A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

96/1999. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az állampolgárok kölcsönös foglalkoztatása érdekében Pozsonyban, 1999. február 12. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény hatálybalépéséről szóló jegyzékváltás 1999. március 8. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az állampolgárok kölcsönös foglalkoztatása érdekében Pozsonyban, 1999. február 12. napján aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az állampolgárok kölcsönös foglalkoztatásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között (a továbbiakban: Szerződő Felek), az állampolgárok kölcsönös foglalkoztatása kérdésében, a jószomszédi viszony és a baráti együttműködés alapelveit tiszteletben tartva, az alábbi Egyezmény jött létre:

1. Cikk

Jelen Egyezmény a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező azon magyar állampolgárokra, illetve a Szlovák Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező azon szlovák állampolgárokra vonatkozik (a továbbiakban: állampolgárok), akik a másik Szerződő Fél országának területén kerülnek alkalmazásba, jelen Egyezményben meghatározott feltételekkel és létszámkeret erejéig.

2. Cikk

(1) Jelen Egyezmény megvalósításáért felelős szervek:

a Magyar Köztársaságban:

Szociális és Családügyi Minisztérium;

a Szlovák Köztársaságban:

Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium.

(2) Jelen Egyezmény végrehajtásával megbízott szervek:

a Magyar Köztársaságban:

Foglalkoztatási Hivatal; * 

a Szlovák Köztársaságban:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal.

(3) Az állampolgárok foglalkoztatása jelen Egyezmény szerint mindkét Szerződő Fél munkaerő-piaci szerveinek közreműködésével valósul meg.

3. Cikk

(1) Az állampolgároknak a másik Szerződő Fél országának területén történő foglalkoztatása a munkáltatóval történt megállapodás szerinti időtartamra az alábbiak szerint kerülhet sor:

a) legfeljebb egy évig, legfeljebb egyéves meghosszabbítási lehetőséggel,

b) rövid időtartamra, szezonális jellegű munkákra az adott naptári évben legfeljebb hat hónapig.

(2) A másik Szerződő Fél országának területén az állampolgár abban az esetben foglalkoztatható, ha

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel, és a munkába lépés idején betöltötte 18. életévét,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 18. életévét betöltötte.

(3) A Szerződő Felek mindegyike jelen Egyezménnyel összefüggésben kölcsönösen elfogadja a másik Fél országának területén kiadott alap- és középfokú szakképesítést és végzettséget tanúsító, a fogadó ország hivatalos nyelvére lefordított okmányokat. A felsőfokú végzettségek és szakképzettségek elismerése tekintetében a fogadó Szerződő Fél államának belföldi jogszabályai érvényesek.

4. Cikk

(1) *  Mindkét Szerződő Fél számára a 2001-es évre vonatkozó keret az ország munkaerő-piaci helyzetére való tekintet nélkül az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a) 3. Cikk 1. bekezdésének a) pontja szerint 800 állampolgár,

b) 3. Cikk 1. bekezdésének b) pontja szerint 200 állampolgár.

(2) Amennyiben a Szerződő Felek valamelyike nem meríti ki az engedélyezett létszámot, ez a tény nem vonja maga után a másik Fél megengedett éves létszámának lecsökkentését. Az adott esztendőben a munkaengedélyek fel nem használt része nem vihető át a következő évre.

(3) *  Jelen Egyezmény megvalósításáért felelős szervek a következő éves keretszám változtatásával kapcsolatban legkésőbb a folyó év július 1-jéig állapodhatnak meg, levélváltás útján.

5. Cikk

(1) Ahhoz, hogy az egyik Szerződő Fél állampolgára a másik Szerződő Fél országának területén munkát folytathasson, a fogadó ország érvényes jogi előírásainak megfelelő munkavállalási engedéllyel kell hogy rendelkezzen. A Szerződő Felek illetékes hatóságai a 4. Cikk (1) bekezdés szerinti létszámkeret betöltéséig a munkaerő-piaci helyzetre való tekintet nélkül adják ki a munkavállalási engedélyeket.

(2) Azokban a munkakörökben, ahol a fogadó ország jogszabályai értelmében külföldi egyáltalán nem foglalkoztatható, az engedély kiadására nem kerülhet sor.

(3) Az állampolgár és a munkáltató közötti szerződésnek írásos formában kell létrejönnie.

(4) Az állampolgár nem végezhet más munkatevékenységet, mint amelyre a munkavállalási engedélye szól, és nem dolgozhat más munkáltatónál sem.

(5) A munkavállalási engedély érvényességének lejártát követően az állampolgár köteles az őt foglalkoztató Szerződő Fél országának területét az ország külföldiek tartózkodására vonatkozó idegenrendészeti szabályainak megfelelően elhagyni.

6. Cikk

A jelen Egyezmény 3. Cikke (1) bekezdése szerint foglalkoztatott állampolgárokra a fogadó országban érvényes külföldiek belépéséről és ott-tartózkodásáról szóló idegenrendészeti szabályok érvényesek.

7. Cikk

Az állampolgárok foglalkoztatásával összefüggő munkajogi védettségre azon Szerződő Fél államának belföldi jogszabályai vonatkoznak, amelynek területén az állampolgárt foglalkoztatják.

8. Cikk

Az állampolgárok nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási ellátásaira a Szerződő Felek államai között a hatályos szociálpolitikai egyezmény rendelkezései az irányadók.

9. Cikk

A foglalkoztatással kapcsolatosan nyújtott térítések és jövedelmek adóztatására a kettős adóztatás elkerüléséről szóló szerződés vonatkozik.

10. Cikk

Jelen Egyezmény alapján foglalkoztatott állampolgárok áruimportjára, illetve -exportjára a Szerződő Felek országainak belföldi jogszabályai vonatkoznak.

11. Cikk

(1) A Szerződő Felek megbízott szervei jelen Egyezmény végrehajtási rendelkezéseit közösen dolgozzák ki, és kölcsönösen egyeztetik.

(2) A Szerződő Felek megbízott és meghatalmazott szervei jelen Egyezmény végrehajtása során szorosan együttműködnek, és szükség esetén közös munkabizottságokat alakíthatnak ki.

12. Cikk

(1) Jelen Egyezményt mindkét Szerződő Fél belföldi jogszabályaival összhangban hagyja jóvá, és az Egyezmény ezen belföldi jóváhagyásáról szóló későbbi jegyzékváltás kézhezvételének napján lép hatályba.

(2) Jelen Egyezményt hároméves időtartamra kötik, s érvényessége mindig egy évvel meghosszabbodik, amennyiben azt a Szerződő Felek valamelyike nem mondja fel írásban, legkésőbb az érvényességi időtartam lejárta előtt hat hónappal. Jelen Egyezmény felmondása esetén a munkavállalási engedélyek érvényességük lejártáig maradnak érvényben.

(3) Jelen Egyezmény kiegészítésére vagy megváltoztatására a Szerződő Felek kölcsönös megegyezése alapján kerülhet sor. A változtatásokat és kiegészítéseket írásos formában kell megtenni.

Készült Pozsonyban, 1999. február 12-én, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Az Egyezmény rendelkezéseit 1999. július 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a szociális és családügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére