A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1999. évi CV. törvény

a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló – módosított – 1997. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról az 1998. évi országgyűlési képviselőválasztás kampányának költségvetési támogatásáról szóló 9/1998. (II. 18.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 26/1998. (III. 11.) OGY határozatban és a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 34/1998. (III. 18.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1998. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –

2 636 404,4 millió forint, azaz kettőmillió-hatszázharminchatezer-négyszáznégy egész négytized millió forint bevétellel,

3 176 594,5 millió forint, azaz hárommillió-egyszázhetvenhatezer-ötszázkilencvennégy egész öttized millió forint kiadással és

540 190,1 millió forint, azaz ötszáznegyvenezer-egyszázkilencven egész egytized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1998-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 66 584,3 millió forint összegű forint hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) javára,

b) 279 882,8 millió forint összegben vásárolt vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőktől,

c) 22 946,2 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1998-ban

a) 16 651,9 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

b) 828,7 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,

c) 42 916,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(3) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a pénzügyminiszter a központi költségvetés külföldi adósságállományából 51 272,1 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(4) A Költségvetési Törvény 6. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül az 1998-ban befolyt privatizációs bevételt a pénzügyminiszter

a) 1758,2 millió forint összegben az államadóssági kötvények visszavásárlására,

b) 2242,0 millió forint összegben a rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,

c) 7800 millió forint összegben az MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére használta fel.

(5) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter az 1998-ban képződött pénzbevonási nyereséget:

a) 40,3 millió forint összegben államadóssági kötvények visszavásárlására,

b) 51,3 millió forint összegben rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,

c) 178,7 millió forint összegben MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére használta fel.

4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 1998-ban

a) 392 285,1 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített;

b) 131 103,4 millió forint értékben növelte az egy évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát;

c) 16 801,6 millió forint értékben külföldi devizahiteleket vett fel.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az (1) bekezdés a) pontjában szereplő államkötvény-értékesítés részeként a Postabank és Takarékpénztár Rt. tőkeemelésére és az ÁPV Rt. tartalékának – a gázközművekkel kapcsolatos önkormányzati követelések fedezetét szolgáló – megemelésére a Költségvetési Törvény 4. §-a (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 1998-ban 179 022,3 millió forint összegben államkötvényeket bocsátott ki, illetve adott át.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1998-ban az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében említett szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint az e törvény 3. §-ának (2)–(3) bekezdésében megállapított visszafizetések, illetőleg az e törvény 6. §-ának (3) bekezdésében megállapított devizabetét-elhelyezés finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 397 324,9 millió forint összegű forint államkötvényt értékesített,

b) 56 225,3 millió forint értékben külföldi devizahitelt vett fel,

c) 51 272,1 millió forint összegben a külföldi devizahitelek törlesztésére az MNB-nél elhelyezett devizabetétet használta fel.

6. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 1637,7 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter az 1998. költségvetési évben befolyt, de törlesztésre fel nem használt 169,6 millió forint összegű privatizációs bevétellel növelte a Kincstári Egységes Számla egyenlegét.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter 23 739,8 millió forint összegű devizabetétet helyezett el az MNB-nél.

7. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény 25. §-ában kapott felhatalmazása alapján a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak ott megjelölt hiteleit 16 447,4 millió forint összegben 1998. január 1-jei hatállyal átvállalta.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és egyes közoktatási feladatok kiegészítő állami támogatása önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM. R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. *  A normatív állami hozzájárulások országosan összesített jogcímenkénti összegét, továbbá az egyes közoktatási feladatok ellátásához nyújtott támogatás országos összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 310,5 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulásokról és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatás előirányzatokról, valamint amelyeket intézményátadás következtében 183,3 millió forint összegben az nem illeti meg, továbbá jóváhagyja az intézmény átvétel miatti 10,9 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM–BM. R. tartalmazza. * 

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és a kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott előirányzatoknak a helyi önkormányzatokat – a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 1998. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 4075,1 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1026,5 millió forint,

c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1998. év után előírt tartozása 3048,6 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatási előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 452,2 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM. R. tartalmazza. * 

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 376,5 millió forintot, a b) pontban, meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 14,0 millió forintot – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára – a PM–BM. R. önkormányzatok szerint részletezi. * 

(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. §-ának (5) bekezdése alapján – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára – 148,6 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint 204,9 millió forint összegű központosított támogatás visszafizetése terheli, ebből az Állami Számvevőszék által megállapított jogtalanul igénybe vett összeg 32,6 millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM. R. tartalmazza. *  A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján – a kötelező lemondások elmaradása miatt – 828,9 millió forint céltámogatási és 123,8 millió forint címzett támogatási előirányzat, továbbá 110,5 millió forint Céltámogatási Kiegészítő Keret előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.

(7) Az (5)–(6) bekezdésekben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–BM. R. hatálybalépését követő 15. nap, a kapcsolódó kamat mértékének megállapítására az Áht. 64. §-ának (4), (6), (8) bekezdéseit kell alkalmazni.

a) Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 126. § (1) bekezdés a) pontja (a továbbiakban: Korm. rend.) alapján 1999. március 26. napjától keletkezik.

b) A (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított előirányzatoknál – a közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása kivételével – a Korm. rend. alapján 1999. március 26. napjától keletkezik.

c) A közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és céltámogatások esetében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik.

(8) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7) bekezdésben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000–01031496–00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Kincstár 10032000–01034004–00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az Áht. 64. § (8) bekezdése alapján a Kincstár útján intézkedjen a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(9) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a támogatást – 1066,1 millió forintot – 1999. május 12-én átutalta.

(10) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM–BM. R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

9. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok 1998. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat – jogcímenként részletezve – az 5/a., 5/b. és 5/c. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét – jogcímenként részletezve – a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(5) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatásai előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(7) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásai előirányzatainak felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(8) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 10. számú melléklet részletezi.

(9) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának maradványa 33 263,5 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 3017 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 1623,3 millió forint.

10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1998. december 31-én fennálló tartozása az 1998. évben kapott előlegből 40,0 millió forint, az 1996–1997. években megelőlegezett összegből 0,5 millió forint. Ezen összegeket a Magyar Államkincstár az 1999. évi nettó finanszírozás keretén belül számolja el.

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a korábban adósságrendezési eljárásban érintett Bátorliget és Nágocs önkormányzatok esetében az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatásból az 1998. december 31-én még fennálló visszafizetési kötelezettség 5,1 millió forint, melynek realizálása az adósságrendezési eljárás során kötött egyezségnek megfelelően történik.

12. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1998. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: 1997. évi Zárszámadási Törvény) 8. §-ának (3)–(4) és (6) bekezdésében előírt összesen 4178,0 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségéből 4038,3 millió forintot befizettek. Az Országgyűlés felhívja a pénzügyminisztert, hogy a még fennálló tartozás beszedését az 1997. évi Zárszámadási Törvény 8. §-ának (9) bekezdése szerint folyamatosan biztosítsa.

13. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 12. számú melléklet szerint.

14. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 13. számú melléklet szerint.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

15. § (1) A Magyar Államkincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló belföldi követelés-állomány 1998. december 31-én 42 527,8 millió forint, amelyből 2016,6 millió forint kölcsön-típusú, 40 511,2 millió forint pedig járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1997. évi Zárszámadási Törvény 18. §-ának (1) bekezdésében foglalt 51 137,5 millió forint összegű követelések 1998. év során a következők miatt változtak:

a) követelés-tulajdon konverzió következtében 19,8 millió forinttal csökkent a követelés-állomány. A felszámolás alatt álló Veszprémi Szénbányák követelése fejében ugyanilyen névértékű Bakonyi Erőmű Rt. részvény került a Magyar Állam tulajdonába,

b) 1998. év folyamán befolyt, kölcsön-típusú törlesztések összege 366,1 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8100 millió forintot tettek ki,

c) jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál a követelés vagyontárggyal történő kielégítése, az eljárások lezárásakor elszámolt veszteségek, valamint a kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényei beváltásának együttes hatásaként 123,8 millió forinttal csökkent a követelés-állomány.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés b) pontjában részletezett befizetéseken felül, e követelésekhez kapcsolódva 1998. évben a központi költségvetésnek bevételt jelentett:

a) 67,5 millió forint mozgó járadék,

b) 161,8 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.

16. § (1) Az ÁPV Rt. költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékolási előirányzatai teljesítését a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés és az adóskonszolidációs követelések értékesítésének ellenértéke címén előirányzott 6000 millió forint összegű befizetésének teljesítéséhez részben a hozzárendelt vagyonból származó bevételeket is felhasználta.

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 2. számú melléklete XLI. A belföldi államadósság költségvetési elszámolásai fejezet 12. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel alcím rendkívüli előirányzata – és ezzel összhangban a Költségvetési Törvény 6. §-a (3) bekezdésében azonos bevételi jogcímen szereplő összeg – 6000 millió forintra változik.

(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés által az ÁPV Rt. részére a Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőketartalékának növelése céljából biztosított 40 000 millió forint forrás az ÁPV Rt. privatizációs tartalékát, ezen belül a Költségvetési Törvény 6. §-a (4) bekezdésének j) pontjában meghatározott célkitűzések előirányzatát növeli.

17. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kincstári Egységes Számláról igénybe vett hitel miatt:

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap 204 millió forint,

b) az Egészségbiztosítási Alap 430 millió forint

összegű kamatfizetést teljesített.

18. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 1999. december 31-i hatállyal

a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével, a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásának különbözetét:

aa) az Egészségbiztosítási Alapnak a központi költségvetés megtérítse,

ab) a Nyugdíjbiztosítási Alap a központi költségvetésnek visszautalja;

b) a Nyugdíjbiztosítási Alap által igénybe vett hitel kamatának 63,9 millió forint elszámolási különbözetét a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak visszautalja.

19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény:

a) 28. §-ának (1) bekezdése szerint a Nyugdíjbiztosítási Alap által igénybe vehető kamatmentes hitel összege a magánnyugdíjpénztárakba ténylegesen befizetett tagdíj és a 20 000 millió forint közötti különbözetnek megfelelően, 8640 millió forint összeggel növekedett,

b) 28. §-ának (8) bekezdése alapján meghatározott összeg átutalása a Nyugdíjbiztosítási Alapnak az év utolsó banki napján megtörtént.

20. § Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak és az Egészségbiztosítási Alapnak a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben megállapításra kerülő hiányát a Kincstári Egységes Számla hitelállományából 1999. december 31-i hatállyal elengedi.

21. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Várpalota és környéke környezetvédelmi rehabilitációs programjára felhasznált japán hitel 2617,3 millió forint összegű ellenértéke kiadásként – évközi konstrukció változás miatt – a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Beruházási célprogramok alcím alatt – az eredeti előirányzattal szemben – került elszámolásra. A XI. Belügyminisztérium fejezet tényleges kiadása ezért 2617,3 millió forinttal megnőtt és egyidejűleg a XL. Nemzetközi elszámolások fejezete pedig ezzel azonos összeggel csökkent.

22. § Az egyházi intézményfenntartókat összesen 995,2 millió forint kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 1. számú melléklet XI. Belügyminisztérium fejezet 19. cím, 13. alcím, 3. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása előirányzat-csoport terhére, 1999. december hónapban. Az összeg egyházak közötti felosztása az 1998. évben kiutalt kiegészítő támogatás arányában történik.

HARMADIK RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1998. ÉVI XC. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

23. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 8. Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése előirányzat-csoport kiadási és támogatási előirányzata 760,0 millió forintra, a 10. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (Egyházi világi képzés) előirányzat-csoport kiadási és támogatási előirányzata 1870,0 millió forintra változik.

(6) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata 969 400 millió forintra, a 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel előirányzat-csoport bevétele 30 000 millió forintra változik.

(7) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XLI. Az államadósság költségvetési elszámolásai fejezet, 2. A forintban fennálló adósság kamatkiadásai cím, 2. Államkötvények kamata alcím, 2. Nem piaci értékesítésű államkötvények kamata előirányzat-csoport, 7. kiemelt előirányzat elnevezése „Postabank és Takarékpénztár Rt. Tőkeemelését és az ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező”-re, kiadása 23 750 millió forintra, ezzel összefüggésben a XLI. fejezet összesen kiadása 784 142,9 millió forintra változik.

(8) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XLI. Az államadósság költségvetési elszámolásai fejezet, 7. Kamatbevételek cím, 2. Forint követelések kamatbevétele alcím, 7. előirányzat-csoport elnevezése „Az ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamatá”-ra, bevétele 5250 millió forintra, ezzel összefüggésben a XLI. fejezet összesen bevétele 95 623,9 millió forintra változik.

(9) * 

(10) Az 1999. évi költségvetési törvény 11. számú melléklete

a) I. Költségvetési befizetési kötelezettségek b) az állami vagyon utáni részesedés, az adóskonszolidációs követelések értékesítése alapján együttesen előirányzat 30 000 millió forintra, c) pontjának elnevezése „az ÁPV. Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező államkötvények kamatának visszafizetésé”-re, az előirányzat összege 5250 millió forintra, az I. Költségvetési befizetési kötelezettségek Összesen összege 43 250 millió forintra,

b) a II. Ráfordítások, 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. törvény 23. §-a alapján a) pontjának elnevezése „a hozzárendelt vagyon értékesítése, előkészítésének költségei, gazdasági társaságok alapítására, illetve az abban való részesedés szerzésére, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, költségek [23. § (1) a), d) és f) pontok]”-ra módosul, d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) d) pont] hivatkozása „[23. § (1) h) pont]”-ra változik, a 2. Az e törvény alapján keletkező ráfordítások a) a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatása előirányzata 5177,7 millió forintra változik és a következő „e) Piacra jutás támogatása” ponttal egészül ki, amelynek kiadási előirányzata 1822,3 millió forint, a 3. Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján előirányzata összesen 42 500 millió forintra változik”, c) egyéb célú eszközvásárlások (HM, MTV)” ponttal egészül ki, melynek kiadási előirányzata 16 000 millió forint, valamint „d) a Richter Gedeon Rt. TB alapok tulajdonában lévő részvénycsomagjának kivásárlása zártkörű értékesítés keretében a vásárlást megelőző egy hónap átlagos tőzsdei árfolyamán” ponttal egészül ki, melynek kiadási előirányzata 22 000 millió forint, az 5. A privatizációs tartalék feltöltése pont elnevezése „A privatizációs tartalék feltöltése készpénzben”-re, kiadási előirányzata 0 forintra változik, a II. Ráfordítások Összesen összege 93 100 millió forintra, a Kiadások Összesen összege 136 350 millió forintra változik.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 53. §-a, valamint – a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 114. §-a (6) bekezdésével megállapított – a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 6. §-ának (13) bekezdése.

25. § Az Országgyűlés

a) az Állami Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: ÁFI) és a Tatabányai Szénbányák, valamint az ÁFI és a Haldex Vállalat között az 1983. február 17-én, illetőleg 1988. július 28-án megkötött szerződések alapján a jogutód Haldex Részvénytársaságot a központi költségvetés felé fennálló 185,7 millió forint járadék-, valamint ennek késedelmi kamat tartozása,

b) a HUBOR Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a Beregszászi Kórház építésének befejezéséhez nyújtott kereskedelmi banki hitelből származó, állami kezességbeváltáson alapuló 261 603 646,0 forint állammal szembeni tartozás,

c) az Állatorvostudományi Egyetemet 45 411 139 forint, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemet 34 778 000 forint, a Pannon Agrártudományi Egyetemet 101 994 312 forint, a Debreceni Agrártudományi Egyetemet 11 780 680 forint, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemet 2 400 000 forint kutatási szerződések alapján nyújtott visszatérítendő támogatásból származó, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsággal szembeni tartozás

megfizetése alól mentesíti.

26. § A Magyar Állam

(1) A Magyar Államvasutak Részvénytársaság, továbbá a

a) Bilbao Bizcaia Kutxa között 1992. 07. 04-én 103778/92. nyilvántartási számon létrejött és 2000. 10. 30-án lejáró Külkereskedelmi Hitel Megállapodás alapján 3,8 millió DEM (507 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,

b) Bilbao Bizcaia Kutxa között 1992. 07. 04-én 104307/92. nyilvántartási számon létrejött és 2003. 03. 30-án lejáró deviza Hitel Keretmegállapodás alapján 36,5 millió USD (9011 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,

c) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2213 nyilvántartási számon létrejött és 2002. 03. 28-án lejáró Hitelszerződés alapján 6,4 millió DEM (856 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,

d) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2212 nyilvántartási számon létrejött és 2003. 09. 28-án lejáró Hitelszerződés alapján 48,1 millió DEM (6389 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,

e) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2213 nyilvántartási számon létrejött és 2003. 08. 30-án lejáró Kooperációs és Nemzetközi Együttműködési Szerződés alapján 4,3 millió DEM (565 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,

f) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2212 nyilvántartási számon létrejött és 2005. 02. 28-án lejáró Kooperációs és Nemzetközi Együttműködési Szerződés alapján 27,3 millió DEM (3623 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,

g) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1998. 01. 09-én F2951 nyilvántartási számon létrejött és 2007. 12. 30-án lejáró Hitelszerződés alapján 112,2 millió DEM (14 894 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű

hiteleket, összesen 35 844 millió forint,

(2) valamint az (1) bekezdés szerinti hitelek után esedékes kamatokat, továbbá az árfolyamváltozásokból keletkezett veszteségeket 2000. január 1-jét követően

átvállalja.

(3) Az e törvény 26. §-a tekintetében az Áht. 14. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

1. számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez

Millió forintban
KIADÁSOK


Cím-
szám


Alcím-
szám
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve
Az 1998. évi
törvénnyel
módosított * 
rendes
előirányzat
Az 1998. évi
törvénnyel
módosított * 
rendkívüli előirányzat

Az 1998. évi
rendes
előirányzat
teljesítése

Az 1998. évi
rendkívüli
előirányzat
teljesítése
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés Hivatala
2 Országgyűlés hivatali szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 732,7 2 737,0 422,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 986,0 1 002,3 169,9
3 Dologi kiadások 1 293,1 1 478,0 71,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,0 9,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 299,5 761,1
2 Felújítás 350,0 453,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,9
4 Egyéb központi beruházás 282,0 350,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai 14,0 17,2
2 Alkotmányozással kapcsolatos kiadások 20,0
3 Észak-atlanti Központ kiadásai 6,0
4 150 éves a parlamenti demokrácia évfordulójával kapcsolatos kiadásokra 30,0
5 Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja 50,0
6 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 1 500,0
10 Az Országgyűlés Gyorsíró Irodájának technikai felszerelése 8,4
11 Könyvtár szakmai műhelyének létrehozása 4,3
12 Minősített ajánlattevők jegyzékének elkészítése 20,0
1–4. cím összesen: 5 040,8 2 531,5 5 247,8 2 268,7
5 Közbeszerzések Tanácsa
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 58,0 73,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,0 30,7
3 Dologi kiadások 53,0 143,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 14,7
2 Felújítás 10,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0
5. cím összesen: 146,0 247,7 34,7
6 Nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása 79,1 79,1
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ-Magyar Polgári Párt 204,9 368,1
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 234,6 278,0
3 Kereszténydemokrata Néppárt 205,1 121,5
4 Magyar Demokrata Fórum 282,9 181,1
5 Magyar Szocialista Párt 634,2 627,6
6 Szabad Demokraták Szövetsége 415,1 331,0
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
2 Munkáspárt 52,6 56,8
5 Köztársaság Párt 41,9 20,9
6 Magyar Igazság és Élet Pártja 26,2 111,0
7 Agrárszövetség 34,7 17,3
8 Magyar Demokrata Néppárt 12,8
8 Társadalmi önszerveződések támogatása
1 Társadalmi és karitatív feladatok támogatása
1 Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása 291,1 291,1
2 Az SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása
1,0
10 Magyar Rádió Közalapítvány támogatása
1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 3 175,9 2 515,6
2 Magyar Rádió Rt. művészeti együtteseinek támogatására 450,0
11 Közszolgálati televíziók műsorterjesztési költségeire 4 565,8 3 663,8
14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 119,4 1 209,4
I. fejezet kiadásai összesen: 16 551,3 2 531,5 15 830,6 2 303,4
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 96,4 185,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 40,9 40,3
3 Dologi kiadások 31,9 109,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,5 18,3
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6
2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1,5 1,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7 0,5
3 Dologi kiadások 4,6 5,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 110,0
II. fejezet kiadásai összesen: 367,5 360,5 0,6
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 244,7 265,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 107,1 111,9
3 Dologi kiadások 149,0 143,8
6 Kamatfizetések 1,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 22,3 25,1
2 Felújítás 5,0 3,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2
4 Egyéb központi beruházás 94,0 124,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Alkotmánybírák megbízatásának lejártával összefüggő kiadások 17,2
III. fejezet kiadásai összesen: 500,8 138,5 521,4 155,0
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1 Országgyűlési Biztos Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 264,7 271,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 112,0 121,1
3 Dologi kiadások 116,4 123,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 50,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,9
IV. fejezet kiadásai összesen: 493,1 25,0 515,2 54,2
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 Állami Számvevőszék
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 975,9 974,0 0,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 418,9 410,5 0,1
3 Dologi kiadások 266,9 254,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4 5,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 69,5 51,9
2 Felújítás 16,0 20,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 9,1
4 Egyéb központi beruházás 100,0 101,8
2 Továbbképzési Intézet és Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 21,3 24,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,0 11,1
3 Dologi kiadások 26,5 36,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 4,1
2 Felújítás 20,2 15,8
V. fejezet kiadásai összesen: 1 720,9 208,7 1 717,1 203,7
VI. BÍRÓSÁGOK
1 Bíróságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11 765,6 12 972,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 126,2 5 369,8
3 Dologi kiadások 2 533,6 3 521,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 37,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 90,3 920,0
2 Felújítás 75,0 354,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 121,1
4 Egyéb központi beruházás 470,0 1 594,2
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 790,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 752,7
3 Dologi kiadások 316,7 84,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 203,2
2 Felújítás 254,5
4 Egyéb központi beruházás 1 175,0
3 Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése 140,0 130,7
4 Ágazati célfeladatok
1 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 50,0 22,3
VI. fejezet kiadásai összesen: 22 486,2 2 268,0 22 140,0 2 989,9
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 567,2 5 458,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 434,2 2 358,2
3 Dologi kiadások 583,2 720,9
5 Egyéb működési cél támogatások, kiadások 20,5 19,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 76,0 35,2
2 Felújítás 163,0 168,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 64,1
4 Egyéb központi beruházás 707,0 298,5
2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 65,6 74,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 28,9 31,9
3 Dologi kiadások 7,9 12,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,2
VIII. fejezet kiadásai összesen: 8 707,5 946,0 8 675,8 567,4
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 717,7 1 011,4 118,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 308,1 421,7 48,4
3 Dologi kiadások 123,2 180,3 227,3
5 Egyéb működési cél támogatások, kiadások 4,4 17,0 5,9
2 Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 249,3 368,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 104,7 162,9 0,9
3 Dologi kiadások 726,4 1 065,5 0,4
5 Egyéb működési cél támogatások, kiadások 69,6 6,6 45,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 87,3 225,2
2 Felújítás 161,0 196,3
4 Egyéb központi beruházás 150,0 662,1
2 Magyar Közigazgatási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 45,7 49,1 25,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,5 19,9 5,9
3 Dologi kiadások 16,7 22,8 63,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 3,9
3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 62,5 78,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 26,0 31,7
3 Dologi kiadások 56,3 44,8
5 Egyéb működési cél támogatások, kiadások 4,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,5 1,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3
5 Határon Túli Magyarok Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 124,3 130,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,7 55,3
3 Dologi kiadások 102,6 97,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 8,2 8,2
6 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14,9 21,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,2 8,6
3 Dologi kiadások 14,6 56,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 192,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 0,9
7 MOBILITÁS Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 16,0 21,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,7 7,9
3 Dologi kiadások 7,1 42,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,1 2,4
2 Felújítás 0,5
8 Kincstári Vagyoni Igazgatóság
1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 632,0 634,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 274,7 282,4
3 Dologi kiadások 244,0 263,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 156,9 61,6
2 Felújítás 3,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,4
2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1 102,2 1 220,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,9
2 Felújítás 118,1 199,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,0
4 Egyéb központi beruházás 100,0 113,7
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 104,1 177,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,6 29,4
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 41,1
2 Célelőirányzatok
1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebségekért Közalapítvány támogatása 474,0 474,0
2 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 340,0 340,0
3 Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása 58,0 58,0
4 Illyés Közalapítvány támogatása 506,0 506,0
5 Teleki László Alapítvány támogatása 70,0 70,0
6 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 55,0 42,6 47,6
7 Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása 10,0 10,0
8 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása 60,0 60,0
9 Politikatörténeti Alapítvány támogatása 71,0 71,0
10 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 250,0 250,0
11 Művészeti díjak 18,3
12 Svéd–Magyar Európa tanulmányok képzési program 45,0
13 Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány támogatása 6,0 6,0
14 Modernizációs és Integrációs Program támogatása 153,0 68,5
15 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása 30,0 30,0
16 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása 480,0 667,2
17 X–400-as rendszer üzemeltetése 60,0 50,5
18 Balatoni kutatások támogatása 125,0 56,9
20 Youth for Europe program 80,0 78,1
21 Két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján szervezett nemzetközi ifjúsági csereprogramok
112,0

103,5
22 Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács működésének támogatása 8,0
24 Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési program 52,5
26 „Magyarország 2000” tanácskozás 30,0 13,0
27 Európai Nonprofit Expó támogatása 15,0 15,0
34 Kisebbségi kompenzációs keret 33,1
41 Bős–Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása 75,8
42 Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása 10,0 10,0
43 Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projektiroda támogatása 60,0 60,0
44 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 228,0 228,0
45 Nagy Imre Emlékház támogatása 30,0 10,0
47 Magyarság Hírnevéért Díj 15,0
48 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 50,0 50,0
52 PHARE HU9603 Modernizációs program stratégiai menedzsmentje 10,0
3 Egyházak támogatása
1 Hozzájárulás az egyházi alapintézmények működéséhez, felújításához és beruházásaihoz 3 044,4 3 044,3
24 Járadékfizetés 3 245,1 3 245,1
25 Egyházi műemlékek rekonstrukciójának támogatása 1 421,0 1 359,4
26 Nem műemléki rekonstrukciók támogatása a Református Egyháznál 50,0 50,0
4 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat 13,8 13,8
2 Görög Országos Önkormányzat 13,8 13,8
3 Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata 41,7 41,7
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 81,8 81,8
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 20,8 20,8
6 Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat 120,0 120,0
7 Országos Lengyel Önkormányzat 13,8 13,8
8 Országos Örmény Önkormányzat 13,8 13,8
9 Országos Szlovák Önkormányzat 42,0 42,0
10 Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 16,3 16,3
11 Szerb Országos Önkormányzat 20,3 20,3
5 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1 Magyarok Világszövetségének támogatása 183,7 183,7
6 Beruházási célprogramok
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 600,0
2 Kormányzati távközlési célprogram 312,0
7 Fejezeti tartalék 186,3
10 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztosági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 668,0 3,3 1 668,0 1,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 703,9 1,4 696,1 2,0
3 Dologi kiadások 612,9 4,5 679,4 12,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 52,9 293,5
2 Felújítás 37,5 202,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,7
4 Egyéb központi beruházás 300,0 287,5
5 Lakástámogatás 20,0 20,0
2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 048,5 1 048,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 442,5 442,5
3 Dologi kiadások 1 496,4 1 713,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 38,4 61,5
2 Felújítás 8,1 23,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8
4 Egyéb központi beruházás 135,0 149,1
5 Lakástámogatás 15,0 15,0
3 Nemzetbiztonsági szakszolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 860,0 21,0 2 061,9 21,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 785,0 8,9 849,8 8,9
3 Dologi kiadások 802,9 6,0 1 063,8 7,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 216,9 65,3
2 Felújítás 37,5 36,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,5
4 Egyéb központi beruházás 450,0 427,8
5 Lakástámogatás 30,0 30,0
1–10. cím összesen: 17 291,6 12 388,8 19 621,0 13 095,4
11 Kormányzati Ellenőrzési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 140,9 170,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,0 70,9
3 Dologi kiadások 44,9 51,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 14,3
2 Felújítás 0,4
11. cím összesen: 246,8 25,0 292,9 14,7
12 Tartalékok
1 Költségvetés általános tartaléka 14 200,0
2 Céltartalékok
1 Végkielégítésre és illetménykiegészítés emelésére szolgáló keret 1 700,0
13 Kormányzati rendkívüli kiadások
1 Egyházi ingatlanok visszadása 4 000,0 3 988,0
8 Speciális eszközök bérleti díja 2 340,0 1 157,2
X. fejezet kiadásai összesen: 33 438,4 18 753,8 19 913,9 18 255,3
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 287,0 1 440,7 9,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 535,3 456,8 2,6
3 Dologi kiadások 551,2 604,9 60,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 104,4 189,2
2 Felújítás 140,2 123,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5
5 Lakástámogatás 6,4
2 Rendvédelmi Szervek védelmi Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 368,1 373,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 157,2 154,9
3 Dologi kiadások 39,8 29,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 22,2
2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 220,6 2 313,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 936,7 982,1
3 Dologi kiadások 835,6 775,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 17 128,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,7 247,7
2 Felújítás 9,7 8,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 122,3 10,3
5 Lakástámogatás 10,0 13,0
3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 531,4 2 711,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 137,6 1 174,3
3 Dologi kiadások 1 015,7 1 072,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,1 51,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 377,6 541,4
2 Felújítás 90,0 75,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 13,3
5 Lakástámogatás 19,0 15,0
4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 213,3 254,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 88,9 102,7
3 Dologi kiadások 354,1 482,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 247,0 202,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,3 41,0
2 Felújítás 3,6 1,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0 10,2
5 Lakástámogatás 2,8
5 Rendőrség
1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 913,9 3 657,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 573,1 1 465,3
3 Dologi kiadások 3 103,4 4 573,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,0 458,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3 734,2 3 260,4
2 Felújítás 95,1 70,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 75,8
5 Lakástámogatás 161,0 37,2
2 Budapest Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 990,6 8 810,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 376,4 3 475,7
3 Dologi kiadások 3 787,6 4 485,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 429,8 395,7
2 Felújítás 318,8 85,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 75,8
5 Lakástámogatás 60,0 67,0
4 Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 193,1 1 286,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 499,8 525,2
3 Dologi kiadások 336,2 435,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,7 44,8
2 Felújítás 17,0 29,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,5
5 Lakástámogatás 8,0 15,0
5 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 526,3 1 669,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 636,2 685,0
3 Dologi kiadások 439,1 515,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 28,5 11,0
2 Felújítás 13,0 16,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,2
5 Lakástámogatás 12,0 18,0
6 Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 118,6 1 186,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 473,0 535,2
3 Dologi kiadások 338,1 350,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 9,3 36,7
2 Felújítás 18,0 24,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,4
5 Lakástámogatás 8,0 12,6
7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 949,9 2 123,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 804,9 865,5
3 Dologi kiadások 582,5 647,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,1 70,3
2 Felújítás 31,0 62,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,2
5 Lakástámogatás 13,0 31,4
8 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 212,3 1 232,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 507,6 543,7
3 Dologi kiadások 369,3 394,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 80,3 20,9
2 Felújítás 134,0 47,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,1
5 Lakástámogatás 11,0 13,7
9 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 109,1 1 270,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 468,6 557,0
3 Dologi kiadások 326,2 385,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 8,1 32,2
2 Felújítás 11,0 21,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,3
5 Lakástámogatás 8,0 11,4
10 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 052,4 1 198,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 439,5 512,9
3 Dologi kiadások 313,2 377,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 29,4
2 Felújítás 18,0 18,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,3
5 Lakástámogatás 8,0 15,0
11 Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 407,4 1 645,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 595,3 561,2
3 Dologi kiadások 419,3 472,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 34,0 12,5
2 Felújítás 16,0 23,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,5
5 Lakástámogatás 9,0 20,8
12 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 832,3 920,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 351,5 441,9
3 Dologi kiadások 247,4 284,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 32,8 5,6
2 Felújítás 11,0 11,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,9
5 Lakástámogatás 6,0 8,0
13 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 120,0 1 269,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 472,4 519,1
3 Dologi kiadások 338,0 369,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 8,1 17,9
2 Felújítás 14,0 22,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,0
5 Lakástámogatás 4,0 10,0
14 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 856,4 925,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 361,4 399,5
3 Dologi kiadások 256,7 281,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 1,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 6,3 39,3
2 Felújítás 15,0 18,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,9
5 Lakástámogatás 6,0 8,9
15 Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 756,1 809,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 314,4 331,0
3 Dologi kiadások 210,9 261,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 15,3 16,7
2 Felújítás 16,0 17,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,5
5 Lakástámogatás 6,0 8,4
16 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 346,8 2 474,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 992,9 1 034,8
3 Dologi kiadások 744,1 741,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 142,7 33,2
2 Felújítás 166,0 60,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,8
5 Lakástámogatás 12,0 18,4
17 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 161,9 1 266,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 482,8 574,5
3 Dologi kiadások 411,7 448,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,0 12,3
2 Felújítás 23,0 23,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,8
5 Lakástámogatás 7,0 13,3
18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 342,6 1 528,0
2 Munkaadókat tereelő járulékok 567,8 635,1
3 Dologi kiadások 408,4 466,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 3,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 49,0 47,9
2 Felújítás 17,0 24,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,5
5 Lakástámogatás 7,0 16,5
19 Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 915,5 967,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 383,2 406,1
3 Dologi kiadások 240,8 316,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 8,7 21,8
2 Felújítás 10,0 14,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,1
5 Lakástámogatás 6,0 9,5
20 Vas Megyei Redőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 845,5 961,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 357,0 415,3
3 Dologi kiadások 263,1 295,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 9,3 19,2
2 Felújítás 14,0 14,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,4
5 Lakástámogatás 7,0 15,0
21 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 019,4 1 131,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 424,5 466,8
3 Dologi kiadások 276,1 324,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 1,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 12,2 16,3
2 Felújítás 14,0 19,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,9
5 Lakástámogatás 8,0 17,3
22 Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 880,0 984,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 366,9 415,1
3 Dologi kiadások 250,3 283,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 18,7
2 Felújítás 20,0 32,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,7
5 Lakástámogatás 8,0 10,0
23 Készenléti Rendőrség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 494,0 2 529,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 122,8 1 123,9
3 Dologi kiadások 1 051,0 1 107,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 70,0 192,4
2 Felújítás 55,0 75,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,3
5 Lakástámogatás 15,0 20,0
24 Köztársasági Őrezred
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 253,3 1 419,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 532,5 576,0
3 Dologi kiadások 272,5 318,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 94,6
2 Felújítás 15,0 10,9
5 Lakástámogatás 30,0 30,0
25 Híradástechnikai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 281,7 312,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 118,8 130,3
3 Dologi kiadások 1 460,6 1 317,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 51,0 201,7
2 Felújítás 2,0 9,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 48,3
26 Központi Bűnüldözési Igazgatóság
1 Személyi juttatások 662,9 665,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 269,8 270,7
3 Dologi kiadások 248,1 160,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 396,5 267,6
2 Felújítás 150,0 79,8
6 Határőrség
1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 083,5 935,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 395,1 386,2
3 Dologi kiadások 896,6 5 798,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 603,2 7 215,0
2 Felújítás 547,2 449,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,7
4 Egyéb központi beruházás 305,0 315,3
5 Lakástámogatás 103,0 112,0
2 Határőrigazgatóságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 515,0 8 868,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 473,2 3 596,5
3 Dologi kiadások 2 393,3 2 165,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,5
6 Kamatfizetések 0,4
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,1
3 Körmendi Határrendész-képző Szakiskola
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 255,0 256,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 111,2 107,3
3 Dologi kiadások 57,0 69,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,7
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9
7 Tűzoltóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 276,1 1 344,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 500,1 559,3
3 Dologi kiadások 410,4 732,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 12,6
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 117,8 184,0
2 Felújítás 45,2 33,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 360,4
4 Egyéb központi beruházás 150,0 406,8
5 Lakástámogatás 22,4 36,2
8 Polgári védelem
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 048,5 1 050,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 468,3 425,8
3 Dologi kiadások 530,2 670,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 173,8
2 Felújítás 51,0 51,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 7,6
5 Lakástámogatás 17,0 20,0
9 BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 242,8 242,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 103,9 104,5
3 Dologi kiadások 96,3 113,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 7,9
2 Felújítás 4,8 7,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7
4 Egyéb központi beruházás 63,0 32,3
5 Lakástámogatás 2,6 2,8
10 Duna Palota és Kiadó
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 158,2 168,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 63,0 66,4
3 Dologi kiadások 117,0 137,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 11,8
2 Felújítás 19,0
5 Lakástámogatás 2,6
11 Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 241,5 293,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 100,8 115,8
3 Dologi kiadások 148,9 232,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,8 6,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 24,0 1 080,5
2 Felújítás 8,3 28,4
5 Lakástámogatás 1,0
12 Rendőrtiszti Főiskola
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 407,2 445,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 185,6 168,5
3 Dologi kiadások 167,2 207,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 23,8
2 Felújítás 9,0 7,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2
5 Lakástámogatás 3,0 8,7
13 BM Központi Kórház és intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 939,7 995,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 412,3 439,0
3 Dologi kiadások 802,4 1 063,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,6 60,5
2 Felújítás 22,5 27,8
5 Lakástámogatás 16,0
14 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 142,6 1 185,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 466,1 503,5
3 Dologi kiadások 1 024,5 1 461,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 169,1 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 42,0 63,1
2 Felújítás 119,8 152,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38,0
5 Lakástámogatás 21,0 67,0
15 BM Országos Közbeszerzési Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 137,1 290,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,3 77,4
3 Dologi kiadások 50,1 5 339,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 67,1
2 Felújítás 15,8 17,9
5 Lakástámogatás 1,4
16 Adatfeldolgozó Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 525,0 744,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 230,1 326,0
3 Dologi kiadások 1 201,5 1 466,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 125,7 1 255,7
2 Felújítás 0,9 90,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4
5 Lakástámogatás 6,8
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 163,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,5
3 Dologi kiadások 24,3 8,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 19,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 47,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,2
4 Egyéb központi beruházás 1 960,5 2 769,8
5 Lakástámogatás 45,0
6 Lakásépítés 2,9
2 Ágazati célfeladatok
1 Gépjármű-korszerűsítési program 50,0
2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai 55,0 25,3
5 Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokra 8,8
6 Önkéntes tűzoltóegyesületek és önkéntes tűzoltóságok támogatása 250,0 147,2
7 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire 0,1
8 NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladati) 19,0
9 Világbanki hitelből megvalósuló beszerzések áfa vonzata 100,0 244,4
11 Nukleárisbaleset-elhárítási Kormánybizottság feladatai 20,0
12 Katonai Szabványügyi Műszaki Bizottság katonai szabványügyi munka,
rendvédelmi szolgálatok eszközrendszeresítése

4,5
13 Katasztrófavédelmi program 50,0
14 BM és felügyelete alá tartozó szervek pénzügyi-gazdálkodási rendszerének
fejlesztése

3,3

3,7
16 Irat-felülvizsgáló Bizottság működési kölsége 35,0
18 Területi közigazgatási reform feladatai 1,1
19 Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése 2 474,0 50,2 4,1
21 Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri jutalmazása, hősi
halottakkal kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai

32,0
23 Választás, népszavazás 3 053,0 6 012,4
24 A Rendőrség feladatainak egyszeri támogatása 800,0
25 Szervezett bűnözés elleni közdelem technikai, pénzügyi megalapozása 2 400,0
52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés
működési feltételei

300,0

24,8
53 Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele 14,4
3 Társadalmi önszerveződések támogatása
2 Rendőr és Határőr SE támogatása 17,0 17,0
3 Szakszervezetek támogatása 5,0 5,0
4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 15,0 15,0
5 Szabadságharcosokért Alapítvány 13,0 25,0
6 Nemzeti Panteon Alapítvány 30,0 30,0
18 Közbiztonság Közalapítvány 100,0 100,0
4 Beruházási célprogramok
1 Várpalota és térsége környezetvédelmi rehabilitációs program 3 000,0 2 617,3
6 Fejezeti tartalék 5,2
1–19. cím összesen: 122 570,2 18 470,9 154 581,8 32 010,9
22 Országos Testnevelési és Sporthivatal
1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 206,1 230,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 88,2 100,2
3 Dologi kiadások 93,3 116,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 4,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,5 8,1
2 Felújítás 8,9 29,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,4
4 Egyéb központi beruházás 60,0 44,1
3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 842,7 803,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 367,0 357,3
3 Dologi kiadások 1 223,9 1 338,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,2 1,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 204,5 44,5
2 Felújítás 119,0 160,8
4 Egyéb központi beruházás 1 130,0 1 558,8
4 MTK Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 34,3 34,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,5 14,4
3 Dologi kiadások 55,2 61,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,8 3,8
2 Felújítás 3,1 17,0
4 Egyéb központi beruházás 30,0 15,7
5 OTSH kezelésű előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 100,0
4 Egyéb központi beruházás 80,0
4 OTSH kezelésű szakmai előirányzatok
1 Verseny- és élsport 851,2 779,4
2 Utánpótlásnevelés, diáksport 187,7 197,5
3 Szabadidősport 20,0 19,9
4 Sporttudomány 8,0 12,0
5 Magyar Olimpiai bizottság 100,0 100,0
7 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 180,0 271,5
9 UTE támogatása 135,0 135,0
10 Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás 150,0 122,0
11 Olimpia és olimpiai minősítő versenyek 40,0 39,1
12 Vasas Sportlétesítmények működésére 92,0 92,0
13 Magyar Speciális Olimpiai Szövetség 8,0 8,0
14 Magyar Paraolimpiai Bizottság 16,0 16,0
6 Sporttámogatási célelőirányzatok
1 Versenysport szervezetek normatív támogatása 168,5 180,7
2 Diáksport szervezetek normatív támogatása 25,5 25,6
3 Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív támogatása 8,5 9,5
4 Labdarúgás sportág támogatása 12,3 18,3
5 Létesítményre pályázati támogatás 28,4 28,3
6 Működésre pályázati támogatás 22,6 75,4
7 Eseményre pályázati támogatás 13,2 11,9
8 Egyéb célra pályázati támogatás 8,8 5,4
9 Működési kiadások 12,2 12,2
7 Sportcélú alapítványok támogatása
1 Mező Ferenc Közalapítvány támogatása 5,0 5,0
2 Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása 350,0 350,0
3 A Gerevich Aladár NS Közalapítvány totó játékadóból származó támogatása
330,0

370,5
4 Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közalapítvány támogatása
5,0

5,0
5 A Wesselényi Miklós NISzEÉ Közalapítvány sorsolásos játékok játékadójából származó támogatása
440,0

540,9
22. cím összesen: 4 923,4 2 963,8 5 129,8 3 246,8
23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1 Normatív hozzájárulások
1 Községek általános támogatása 5 820,0 5 820,0
2 Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz 12 519,0 12 519,0
3 Körzeti igazgatási feladatokhoz 3 046,5 3 046,5
4 Megyei/Fővárosi igazgatási és sportfeladatokhoz 1 564,9 1 564,9
5 Üdülőhelyi feladatokhoz 3 415,2 3 411,7
6 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz 11 890,7 11 832,9
7 Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz 10 655,0 10 654,6
8 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz 7 838,0 7 823,7
9 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 9 774,4 9 751,8
10 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 2 142,9 2 128,0
11 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 492,1 491,5
12 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához
11 465,7

11 417,0
13 Bölcsődei ellátáshoz 2 089,9 2 072,2
15 Óvodai neveléshez 24 040,2 24 024,4
15 Iskolai oktatáshoz az 1–6. évfolyamokon 49 386,4 49 350,3
16 Iskolai oktatáshoz a 7–8. évfolyamokon 16 731,6 16 723,1
17 Iskolai oktatáshoz a 9–10. évfolyamokon 17 654,5 17 626,6
18 Iskolai oktatáshoz a 11–13. évfolyamokon 18 707,9 18 691,3
19 Iskolai szakképzéshez 9 594,3 9 529,9
20 Kollégiumi, externátusi ellátáshoz 9 166,2 9 140,2
21 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz 6 385,5 6 382,6
22 Alapfokú művészetoktatáshoz 4 776,3 4 742,5
23 Egyéb közoktatási hozzájárulásokhoz 23,614,1 23 556,0
24 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához 5 790,0 5 790,0
25 Megyei és fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához
2 482,9

2 482,7
2 Helyi önkormányzatok színházi támogatása
1 Épületműködtetési hozzájárulás 2 878,6 2 878,6
2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 1 498,4 1 498,4
3 Bábszínházak művészeti munkájának támogatása 113,0 113,0
4 Színházak pályázati támogatása 280,0 280,0
3 Címzett- és céltámogatások 42 800,0 35 953,7
4 Központosított előirányzatok
1 Körjegyzőség támogatása 1 000,0 959,3
2 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 60,0 60,0
3 Lakossági közműfejlesztés támogatása 2 000,0 1 339,2
4 Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 300,0 303,7
5 Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási
munkálatainak támogatása
1 110,0 1 110,0
6 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3 400,0 3 400,0
7 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 150,0 150,0
8 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 350,0 350,0
9 Gyermeknevelési támogatás 9 500,0 11 033,8
10 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 17 220,0 17 650,5
11 Gyermek és ifjúsági feladatok 130,0 129,9
12 Szakmai fejlesztések támogatása 2 543,0 2 526,6
13 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 3 486,0 3 482,7
14 Körzeti, térségi feladatok támogatása 3 231,0 3 231,0
15 Pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatása 1 220,0 1 282,2
16 Tankönyvvásárlás támogatása 1 592,0 1 588,1
17 Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása 500,0 398,6
18 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 400,0 400,0
19 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása 230,0 230,0
20 Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz 1 500,0 1 096,2
21 Dél-Buda–Rákospalota metró építése 200,0 200,0
22 Pedagógusok minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítése 2 436,6 2 317,5
23 Fővárosi József Attila Gimnázium új helyen történő kialakításának támogatása
200,0

200,0
25 Árvízi védekezés támogatása 285,2
45 Lakossági adósság kezelési hozzájárulás 49,3
5 Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása
1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása
6 700,0

7 713,5
2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzat támogatása 500,0 24,1
6 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 11 600,0 11 595,9
7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 9 000,0 11 367,7
8 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 6 483,1 6 589,2
9 Céljellegű decentralizált támogatás
1 Területfejlesztési tanácsok normatív kerete 4 000,0 2 601,9
2 Vis maior tartalék 300,0 689,6
23. cím összesen: 344 995,9 64 960,0 345 307,8 60 345,0
XI. fejezet kiadásai összesen: 472 489,5 86 394,7 505 019,4 95 602,7
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 180,7 1 598,4 0,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 532,9 661,8 0,3
3 Dologi kiadások 583,5 1 158,8 2,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 66,0 103,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 106,6
2 Felújítás 100,0 106,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 176,0 57,6
4 Egyéb központi beruházás 250,0 187,2
2 Szakigazgatási intézmények
1 Költségvetési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 433,8 465,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 195,1 197,9
3 Dologi kiadások 193,4 138,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 59,4
2 Felújítás 10,0 6,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8
4 Egyéb központi beruházás 14,0 17,5
2 Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 187,8 4 293,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 821,9 1 845,8
3 Dologi kiadások 2 782,0 3 662,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9 62,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 350,0 422,0
2 Felújítás 180,0 261,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,4
4 Egyéb központi beruházás 105,0 254,3
3 Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 777,7 1 899,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 747,6 794,4
3 Dologi kiadások 1 308,1 1 383,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 17,4
6 Kamatfizetések 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 206,0 353,0
2 Felújítás 150,0 189,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,3
4 Egyéb központi beruházás 74,0 91,9
4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 502,1 877,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 210,0 354,6
3 Dologi kiadások 256,1 521,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 69,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 254,1
2 Felújítás 10,0 44,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,9
4 Egyéb központi beruházás 10,0 12,1
5 Erdészeti szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 802,7 899,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 332,1 372,0
3 Dologi kiadások 379,3 409,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 121,9
2 Felújítás 20,0 16,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,5
4 Egyéb központi beruházás 30,0 28,0
6 Területi Főépítészi Irodák
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 55,7 59,8 3,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 24,5 25,4 0,6
3 Dologi kiadások 47,9 50,5 2,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2
4 Egyéb központi beruházás 30,0 30,5
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 199,9 4 504,9 10,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 857,0 1 922,1 0,4
3 Dologi kiadások 1 893,3 2 700,7 4,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,1 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 130,0 635,1
2 Felújítás 90,0 418,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,3
4 Egyéb központi beruházás 14,8
4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 190,0 1 193,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 538,3 525,8
3 Dologi kiadások 1 379,6 1 847,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 41,9
6 Kamatfizetések 1,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 194,8
2 Felújítás 130,0 108,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1
4 Egyéb központi beruházás 150,0 161,0
5 Kárpótlási szervezet, agrárpiaci szervezet
1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 530,0 390,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 235,0 169,3
3 Dologi kiadások 244,1 243,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 94,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,1
2 Központi Kárrendezési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 243,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 119,6
3 Dologi kiadások 752,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 142,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 29,0
3 Agrárintervenciós központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 44,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,5
3 Dologi kiadások 40,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 97,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1
6 Mezőgazdasági középtávú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 882,6 938,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 400,0 413,3
3 Dologi kiadások 881,1 1 096,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,0 4,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,2 37,8 5,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 167,3
2 Felújítás 120,0 148,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 2,4
4 Egyéb központi beruházás 350,0 377,9
7 Közművelődési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 122,1 130,9 4,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,2 57,7 2,4
3 Dologi kiadások 97,6 113,7 18,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 21,6
2 Felújítás 50,0 54,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,5
4 Egyéb központi beruházás 30,0 26,5
8 Agrárkutató intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 001,1 1 056,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 440,5 468,3
3 Dologi kiadások 771,6 1 262,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,3 32,4
6 Kamatfizetések 2,1 1,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 304,4
2 Felújítás 63,0 114,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 6,7
4 Egyéb központi beruházás 142,0 178,4
9 FM kiemelt sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 108,5 124,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,1 54,7
3 Dologi kiadások 230,1 301,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 53,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 51,6
2 Felújítás 59,0 62,2
4 Egyéb központi beruházás 245,0 295,3
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 170,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,0
3 Dologi kiadások 232,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,8
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra 30,0 10,0
2 PHARE Agrárgazdaság és ingatlan-nyilvántartás 657,9
4 Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai 640,0 181,5 43,8
5 A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzői Hálózat üzemeltetésének támogatása 800,0 800,0
6 Az Euro-Atlanti integráció előkészítése 500,0 108,7 14,8
7 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok 50,0 38,1 27,0
8 Nemzetközi feladatok, tagdíjak 200,0 35,0
9 Agrárkutatási feladatok támogatása 450,0 315,8 0,7
10 Balatoni kutatások támogatása 20,3
12 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere 900,0 39,3
13 Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása 20,0 20,0
14 Hegyközségek állami feladatainak támogatása 270,0 210,0 60,0
34 Közoktatási támogatások 6,9 11,8
35 Egyéb szervezetek feladataira 220,1
36 Megyei és regionális fejlesztési tanácsok
1 Regionális fejlesztési tanácsok 60,0 60,0
2 Megyei területfejlesztési tanácsok 133,0 133,0
3 Budapesti agglomerációs fejlesztési tanács 18,0 18,0
37 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program
1 B-A-Z Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai 10,0 173,4 547,3
2 B-A-Z Megyei ISZVP segéllyel fedezett kiadásai 706,4 55,8 9,8
38 PHARE CBC program
1 PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai 387,0 115,1 203,0
2 PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai 2 088,0 309,4 869,5
3 Területfejlesztési PHARE programirányító iroda támogatása 58,0
39 Alföldprogram területfejlesztési feladatai 136,0 7,3
3 Beruházási célprogramok
1 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 1 400,0 1 412,7
3 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása 1 900,0 2 117,1
4 Területfejlesztési feladatok 2,5
5 Céltámogatási kiegészítő keret 330,0 160,7
6 PHARE CBC program 65,6
7 Holtág rehabilitáció támogatása 100,0 96,7
4 Támogatási célelőirányzatok
1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása 28 320,0 34 956,0
2 Erdészeti feladatok
1 Erdészeti közcélú feladatok 3 500,0 3 332,3
2 Erdei vasutak működtetésére 65,0 65,0
3 Jóléti és parkerdőfenntartásra 85,0 82,7
3 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 1 400,0 1 505,7
4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 550,0 888,4
5 Halgazdálkodási tevékenységek 250,0 168,9
6 Vadgazdálkodási tevékenységek 600,0 718,7
9 Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása 200,0 220,3
10 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai 3 834,6 2 538,9
11 Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai 569,4 26,2
5 Fejezeti tartalék 230,0
6 Állatkár-térítés 2 200,0 1 948,1
7 Járványvédelmi céltámogatás (állat) 200,0
8 Nem biztosítható mezőgazdasági elemi károk kezelése 1 500,0
1–10. cím összesen: 49 403,2 43 317,9 55 327,0 51 233,9
11 Vállalkozások folyó támogatása
1 Piacra jutási támogatás 41,000,0 44 404,2
3 Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 31 480,0 29 962,5
4 Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás 250,0 260,8
XII. fejezet kiadásai összesen: 122 133,2 43 317,9 129 954,5 51 233,9
XII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 656,3 824,2 1,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 273,7 329,0 0,7
3 Dologi kiadások 338,7 556,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5 4,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 215,5 163,8
2 Felújítás 7,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3
2 HM hivatalai
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 479,0 587,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 137,7 128,4
3 Dologi kiadások 985,9 690,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 345,9 308,3 119,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,7 4,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 501,2
3 HM háttérintézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 347,1 2 000,0 57,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 934,0 773,8 24,6
3 Dologi kiadások 1 548,5 1 528,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 54,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 623,0 1 345,1
2 Felújítás 15,3 8,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,7
2 Magyar Honvédség
1 Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 401,2 12 742,2 234,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 212,6 4 591,4 101,4
3 Dologi kiadások 18 748,6 21 480,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 147,5 362,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 867,7 3 039,4
2 Felújítás 2 266,0 2 018,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 58,8 175,7
4 Egyéb központi beruházás 10,9
2 Magyar Honvédség szárazföldi csapatai
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10 376,6 9 303,8 99,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 875,2 3 311,1 42,2
3 Dologi kiadások 4 454,9 5 364,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,4 130,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 34,1
2 Felújítás 14,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,1 15,6
3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 984,6 7 823,9 92,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 716,9 3 157,0 40,1
3 Dologi kiadások 3 587,1 3 219,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,3 113,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 15,7
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Katonai Felderítő Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 618,5 2 320,9 5,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 086,9 795,7 2,5
3 Dologi kiadások 1 169,4 1 357,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 21,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 77,7 104,5
2 Felújítás 7,0 73,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7 1,4
2 Katonai Biztonsági Hivatal
1 Működési kölségvetés
1 Személyi juttatások 605,0 569,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 254,0 226,1
3 Dologi kiadások 174,3 175,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 5,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 19,5 39,5
2 Felújítás 1,2 1,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 0,7
4 MH Katonai Tanintézetek
1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 661,6 1 794,0 32,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 629,0 669,1 14,2
3 Dologi kiadások 547,1 728,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1 16,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 15,9 138,8
2 Felújítás 75,0 187,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
2 Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 525,4 761,8 3,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 185,9 268,0 1,5
3 Dologi kiadások 112,4 152,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,9 5,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,7 31,7
2 Felújítás 42,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8
5 MH Katonai Ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 294,2 288,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 120,8 110,6
3 Dologi kiadások 41,1 32,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 2,2
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 0,2
6 MH Egészségügyi intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 223,5 2 373,9 5,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 958,6 1 015,1 2,5
3 Dologi kiadások 1 832,2 2 964,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 144,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 127,9
2 Felújítás 3,5
7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 91,7 70,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 38,5 28,3
3 Dologi kiadások 24,4 29,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 0,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,8 5,7
4 Egyéb központi beruházás 7,5
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
4 Egyéb központi beruházás 700,0 800,0
5 lakástámogatás 600,0 475,0
6 Lakásépítés 1 500,0 1 500,0
2 Ágazati célelőirányzatok
1 NATO Békepartnerségi Program 767,0 25,0 4,3
3 Társadalmi szervek támogatása 104,6 111,2
4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 3 744,7 5 244,7
7 Biztonságpolitikai szerződéseket koordináló tárcaközi bizottság 57,0
8 NATO PARP feladat többlete 4 000,0
9 NATO integrációs feladatok 338,0
10 NATO képviselet-bővítés 450,0
11 Légvédelmi rakétabeszerzés 9 000,0 10 061,8
12 Budapesti Honvéd Sport Egyesület támogatása 90,0 90,0
13 Frekvenciasáv átrendezési feladatok 0,5
14 Orosz haditechnikai szállítások 8 156,0
15 IFOR-kártérítés 25,8
3 Kiemelt jelentőségű beruházások
1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 100,0 100,0
2 Kecskeméti Katonai Repülőtér 300,0 300,0
3 KILÁTÓ I–IV. feladatok és szaktechnika 160,0 160,0
4 Légvédelmi beruházás 400,0 94,6
XIII. fejezet kiadásai összesen: 101 400,1 21 103,4 101 790,7 30 685,7
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 503,6 568,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 223,9 236,8
3 Dologi kiadások 298,5 354,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,5 60,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 27,7 66,8
2 Felújítás 9,5 6,6
4 Egyéb központi beruházás 10,0 26,8
3 Szakértői Intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 282,3 285,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 123,6 123,4
3 Dologi kiadások 127,6 127,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 26,0
4 Egyéb központi beruházás 25,0 25,0
4 IM Büntetés-végrehajtás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 641,7 5 899,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 349,8 2 349,3
3 Dologi kiadások 3 972,2 4 668,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 699,7 1 254,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 610,6 649,7
2 Felújítás 382,8 291,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 75,8
4 Egyéb központi beruházás 1 498,8 1 223,3
5 Lakástámogatás 100,0 63,9
6 Lakásépítés 65,0
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célfeladatok
1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 515,0 19,2
3 Alapítványok támogatása
1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 10,0 10,0
4 Fejezeti tartalék 10,0
XIV. fejezet kiadásai összesen: 14 270,4 3 289,4 15 930,9 2 484,6
XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági Minisztérium központi igazgatása
1 Gazdasági Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 429,8 1 720,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 595,2 673,4
3 Dologi kiadások 1 799,3 1 782,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 122,0 160,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 16,0 19,0
2 Felújítás 35,0 33,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 176,8
2 IKIM Gazdasági igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 118,6 138,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 52,4 52,4 7,3
3 Dologi kiadások 659,1 705,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 0,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 70,0 149,5
2 Felújítás 38,1 65,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5
4 Egyéb központi beruházás 400,0 353,9
3 IKIM Jóléti igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 50,5 59,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,3 26,8
3 Dologi kiadások 49,4 70,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,3
2 Felújítás 0,8 0,6
4 Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 465,0 490,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 50,2 57,1
3 Dologi kiadások 504,8 491,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 43,7
2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 16,8 19,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,1 7,9
3 Dologi kiadások 17,2 26,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,1
4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 25,8 16,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,6 6,0
3 Dologi kiadások 21,5 17,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,5 2,5
2 Felújítás 0,6 0,6
6 Műszaki Biztonsági Főfelügyelet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 314,5 324,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 133,7 143,2
3 Dologi kiadások 550,1 474,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7 2,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 53,8
2 Felújítás 10,0 15,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,1
7 Idegenforgalmi intéző bizottságok titkárságai
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 76,6 0,8 66,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,3 0,4 27,7 0,6
3 Dologi kiadások 82,4 18,2 88,1 4,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,5 8,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,1 47,2
2 Felújítás 25,0 3,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 215,0
8 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 27,3 28,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,8 13,1
3 Dologi kiadások 22,3 31,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,7
2 Felújítás 2,0 7,4
9 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11,8 12,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,1 5,9
3 Dologi kiadások 8,1 8,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,3
10 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 227,6 227,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 96,4 97,3
3 Dologi kiadások 240,0 270,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 37,0 84,9
2 Felújítás 45,7 17,6
13 Magyar Geológiai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 469,7 493,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 203,1 203,1
3 Dologi kiadások 300,5 875,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 21,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 29,4 117,9
2 Felújítás 23,5 34,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,6
4 Egyéb központi beruházás 101,0 100,7
14 Magyar Bányászati Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 231,3 244,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 98,1 103,8
3 Dologi kiadások 65,2 76,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 5,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,4 16,8
2 Felújítás 5,4 5,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5
15 Magyar Energia Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 230,7 226,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 91,6 92,1
3 Dologi kiadások 216,9 315,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 42,8 110,0
2 Felújítás 2,0 11,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 1,5
18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 314,9 357,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 133,1 150,7
3 Dologi kiadások 557,1 657,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 285,5 231,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 45,7
2 Felújítás 12,2 12,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 0,2
4 Egyéb központi beruházás 10,0
21 Magyar Szabadalmi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 582,0 667,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 232,0 272,6
3 Dologi kiadások 453,0 460,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 24,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 313,0 428,1
2 Felújítás 50,0 8,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1
22 Országos Mérésügyi Hivatal
1 Működési kölségvetés
1 Személyi juttatások 588,7 660,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 243,6 270,7
3 Dologi kiadások 197,8 294,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 186,0 206,4
2 Felújítás 101,2 160,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9
23 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 240,1 245,6
2 Munkaadókat terhelőü járulékok 94,8 99,7
3 Dologi kiadások 284,2 450,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,9 20,6
2 Felújítás 30,0 27,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,9
24 Országos Atomenergia Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 311,1 334,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 135,4 126,4
3 Dologi kiadások 335,4 305,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 145,5 155,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 87,7 48,0
2 Felújítás 7,1
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Alapítványok támogatása
1 Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány 12,0 12,0
4 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 119,3 132,0
5 Magyar találmányok külföldi bejelentése 125,0 71,6
3 Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok
1 Gazdaságfejlesztési előirányzat 3 620,0 5 730,0 4 370,6 5 516,8
2 „Lisszabon EXPO 98” 68,0 128,0
3 „Hannover 2000” 432,0 32,2
4 „PHARE SME” program 2 000,0 311,3
6 Egyéb kamattámogatás beruházási hitelekhez 500,0 127,5
4 Turisztikai célelőirányzat 5 131,0 5 292,5 772,7
6 Piaci intervenciós célelőirányzat 29,6 30,2 740,0
7 Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat 4 982,0 1 418,0 3 540,0 3 187,3
8 Hadiipari kapacitás fenntartása 147,0 177,0
9 I–II. Ipari Szerkezetátalakítási Program 16,8 15,4
11 ITD–H Kereskedelmi szolgálat 1 174,3 1 174,3
12 Tartalékfejlesztés, tartalékfeltöltés
1 EU SAVE II program 65,3
2 Energetikai PHARE program 327,6 175,4
3 Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély 20,6 54,7
4 PHARE Turizmus Fejlesztési Program 69,5 0,2
5 ITD–H által kezelt PHARE program 235,7
6 ÁPV Rt. kezelésében lévő PHARE programok 480,0
13 Kiemelt jelentőségű beruházás
1 Mecseki Uránércbánya bezárása 2 500,0 2 295,3
14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1 MTESZ támogatása 96,0 96,0
2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 3,0 28,8
XV. fejezet kiadásai összesen: 32 425,8 13 071,7 32 106,2 16 234,1
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 778,1 733,7 176,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 338,9 320,7 64,1
3 Dologi kiadások 453,7 453,7 475,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 134,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 92,9 206,8
2 Felújítás 118,6 122,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,9
4 Egyéb központi beruházás 650,0 640,8
3 Országos Meteorológiai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 357,8 357,8 61,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 156,0 156,0 20,0
3 Dologi kiadások 377,7 377,7 45,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 98,0 194,0
2 Felújítás 50,0 68,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,3
4 Egyéb központi beruházás 110,0 119,8
4 Környezetgazdálkodási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 414,0 420,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 177,3 178,3
3 Dologi kiadások 442,0 643,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,5 45,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 96,0 175,8
2 Felújítás 10,0 32,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3
4 Egyéb központi beruházás 150,0 150,0
5 Természetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 558,3 571,9 59,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 244,3 253,8 21,7
3 Dologi kiadások 350,1 491,5 297,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 13,2 1 561,6
2 Felújítás 51,5 65,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 6,2
4 Egyéb központi beruházás 235,0 278,7
6 Környezetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 207,6 1 225,0 166,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 530,4 533,2 64,2
3 Dologi kiadások 408,1 432,1 195,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,7 8,9 8,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 12,7 111,0
2 Felújítás 25,2 27,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0
4 Egyéb központi beruházás 285,0 250,7
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
6 Alföld program 64,0 32,5 12,6
7 Környezeti kárelhárítás 1,9
9 Duna monitoring 20,0
10 Grassalkovich Kastély Közalapítvány támogatása 170,0 176,6
11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 150,0 71,7
21 Nemzetközi tagdíjak 140,0 140,0 6,9
25 Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése 50,0
26 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 100,0 84,4 3,3
27 Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program 1 000,0 261,1
28 Örökségünk Őrei Alapítvány támogatása 5,0 5,0
32 Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése 12,0
34 Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata 2,7
35 Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer működtetése 50,0 12,0
36 OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi kötelezettségek többletfeladatai
150,0


13,0

37 Védett természeti értékek megóvása 150,0
39 Környezeti védelmi PHARE programok segéllyel fedezett kiadásai 45,6
3 Beruházási célprogramok
3 Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése 450,0 261,8
5 Nemzetközi segélyprogramok
1 Környezetvédelmi PHARE programok 1 955,0
2 GEF segély program 263,6
6 Fejezeti tartalék 119,8
XVI. fejezet kiadásai összesen: 7 872,3 3 624,6 7 567,0 8 830,3
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 621,0 749,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 267,1 299,4
3 Dologi kiadások 303,1 1 199,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 22,2
6 Kamatfizetések 0,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 115,7
2 Felújítás 15,0 29,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 29,5
4 Egyéb központi beruházás 56,0 44,5
2 Közlekedési Felügyeletek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 409,0 3 098,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 470,0 1 286,7
3 Dologi kiadások 2 116,0 1 949,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 862,0 811,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 800,0 754,4
2 Felújítás 117,0 50,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,0 24,4
4 Egyéb központi beruházás 70,0 67,5
3 Hírközlési Intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 173,5 1 300,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 483,9 539,5
3 Dologi kiadások 2 202,5 2 600,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,0 111,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1 219,1 2 177,7
2 Felújítás 110,0 242,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,2 1 247,0
4 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 236,8 282,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 107,3 107,8
3 Dologi kiadások 507,4 238,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 321,9
2 Felújítás 17,7 7,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,0 467,3 10,7
5 Légügyi Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 92,4 99,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 39,0 41,0
3 Dologi kiadások 44,1 28,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 18,0 13,0
2 Felújítás 0,5
6 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 353,0 4 858,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 845,0 2 009,7
3