A jogszabály mai napon ( 2022.10.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1999. évi CIX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-ának (1) bekezdése alapján - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény rendelkezéseire figyelemmel - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegzéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó

a) *  bevételi főösszegét 1 749 091,0 millió forintban,

b) *  kiadási főösszegét 1 791 402,0 millió forintban,

c) hiányát 42 311,0 millió forintban

állapítja meg.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti hiányának rendezésére a 2000. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetési bevételeit és kiadásait e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK KÖLTSÉGVETÉSE

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap

a) bevételi főösszegét 992 408,0 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 992 408,0 millió forintban,

c) egyenlegét nulla millió forintban

állapítja meg.

(2) Az Ny. Alap költségvetési bevételeit és kiadásait e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

3. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap

a) *  bevételi főösszegét 756 683,0 millió forintban,

b) *  kiadási főösszegét 798 994,0 millió forintban

c) hiányát 42 311,0 millió forintban

állapítja meg.

(2) Az E. Alap költségvetési bevételeit és kiadásait e törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

IV. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

4. § (1) *  Előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő bevételek és kiadások az:

a) 1. cím a társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek,

b) 3. cím működési célú bevételek,

c) 5. cím vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek,

d) 2. cím társadalombiztosítási ellátások kiadásai, ide nem értve a 2. cím, 3. alcím 1., 4. és 5. előirányzat-csoport előirányzatait,

e) 4. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat világbanki kölcsön kamat- és tőketörlesztése,

f) 6. cím vagyongazdálkodás kiadásai.

(2) *  A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátás kiadása a 6. § (1) bekezdésében meghatározott kiadásokkal kapcsolatban kifizetett összegek előirányzatot meghaladó többletével teljesülhet túl.

(3) *  Az 1. § (1) bekezdésében és a 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg és hiány a (2) bekezdésben szabályozottak szerint túlteljesülhet.

5. § (1) A 2. cím, 3. alcím, és ezen belül az 1., 4. és 5. előirányzat-csoport - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 101. §-ában előírt - előirányzat-felhasználási tervét a Magyar Államkincstárnak kell benyújtani a Kormány rendeletében meghatározott határidőre. Indokolt esetben az előirányzat-felhasználási terv hó közben módosítható.

(2) A 2. cím, 3. alcím 1., 4. és 5. előirányzat-csoport előirányzatának időarányoshoz viszonyított túllépését év közben az éves előirányzat 5%-áig a pénzügyminiszter, e mérték felett a Kormány engedélyezheti.

6. § (1) *  A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 12. kiemelt előirányzat Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások céltartaléka az E. Alapból finanszírozott, költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi intézményeknél az 1999-ben megvalósult létszámcsökkenéssel összefüggő áthúzódó kifizetések, valamint a 2000. évben megvalósuló létszámcsökkenésekkel összefüggő, a Kormány rendeletében meghatározott feltételek szerinti egyszeri személyi kifizetések fedezetére szolgál.

(2) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport gyógyító-megelőző kiadások előirányzata tartalmazza az E. Alapból finanszírozott egészségügyi ellátások szerződésben foglalt feladataira tárgyévben folyósítandó összeget, ideértve a személyi juttatást és járulékait, a költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi intézményeknél a 13. havi illetményt, az ügyeleti díj és díjkiegészítés tárgyévi kiadásait, a dologi kiadásokat. Az előirányzat felhalmozási célú kiadásokra is fordítható.

(3) *  A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátások előirányzaton belül - ide nem értve a 12. kiemelt előirányzat Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások céltartaléka és a 14. kiemelt előirányzat Egyszeri keresetkiegészítés kifizetése előirányzatát - az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(4) A 2. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport gyógyszertámogatás előirányzata tartalmazza a háziorvosok racionális gyógyszerfelhasználásra ösztönző keretét is.

(5) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport gyógyító-megelőző ellátás, a 4. előirányzat-csoport gyógyszertámogatás és az 5. előirányzat-csoport gyógyászati segédeszköz támogatás előirányzat az 1. cím, 7. alcím, 7. előirányzatcsoport gyógyszertámogatás visszatérítése előirányzat túlteljesülése terhére a Kormány által meghatározott összeggel túlléphető.

(6) *  Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az E. Alap 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 10. kiemelt előirányzat Fekvőbeteg-szakellátás kiadási előirányzatra ugyanezen alcím 4. előirányzat-csoport Gyógyszertámogatás és 5. előirányzat-csoport Gyógyászati segédeszköz támogatás kiadási előirányzatok terhére - indokolt esetben - átcsoportosítást hajtson végre.

(7) *  A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző kiadások előirányzata az 1999. évben utalványozott, azonban fedezethiány miatt a 2000. évben teljesült 61,1 millió forintos kifizetés összegével túlléphető.

7. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók részére - amennyiben a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 13. havi illetményt január hónapban fizetik ki - kérelemre 2000. január hónapban előleget folyósít. Az előleget az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2000. február 1-jétől öt havi egyenlő részletben vonja le az esedékes finanszírozási összegből.

8. § * 

9. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (igazgatási szervei) a 2. cím, 1. alcím nyugellátások előirányzat összegéből különös méltánylást érdemlő körülmények esetén nyugellátás (ideértve az E. Alapból finanszírozott nyugellátásokat is) szociális rászorultságot is figyelembe vevő megállapítására, illetve emelésére 600 millió forintot, egyszeri szociális segélyekre pedig 380 millió forintot használhatnak fel.

10. § (1) Az Ny. Alap 4. cím, 1. alcímen belül 559,2 millió forintot, a 2. alcímen belül 40,8 millió forintot kizárólag az adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokra használhat fel.

(2) Az E. Alap 4. cím, 2. alcímen belül 92,3 millió forint az orvos szakértői minősítési rendszer átalakítására fordítható.

11. § (1) A 4. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat fejlesztési kiadások előirányzata magában foglalja a nyilvántartási rendszer korszerűsítésére és egyéb informatikai fejlesztésekre - dologi és felhalmozási kiadásokra - felhasználható összegeket.

(2) A 4. cím, 3. alcím, 9. előirányzat-csoport EU csatlakozás felkészülési kiadása előirányzat személyi juttatásokra, munkaadókat terhelő járulékokra, dologi és felhalmozási kiadásokra fordítható.

12. § A Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár kiköltözését követően legkésőbb két hónapon belül, az E. Alap működési költségvetésében szereplő Fiumei úti ingatlan üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos előirányzatok - az épület használatának megfelelő, az OEP és az ONYF közötti - megosztása után az Ny. Alapot megillető összeggel annak működési költségvetési előirányzata növelendő, egyidejűleg az E. Alap működési költségvetési előirányzata azonos összeggel csökkentendő.

13. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény 9. §-ában előírt, de 1999. évben nem teljesült vagyonértékesítést

a) a működést közvetlenül szolgáló vagyonelemek,

b) az ingyenes vagyonjuttatás keretében átadott vagyonelemek elidegenítéséből származtatott Budapest VII. kerület, Wesselényi út 20-22. szám alatti székház és parkolóingatlan, valamint

c) a 8171, Balatonaliga, Aligai út 1. szám alatti Club Aliga elnevezésű ingatlanegyüttes, továbbá a 8171 Balatonaliga, Aligai út 1. szám alatti székhelyű, 19-10-500168 cégjegyzékszámú Club Aliga Vagyonkezelő Részvénytársaság kivételével

2000-ben be kell fejezni.

(2) Az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti vagyonelemek a kincstári vagyoni körbe kerülnek.

(3) A 6. cím vagyongazdálkodás kiadásait az 5. cím vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek fedezik.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítésén túl, a vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételeket az ellátások fedezetére kell fordítani.

(5) Az 5. cím, 1. alcím az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek előirányzatának teljesítését a bevételek tényleges teljesítésének megfelelő előirányzatcsoporton kell elszámolni.

14. § Amennyiben a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított és folyósított korengedményes nyugdíjakra befizetett összeg a folyó évi kiadásokat nem fedezi, az Ny. Alapnak a különbözetet a tényleges kiadások mértékéig a Munkaerőpiaci Alap először a 2000. évi költségvetés zárszámadásakor megtéríti.

15. § (1) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál (a továbbiakban: APEH) a késedelmi pótlék és bírság számlákra 2000-ben befolyt összeg 30%-a a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait, 70%-a a központi költségvetést illeti meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott késedelmi pótlék és bírság bevételeknek a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait megillető összegéből az Ny. Alap 57%-ban, az E. Alap 43%-ban részesül.

(3) Az APEH az Ny. Alap és az E. Alap Magyar Államkincstárnál vezetett bevételi számlájára havonta a tárgyhónapot követő hónap 15-éig átutalja a (2) bekezdésben meghatározott arányok szerinti összeget.

16. § (1) A 4. § a) pontjában meghatározott előirányzatmódosítási kötelezettség nélkül teljesülő bevételekből az 1. cím, 1. alcím társadalombiztosítási járulékbevételek, 1. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoport biztosított által fizetett nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékbevétel, és 2. előirányzat-csoport magánnyugdíjpénztári tag által fizetett nyugdíjjárulék, 1. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport baleseti járulék, és 4. előirányzat-csoport munkáltatói táppénz-hozzájárulás, 1. cím, 4. alcím egészségügyi hozzájárulás előirányzatoknak 101%-os együttes teljesülése esetén az E. Alap 939,8 millió forintot, az Ny. Alap 1294,2 millió forintot a 2. cím, 4. alcím, 4. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat postaköltségek és egyéb kiadások előirányzat terhére pénzeszközátadással az APEH rendelkezésére bocsát a járulékbevételek beszedésével kapcsolatos személyi állomány 2000. évi személyi juttatásainak 1680 millió forint és járulékainak 554 millió forint összegű fedezetére. Az APEH XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. cím, 1. személyi juttatás kiemelt előirányzata legfeljebb 1680 millió forinttal, a 2. munkaadókat terhelő járulék kiemelt előirányzata legfeljebb 554 millió forinttal túlléphető.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt bevételek előírt teljesítése 2000. november 25-ig eléri a 89%-os mértéket, a pénzeszközátadást 100%-os mértékben teljesíteni kell. Az APEH a rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásáról az éves beszámoló keretében külön elszámol.

V. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

17. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény módosítása

18. § * 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

19. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) * 

(12) * 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

20. § (1) * 

(2) * 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

21. § (1) * 

(2) * 

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása

22. § * 

Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996. évi LXIII. törvény módosítása

23. § * 

Záró rendelkezések

24. § (1) E törvény 2000. január 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg az 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 92. §-a az előtte lévő címmel együtt, a Tny. módosításáról szóló 1998. évi LXXVII. törvény 15. és 18. §-a, az 1999. évi XCVII. törvény 9., 10., 11. §-a az előttük lévő címmel együtt, az 1996. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 5. §-ának (2) bekezdéséből az „és a MEP” szövegrész, illetve az 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. § (3) bekezdésének l) pontja hatályát veszti.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Tny. 8. §-ában, 101. §-a (1) bekezdés d) pontjában és a (2)-(3) bekezdéseiben a „2000. január 1.” hivatkozás „2001. január 1.” hivatkozásra változik.

(3) A 17. § (7) bekezdésének a rendelkezéseit először a 2000 februárjában teljesített befizetések tekintetében kell alkalmazni.

(4) E törvény 17. §-ával megállapított, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 4. §-a (3) bekezdésének d) pontjában, valamint az 5. §-a (3) bekezdésének e) pontjában hivatkozott 13. számú mellékletben foglaltakat 2001. január 1-jétől kell alkalmazni.

(5) A 19. § (3) bekezdésének rendelkezéseit az e törvény hatálybalépésének időpontjában jogerősen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. Az e törvény hatálybalépése előtt jogerős határozattal már elbírált ügyekben a hozzátartozó 2000. június 30-ig benyújtott kérelmére a 19. § (3) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazásával a hozzátartozói nyugellátást az ellátás kezdő időpontjától módosítani kell, ha a jogszerző egyéni számlájáról az ellátásra jogosult hozzátartozót megillető, vagy már felvett összeg az említett időpontig a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz átutalásra (befizetésre) is kerül. A 19. § (5) és (9) bekezdése rendelkezéseit az 1999. december 31-e után érvényesítendő követelésekre, valamint a már korábban érvényesített követelés alapján az 1999. december 31-e után teljesítendő befizetésekre kell alkalmazni.

(6) * 

(7) A járulékokkal kapcsolatosan 2000. február 1-jét megelőzően keletkezett tartozásokra 2000. február 1-je után teljesített befizetésekből és a tartozás fejében átvett vagyonból, valamint a túlfizetésből az E. Alapot 43%, az Ny. Alapot 57% illeti meg, illetve terheli. Az állami adóhatóság a 2000. február 1-jén nyilvántartott járuléktartozást vagy járulék túlfizetést a meghatározott arányok szerint átvezeti a munkáltatói nyugdíjbiztosítási és a munkáltatói egészségbiztosítási járulék-nemekre. A járulékfizetésre kötelezett is ezen arányok szerint teljesíti a befizetést a munkáltatói nyugdíjbiztosítási és a munkáltatói egészségbiztosítási járulék-számlákra, az adóhatóság pedig ezen számlákat terheli a túlfizetéssel a meghatározott arányban.

(8) A fővárosi és megyei egészségbiztosítási pénztárak által 2000. január 1-je előtt kötött szerződések tekintetében jogutód az Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

(9) A 8. § (1) bekezdésben foglalt pályáztatási kötelezettség nem érinti az irányított betegellátási modellkísérletben 1999-ben finanszírozási szerződéssel rendelkező szervezőket, esetükben az ellátás szervezése, a modellkísérletben való részvétel a 2000. évben folyamatos.

(10) * 

(11) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Ebtv. 9. §-ában az „illetőleg igazgatási szervével (a továbbiakban együtt: OEP)” szövegrész helyébe „(a továbbiakban: OEP)” szövegrész, a 27. §-ának (1) bekezdésében „az OEP” szövegrész helyébe „a megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztár (a továbbiakban: MEP)” szövegrész, a 27. §-ának (2) bekezdésében az „OEP” (szövegrész helyébe a „MEP” szövegrész, továbbá 29. §-ának (3) bekezdésében a „megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztárnál (a továbbiakban: MEP)” szövegrész helyébe a „MEP-nél” szövegrész, valamint 36. §-ában „Az OEP” szövegrész helyébe „A MEP” szövegrész lép.

(12) Az e törvény 20. § (2) bekezdésével módosított 1991. évi IV. törvény 39. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott korengedményes nyugdíjak fedezetére befizetett összegek és a folyó évi kiadások különbözetének finanszírozása először a 2000. évi költségvetés zárszámadásakor jelentkezik.

1. számú melléklet az 1999. évi CIX. törvényhez * 

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Millió forintban
Funk-
ció-
cso-
port
finan-
szíro-
zási
módCím


Al-
cím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
számBEVÉTELEK (előirányzat neve)


2000. évi
előirányzat
1 Társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 733 898,3
F06.c 1 Társadalombiztosítási járulékbevételek 1 085 517,7
F06.c 2 Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék bevétel 246 169,0
1 Biztosított által fizetett nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (2% nélkül) 222 219,0
2 Magán-nyugdíjpénztári tag által fizetett nyugdíjjárulék (2%) 23 950,0
F06.c 3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai
1 Rokkantsági transzfer
2 Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 36 267,8
F06.c 1 Baleseti járulék 559,0
F06c 2 Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei 1 091,9
F06.c 4 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 13 382,0
F06.c 5 Közteherjegy után befolyt járulék 94,9
F06.c 8 Sorkatonai szolgálatot teljesítők után fizetett járulék 2 080,0
9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás 19 060,0
F06.b 1 Honvédelmi Minisztérium fejezetből 8 920,0
F06.b 2 Belügyminisztérium fejezetből 7 910,0
F06.b 3 Igazságügyi Minisztérium fejezetből 1 370,0
F06.b 4 Pénzügyminisztérium fejezetből 430,0
F06.b 5 Miniszterelnökség fejezetből 430,0
F06.c 10 Egyházi személyek után fizetett nyugdíjjárulék és nyugdíjbiztosítási járulék
F06.c 4 Egészségügyi hozzájárulás 178 628,8
F06.c 5 Késedelmi pótlék, bírság 7 500,0
Járulékbevételek, hozzájárulások összesen 1 554 083,3
6 Központi költségvetési hozzájárulások 172 816,0
F05.e 1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 900,0
F05.e 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 2 900,0
F05.e 3 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés 17 000,0
F06.c 4 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás 69 074,0
F06.c 5 Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás
F05.e 6 Központi költségvetésből pénzeszközátadás 46 642,0
F06.e 8 GYED-folyósítás kiadásainak térítése a központi költségvetésből 36 300,0
7 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 6 999,0
F05.e 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 350,0
F05.e 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 2 444,0
F06.c 3 Kifizetések megtérítése és egyéb bevételek 3 725,0
F05.a 4 Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszk. visszatérülése (1996. évi CXX. tv.) 100,0
F05.a 5 Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő támogatás visszatérítése [1997. évi CLIII. tv. 11. § (6) bek.] 380,0
F05.e 7 Gyógyszertámogatás visszatérítése
3 Működési célú bevételek 2 817,0
F06.c 1 Központi hivatali szervek 2 711,3
1 Működési bevételek 2 711,3
1 Központi költségvetés működési célú térítése 2 410,0
2 Működési költségtérítés államháztartáson kívülről 65,0
3 Egyéb működési bevétel 236,3
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek
F06.c 2 Igazgatási szervek 105,7
1 Működési bevételek 105,7
1 Központi költségvetés működési célú térítése
2 Működési költségtérítés államháztartáson kívülről 37,0
3 Egyéb működési bevétel 68,7
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek
F06.c 3 Központi hivatali szervek által kezelt előirányzatok
5 Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek 12 375,7
F01.b 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek 12 375,7
1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel
2 Egyéb vagyonértékesítésből (ingyenes vagyonjuttatás stb.) származó bevétel 12 375,7
3 Vagyongazdálkodás hozambevételei
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1 749 091,0
Millió forintban
Funk-
ció-
cso-
port
finan-
szíro-
zási
módCím


Al-
cím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
számKIADÁSOK (előirányzat neve)


2000. évi
előirányzat
2 Társadalombiztosítási ellátások kiadásai 1 755 709,7
1 Nyugellátások 1 096 942,0
F06.b 1 Öregségi nyugdíj 669 118,0
2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 283 870,0
F06.b 1 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport) 18 962,0
F06.b 2 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) 111 679,0
F06.a 3 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport) 30 709,0
F06.a 4 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) 120 874,0
F06.b 5 Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)
F06.b 6 Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)
F06.a 7 Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)
F06.a 8 Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) 1 646,0
F06.b 3 Hozzátartozói nyugellátás 142 974,0
F06.b 4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 980,0
1 Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás 600,0
2 Egyszeri szociális segély 380,0
2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 98 542,0
F06.a 1 Terhességi-gyermekágyi segély 7 053,0
F06.a 2 Táppénz 50 731,0
1 Táppénz 45 151,0
2 Gyermekápolási táppénz 2 080,0
3 Baleseti táppénz 3 500,0
F06.g 3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 169,0
1 Külföldi gyógykezelés 478,0
2 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 128,0
3 Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások 191,0
4 Méltányossági támogatások 372,0
F06.c 4 Kártérítési járadék 1 059,0
F06.c 5 Baleseti járadék 2 230,0
F06.e 6 GYED-folyósítás kiadásai 36 300,0
3 Természetbeni ellátások 554 963,4
1 Gyógyító-megelőző ellátás 373 745,4
F05.b 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 36 742,0
F05.c 2 Védőnői szolg., anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 8 638,0
F05.c 3 Fogászati ellátás 10 411,0
F05.a 4 Gondozóintézeti gondozás 7 662,0
F05.a 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 3 687,0
F05.c 6 Járóbeteg-szakellátás 51 757,0
F05.a 7 CT, MRI 7 270,0
F05.c 8 Művesekezelés 10 143,0
F05.e 9 Házi szakápolás 1 324,0
F05.a 10 Fekvőbeteg-szakellátás 219 268,0
F05.e 11 Működési költségelőleg 360,4
F05.e 12 Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások céltartaléka 600,0
F05.e 13 Célelőirányzatok 941,0
14 Egyszeri keresetkiegészítés 14942,0
F05.e 2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 2 400,0
F05.e 3 Anyatejellátás 203,0
F05.e 4 Gyógyszertámogatás 152 000,0
F05.e 5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 23 951,0
F06.g 6 Utazási költségtérítés 2 664,0
4 Egyéb kiadások 5 262,3
F06.c 4 Egyéb kiadások 5 262,3
1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 500,0
2 Postaköltségek és egyéb kiadások 4 762,3
4 Működésre fordított kiadások 33 477,3
F06.c 1 Központi hivatali szervek 16 914,5
1 Működési kiadások 16 502,6
1 Személyi juttatások 7 692,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 057,0
3 Dologi kiadások 5 691,8
4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,0
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 Kamatfizetések
2 Felhalmozási kiadások 411,9
1 Intézményi beruházási kiadások 355,0
2 Felújítás 56,9
3 Felhalmozási célú támogatások, kiadások
F06.c 2 Igazgatási szervek 11 933,7
1 Működési kiadások 11 358,7
1 Személyi juttatások 6 101,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 362,6
3 Dologi kiadások 2 894,6
4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 Kamatfizetések
2 Felhalmozási kiadások 575,0
1 Intézményi beruházási kiadások 275,0
2 Felújítás 300,0
3 Felhalmozási célú támogatások, kiadások
F06.c 3 Központi hivatali szervek által kezelt előirányzatok 4 629,1
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 4 379,1
1 Világbanki kölcsön kamat és tőketörlesztése 890,0
2 Fejlesztési kiadások 3 489,1
9 EU csatlakozás felkészülési kiadása 250,0
6 Vagyongazdálkodás kiadásai 2 215,0
F01.b 1 Az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai 2 215,0
1 Felújítás
2 Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 335,0
3 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 1 880,0
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK KIADÁSAI ÖSSZESEN 1 791 402,0
EGYENLEG -42 311,0
GFS EGYENLEG -42 311,0

2. számú melléklet az 1999. évi CIX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Millió forintban
Funk-
ció-
cso-
port
finan-
szíro-
zási
módCím


Al-
cím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
számBEVÉTELEK (előirányzat neve)


2000. évi
előirányzat
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 982 604,0
F06.c 1 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 708 694,0
F06.c 2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 160 980,0
1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék (2% nélkül) 137 030,0
2 Magán-nyugdíjpénztári tag által fizetett nyugdíjjárulék (2%) 23 950,0
F06.c 3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai
1 Rokkantsági transzfer
2 Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 20 168,0
F06.c 2 Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei 543,0
F06.c 5 Közteherjegy után befolyt járulék 55,0
F06.c 8 Sorkatonai szolgálatot teljesítők utáni nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék 1 520,0
9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás 18 050,0
F06.b 1 Honvédelmi Minisztérium fejezetből 8 720,0
F06.b 2 Belügyminisztérium fejezetből 7 240,0
F06.b 3 Igazságügyi Minisztérium fejezetből 1 260,0
F06.b 4 Pénzügyminisztérium fejezetből 410,0
F06.b 5 Miniszterelnökség fejezetből 420,0
F06.c 10 Egyházi személyek után fizetett nyugdíjjárulék és nyugdíjbiztosítási járulék
F06.c 5 Késedelmi pótlék, bírság 4 311,0
Járulékbevételek, hozzájárulások összesen: 894 153,0
6 Központi költségvetési hozzájárulások 86 074,0
F06.e 3 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés 17 000,0
F06.c 4 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás 69 074,0
F06.c 5 Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás 0,0
7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 2 377,0
F06.c 3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 2 377,0
3 Működési célú bevételek 1 017,0
F06.c 1 Központi hivatali szerv 930,0
1 Működési bevételek 930,0
1 Működési költségtérítés államháztartáson belülről 860,0
2 Működési költségtérítés államháztartáson kívülről 65,0
3 Egyéb működési bevétel 5,0
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek
F06.c 2 Igazgatási szervek 87,0
1 Működési bevételek 87,0
1 Működési költségtérítés államháztartáson belülről
2 Működési költségtérítés államháztartáson kívülről 37,0
3 Egyéb működési bevétel 50,0
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek
F06.c 3 Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok
5 Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek 8 787,0
F01.b 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek 8 787,0
1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel
2 Egyéb vagyonértékesítésből (ingyenes vagyonjuttatás stb.) származó bevétel 8 787,0
3 Vagyongazdálkodás hozambevételei
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEVÉTELEI ÖSSZESEN 992 408,0
Millió forintban
Funk-
ció-
cso-
port
finan-
szíro-
zási
módCím


Al-
cím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
számKIADÁSOK (előirányzat neve)


2000. évi
előirányzat
2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 974 000,0
1 Nyugellátások 970 261,0
F06.b 1 Öregségi nyugdíj 669 118,0
2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 161 350,0
F06.b 1 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport) 18 962,0
F06.b 2 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) 111 679,0
F06.a 3 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport) 30 709,0
F06.b 5 Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)
F06.b 6 Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)
F06.a 7 Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)
F06.b 3 Hozzátartozói nyugellátás 138 813,0
F06.b 4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 980,0
1 Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás 600,0
2 Egyszeri szociális segély 380,0
4 Egyéb kiadások 3 739,0
F06.c 4 Egyéb kiadások 3 739,0
2 Postaköltségek és egyéb kiadások 3 739,0
4 Működésre fordított kiadások 16 818,0
F06.c 1 Központi hivatali szerv 3 152,2
1 Működési kiadások 2 997,2
1 Személyi juttatások 977,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 341,7
3 Dologi kiadások 1 663,0
4 Egyéb működési célú támogatások és kiadások 15,0
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 Kamatfizetések
2 Felhalmozási kiadások 155,0
1 Intézményi beruházási kiadások 155,0
2 Felújítás
3 Felhalmozási célú támogatások, kiadások
F06.c 2 Igazgatási szervek 10 611,7
1 Működési kiadások 10 036,7
1 Személyi juttatások 5 302,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 044,9
3 Dologi kiadások 2 689,2
4 Egyéb működési célú támogatások és kiadások
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 Kamatfizetések
2 Felhalmozási kiadások 575,0
1 Intézményi beruházási kiadások 275,0
2 Felújítás 300,0
3 Felhalmozási célú támogatások, kiadások
F06.c 3 Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok 3 054,1
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 929,1
1 Világbanki kölcsön kamat és tőketörlesztése 340,0
2 Fejlesztési kiadások 2 589,1
9 EU csatlakozás felkészülési kiadása 125,0
6 Vagyongazdálkodás kiadásai 1 590,0
F01.b 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai 1 590,0
1 Felújítás
2 Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 240,0
3 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 1 350,0
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KIADÁSAI ÖSSZESEN 992 408,0
EGYENLEG 0,0
GFS EGYENLEG 0,0

3. számú melléklet az 1999. évi CIX. törvényhez * 

Az Egészségbiztosítási Alap 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Millió forintban
Funk-
ció-
cso-
port
finan-
szíro-
zási
módCím


Al-
cím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
számBEVÉTELEK (előirányzat neve)


2000. évi előirányzat
1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 751 294,3
F06.c 1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 376 823,7
F06.c 2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 85 189,0
1 Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék 85 189,0
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 16 099,8
F06.c 1 Baleseti járulék 559,0
F06.c 2 Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei 548,9
F06.c 4 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 13 382,0
F06.c 5 Közteherjegy után befolyt járulék 39,9
F06.c 8 Sorkatonai szolgálatot teljesítők után fizetett egészségbiztosítási járulék 560,0
9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás 1 010,0
F06.b 1 Honvédelmi Minisztérium fejezetből 200,0
F06.b 2 Belügyminisztérium fejezetből 670,0
F06.b 3 Igazságügyi Minisztérium fejezetből 110,0
F06.b 4 Pénzügyminisztérium fejezetből 20,0
F06.b 5 Miniszterelnökség fejezetből 10,0
F06.c 4 Egészségügyi hozzájárulás 178 628,8
F06.c 5 Késedelmi pótlék, bírság 3 189,0
Járulékbevételek, hozzájárulások összesen 659 930,3
6 Központi költségvetési hozzájárulások 86 742,0
F05.e 1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 900,0
F05.e 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos közp. költségvetési hozzájárulás 2 900,0
F05.e 6 Központi költségvetésből pénzeszközátadás 46 642,0
F06.e 8 GYED-folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből 36 300,0
7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 4 622,0
F05.e 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 350,0
F05.e 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 2 444,0
F06.c 3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 1 348,0
F05.a 4 Kórházi részl. adósságrendezésre átadott pénzeszk. visszatérülése (1996. évi CXX. tv.) 100,0
F05.a 5 Önkorm. kórházak csődjével összefüggő tám. visszatérítés [1997. évi CLIII. tv. 11. § (6) bek.] 380,0
F05.e 7 Gyógyszertámogatás visszatérítése
3 Működési célú bevételek 1 800,0
F06.c 1 Központi hivatali szerv 1 781,3
1 Működési bevételek 1 781,3
1 Működési költségtérítés államháztartáson belül 1 550,0
2 Működési költségtérítés államháztartáson kívül
3 Egyéb működési bevétel 231,3
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek
F06.c 2 Igazgatási szervek 18,7
1 Működési bevételek 18,7
1 Működési költségtérítés államháztartáson belülről
2 Működési költségtérítés államháztartáson kívülről
3 Egyéb működési bevétel 18,7
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek
F06.c 3 Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok
5 Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek 3 588,7
F01.b 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek 3 588,7
1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel
2 Egyéb vagyonértékesítésből (ingyenes vagyonjuttatás stb.) származó bevétel 3 588,7
3 Vagyongazdálkodás hozambevételei
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP BEVÉTELEI ÖSSZESEN 756 683,0
Millió forintban
Funk-
ció-
cso-
port
finan-
szíro-
zási
módCím


Al-
cím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
számKIADÁSOK (előirányzat neve)


2000. évi
előirányzat
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 781 709,7
1 Nyugellátások 126 681,0
F06.a 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 122 520,0
4 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) 120 874,0
8 Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) 1 646,0
F06.b 3 Hozzátartozói nyugellátás 4 161,0
2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 98 542,0
F06.a 1 Terhességi-gyermekágyi segély 7 053,0
F06.a 2 Táppénz 50 731,0
1 Táppénz 45 151,0
2 Gyermekápolási táppénz 2 080,0
3 Baleseti táppénz 3 500,0
F06.g 3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 169,0
1 Külföldi gyógykezelés 478,0
2 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 128,0
3 Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások 191,0
4 Méltányossági támogatások 372,0
F06.c 4 Kártérítési járadék 1 059,0
F06.c 5 Baleseti járadék 2 230,0
F06.e 6 GYED-folyósítás kiadásai 36 300,0
3 Természetbeni ellátások 554 963,4
1 Gyógyító-megelőző ellátás 373 745,4
F05.b 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 36 742,0
F05.c 2 Védőnői szolg., anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 8 638,0
F05.c 3 Fogászati ellátás 10 411,0
F05.a 4 Gondozóintézeti gondozás 7 662,0
F05.a 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 3 687,0
F05.c 6 Járóbeteg-szakellátás 51 757,0
F05.a 7 CT, MRI 7 270,0
F05.c 8 Művesekezelés 10 143,0
F05.e 9 Házi szakápolás 1 324,0
F05.a 10 Fekvőbeteg-szakellátás 219 268,0
F05.e 11 Működési költségelőleg 360,4
F05.e 12 Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások céltartaléka 600,0
F05.e 13 Célelőirányzatok 941,0
14 Egyszeri keresetkiegészítés 14942,0
F05.e 2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 2 400,0
F05.e 3 Anyatejellátás 203,0
F05.e 4 Gyógyszertámogatás 152 000,0
F05.e 5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 23 951,0
F06.g 6 Utazási költségtérítés 2 664,0
4 Egyéb kiadások 1 523,3
F06.c 4 Egyéb kiadások 1 523,3
1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 500,0
2 Postaköltség és egyéb kiadások 1 023,3
4 Működésre fordított kiadások 16 659,3
F06.c 1 Központi hivatali szerv 13 762,3
1 Működési kiadások 13 505,4
1 Személyi juttatások 6 715,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 715,3
3 Dologi kiadások 4 028,8
4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 46,0
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 Kamatfizetések
2 Felhalmozási kiadások 256,9
1 Intézményi beruházási kiadások 200,0
2 Felújítás 56,9
3 Felhalmozási célú támogatások, kiadások
F06.c 2 Igazgatási szervek 1 322,0
1 Működési kiadások 1 322,0
1 Személyi juttatások 798,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 317,7
3 Dologi kiadások 205,4
4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 Kamatfizetések
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások
2 Felújítás
3 Felhalmozási célú támogatások, kiadások
F06.c 3 Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok 1 575,0
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 1 450,0
1 Világbanki kölcsön kamat- és tőketörlesztése 550,0
2 Fejlesztési kiadások 900,0
9 EU csatlakozás felkészülési kiadása 125,0
6 Vagyongazdálkodás kiadásai 625,0
F01.b 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai 625,0
1 Felújítás
2 Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 95,0
3 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 530,0
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KIADÁSAI ÖSSZESEN 798 994,0
EGYENLEG -42 311,0
GFS EGYENLEG -42 311,0

4. számú melléklet az 1999. évi CIX. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére