A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

97/1999. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 2/99. számú, Magyarországnak a „SAVE II” energiahatékonysági közösségi programban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény 4. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján e rendelettel kihirdeti a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 2/99. számú, Magyarországnak a „SAVE II” energiahatékonysági közösségi programban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott határozatát (a továbbiakban: határozat).

2. § A határozat magyar nyelvű szövege a következő:

„A Magyar Köztársaság és a Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 2/99. számú határozata Magyarországnak a „SAVE II” energiahatékonysági közösségi programban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról

A Társulási Tanács,

figyelembe véve a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulást létesítő Európai Megállapodást * ,

figyelembe véve a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulást létesítő Európai Megállapodás Kiegészítő Jegyzőkönyvét Magyarország közösségi programokban történő részvételéről, különösen annak 1-2. Cikkét * ,

tekintettel arra, hogy az említett Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikkének megfelelően Magyarország részt vehet a közösségi keretprogramokban, egyedik programokban, projektumokban és más közösségi akciókban, nevezetesen az energetika területén,

tekintettel az említett Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. Cikkére, amelynek értelmében Magyarországnak az 1. Cikkben foglalt tevékenységekben való részvétele módozatait és feltételeit a Társulási Tanács határozza meg,

a következő határozatot hozta:

1. Cikk

Magyarországon részt vesz az Európai Közösség „SAVE II” programjában a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I-II. Mellékletben meghatározott módozatok és feltételek szerint.

2. Cikk

Jelen határozat a „SAVE II” program időtartama alatt marad hatályban.

3. Cikk

Jelen határozat az elfogadását követő hónap első napján lép hatályba.

I. Melléklet

Magyarország részvételének módozatai és feltételei a „SAVE II”
többéves energiahatékonysági közösségi programban

1. Magyarország a „SAVE II” többéves energiahatékonysági közösségi program (a továbbiakban: „SAVE II”) valamennyi akciójában - amennyiben a jelen határozat másként nem rendelkezik - azokkal a célokkal, feltételekkel, eljárásokkal és határidőkkel vesz részt, amelyeket a Tanács 96/737/EK *  számú határozata tüntet fel. Ez a határozat ötéves programot hoz létre intézkedések és akciók költséghatékony módon történő előkészítésére és megvalósítására az energiahatékonyság ösztönzése érdekében.

2. A jogosult magyar intézmények, szervezetek és természetes személyek pályázatának benyújtására, értékelésére és kiválasztására vonatkozó szabályok és feltételek megegyeznek a Közösség jogosult intézményei, szervezetei és természetes személyei tekintetében alkalmazott szabályokkal és feltételekkel Magyarország pénzügyi hozzájárulásának keretén belül, az adminisztratív költségek levonásával, a II. Mellékletben rögzítettek szerint.

3. A „SAVE II” közösségi jellegének biztosítása érdekében a Magyarország által javasolt nemzetközi projektumok és tevékenységek megvalósításához minimális számú, a Közösség tagállamaiból való partner részvétele szükséges. E minimális szám a „SAVE II” megvalósítása során kerül meghatározásra, figyelembe véve a különböző tevékenységek jellegét, az adott projektumban részt vevő partnerek és a tevékenységben részt vevő országok számát.

4. Magyarország minden szükséges intézkedést megtesz a „SAVE II”-ben való részvétel nemzeti koordinálásának és megszervezésének biztosítása érdekében.

5. Magyarország minden évben hozzájárulást fizet az Európai Közösségek általános költségvetéséhez a „SAVE II”-ben való részvételéből fakadó költségek fedezésére (lásd II. melléklet).

A Társulási Bizottság jogosult a hozzájárulást szükség esetén módosítani.

6. A Közösség tagállamai és Magyarország - a hatályban lévő rendelkezések keretei között - mindent megtesznek a Magyarország és a Közösség tagállamai között a határozat alá tartozó tevékenységekben való részvétel céljából utazó személyek szabad mozgásának és tartózkodásának megkönnyítése érdekében.

7. A Tanács 96/737/EK számú határozatának 5. Cikke alapján - nem érintve a Bizottságnak és az Európai Közösségek Számvevőszékének a „SAVE II” felügyeletével és értékelésével kapcsolatos felelősségét - Magyarország részvételét a programban Magyarország és az Európai Közösségek Bizottsága közösen, a partnerség alapján folyamatosan figyelemmel kíséri. Magyarország a Bizottság elé terjeszti a szükséges jelentéseket, és részt vesz a Közösség más, e célt szolgáló sajátos tevékenységeiben.

8. Nem érintve a Tanács 96/737/EK számú határozatának 4-5. Cikkében foglalt eljárásokat, Magyarország meghívást kap a SAVE Bizottság rendes üléseit megelőző, a határozat végrehajtásával kapcsolatos bármely kérdésről folytatandó egyeztető üléseire. E rendes ülések eredményeiről a Bizottság tájékoztatja Magyarországot.

9. A pályázati eljárás, a szerződések, a beterjesztendő jelentések és a „SAVE II” programmal kapcsolatos egyéb adminisztratív rendelkezések vonatkozásában használt nyelv a Közösség valamelyik hivatalos nyelve.

II. Melléklet

Magyarország pénzügyi hozzájárulása a „SAVE II” programhoz

1. Magyarország pénzügyi hozzájárulása fedezi:

- a programokból a magyar résztvevők számára nyújtott támogatásokat és valamennyi egyéb pénzügyi támogatást,

- a Magyarország részvételéből eredő igazgatási jellegű többletköltségeket, amelyek az Európai Közösségek Bizottságánál a program kezelése során jelentkeznek.

2. A programból a magyar kedvezményezettek számára nyújtott támogatások és valamennyi egyéb pénzügyi támogatás együttes összege az igazgatási többletköltségek levonását követően költségvetési évenként nem haladhatja meg a Magyarország által befizetett hozzájárulás mértékét.

Amennyiben a Magyarország által az Európai Közösségek általános költségvetésébe befizetett hozzájárulás az igazgatási többletköltségek levonását követően meghaladja a programból a magyar kedvezményezetteknek nyújtott támogatások és az egyéb pénzügyi támogatás együttes összegét, a Bizottság a különbséget a következő költségvetési időszakra átvezeti, majd levonja a következő évben esedékes hozzájárulásból. A program zárómérlegében jelentkező maradványösszeget visszafizetik Magyarországnak.

3. 1999-től Magyarország éves hozzájárulása 309 024 EUR. Ebből az összegből 21 024 EUR fedezi a Magyarország részvételéből eredő igazgatási többletköltségeket, amelyek a Bizottságnál a program kezelése során jelentkeznek.

4. Magyarország hozzájárulásának kezelésének az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó pénzügyi szabályok érvényesek.

A Bizottság e határozat hatálybalépésekor és azt követően minden év elején felhívást intéz Magyarországhoz a jelen határozat szerint rá eső pénzügyi befizetés teljesítésére.

E hozzájárulást euróban kell meghatározni, és a Bizottság euróban vezetett bankszámlájára kell átutalni.

Magyarország a jelen határozat szerinti éves költségvetési hozzájárulását a befizetési felhívásnak megfelelően, de legkésőbb a felhívás megküldését követő három hónapon belül teljesíti. A hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a késedelem időpontjától kamatfizetési kötelezettség terheli Magyarországot a még be nem fizetett összegre vonatkozóan. A kamat mértéke az Európai Pénzügyi Együttműködési Alap által euróban *  végrehajtott műveletek esetén a késedelem hónapjában érvényes kamatláb 1,5%-ponttal emelt értéke.

5. Magyarország a 3. bekezdésben említett igazgatási többletköltséget (21 024 EUR) a nemzeti költségvetésből fedezi.

6. Magyarország a „SAVE II” programban való részvétele fennmaradó költségeiből 144 000 EUR-t a nemzeti költségvetésből fedez.

A PHARE-programokra érvényes szabályos eljárásoknak megfelelően 144 000 EUR-t Magyarország az éves PHARE-forrása fedez.”

3. § Ez a rendelet 1999. július 1. napján lép hatályba. Végrehajtásáról a gazdasági miniszter és a PHARE-programok koordinálásáért felelős tárca nélküli miniszter - a külügyminiszterrel egyetértésben - gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére