A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

115/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között Brazíliavárosban, 1997. április 3-án aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1999. év április 19. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között Brazíliavárosban, 1997. április 3-án aláírt légiközlekedési megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Légiközlekedési Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

a Chicagóban, 1944. december 7. napján aláírásra megnyitott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény részeseiként,

attól az óhajtól vezérelve, hogy a nemzetközi légiközlekedés fejlődését elősegítsék,

attól az óhajtól vezérelve, hogy Megállapodást kössenek a területeik közötti és azokon túli légi járatok létrehozása céljából

az alábbiakban állapodnak meg:

I. Cikk

Fogalommeghatározások

Jelen Megállapodás szempontjából, kivéve, ha a szöveg másként rendelkezik:

a) a „légügyi hatóságok” kifejezés a Magyar Köztársaság esetében a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot, Brazília esetében a Légügyi Minisztériumot, illetve mindkét esetben az említett hatóságok jelenlegi feladatainak ellátásával megbízott bármely személyt vagy szervet jelenti;

b) az „Egyezmény” kifejezés a Chicagóban, 1944. december 7. napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt jelenti, beleértve az Egyezmény 90. Cikke alapján elfogadott valamennyi Függeléket és az Egyezmény 90. és 94. Cikke alapján az Egyezmény vagy a Függelékek bármely módosítását, amennyiben ezen Függelékek és módosítások mindkét Szerződő Félre érvényesek;

c) a „Megállapodás” kifejezés a jelen Megállapodást, annak Függelékét és a Megállapodás vagy a Függelék bármely módosítását jelenti;

d) a „megállapodás szerinti járatok” kifejezés a meghatározott útvonalakon utasok, áruk és a postai küldemények külön-külön vagy együttesen történő szállítására üzemeltetett légi járatokat jelenti;

e) a „légi járatok”, „nemzetközi légi járatok”, „légiközlekedési vállalat” és „a nem-kereskedelmi célból történő leszállás” kifejezések az Egyezmény 96. Cikkében meghatározott jelentéssel bírnak;

f) a „kijelölt légiközlekedési vállalat” olyan légiközlekedési vállalatot jelent, amelyet a jelen Megállapodás 3. Cikkével összhangban jelöltek ki és engedélyeztek;

g) a „meghatározott útvonal” kifejezés a jelen Megállapodás Függelékében meghatározott útvonalak valamelyikét jelenti;

h) a „viteldíj” kifejezés a következő egyik vagy több meghatározást jelenti:

(i) bármely légiközlekedési vállalat által a légi járat során az utasok és poggyászaik szállításáért felszámított díjat, valamint a kiegészítő szolgáltatások díjait és feltételeit,

(ii) egy légiközlekedési vállalat által a légi járat során az áruk (kivéve a postai küldeményeket) fuvarozásáért felszámított díjat,

(iii) bármely ilyen díj, beleértve bármely ehhez kapcsolódó előnyt, elérhetőségét és alkalmazhatóságát szabályozó feltételt, és

(iv) egy légiközlekedési vállalat által egy ügynökség részére, az ügynökség által a légi járatokon való szállításra eladott repülőjegyekért és a teljesített légi fuvarlevelekért fizetett jutalék arányát;

i) a „terület” kifejezés egy állam vonatkozásában az Egyezmény 2. Cikkében meghatározott jelentéssel bír;

j) a „használati díj” kifejezés a légiközlekedési vállalatoknak a repülőterek, léginavigációs vagy repülésbiztonsági berendezések és szolgáltatások használatáért felszámított díjakat jelenti.

2. Cikk

Forgalmi jogok nyújtása

(1) Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek, a meghatározott útvonalakon nemzetközi légi járatok üzemeltetése céljából, a jelen Megállapodásban a következőkben meghatározásra kerülő jogokat. A Függelék vonatkozó rendelkezésével összhangban mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a meghatározott útvonalakon történő megállapodás szerinti légi járat üzemeltetése során:

a) joga van a másik Szerződő Fél területének leszállás nélküli átrepülésére;

b) joga van az adott területen nem-kereskedelmi célból leszállni;

c) joga van az adott területen, a meghatározott útvonalak pontjain, a másik Szerződő Fél területének pontjaira irányuló vagy onnan induló utasokat, poggyászt, árukat és postai küldeményeket külön-külön vagy együttesen felvenni és kirakni;

d) joga van harmadik országok területein, a meghatározott útvonalak pontjain, a másik Szerződő Fél területének pontjaira irányuló vagy onnan induló utasokat, poggyászt, árukat és postai küldeményeket külön-külön vagy együttesen felvenni és kirakni.

(2) Jelen Cikk (1) bekezdése egyetlen rendelkezése sem értelmezhető oly módon, mintha az az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának jogot adna arra, hogy a másik Szerződő Fél területén bér vagy díj ellenében utasokat, poggyászt, árukat és postai küldeményeket vegyen fel az adott Szerződő Fél területén lévő más pontra történő szállítás céljából.

3. Cikk

Kijelölés és engedélyezés

(1) Mindegyik Szerződő Félnek joga van a másik Szerződő Fél diplomáciai úton történő írásos értesítése mellett, a megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetésére egy légiközlekedési vállalatot vagy vállalatokat kijelölni.

(2) Az ilyen kijelölésre vonatkozó értesítés kézhezvételekor mindegyik Szerződő Fél légügyi hatóságai, jogszabályaikkal és rendelkezéseikkel összhangban, késedelem nélkül kiadják a másik Szerződő fél kijelölt légiközlekedési vállalatának vagy vállalatainak a megfelelő üzemeltetési engedélyeket a légi járatok üzemeltetésére.

(3) Mindegyik Szerződő Félnek joga van a jelen cikk (2) bekezdése szerinti üzemeltetési engedélyek kiadását megtagadni, vagy ezen engedélyeket a jelen Megállapodás 2. Cikkében meghatározott jogoknak a kijelölt légiközlekedési vállalat általi gyakorlását az általa szükségesnek ítélt feltételekhez kötni, ha nem igazolt, hogy a légiközlekedési vállalat vagy vállalatok tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy annak állampolgárai, illetve mindkettő kezében van.

(4) Az egyik Szerződő Fél légügyi hatóságai kérhetik a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalatot vagy vállalatokat annak igazolására, hogy az vagy azok képesek a hatóságok által a nemzetközi légi járatok üzemeltetésére a jogszabályokban és rendelkezésekben szokásosan előírt és ésszerűen alkalmazott feltételek teljesítésére.

(5) Amikor egy légiközlekedési vállalatot ilyen módon kijelöltek és engedélyeztek, megkezdheti a megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetését, feltéve, hogy a légiközlekedési vállalat betartja a jelen Megállapodás alkalmazandó rendelkezéseit.

(6) Mindegyik Szerződő Félnek joga van a másik Szerződő Fél diplomáciai úton történő írásos értesítése mellett, bármely légiközlekedési vállalat kijelölését visszavonni, és egy másikat kijelölni.

4. Cikk

Az engedély visszavonása és engedélyezése

(1) Mindegyik Szerződő Félnek joga van a jelen Megállapodás 2. Cikkében meghatározott jogok másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai általi üzemeltetésére vonatkozó engedélyek visszavonására és felfüggesztésére, vagy ezen jogok gyakorlását ideiglenesen vagy állandóan az általa szükségesnek ítélt feltételekhez kötni:

a) abban az esetben, ha a légiközlekedési vállalat vagy vállalatok nem tartják meg az adott Szerződő Fél jogszabályait és rendelkezéseit;

b) abban az esetben, ha nem igazolt, hogy a légiközlekedési vállalat vagy vállalatok tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy annak állampolgárai, illetve mindkettő kezében van;

c) abban az esetben, ha a légiközlekedési vállalat vagy vállalatok nem a jelen Megállapodásban előírt feltételekkel összhangban üzemelnek.

(2) Hacsak a jogszabályok és rendelkezések további be nem tartásának megakadályozása céljából a jelen cikk (1) bekezdése szerinti azonnali visszavonás vagy felfügesztés, illetve feltételek előírása nem szükséges, ezen jogok csak a másik Szerződő Fél légügyi hatóságaival folytatott konzultáció után gyakorolhatók.

5. Cikk

Jogszabályok és rendelkezések alkalmazása

(1) Az egyik Szerződő Félnek - a területére belépő, ott tartózkodó, illetve a területéről távozó, a nemzetközi légiforgalomban részt vevő légijárműre vagy ezen légijármű üzemeltetésére és repülésére az adott területen való tartózkodás során vonatkozó - jogszabályait és rendelkezéseit a nemzetiségre vonatkozó megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatára vagy vállalataira, és azokat a légiközlekedési vállalatoknak az első Szerződő Fél területére történő belépéskor, távozáskor és ott-tartózkodáskor be kell tartaniuk.

(2) Az egyik Szerződő Félnek a területére történő belépés, ott-tartózkodás vagy távozás során a légijárművön lévő utasokra, személyzetre, árukra vagy postára, valamint a belépésre, vámkezelésre, tranzitra, bevándorlásra, útlevelekre, vámokra és karanténra vonatkozó jogszabályait és rendelkezéseit az első Szerződő Fél területére való belépéskor, távozáskor vagy ott-tartózkodáskor a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának vagy vállalatainak, azok személyzetének, az utasoknak, áruknak vagy postának be kell tartaniuk, illetve azokra vonatkozóan be kell tartani.

(3) Egyik Szerződő Fél sem biztosít kedvezőbb bánásmódot saját légiközlekedési vállalatának vagy más légiközlekedési vállalatnak a jelen cikk (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendelkezések alkalmazása során a másik Szerződő Fél hasonló nemzetközi légifuvarozásban részt vevő légiközlekedési vállalatával szemben.

6. Cikk

Bizonyítványok és engedélyek

(1) Az egyik Szerződő Fél által kiadott vagy érvényesített és érvényben lévő légialkalmassági bizonyítványokat, szakszolgálati engedélyeket és jogosítványokat a másik Szerződő Fél a megállapodás szerinti légi járatok meghatározott útvonalakon történő üzemeltetése szempontjából érvényesnek ismeri el, feltéve, hogy a bizonyítványok vagy engedélyek az Egyezmény által meghatározott követelményeknek megfelelően és azokkal összhangban kerültek kiadásra vagy érvényesítésre. Mindazonáltal mindegyik Szerződő Fél fenntartja a jogot, hogy a területe feletti átrepülés szempontjából ne ismerje el érvényesnek a másik Szerződő Fél által a saját állampolgárai számára kiadott szakszolgálati engedélyeket és jogosítványokat.

(2) Amennyiben a jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott bizonyítványokat vagy jogosítványokat az Egyezményben meghatározott követelményektől eltérő előírások szernit adták ki vagy érvényesítették, és ha ezeket az eltéréseket a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez benyújtották, a másik Szerződő Fél légiközlekedési hatóságai a jelen Megállapodás 14. Cikkével összhangban konzultációkat kérhetnek annak igazolására, hogy a kérdéses előírások kielégítőek-e számukra.

(3) Amennyiben az ilyen konzultációkat követően az egyik Szerződő Fél azt állapítja meg, hogy a másik Szerződő Fél ezeken a területeken ténylegesen nem tartja meg és nem alkalmazza azokat a biztonsági előírásokat és követelményeket, amelyek az Egyezmény alapján megállapított minimális előírásokkal legalább azonosak, a másik Szerződő Felet értesíti ezekről a tényekről és a minimális előírásoknak történő megfeleléshez szükséges intézkedésekről, és a másik Szerződő Fél megteszi a megfelelő korrekciós intézkedést. Abban az esetben, ha a másik Szerződő Fél ésszerű időn belül nem teszi meg ezeket a megfelelő intézkedéseket, a jelen Megállapodás 4. Cikke rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. Cikk

A repülés védelme

(1) A Szerződő Felek, összhangban a nemzetközi jog által biztosított jogaikkal és kötelezettségeikkel, megerősítik azon egymással szembeni elkötelezettségüket, hogy a polgári légiközlekedés biztonságának jogellenes cselekményektől való megvédése a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződő Felek, a nemzetközi jog által biztosított jogaik és kötelezettségeik korlátozása nélkül, összhangban járnak el a Tokióban, 1963. szeptember 14-én aláírt, A légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló egyezmény, a Hágában, 1970. december 16-án aláírt, A légijárművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről szóló egyezmény, a Montrealban, 1971. december 23-án aláírt, A polgári légiközlekedés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló egyezmény vagy más, a légiközlekedés biztonságára vonatkozó egyezmény - amelynek mindkét Szerződő Fél tagja - rendelkezéseivel.

(2) A Szerződő Felek, felkérés esetén, minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a légijárművek jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekmények megakadályozása és más, a légijármű, annak utasai és személyzete, a repülőterek és a léginavigációs berendezések, valamint bármely más, a polgári légiközlekedés biztonsága ellen irányuló fenyegetés megakadályozása érdekében.

(3) A Szerződő Felek, egymással fenntartott kapcsolataikban, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított és az Egyezmény Függelékeiben megnevezett, a légiközlekedés biztonságára vonatkozó rendelkezésekkel összhangban járnak el - olyan mértékben, ahogy ezek a biztonsági rendelkezések a Szerződő Felekre vonatkoznak -, valamint megkívánják, hogy a területükön nyilvántartott légijárművek üzemeltetői, illetve azok a légijármű-üzemeltetők, akiknek fő üzleti telephelye vagy állandó lakóhelye területükön van, valamint a területükön lévő repülőterek üzemeltetői ezen repülésbiztonsági előírásoknak megfelelően járjanak el.

(4) Mindegyik Szerződő Fél egyetért azzal, hogy a fenti (3) bekezdésben meghatározott, a légiközlekedés védelmére a másik Szerződő Félnek a területére történő belépéskor, távozáskor és ott-tartózkodáskor vonatkozó előírásainak betartását megkövetelik a légijármű üzemeltetőktől. Mindegyik Szerződő Fél biztosítja a megfelelő intézkedések hatékony megtételét a légijármű védelmére, valamint az utasok, a személyzet, a kézipoggyászok, csomagok, áruk és légijármű-készletek beszállást, illetve berakodást megelőző és annak során történő átvizsgálása érdekében. Mindegyik Szerződő Fél kedvezően bírálja el a másik Szerződő Félnek egy adott veszély legyőzéséhez ésszerűen szükséges különleges biztonsági intézkedésekre vonatkozó kérését.

(5) A légijármű jogellenes hatalomba kerítésére, illetve ennek veszélye fennállása esetén, vagy más, a légijármű, annak utasai és személyzete, a repülőterek vagy a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények esetén, a Szerződő Felek segítséget nyújtanak egymásnak a kommunikáció és más - az ilyen cselekmény vagy ennek veszélye gyors és biztonságos megszüntetéséhez szükséges - megfelelő intézkedések megtételével.

8. Cikk

Mentesség illetékek és adók alól

(1) Viszonosság alapján mindegyik Szerződő Fél, a nemzeti törvényeivel összhangban, mentességet biztosít a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a légijárművekre, az üzemanyagra, a kenőolajokra, a műszaki fogyóeszközökre, a pótalkatrészekre, beleértve a hajtóműveket, a légijármű szokásos felszereléseire, a légijármű készleteire, beleértve az utasok ellátására szolgáló szeszes italokat és dohányárut vagy egyéb, a repülés során az utasok részére korlátozott mennyiségben történő értékesítésre szánt cikkeket, vagy egyéb, kizárólag a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat légijárművének üzemeltetésével vagy kiszolgálásával kapcsolatban való felhasználásra szánt cikkekre - mint nyomtatott jegytömbök, légi fuvarlevelek, bármilyen nyomtatvány, amelyre a vállalat logoját rányomtatták és az adott légiközlekedési vállalat díjmentesen terjesztett információs anyagok - alkalmazott beviteli korlátozások, vámok, illetékek, adók, vizsgálati díjak és más nemzeti illetékek és díjak alól.

(2) A jelen cikkben biztosított mentességek vonatkoznak a jelen cikk 1. bekezdésében meghatározott tételekre, amelyeket

a) az egyik Szerződő Fél területére a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata visz, vagy annak nevében viszik be;

b) az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalat légijárművének fedélzetén tartanak a másik Szerződő Fél területére történő belépéskor vagy távozáskor;

c) az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata légijárművének fedélzetére a másik Szerződő Fél területén visznek fel, és kizárólag a megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetésére szánnak.

(3) A jelen cikk 1. pontjában említett mentességben részesített termékek az adott Szerződő Fél területén nem idegeníthetők el, és/vagy nem értékesítők.

(4) A légijármű szokásos felszerelései, valamint valamelyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata légijárműve fedélzetén szokásosan tartott anyagok és készletek a másik Szerződő Fél területén csak az adott terület vámhatóságainak jóváhagyásával rakhatók ki. Ebben az esetben ezek az említett hatóságok felügyelete alá helyezhetők arra az időre, amíg azokat újból kiviszik, vagy azokról a vámrendelkezésekkel összhangban másként rendelkeznek.

(5) A Szerződő Felek engedélyezik a légiközlekedési vállalatok között légijármű felszereléseinek, biztonsági berendezéseknek, valamint pótalkatrészeknek vámmentes kölcsönadását abban az esetben, ha azokat a normál nemzetközi légiforgalmi szolgáltatások nyújtásához használják. Ilyenkor ezek ellenőrzése a szóban forgó felszerelések és pótalkatrészek műszakilag és minőségileg azonos visszaszolgáltatásának biztosítására szorítkozik, és a kölcsönadás egyetlen esetben sem ölthet haszonszerzési jelleget.

(6) Az egyik Szerződő Fél területén közvetlen tranzitban áthaladó és a repülőtér erre a célra kijelölt területét el nem hagyó utasok, poggyászok és áruk legfeljebb egyszerűsített ellenőrzésnek vethetők alá, kivéve az erőszakos cselekmények, a polgári légiközlekedés és a repülésbiztonság elleni jogellenes cselekmények gyanúja esetén. A közvetlen tranzitban áthaladó poggyászok és áruk vámmentességet élveznek.

9. Cikk

Kapacitás

(1) A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai tisztességes és egyenlő lehetőségeket élveznek a megállapodás szerinti légi járatoknak a meghatározott útvonalakon történő üzemeltetésére.

(2) A megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetése során mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának figyelembe kell vennie a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának érdekeit, hogy az utóbbi légiközlekedési vállalat ugyanazon az útvonalon vagy annak egy szakaszán üzemeltetett járatát indokolatlanul ne zavarják.

(3) A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai által üzemeltetett légi járatoknak igazodniuk kell a meghatározott útvonalak szállítási igényeihez, és elsődleges céljuk kell hogy legyen az olyan kapacitás biztosítása, amely ésszerű terhelési tényező mellett megfelel a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél területéről kiinduló vagy oda irányuló utas- és áruszállítás, beleértve a postaküldeményeket, iránt meglévő és ésszerűen előrebecsült igényeinek. Azon utasok és áruk, beleértve a postai küldeményeket, szállítása során, amelyeket a meghatározott útvonalon, de nem a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél területén visznek a fedélzetre és raknak ki, biztosítani kell, hogy az általános feltételekkel összhangban a kapacitás igazodjon:

a) a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél területéről kiinduló és oda irányuló szállítási igényekhez;

b) azon régió szállítási igényeihez, amelyen a megállapodás szerinti légi járat keresztülhalad, figyelembe véve a helyi és regionális légi járatokat;

c) a légiközlekedési vállalat üzemeléséből felmerülő igényekhez.

(4) A meghatározott útvonalakon nyújtandó kapacitás felső határát a Szerződő Felek légiközlekedési hatóságai időről időre közösen határozzák meg.

(5) Mindegyik légiközlekedési vállalat jóváhagyás céljából benyújtja menetrendjét a másik Szerződő Fél légügyi hatóságához legalább negyvenöt (45) nappal tervezett bevezetését megelőzően, feltételezve, hogy az megfelel a jelen Megállapodás feltételeinek.

10. Cikk

Viteldíjak

(1) A Szerződő Felek területei közötti megállapodás szerinti légi járatok során végzett szállításokért felszámított viteldíjakat ésszerű szinten kell megállapítani, kellő figyelemmel minden meghatározó tényezőre, beleértve az igénybevevők érdekeit, az üzemeltetési költségeket, az ésszerű profitot, a járat jellemzőit, valamint, ha alkalmasnak tekintik, más légiközlekedési vállalatoknak ugyanazon útvonal egészén vagy egy szakaszán felszámított viteldíjait.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott viteldíjakról, lehetőség szerint, a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai állapodnak meg. Hacsak a jelen cikk (4) bekezdése alkalmazása során másként nem határoznak, mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalat csak a saját légügyi hatóságának köteles a megállapított viteldíjak igazolására és indoklására.

(3) Az így megállapított viteldíjakat jóváhagyásra be kell nyújtani a Szerződő Felek légügyi hatóságaihoz legalább hatvan (60) nappal tervezett bevezetésük előtt. Egyedi esetekben a határidő, az említett hatóságok megállapodásának függvényében, lerövidíthető. A viteldíjakra vonatkozó kérelem kézhezvételekor a légügyi hatóságok a viteldíjakat késedelem nélkül elbírálják. Az egyik légügyi hatóság értesítheti a másik légügyi hatóságot, hogy a viteldíj tervezett bevezetését elhalasztják.

(4) Amennyiben a kézhezvételtől számított harminc (30) napon belül az egyik Szerződő Fél légiközlekedési hatóságai nem tájékoztatják a másik Szerződő Fél légiközlekedési hatóságait arról, hogy a hozzájuk benyújtott viteldíjjal nem értenek egyet, a viteldíjat elfogadottnak kell tekinteni, és az a tervezetben megjelölt időpontban érvényessé válik. Abban az esetben, ha a légiközlekedési hatóságok a viteldíjra vonatkozóan rövidebb benyújtási határidőről állapodnak meg, arról is megegyezhetnek, hogy az egyet nem értésről szóló értesítés határidejét kevesebb mint harminc (30) napban állapítsák meg.

(5) Ha egy viteldíj a jelen cikk (2) bekezdésével összhangban nem állapítható meg, vagy ha a jelen cikk (3) bekezdésével összhangban alkalmazott időszak alatt a viteldíjjal való egyet nem értésről adnak tájékoztatást, a Szerződő Felek légügyi hatóságai kísérlik meg együtt meghatározni a viteldíjat. A légügyi hatóságok közötti konzultációkat a jelen Megállapodás 14. Cikkével összhangban kell megtartani.

(6) Ha a légügyi hatóságok nem értenek egyet a jelen cikk (3) bekezdése szerint hozzájuk benyújtott valamely viteldíjjal, vagy a jelen cikk (4) bekezdése szerint nem tudnak meghatározni valamely viteldíjat, a vitát a jelen Megállapodás 17. Cikke rendelkezéseivel összhangban kell rendezni.

(7) a) Egyetlen viteldíj sem léphet érvénybe, ha azzal valamelyik Szerződő Fél légügyi hatósága nem ért egyet, kivéve a jelen Megállapodás e cikke vagy 17. Cikke rendelkezése alapján.

b) Amikor a viteldíjakat a jelen cikk rendelkezéseivel összhangban megállapították, ezek a viteldíjak addig maradnak érvényben, amíg a jelen Megállapodás e cikke vagy 17. Cikke alapján új viteldíjakat nem állapítanak meg.

(8) Ha az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága elégedetlenné válik valamely megállapított viteldíjjal, erről értesíti a másik Szerződő Fél légügyi hatóságát és a kijelölt légiközlekedési vállalatok, amennyiben szükséges, megkísérelnek megállapodásra jutni. Ha az értesítés kézhezvétele utáni kilencven (90) napon belül a jelen cikk (2)-(3) bekezdése rendelkezéseivel összhangban új viteldíjat nem tudnak megállapítani, a jelen cikk (4)-(5) bekezdésében meghatározott eljárást kell alkalmazni.

(9) A légügyi hatóságok törekednek annak biztosítására, hogy a felszámított és beszedett viteldíjak megegyezzenek a légügyi hatóságok által elfogadott viteldíjakkal.

11. Cikk

Kereskedelmi tevékenység

(1) Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata, a másik Szerződő Félnek a belépésre, tartózkodásra és munkavállalásra vonatkozó jogszabályaival és rendelkezéseivel összhangban, vezetői, értékesítési, műszaki, üzemeltetési és egyéb, a megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetéséhez szükséges speciális személyzetet vihet be és tarthat alkalmazásban a másik Szerződő Fél területén.

(2) Mindegyik Szerződő Fél biztosítja a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a jogot, hogy területén a légiközlekedés értékesítésében közvetlenül, vagy belátása szerint ügynökein keresztül részt vegyen. Mindegyik légiközlekedési vállalatnak joga van szolgáltatásait értékesíteni, és ezeket a szolgáltatásokat az adott ország pénznemében vagy a nemzeti jogszabályok és rendelkezések szerint más országok szabadon konvertálható pénznemében bármely személy szabadon megvásárolhatja.

12. Cikk

Bevételek átváltása és átutalása

(1) Mindegyik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatának joga van, kívánsága szerint, a helyi kiadásokon felül szerzett bevételeit átváltani és saját országába átutalni.

(2) A bevételek átváltását és átutalását korlátozás nélkül engedélyezni kell a folyó fizetésekre az átváltás és átutalás kérésének időpontjában érvényes átváltási árfolyamon, és azokra semmilyen adminisztratív vagy átváltáshoz kapcsolódó díjat sem számítanak fel, kivéve az átváltás és átutalás végrehajtásáért a bankok által szokásosan beszedett díjakat.

(3) A jelen cikk rendelkezései nem tekinthetők úgy, mintha a kijelölt légiközlekedési vállalatok mentesülnének a rájuk vonatkozó adók, díjak és hozzájárulások megfizetése alól.

13. Cikk

Használati díjak

(1) Egyik Szerződő Fél sem biztosít kedvezményeket a felügyelete alá tartozó repülőterek, légi útvonalak, légiforgalmi szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények használata során felszámított díjak tekintetében saját légiközlekedési vállalata vagy valamely más légiközlekedési vállalat számára a másik Szerződő Fél hasonló nemzetközi légi járatot üzemeltető légiközlekedési vállalatával szemben.

(2) Mindegyik Szerződő Fél ösztönzi a konzultációkat saját illetékes díjmegállapító szervei, valamint ezen díjmegállapító szervek által biztosított szolgáltatásokat és létesítményeket használó légiközlekedési vállalatok között, ahol célszerű, a légiközlekedési vállalatokat képviselő szervezetek révén. A díjmegállapító szerveknek megfelelő időben tájékoztatást kell adni a használati díjak tervezett módosításairól az igénybe vevőknek, hogy lehetőséget biztosítsanak számukra a változtatások végrehajtása előtti véleménynyilvánításra. Mindegyik Szerződő Fél ösztönzi saját illetékes díjmegállapító szerveit és az igénybevevőket a használati díjakra vonatkozó megfelelő információcserére.

14. Cikk

Konzultációk

(1) A Szerződő Felek légügyi hatóságai a szoros együttműködés szellemében időről időre konzultálnak egymással a jelen Megállapodás rendelkezései végrehajtásának és megfelelő betartásának biztosítása céljával.

(2) A konzultációt az erre vonatkozó kérés kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni, kivéve, ha a Szerződő Felek másként állapodnak meg.

15. Cikk

A Megállapodás módosítása

(1) A jelen Megállapodás Szerződő Felek által elfogadott bármely változtatása vagy módosítása hatálybalépésének időpontját diplomáciai jegyzékváltással határozzák meg, amelyben mindkét Szerződő Fél jelzi, hogy a szükséges belső eljárások befejeződtek.

(2) A jelen Megállapodás Függelékének bármely változtatásáról vagy módosításáról a légügyi hatóságok állapodnak meg, és azok diplomáciai jegyzékváltással történő megerősítéssel lépnek hatályba.

16. Cikk

Sokoldalú egyezmények

Amennyiben egy általános sokoldalú légügyi egyezmény mindkét Szerződő Fél vonatkozásában hatályba lép, ezen egyezmény rendelkezései válnak irányadóvá. A jelen Megállapodás 14. Cikkével összhangban konzultációt lehet tartani annak meghatározására, hogy a sokoldalú egyezmény rendelkezései milyen mértékben befolyásolják a jelen Megállapodást.

17. Cikk

Viták rendezése

(1) A jelen Megállapodással kapcsolatban felmerülő bármely vita, amelyet konzultációk útján nem tudnak rendezni, a Szerződő Felek egyetértésével döntéshozatalra valamely személy vagy testület elé utalható. Ha a Szerződő Felek nem tudnak megállapodni, a vitát bármely Szerződő Fél választottbíróság elé terjesztheti az alábbiakban meghatározott eljárással összhangban.

(2) A három választottbíróból álló választottbíróságot a következők szerint kell felállítani:

a) a választottbíróságra vonatkozó kérés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül mindegyik Szerződő Fél megnevez egy-egy választottbírót. E két választottbíró megnevezését követő hatvan (60) napon belül a két választott bíró állapodik meg egy harmadik választott bíró kijelöléséről, aki a választottbíróság elnökeként tevékenykedik;

b) ha valamely Szerződő Fél nem tud választottbírót megnevezni, vagy a jelen bekezdés a) albekezdésének megfelelően harmadik választottbíró nem kerül kijelölésre, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy a szükséges választottbírót vagy bírókat harminc (30) napon belül jelölje ki. Ha az elnök valamelyik Szerződő Fél állampolgára, a kijelölést az ezen az alapon nem kizárt rangidős alelnök végzi.

(3) Ha másképp nem állapodnak meg, a választottbíróság a jelen Megállapodással összhangban meghatározza saját bíráskodásának jogkörét és eljárási rendjét.

(4) Saját nemzeti jogszabályainak megfelelően mindegyik Szerződő Fél teljes hatályt ad a választottbíróság bármely döntésének vagy ítéletének.

(5) A választottbíróság költségeit, beleértve a választottbírók díjait és költségeit, a Szerződő Felek egyenlő arányban osztják meg.

18. Cikk

Felmondás

A jelen Megállapodás hatálybalépését követően bármely Szerződő Fél bármikor, diplomáciai úton írásban értesítheti a másik Szerződő Felet azon döntéséről, hogy a jelen Megállapodást felmondja. Ezt az értesítést egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez is el kell juttatni. A Megállapodás az értesítés másik Szerződő Fél általi kézhezvételétől számított egy (1) év múlva jár le, hacsak a felmondásra vonatkozó értesítést ezen időszak lejárta előtt közös megegyezés alapján vissza nem vonják. Amennyiben a másik Szerződő Fél nem ismeri el az értesítés kézhezvételét, úgy kell tekinteni, mintha azt az értesítést a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet általi kézhezvétele után tizennégy (14) nappal kapta volna meg.

19. Cikk

Nyilvántartásba vétel

A Megállapodást és annak valamennyi módosítását nyilvántartásba kell vetetni a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél.

20. Cikk

Hatálybalépés

Jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontját diplomáciai jegyzékváltással határozzák meg, amely jelzi, hogy mindkét Szerződő Félnél a szükséges belső eljárások befejeződtek.

Ennek hiteléül, alulírottak, akiket erre Kormányaik megfelelően felhatalmaztak, a jelen Megállapodást aláírják.

Készült két-két példányban, Brazíliavárosban, 1997. április hó 3. napján, három nyelven, magyarul, portugálul és angolul, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Abban az esetben, ha különböző értelmezések merülnek fel, az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)

Függelék

Útvonalak

1.

Magyarország kijelölt légiközlekedési vállalatai a következő útvonalakon üzemelhetnek:

Pontok Magyarországon - közbenső pontok - pontok Brazíliában - túli pontok

2.

Brazília kijelölt légiközlekedési vállalatai a következő útvonalakon üzemelhetnek:

Pontok Brazíliában - közbenső pontok - pontok Magyarországon - túli pontok

Megjegyzések:

1. A Szerződő Felek légiközlekedési hatóságai közösen állapodnak meg a fentiekben meghatározott útvonalak pontjaira való üzemelésről.

2. Magyarország kijelölt légiközlekedési vállalatai a fentiekben meghatározott útvonalak bármely pontját vagy pontjait kihagyhatják, vagy azokra valamelyik vagy akár mindegyik járat során eltérő sorrendben üzemelhetnek, feltéve, hogy a meghatározott útvonalon a megállapodás szerinti légi járat kiindulási pontja Magyarországon van.

3. Brazília kijelölt légiközlekedési vállalatai a fentiekben meghatározott útvonalak bármely pontját vagy pontjait kihagyhatják, vagy azokra valamelyik vagy akár mindegyik járat során eltérő sorrendben üzemelhetnek, feltéve, hogy a meghatározott útvonalon a megállapodás szerinti légi járat kiindulási pontja Brazíliában van.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A megállapodásban foglaltakat 1999. április 19-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére