsága,

6. a hamisítások és hamisítványok elleni harc,

7. a közrend fenntartása,

8. a rendőri munka technikai és tudományos vonatkozásai,

9. a személyzeti munka és a képzés,

10. embercsempészet,

11. a gyermekkereskedelem és gyermekprostitúció,

12. a gazdasági és pénzügyi bűnözés elleni harc.

Az együttműködés bármely egyéb, hasznosnak bizonyuló területre kiterjeszthető.

2. Cikk

A terrorizmus leküzdésére a Felek

a) adatokat cserélnek a tervezett vagy elkövetett terrorakciókról, a végrehajtás módjáról és a végrehajtás során használt technikai eszközökről,

b) adatokat cserélnek azokról a terrorista csoportokról, illetve azok tagjairól, amelyek cselekményeiket egyik Fél országának területén tervezik végrehajtani, hajtják vagy hajtották végre a másik Fél országának kárára.

3. Cikk

A kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott termesztésének, kinyerésének, előállításának, behozatalának, kivitelének, átszállításának és forgalmazásának, valamint ezen anyagok előállítására szolgáló nemzetközi ellenőrzés alatt álló prekurzorok tiltott kereskedelmének és felhasználásának megakadályozására a Felek összehangolt intézkedéseket tesznek, és kicserélik:

a) a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításában és kereskedelmében részt vevő személyekre, az általuk használt módszerekre, rejtekhelyeikre és szállítóeszközeikre, a kábítószerek és pszichotróp anyagok származási és rendeltetési helyeire, valamint az ilyen bűncselekmények különleges részleteire vonatkozó adataikat, amennyiben ez bűncselekmény megakadályozásához vagy a kábítószerekkel kapcsolatos, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény, valamint a módosításáról és kiegészítéséről Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyv, továbbá a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, 1971. február 21-én aláírt Egyezmény, illetve a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 19-én, Bécsben kelt ENSZ egyezmények megsértésével elkövetett bűncselekmény elhárításához szükséges,

b) a tiltott nemzetközi kábítószer-kereskedelem, szokásos módszereivel kapcsolatos adataikat,

c) a tiltott kábítószer-kereskedelemre és a kábítószerekkel való visszaélésre vonatkozó kriminalisztikai és kriminológiai kutatási eredményeket,

d) kábítószerekből és visszaélésre alkalmas anyagokból vett mintáikat,

e) a kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint a prekurzorok ellenőrzésével és legális kereskedelmével kapcsolatos tapasztalati eredményeiket.

4. Cikk

A Felek együttműködnek a nemzetközi bűnözés egyéb súlyos formáinak megakadályozásában. Ennek során:

a) közlik egymással a nemzetközi bűnözés súlyos formáiban való részvétellel gyanúsított személyek adatait, az ezen személyek kapcsolataira, a bűnöző szervezetek felépítésére, működésére és módszereire vonatkozó adataikat, az így elkövetett bűncselekmények körülményeit, valamint a megsértett jogszabályokat és a megtett intézkedéseket, amennyiben ez az ilyen bűncselekmények megakadályozásához szükséges,

b) a másik Fél megkeresésére mindegyik Fél olyan rendőri intézkedéseket foganatosít, amelyeket államának joga megenged, amennyiben azok jelen Egyezmény végrehajtásához szükségesek,

c) a Felek együttműködnek egyeztetett rendőri intézkedések és kölcsönös segítségnyújtás formájában, személyi és tárgyi vonatkozásban egyaránt,

d) a Felek adatokat cserélnek a nemzetközi bűnözés elkövetési módszereiről, új formáiról. Ennek keretében kérésre egymás rendelkezésére bocsáthatnak anyagmintákat és tárgyakat, valamint az ezekre vonatkozó adatokat,

e) a Felek kicserélik kriminalisztikai és kriminológiai kutatási eredményeiket, kölcsönösen tájékoztatják egymást a nyomozások gyakorlatáról, a nemzetközi bűnözés elleni módszereikről és eszközeikről, azok továbbfejlesztése céljából,

f) a Felek szakembereket küldenek egymáshoz magas szintű szakismeretek megszerzése s a másik Fél által a nemzetközi bűnözéssel szemben alkalmazott korszerű eszközök, módszerek és technikák megismerése céljából.

II. Cím

Együttműködés a polgári védelem és a tűzvédelem területén

5. Cikk

A Felek megállapodtak abban, hogy együttműködést alakítanak ki a polgári védelem és a tűzvédelem területén az alább felsorolt formákban:

- információ- és tapasztalatcsere, cserelátogatások;

- az alkalmazott eszközök szakértői vizsgálata;

- továbbképzések lebonyolítása.

6. Cikk

A megkeresett állam a rendelkezésére álló eszközök függvényében, a megkereső állam kifejezett kérésére speciális mentőalakulatokat küld a katasztrófahelyzetnek megfelelően. Az ilyen misszió kiküldésének költségeit a megkereső állam fedezi.

III. Cím

Jogi együttműködés

7. Cikk

A Felek elhatározták, hogy a jogi együttműködést illetően cserekapcsolatokat valósítanak meg az alábbi területeken:

- a kollektív szabadságjogok védelme és szabályozása,

- az egyéni szabadságjogok védelme, különösen a személyes adatok számítógépes kezelése kapcsán,

- az igazgatásrendészet szabályozása és működtetése,

- személyek mozgása, idegenek jogai, állampolgársági jog,

- a törvényhozási, valamint az egyéb jogszabályi eljárások előkészítésében, továbbá a jogszabályok előkészítésének és kodifikációjának technikáiban.

IV. Cím

Közigazgatási együttműködés

8. Cikk

A Felek a központi közigazgatás terén együttműködést valósítanak meg, elsősorban a következő területeken:

- központi igazgatás funkcióinak megosztása központi és területi szinten,

- az állam képviselete területi szinten,

- a területi közigazgatás reformja,

- választások,

- az önkormányzatok törvényességi és pénzügyi ellenőrzése.

9. Cikk

A Felek a demokratikus önkormányzás erősítése tárgyában együttműködnek az alábbi területeken:

- az állami és önkormányzati funkciók megosztása,

- az állampolgárok és a helyi képviselők tájékoztatása: kiadványok és publikációk,

- az uniós együttműködés önkormányzatokat érintő tapasztalatai átadásának elősegítése.

V. Cím

Általános rendelkezések

10. Cikk

Jelen Egyezmény valamennyi külön címhez tartozó területein a szakmai együttműködés tárgyát képezi:

- az általános és speciális képzés,

- a szakmai információ- és tapasztalatcsere,

- a technikai tanácsadás,

- a szakmai dokumentáció cseréje.

11. Cikk

A jelen Egyezményben említett területeken megvalósítandó szakmai együttműködésre vonatkozóan a belügyminiszterek szükség esetén levélváltással, illetve szakmai vagy adminisztrációs megállapodások útján rögzíthetik az elhatározott akciók megvalósulásának módozatait.

12. Cikk

A jelen Egyezményben szereplő területeken történő együttműködés a belügyminiszterek által kijelölt szervezetek közreműködésével valósul meg.

13. Cikk

Az együttműködés megvalósítására éves programok keretében kerül sor. A programokban szerepelnie kell mindegyik Fél hozzájárulásának költségvetési forrásai mértékében.

14. Cikk

Ha jelen Egyezmény keretében az egyik Félhez olyan megkeresés érkezik, amelynek elfogadása megítélése szerint államának szuverenitását, biztonságát, közrendjét vagy egyéb alapvető érdekeit fenyegetné, e megkeresést az adott Fél elutasíthatja.

15. Cikk

A jelen Egyezmény keretében megvalósuló együttműködés során a másik Félnek átadott, a személyre vonatkozó adatokra a következő feltételek érvényesek:

a) a fogadó Fél a személyre vonatkozó adatokat csak az átadó Fél által megadott célra és az általa közölt feltételekkel használhatja fel, beleértve azon határidőt is, amikor ezeket az adatokat saját jogrendje szerint törölni kell;

b) a fogadó Fél az átadó Fél kérésére tájékoztatást nyújt az átadott adatok felhasználásáról és az ezáltal elért eredményekről;

c) a személyre vonatkozó adatokat kizárólag az illetékes hatóságok kapják, s kizárólag ahhoz a tevékenységhez, amelyhez ezen adatok szükségesek;

d) az átadó Fél garantálja az átadott adatok helyességét, miután meggyőződött arról, hogy az átadás szükséges és megfelel a kitűzött célnak, valamint az államában érvényes törvényi és egyéb jogszabályi rendelkezéseknek. Ha bebizonyosodik, hogy téves, vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, úgy erről az átadó Fél haladéktalanul tájékoztatja a fogadó Felet, amely helyesbíti a téves adatokat, illetve megsemmisíti az át nem adhatókat;

e) minden olyan személy, aki igazolja személyazonosságát, jogosult felvilágosítást kérni az illetékes hatóságoktól arra nézve, hogy rendelkeznek-e a személyére vonatkozó adatokkal, s adott esetben az adott államban hatályos törvényi és egyéb jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérni ezen adatok közlését;

f) a személyre vonatkozó adatokat törölni kell, mihelyt befejezi használatukat a fogadó Fél, még akkor is, ha a fogadó Félnél érvényes törlési határidő még nem járt le. A fogadó Fél az átadó Felet haladéktalanul értesíti az átadott adatok megsemmisítéséről és annak okáról;

g) az átadott adatokról és azok megsemmisítéséről mindkét Fél nyilvántartást vezet;

h) a Felek biztosítják az átadott, személyre vonatkozó adatok védelmét az illetéktelen hozzáférés, változtatás és nyilvánosságra hozatal ellen.

16. Cikk

1. Mindkét Fél biztosítja a másik Fél által átadott adatok bizalmasságát, összhangban az ezen Fél államában hatályos törvényi és egyéb jogszabályi rendelkezésekkel.

2. A megállapodás keretében átadott minták és adatok harmadik állam részére történő továbbadása csak az átadó Fél hozzájárulásával történhet.

17. Cikk

A Felek tájékoztatják egymást a jelen Egyezmény hatálybaléptetéséhez országukban szükséges alkotmányos eljárások megtörténtéről; az Egyezmény a diplomáciai jegyzékváltást követő harmincadik napon lép hatályba.

A Felek ezt az Egyezményt határozatlan időre kötik. Az Egyezményt bármelyik Fél diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás attól az időponttól számított hat hónap elteltével lép hatályba, amikor az a másik Félhez megérkezett.

Ennek hiteléül a két Fél szabályosan meghatalmazott képviselői jelen Egyezményt aláírták, és pecsétjükkel látták el.

Kelt Budapesten, 1997. év január hónap 16. napján, két példányban, magyar és francia nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1999. június 25. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére